Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Státověda, přednáška 1

Organizační věci

 • zdroje studia:
  • Povinné (katedra ústavního práva-dokumenty)
   • učebnice Státověda (Pavlíček)-základ
   • Přečíst vše
 • zkouška- písemný test, 8 otázek, ne abc. Hodnocení klesá po 2 bodech, nejvíce 16

Témata

 • vznik státu, vývoj státu, formy státu, historická podmíněnost určitých forem státu, definice státu, projevy státní moci, suverenita státu, postavení státu ve světovém a regionálním prostoru, uspořádání moci ve státě (vztahy, modely, …), teorie ústavy, konstitucionalismus ( jak se projevuje v konstrukci ústav),postavení jednotlivce ve státě a ve společnosti (ochrana jedince proti zneužití moci)
 • odlišnosti státovědy od jiných humanitních oborů: využívá poznatky ostatních věd pro koncipování teoretických východisek pro ústavní vymezení moci, blízká a nezbytná výuce ústavního práva. Klade důraz na institucionální pojetí moci. Věnuje se nástrojům výkonů moci. Ústřední téma stát a vztah státu k ostatní společnosti.

Pojem státu a vznik státu

 • Nelze přesně určit odkdy byl vymezen stát (forma organizace moci na území)
 • Podle toho, co nutilo, aby vznikl stát, jaké podněty mohly existovat pro vznik státu, podle toho se určuje zhruba historicky vznik státu.
 • Kniha Základy všeobecné státovědy
 • Teoretická východiska vysvětlující vznik státu:
  • Teologické – stát vytvořen nadpřirozenou mocí, všechny projevy státu jsou z vůle boží
  • Přístup vysvětlující zdroj moci ve společnosti – přirozená nerovnost lidí ve vztahu k moci
  • Právní teorie státu – hledá určité právní instituty, právní základy. Myšlenka společenské smlouvy (předpokládá existenci fikce) předpokládá jistou míru konsensu mezi těmi, kteří vládnou a kteří moc akceptují, protože ji považují za rozumné východisko v dané situaci
  • Etičnost - akceptují stát, přijímá nezbytnou funkci státu. Způsob života v období před vznikem státu vedlo k tomu, že všichni akceptovali to, co bylo pro přežití to nejoptimálnější řešení (ekonomické podmínky žití vedly k usazenému způsobu života- tento způsob měl teritoriální charakter moci. Jsou vázáni na celý systém, jako např zavlažování apod.) Stát je odůvodněn potřebou a činností, které jsou povahou donucovací. Nositelem této formy moci jsou města, která vznikala před 8 tísíci lety.
 • Státy vznikají neustále, není to otázka jednoho období před 6 tisíci lety

Co je stát?

 • Různá označení: polis, obec, republika, commo wealth
 • Machiaveli – lo stato=stát – svazek trvalého charakteru
  • Organizace moci na určitém území
  • Tato moc je suverénní, jediná, výlučná
 • Weber – stát je legitimní nástroj moci
 • Tato moc musí být legalizována právním řádem, někdy lze podle právního řádu poznat charakter státu
 • Stát určen 3 prvky: mocí, územím? , obyvatelstvem

Moc

 • co je moc – schopnost usměrňovat chování lidí, zabraňovat nežádoucímu jednání, kontrola dodržování příkazů. Není to vždy uplatnění fyzického násilí, ale také schopnost vykonávat rozhodnutí druhých, ke kterému my máme pověření ( moc vykonávat za jiné). Jménem státu jsou přijímány normy práva a jiné normy. Státní orgány kontrolují dodržování norem, mají právo je nátlakem vynutit. Institucionalizace moci (moc je vykonávána institucí) je odosobněna, to je záruka nezneužití moci ( nezáleží kdo je hlavou státu, ta jedná za stát a stát se jako instituce chová). Institucionalizace je zárukou, že stát je mocí veřejnou (ne soukromou), ne podle subjektivním dojmů.
 • Legitimita moci – ospravedlnění, zdůvodnění toho, proč stát (daný orgán) může rozhodovat tak, jak rozhoduje. Kde se bere to právo na rozhodnutí státních orgánů. Pokud nedokážeme dostatečně ospravedlnit rozhodnutí státu, mluvíme o nedostatečné legitimitě moci. Legitimitu lze zdůvodnit zejména ve vztahu k těm, kteří jsou moci podřízeni. V určitých státech je i autorita charismatické osobnosti dostatečné zdůvodnění.
  • Demokratická legitimita státu - legitimita by měla být opřená o právní řád. Subjektem moci je lid, který o moci může rozhodovat. Poslušnost vůči přiměřeně vyžadované kontrole není omezení svobody jednotlivce. Míru svobody omezuje právní řád jen v mantinelech, které si sami utvoří, neznamená to absolutní omezení svobody jednotlivce
  • Státní moc – druh veřejné moci. Od jiných mocí se liší tím, že je výlučná, suverénní

Území státu

 • prostor relativně přesně určen. Moc je určena všem, kteří se na tomto území nacházejí.
  • Vznik:
   • Okupací
   • Připojením
   • Smlouvou o převodu území
   • Rozdělení území mezi státy
  • Vymezeno hranicemi, je to povrch vymezený těmi hranicemi. Stát zde vykonává svou moc prostřednictvím svých zástupců.

Obyvatelstvo?

 • proč státověda? – porozumět situacím, které nyní probíhají, porozumět co je v moci státních orgánů

Vývoj státu

 • V průběhu historie se vývoj státu mění
 • Jak se v důsledku vnějších okolností mění poměry ve státě?
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code