Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Trestní právo - vypracované otázky ke zkoušce

DOWNLOAD

Skupina A

Název otázkyAutor vypracováníZk.
1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady Floyd
2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie Floyd
3. Internacionalizace a europeizace trestního práva Floyd
4. Působnost trestních zákonů Floyd
5. Pojem trestného činu a jeho znaky Floyd
6. Skutková podstata trestného činu Floyd
7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající Floyd
8. Objekt trestného činu Floyd
9. Objektivní stránka trestného činu Floyd
10. Pachatel trestného činu Floyd
11. Příčetnost Floyd
12. Trestní odpovědnost právnických osob Floyd
13. Sankcionování právnických osob Floyd
14. Subjektivní stránka trestného činu Floyd
15. Omyl v trestním právu Floyd
16. Okolnosti vylučující protiprávnost Floyd
17. Vývojová stadia trestné činnosti Floyd
18. Trestná součinnost a účastenství Floyd
19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství Floyd
20. Souběh trestných činů a recidiva Floyd
21. Zánik trestní odpovědnosti Floyd
22. Pojem a účel trestu, systém trestů Floyd
23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení Floyd
24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem Floyd
25. Nepodmíněný trest odnětí svobody Floyd
26. Zásady ukládání trestů dospělým Floyd
27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu Floyd
28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení Floyd
29. Ochranná opatření Floyd
30. Trestní odpovědnost mladistvých Floyd
31. Sankcionování mladistvých Floyd

Skupina B

Název otázkyAutor vypracováníZk.
1. Trestné činy proti životu Floyd
2. Trestné činy proti zdraví Floyd
3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví Floyd
4. Trestné činy proti těhotenství ženy Floyd
5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení Floyd
6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy Floyd
7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání Floyd
8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství Floyd
9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti Floyd
10. Trestné činy proti rodině a dětem Floyd
11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra Floyd
12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání Floyd
13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek Floyd
14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací Floyd
15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) Floyd
16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti Floyd
17. Trestné činy hospodářské Floyd
18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy Floyd
19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty Floyd
20. Trestné činy proti životnímu prostředí Floyd
21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci Floyd
22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob Floyd
23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství Floyd
24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci Floyd
25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí Floyd
26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku Floyd
27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství Floyd
28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina Floyd
29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti Floyd
30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské Floyd
31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy Floyd

Skupina C

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code