Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Trestný čin

Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.1). Trestním zákonem se rozumí trestní zákoník, zákon o soudnictví ve věcech mládeže a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.2)

Trestné činy se dle závažnosti dělí na přečiny, zločiny. Zločiny dále obsahují podkategorii zvlášť závažných zločinů. Trestné činy mladistvých se nazývají provinění.

Činy, které vykazují znaky trestného činu, ale nejsou trestným činem, protože pachatel není trestně odpovědný, protože nastala okolnost vylučující protiprávnost a nebo protože byl spáchán trestný čin opilství, se označují jako čin jinak trestný.

Trestným činem se dle § 111 trestního zákoníku rozumí i příprava, pokus, organizátorství, návod a pomoc.

Znaky trestného činu

Více v samostatném článku znaky trestného činu.

Znaky trestného činu tvoří:

Třídění trestných činů

Trestné činy je možné třídit dle různých kritérií, například:

 • závažnost
  • zda jde o přečin, zločin či zvlášť závažný zločin
 • význam chráněného zájmu
  • dle hlav a dílů zvláštní části trestního zákoníku
 • typová závažnost
 • způsob jednání
  • trestné činy komisivní - jednání
  • trestné činu omisivní - opomenutí
   • pravé (čistě) omisivní - opomenutí jednání, ke kterému měl pachatel obecnou povinnost
   • nepravé omisivní - opomenutím došlo k porušení zvláštní povinnosti konat
 • forma zavinění
  • trestné činy úmyslné
  • trestné činy nedbalostní
 • vývojová stádia
  • příprava, pokud, dokonaný trestný čin
 • druh následku
  • trestné činy poruchové - porucha chráněného zájmu
  • trestné činy ohrožovací - nebezpečí vzniku poruchy
 • vyvolávající účinek a nebo nikoliv
  • trestné činy materiální, výsledečné - zákon vyžaduje výsledek (účinek)
  • trestné činy formální (činnostní)
 • okruh subjektů, které se mohou trestného činu dopustit
  • obecné trestné činy
  • zvláštní trestné činy
  • vlastnoruční trestné činy
 • časové hledisko
  • pokračování v trestném činu
  • trestné činy hromadné
  • trestné činy trvající

Zavinění

Více v samostatném článku zavinění.

Pokud zákon u příslušného trestného činu nestanoví jinak, je pro spáchání trestného činu nutné zavinění ve formě úmyslu. Některé trestné činy lze spáchat jak úmyslně tak nedbalostně a pro některé trestné činy je zapotřebí hrubá nedbalost.

Literatura

 • Jelínek, J a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 698 s.
1)
§ 13 trestního zákoníku
2)
§ 110 trestního zákoníku.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code