Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ustavni-pravo:lzps [2011/11/03 00:17] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Usnesení předsednictva České národní rady 2/1993 Sb.  o  vyhlášení ​ LISTINY ​ ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ======
  
 +
 +ze dne 16. prosince 1992
 +
 +Ve znění ústavního zákona 162/1998 Sb.
 +
 +Předsednictvo České národní rady se usneslo takto:
 +
 +Předsednictvo ​ České ​ národní ​ rady vyhlašuje LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A
 +SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky.
 +
 +Uhde v.r.
 +
 +====== LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD ======
 +
 +
 +Federální ​ shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské
 +národní rady,
 +
 +uznávajíc ​ neporušitelnost ​ přirozených ​ práv  člověka, ​ práv  občana a
 +svrchovanost zákona,
 +
 +navazujíc ​ na  obecně ​ sdílené ​ hodnoty ​ lidství ​ a  na  demokratické a
 +samosprávné tradice našich národů,
 +
 +pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody
 +byly v naší vlasti potlačovány,​
 +
 +vkládajíc ​ naděje ​ do  zabezpečení ​ těchto ​ práv společným úsilím všech
 +svobodných národů,
 +
 +vycházejíc z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení,​
 +
 +připomínajíc ​ si  svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud
 +veškerého života na Zemi
 +
 +a  vyjadřujíc ​ vůli, ​ aby  se  Česká ​ a Slovenská Federativní Republika
 +důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí,
 +
 +usneslo se na této Listině základních práv a svobod:
 +
 +===== HLAVA PRVNÍ Obecná ustanovení =====
 +
 +
 +=== Článek 1 ===
 +
 +Lidé  jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a
 +svobody jsou nezadatelné,​ nezcizitelné,​ nepromlčitelné a nezrušitelné.
 +
 +=== Článek 2 ===
 +
 +(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na
 +výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.
 +
 +(2)  Státní ​ moc  lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených
 +zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
 +
 +(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen
 +činit, co zákon neukládá.
 +
 +=== Článek 3 ===
 +
 +(1)  Základní ​ práva ​ a  svobody ​ se zaručují všem bez rozdílu pohlaví,
 +rasy,  barvy  pleti, ​ jazyka, víry a náboženství,​ politického či jiného
 +smýšlení, ​ národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní
 +nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
 +
 +(2)  Každý ​ má  právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se
 +jakékoli ​ ovlivňování ​ tohoto ​ rozhodování ​ a  všechny ​ způsoby nátlaku
 +směřující k odnárodňování.
 +
 +(3)  Nikomu ​ nesmí ​ být  způsobena újma na právech pro uplatňování jeho
 +základních práv a svobod.
 +
 +=== Článek 4 ===
 +
 +(1)  Povinnosti ​ mohou  být  ukládány toliko na základě zákona a v jeho
 +mezích a jen při zachování základních práv a svobod.
 +
 +(2)  Meze  základních ​ práv  a svobod mohou být za podmínek stanovených
 +Listinou ​ základních ​ práv a svobod (dále jen "​Listina"​) upraveny pouze
 +zákonem.
 +
 +(3)  Zákonná ​ omezení ​ základních ​ práv a svobod musí platit stejně pro
 +všechny případy, které splňují stanovené podmínky.
 +
 +(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být
 +šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána
 +k jiným účelům, než pro které byla stanovena.
 +
 +===== HLAVA DRUHÁ Lidská práva a základní svobody =====
 +
 +
 +==== ODDÍL PRVNÍ Základní lidská práva a svobody ====
 +
 +
 +=== Článek 5 ===
 +
 +Každý je způsobilý mít práva.
 +
 +=== Článek 6 ===
 +
 +(1)  Každý ​ má  právo ​ na život. Lidský život je hoden ochrany již před
 +narozením.
 +
 +(2) Nikdo nesmí být zbaven života.
 +
 +(3) Trest smrti se nepřipouští.
 +
 +(4)  Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven
 +života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné.
