Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


8C. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů

a) dokazování

- forma poznání výseče objektivní reality
- odráží se v něm základní zásady trestního řízení
- předmětem trestního řízení je určitý skutek. Orgány činné v trestním řízení mohou skutek poznat jen tak, že si ho rekonstruují. Činí tak zvláštním postupem, upraveným v trestním řádu, který se nazývá DOKAZOVÁNÍ
- výsledek dokazování rozhoduje o výsledku procesu, správnosti, spravedlnosti a přesvědčivosti rozhodnutí

▪ střetává se zájem společnosti na objasnění trestného činu s právy osob (zejména obviněného)
▪ je nezbytné respektovat zákonem daný postup
▪ důležité limity stanoveny i judikaturou a mezinárodními standardy – čl. 6 Úmluvy o ochraně LP a ZS + judikatura ESLP

b) základní pojmy a zásady dokazování

▪ Úprava: hlava V. trestního řádu (Dokazování) + řada ustanovení napříč celým trestním řádem
▪ Účel:
▪ zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení

▪ Předmět důkazu: skutečnost, která má být zjištěna
▪ Důkazní prostředek: prostředek, který je OČTŘ při dokazování používán
▪ Důkaz: přímý poznatek, který OČTŘ získal o předmětu důkazu z důkazního prostředku při dokazování
Nositel (pramen) důkazu: osoby či věci, s nimiž je spjat procesní důkaz
▪ Dokazování: zákonem upravený postup OČTŘ, jehož úkolem je umožnit poznání skutkového stavu
Důkazní právo: souhrn norem TPP, které upravují postup dokazování
Subjekty dokazování: TŘ nevymezuje (OČTŘ, strany TŘ, ostatní osoby)

c) předmět a rozsah dokazování

▪ předmětem trestního řízení je určitý skutek → tím je i vymezen okruh dokazování
▪ předmětem dokazování v konkrétní trestní věci jsou okolnosti důležité pro TŘ v této věci, a tedy:

a) okolnosti důležité pro rozhodnutí ve věci samé
b) okolnosti důležité pro uplatnění nároku poškozeného (adhezní řízení)
c) okolnosti, které vedly k trestné činnosti, nebo její provedení umožnily;
d) okolnosti důležité pro postup v řízení (srov. § 89/1 TŘ)

dokazují se jen okolnosti důležité pro TŘ
rozsah dokazování = okruh důkazů, které jsou třeba pro zjištění předmětu dokazování

d) důkazní prostředek

1) Výpověď obviněného a obžalovaného
2) Výpověď svědka
————————————————————————————————-
3) Zvláštní způsoby dokazování
▪ konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce, prověrka na místě
4) Odborné vyjádření
5) Znalecký posudek
6) Ohledání věci
7) Ohledání osoby
8) Listinný důkaz
9) Operativně pátrací prostředky
▪ předstíraný převod, sledování osob a věcí, použití agenta

e) rozdělení důkazů

1) Podle vztahu k předmětu obvinění
I. Usvědčující
II. Ospravedlňující

2) Podle vztahu pramene důkazu k dokazované skutečnosti
I. Původní – bezprostřední
II. Odvozené – prostředečné

3) Podle vztahu k dokazované skutečnosti (podle poměru k závěru, který z nich OČTŘ dovozuje)
I. Přímé
II. Nepřímé

Příklad:
a) vidím vraha jak zavraždil – původní přímý
b) vidím někoho jak vytahuje nůž z mrtvoly – původní nepřímý
c) slyšel jsem že někdo vytáhl z někoho nůž – odvozený (nepřímý?)

f) průběh dokazování

• provádí se ve všech stadiích trestního řízení (v každém stadiu má určitá specifika)

1) Vyhledávání důkazů
2) Provádění a procesní zajišťování důkazů
3) Prověrka a hodnocení důkazů
→ výsledkem rozhodnutí

Zákonnost dokazování - hlediska

1) Zda byl důkaz opatřen z pramene, který stanoví zákon
• za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci – demonstrativní výčet!

2) Zda byl důkaz opatřen a proveden subjektem k tomu oprávněným a ve správném (příslušném) procesním stadiu
• učebnice člení na do dvou bodů

3) Zda se důkaz dotýká skutku, pro který bylo zahájeno a je vedeno trestní stíhání

4) Zda byl důkaz opatřen a proveden způsoben zákonem povoleným

Následky nezákonného postupu

▪ až na výjimku není obecné ustanovení, které by stanovilo procesní důsledky porušení předpisů o dokazování z hlediska použitelnosti důkazu – výjimka: § 89/3 TŘ
▪ nastane-li v procesu dokazování podstatná vada, má tato za následek neúčinnost důkazu
▪ podstatnou vadou je vada, která může mít vliv na správnost rozhodnutí
→ Nelze-li podstatnou vadu odstranit
→ ABSOLUTNÍ NEÚČINNOST DŮKAZU
→ Lze-li podstatnou vadu odstranit a důkaz následně použít
→ RELATIVNÍ NÉÚČINNOST DŮKAZU

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code