Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Oborová státnice - Ústavní právo

Otázka Vypracoval Zk.
1. Ústavní tradice v české a československé státnosti v ústavním systému ČR.
2. Zánik československé federace z ústavního hlediska. Česká republika jako nástupnický stát ČSFR.
3. Základní principy (podstatné náležitosti) demokratického právního státu v ústavním pořádku ČR
4. Ústava „de iure“ a „de facto“, role ústavních zvyklostí.
5. Ústava ČR jako ústava polylegální; změny ústavního pořádku v letech 1997-2012; základní charakteristika a zdůvodnění.
6. Česká republika jako sekulární stát.
7. Právní základy přímé demokracie v České republice.
8. Relevance rozhodnutí Ústavního soudu ČR v ústavním právu.
9. Místo původních (prvotních) a odvozených (druhotných) právních předpisů v ústavním právu, tzv. výhrada zákona.
10. Vztah ústavního práva ČR k primárnímu a sekundárnímu právu Evropské unie.
11. Kontrola ústavnosti v ČR v relaci k  mezinárodněprávním závazkům.
12. Suverenita státu, lidu a zákona v právní doktríně a v  nálezech Ústavního soudu ČR.
13. Mezinárodní smlouvy o lidských právech a svobodách a jejich místo v ústavním řádu ČR.
14. Specifické rysy ústavního zakotvení dělby moci v ústavním pořádku ČR.
15. Vznik a zánik mandátu poslance a senátora, jejich imunita.
16. Uplatnění poměrného volebního systému ve volebním zákonodárství ČR.
17. Ústavní úprava vzájemného vztahu komor Parlamentu ČR.
18. Zvláštní procedury projednávání zákonů v Parlamentu ČR.
19. “Neodpovědnost“ a imunita prezidenta České republiky.
20. Vztah prezidenta republiky k jiným ústavním orgánům při výkonu jeho vládou kontrasignovaných a nekontrasignovaných pravomocí.
21. Úloha vlády v legislativním procesu; legislativní pravidla vlády.
22. Postavení předsedy vlády v ústavním systému ČR.
23. Státní zastupitelství jako součást výkonné moci a jako orgán veřejné žaloby.
24. Jmenování a odvolávání soudců a předsedů soudů; záruky jejich nezávislosti a kárná odpovědnost.
25. Koncepce volebního soudnictví v právním řádu ČR.
26. Vertikální dělba moci v právním řádu ČR. Relace samosprávných a administrativních územních celků.
27. Institut veřejného ochránce práv (ombudsmana) a jeho uskutečňování v České republice.
28. Kontrola, dozor a dohled v právním řádu České republiky.
29. Mimořádné stavy v právním řádu České republiky.
30. Ideové zdroje a východiska Listiny základních práv a svobod; vztah Listiny k Českou republikou ratifikovaným a vyhlášeným mezinárodním smlouvám o lidských právech a svobodách.
31. Vztah práv a povinností a postupy při omezení základních práv a svobod dle Listiny základních práv a svobod.
32. Princip rovnosti v nálezech Ústavního soudu ČR. Metoda proporcionality jako aplikační metoda ústavního práva.
33. Základní práva příslušející jen státním občanům ČR.
34. Nedotknutelnost osoby a komplex jejích záruk v Listině základních práv a svobod.
35. Svoboda projevu a její meze.
36. Právní úprava úlohy politických stran v politickém systému České republiky.
37. Ochrana menšin v právním řádu ČR.
38. Právo na spravedlivý proces v právním řádu ČR.
39. Česká republika jako sociální stát.
40. Právo vlastnit majetek a jeho meze. Právo k výsledkům duševní činnosti na ústavní úrovni.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code