 +
 +=== Článek 7 ===
 +
 +(1)  Nedotknutelnost ​ osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může
 +být jen v případech stanovených zákonem.
 +
 +(2)  Nikdo  nesmí ​ být  mučen ​ ani  podroben ​ krutému, ​ nelidskému nebo
 +ponižujícímu zacházení nebo trestu.
 +
 +=== Článek 8 ===
 +
 +(1) Osobní svoboda je zaručena.
 +
 +(2)  Nikdo  nesmí ​ být  stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a
 +způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro
 +neschopnost dostát smluvnímu závazku.
 +
 +(3) Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v
 +případech stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena
 +s  důvody ​ zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na
 +svobodu ​ nebo  odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin
 +od  převzetí ​ vyslechnout ​ a  rozhodnout ​ o vazbě, nebo ji propustit na
 +svobodu.
 +
 +(4)  Zatknout ​ obviněného ​ je  možno ​ jen  na písemný odůvodněný příkaz
 +soudce. Zatčená osoba musí být do 24 hodin odevzdána soudu. Soudce musí
 +zatčenou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě
 +nebo ji propustit na svobodu.
 +
 +(5)  Nikdo  nesmí ​ být vzat do vazby, leč z důvodů a na dobu stanovenou
 +zákonem a na základě rozhodnutí soudu.
 +
 +(6)  Zákon ​ stanoví, ​ ve kterých případech může být osoba převzata nebo
 +držena ​ v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření
 +musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do
 +7 dnů.
 +
 +<note tip>
 +  * [[:​ustavko:​nalezy:​pl-us-6-2010|Pl.ÚS 6/10]] - 163/2010 Sb. - K povinnosti propuštění obviněného z vazby na svobodu po vyhlášení zprošťujícího rozsudku
 +</​note>​
 +
 +=== Článek 9 ===
 +
 +(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.
 +
 +(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:
 +
 +a)  práce ​ ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody
 +nebo osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody,
 +
 +b)  vojenskou ​ službu ​ nebo  jinou  službu ​ stanovenou ​ zákonem namísto
 +povinné vojenské služby,
 +
 +c)  službu ​ vyžadovanou ​ na  základě zákona v případě živelních pohrom,
 +nehod, nebo jiného nebezpečí,​ které ohrožuje životy, zdraví nebo značné
 +majetkové hodnoty,
 +
 +d)  jednání ​ uložené ​ zákonem ​ pro  ochranu ​ života, ​ zdraví ​ nebo práv
 +druhých.
 +
 +=== Článek 10 ===
 +
 +(1)  Každý ​ má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost,​ osobní
 +čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
 +
 +(2)  Každý ​ má  právo ​ na  ochranu ​ před  neoprávněným ​ zasahováním ​ do
 +soukromého a rodinného života.
 +
 +(3)  Každý ​ má  právo ​ na  ochranu ​ před  neoprávněným ​ shromažďováním,​
 +zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.
 +
 +=== Článek 11 ===
 +
 +(1)  Každý ​ má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků
 +má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.
 +
 +(2)  Zákon ​ stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé
 +společnosti, ​ rozvoje ​ národního hospodářství a veřejného zájmu smí být
 +jen  ve  vlastnictví ​ státu, obce nebo určených právnických osob; zákon
 +může ​ také  stanovit, ​ že  určité ​ věci  mohou být pouze ve vlastnictví
 +občanů ​ nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní
 +Republice.
 +
 +(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo
 +v  rozporu ​ se  zákonem ​ chráněnými ​ obecnými ​ zájmy. ​ Jeho výkon nesmí
 +poškozovat ​  ​lidské ​ zdraví, ​ přírodu ​ a  životní ​ prostředí ​ nad  míru
 +stanovenou zákonem.
 +
 +(4)  Vyvlastnění ​ nebo  nucené ​ omezení ​ vlastnického práva je možné ve
 +veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
 +
 +(5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.
 +
 +=== Článek 12 ===
 +
 +(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu
 +toho, kdo v něm bydlí.
 +
 +(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to
 +na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky
 +stanoví zákon.
 +
 +(3)  Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny,
 +jen  je-li  to  v  demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života
 +nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení
 +závažného ​ ohrožení ​ veřejné ​ bezpečnosti ​ a  pořádku. ​ Pokud je obydlí
 +užíváno ​ také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti,
 +mohou  být  takové ​ zásahy ​ zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro
 +plnění úkolů veřejné správy.
 +
 +=== Článek 13 ===
 +
 +Nikdo  nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností
 +a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo
 +jiným ​ způsobem, ​ s  výjimkou ​ případů a způsobem, které stanoví zákon.
 +Stejně ​ se  zaručuje ​ tajemství ​ zpráv podávaných telefonem, telegrafem
 +nebo jiným podobným zařízením.
 +
 +=== Článek 14 ===
 +
 +(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
 +
 +(2)  Každý, ​ kdo  se  oprávněně ​ zdržuje ​ na  území ​ České ​ a Slovenské
 +Federativní Republiky, má právo svobodně je opustit.
 +
 +(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné
 +pro  bezpečnost ​ státu, ​ udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo
 +ochranu ​ práv  a  svobod ​ druhých ​ a na vymezených územích též z důvodu
 +ochrany přírody.
 +
 +(4)  Každý ​ občan má právo na svobodný vstup na území České a Slovenské
 +Federativní Republiky. Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti.
 +
 +(5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem.
 +
 +=== Článek 15 ===
 +
 +(1)  Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý
 +má  právo ​ změnit ​ své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského
 +vyznání.
 +
 +(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.
 +
 +(3)  Nikdo  nemůže ​ být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v
 +rozporu ​ s  jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti
 +stanoví zákon.
 +
 +=== Článek 16 ===
 +
 +(1)  Každý ​ má  právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď
 +sám  nebo  společně ​ s  jinými, ​ soukromě ​ nebo  veřejně, ​ bohoslužbou,​
 +vyučováním,​ náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
 +
 +(2)  Církve ​ a náboženské společnosti spravují své záležitosti,​ zejména
 +ustavují ​ své  orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné
 +církevní instituce nezávisle na státních orgánech.
 +
 +(3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.
 +
 +(4)  Výkon ​ těchto ​ práv  může ​ být omezen zákonem, jde-li o opatření v
 +demokratické ​ společnosti ​ nezbytná ​ pro  ochranu veřejné bezpečnosti a
 +pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.
 +
 +==== ODDÍL DRUHÝ Politická práva ====
 +
 +=== Článek 17 ===
 +
 +(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
 +
 +(2)  Každý ​ má  právo ​ vyjadřovat ​ své  názory ​ slovem, písmem, tiskem,
 +obrazem ​ nebo  jiným ​ způsobem, jakož i svobodně vyhledávat,​ přijímat a
 +rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
 +
 +(3) Cenzura je nepřípustná.
 +
 +(4)  Svobodu ​ projevu ​ a  právo vyhledávat a šířit informace lze omezit
 +zákonem, ​ jde-li ​ o  opatření ​ v  demokratické společnosti nezbytná pro
 +ochranu ​ práv  a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost,​
 +ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
 +
 +(5)  Státní ​ orgány ​ a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným
 +způsobem ​ poskytovat ​ informace ​ o  své  činnosti. Podmínky a provedení
 +stanoví zákon.
 +
 +=== Článek 18 ===
 +
 +(1)  Petiční ​ právo ​ je  zaručeno; ​ ve  věcech ​ veřejného ​ nebo  jiného
 +společného ​ zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní
 +orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.
 +
 +(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
 +
 +(3)  Peticemi ​ se  nesmí ​ vyzývat k porušování základních práv a svobod
 +zaručených Listinou.
 +
 +=== Článek 19 ===
 +
 +(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.
 +
 +(2)  Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných
 +místech, ​ jde-li ​ o  opatření ​ v  demokratické společnosti nezbytná pro
 +ochranu ​ práv  a  svobod ​ druhých, ​ ochranu ​ veřejného pořádku, zdraví,
 +mravnosti, ​ majetku ​ nebo  pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí
 +být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.
 +
 +=== Článek 20 ===
 +
 +(1)  Právo ​ svobodně ​ se  sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s
 +jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.
 +
 +(2) Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a
 +sdružovat se v nich.
 +
 +(3)  Výkon ​ těchto práv lze omezit jen v případech stanovených zákonem,
 +jestliže ​ to  je  v  demokratické ​ společnosti ​ nezbytné pro bezpečnost
 +státu, ​ ochranu ​ veřejné ​ bezpečnosti ​ a veřejného pořádku, předcházení
 +trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých.
 +
 +(4)  Politické ​ strany ​ a  politická ​ hnutí, jakož i jiná sdružení jsou
 +odděleny od státu.
 +
 +=== Článek 21 ===
 +
 +(1)  Občané ​ mají  právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo
 +svobodnou volbou svých zástupců.
 +
 +(2)  Volby  se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební
 +období stanovená zákonem.
 +
 +(3) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním.
 +Podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon.
 +
 +(4)  Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným
 +funkcím.
 +
 +=== Článek 22 ===
 +
 +Zákonná ​ úprava ​ všech ​ politických ​ práv  a  svobod ​ a  její  výklad a
 +používání ​ musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil
 +v demokratické společnosti.
 +
 +=== Článek 23 ===
 +
 +Občané ​  ​mají ​ právo ​ postavit ​ se  na  odpor  proti  každému, ​ kdo  by
 +odstraňoval ​  ​demokratický ​ řád  lidských ​ práv  a  základních ​ svobod,
 +založený ​ Listinou, ​ jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití
 +zákonných prostředků jsou znemožněny.
 +
 +===== HLAVA TŘETÍ Práva národnostních a etnických menšin =====
 +
 +=== Článek 24 ===
 +
 +Příslušnost ​ ke  kterékoli ​ národnostní ​ nebo etnické menšině nesmí být
 +nikomu na újmu.
 +
 +=== Článek 25 ===
 +
 +(1)  Občanům ​ tvořícím ​ národnostní ​ nebo  etnické ​ menšiny se zaručuje
 +všestranný ​ rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny
 +rozvíjet ​ vlastní ​ kulturu, ​ právo ​ rozšiřovat ​ a  přijímat informace v
 +jejich ​ mateřském ​ jazyku ​ a  sdružovat ​ se v národnostních sdruženích.
 +Podrobnosti stanoví zákon.
 +
 +(2)  Občanům ​ příslušejícím ​ k  národnostním ​ a etnickým menšinám se za
 +podmínek stanovených zákonem zaručuje též
 +
 +a) právo na vzdělání v jejich jazyku,
 +
 +b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku,
 +
 +c)  právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických
 +menšin.
 +
 +===== HLAVA ČTVRTÁ Hospodářská,​ sociální a kulturní práva =====
 +
 +=== Článek 26 ===
 +
 +(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož
 +i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.
 +
 +(2)  Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání
 +nebo činností.
 +
 +(3)  Každý ​ má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací.
 +Občany, ​ kteří ​ toto  právo ​ nemohou ​ bez  své  viny  vykonávat, stát v
 +přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje;​ podmínky stanoví zákon.
 +
 +(4) Zákon může stanovit odchylnou úpravu pro cizince.
 +
 +=== Článek 27 ===
 +
 +(1)  Každý ​ má  právo ​ svobodně ​ se sdružovat s jinými na ochranu svých
 +hospodářských a sociálních zájmů.
 +
 +(2)  Odborové ​ organizace ​ vznikají ​ nezávisle na státu. Omezovat počet
 +odborových organizací je nepřípustné,​ stejně jako zvýhodňovat některé z
 +nich v podniku nebo v odvětví.
 +
 +(3)  Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na
 +ochranu ​ hospodářských ​ a  sociálních ​ zájmů mohou být omezeny zákonem,
 +jde-li ​ o  opatření ​ v  demokratické ​ společnosti ​ nezbytná pro ochranu
 +bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých.
 +
 +(4)  Právo ​ na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto
 +právo ​ nepřísluší soudcům, prokurátorům,​ příslušníkům ozbrojených sil a
 +příslušníkům bezpečnostních sborů.
 +
 +=== Článek 28 ===
 +
 +Zaměstnanci ​ mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé
 +pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.
 +
 +=== Článek 29 ===
 +
 +(1)  Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou
 +ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.
 +
 +(2)  Mladiství ​ a  osoby  zdravotně ​ postižené ​ mají  právo na zvláštní
 +ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání.
 +
 +(3) Podrobnosti stanoví zákon.
 +
 +=== Článek 30 ===
 +
 +(1)  Občané ​ mají  právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při
 +nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.
 +
 +(2)  Každý, ​ kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je
 +nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.
 +
 +(3) Podrobnosti stanoví zákon.
 +
 +=== Článek 31 ===
 +
 +Každý ​ má  právo ​ na  ochranu ​ zdraví. Občané mají na základě veřejného
 +pojištění ​ právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za
 +podmínek, které stanoví zákon.
 +
 +=== Článek 32 ===
 +
 +(1)  Rodičovství ​ a  rodina ​ jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana
 +dětí a mladistvých je zaručena.
 +
 +(2)  Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních
 +vztazích a odpovídající zdravotní podmínky.
 +
 +(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.
 +
 +(4)  Péče ​ o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na
 +rodičovskou ​ výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé
 +děti  mohou  být  od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím
 +soudu na základě zákona.
 +
 +(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu.
 +
 +(6) Podrobnosti stanoví zákon.
 +
 +=== Článek 33 ===
 +
 +(1)  Každý ​ má  právo ​ na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu,
 +kterou stanoví zákon.
 +
 +(2)  Občané ​ mají  právo na bezplatné vzdělání v základních a středních
 +školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých
 +školách.
 +
 +(3)  Zřizovat ​ jiné  školy ​ než  státní ​ a  vyučovat na nich lze jen za
 +podmínek ​ stanovených ​ zákonem; ​ na  takových ​ školách se může vzdělání
 +poskytovat za úplatu.
 +
 +(4)  Zákon ​ stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na
 +pomoc státu.
 +
 +=== Článek 34 ===
 +
 +(1) Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem.
 +
 +(2)  Právo ​ přístupu ​ ke  kulturnímu ​ bohatství je zaručeno za podmínek
 +stanovených zákonem.
 +
 +=== Článek 35 ===
 +
 +(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.
 +
 +(2)  Každý ​ má  právo ​ na  včasné ​ a  úplné informace o stavu životního
 +prostředí a přírodních zdrojů.
 +
 +(3)  Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní
 +prostředí, ​ přírodní ​ zdroje, ​ druhové ​ bohatství ​ přírody ​ a  kulturní
 +památky nad míru stanovenou zákonem.
 +
 +===== HLAVA PÁTÁ Právo na soudní a jinou právní ochranu =====
 +
 +=== Článek 36 ===
 +
 +(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého
 +a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.
 +
 +(2)  Kdo  tvrdí, ​ že  byl  na  svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu
 +veřejné ​ správy, ​ může ​ se  obrátit ​ na  soud, aby přezkoumal zákonnost
 +takového ​ rozhodnutí, ​ nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však
 +nesmí ​ být  vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních
 +práv a svobod podle Listiny.
 +
 +(3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím
 +soudu, ​ jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným
 +úředním postupem.
 +
 +(4) Podmínky a podrobnosti upravuje zákon.
 +
 +=== Článek 37 ===
 +
 +(1)  Každý ​ má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí
 +trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.
 +
 +(2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními
 +orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.
 +
 +(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.
 +
 +(4)  Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na
 +tlumočníka.
 +
 +=== Článek 38 ===
 +
 +(1)  Nikdo  nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i
 +soudce stanoví zákon.
 +
 +(2)  Každý ​ má  právo, ​ aby  jeho  věc  byla  projednána ​ veřejně, ​ bez
 +zbytečných ​ průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem
 +prováděným ​ důkazům. ​ Veřejnost ​ může ​ být  vyloučena ​ jen  v případech
 +stanovených zákonem.
 +
 +=== Článek 39 ===
 +
 +Jen  zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož
 +i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.
 +
 +=== Článek 40 ===
 +
 +(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.
 +
 +(2)  Každý, ​ proti  němuž ​ je  vedeno ​ trestní ​ řízení, je považován za
 +nevinného, ​ pokud  pravomocným ​ odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho
 +vina vyslovena.
 +
 +(3)  Obviněný ​ má  právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě
 +obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže
 +si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven
 +soudem. ​ Zákon ​ stanoví, ​ v  kterých ​ případech ​ má  obviněný ​ právo na
 +bezplatnou pomoc obhájce.
 +
 +(4)  Obviněný ​ má  právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným
 +způsobem zbaven.
 +
 +(5)  Nikdo  nemůže ​ být  trestně ​ stíhán ​ za  čin,  pro  který ​ již byl
 +pravomocně ​ odsouzen ​ nebo  zproštěn ​ obžaloby. ​ Tato zásada nevylučuje
 +uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem.
 +
 +(6)  Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného
 +v  době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je
 +to pro pachatele příznivější.
 +
 +===== HLAVA ŠESTÁ Ustanovení společná =====
 +
 +=== Článek 41 ===
 +
 +(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst.
 +1  a  3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů,
 +které tato ustanovení provádějí.
 +
 +(2)  Kde  se  v Listině mluví o zákonu, rozumí se tím zákon Federálního
 +shromáždění, ​ jestliže ​ z  ústavního ​ rozdělení ​ zákonodárné ​ pravomoci
 +nevyplývá,​ že úprava přísluší zákonům národních rad.
 +
 +=== Článek 42 ===
 +
 +(1)  Pokud  Listina ​ používá ​ pojmu "​občan",​ rozumí se tím státní občan
 +České a Slovenské Federativní Republiky.
 +
 +(2) Cizinci požívají v České a Slovenské Federativní Republice lidských
 +práv  a  základních ​ svobod ​ zaručených Listinou, pokud nejsou přiznána
 +výslovně občanům.
 +
 +(3)  Pokud  dosavadní ​ předpisy ​ používají pojmu "​občan",​ rozumí se tím
 +každý člověk, jde-li o základní práva a svobody, které Listina přiznává
 +bez ohledu na státní občanství.
 +
 +=== Článek 43 ===
 +
 +Česká ​  ​a ​ Slovenská ​ Federativní ​ Republika ​ poskytuje ​ azyl  cizincům
 +pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Azyl může být
 +odepřen ​ tomu,  kdo  jednal ​ v  rozporu ​ se základními lidskými právy a
 +svobodami.
 +
 +=== Článek 44 ===
 +
 +Zákon ​ může ​ soudcům ​ a  prokurátorům omezit právo na podnikání a jinou
 +hospodářskou ​ činnost ​ a  právo ​ uvedené v čl. 20 odst. 2; zaměstnancům
 +státní ​ správy ​ a  územní samosprávy ve funkcích, které určí, též právo
 +uvedené ​  ​v ​ čl.  27  odst.  4;  příslušníkům ​ bezpečnostních ​ sborů ​ a
 +příslušníkům ​ ozbrojených ​ sil  též práva uvedená v čl. 18, 19 a čl. 27
 +odst.  1  až  3,  pokud  souvisí s výkonem služby. Osobám v povoláních,​
 +která ​ jsou  bezprostředně ​ nezbytná ​ pro ochranu života a zdraví, může
 +zákon omezit právo na stávku.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code