Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


7C. Státní zastupitelství a policie

A. Státní zastupitelství = soustava úřadů státu, které zastupují stát při ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených do působnosti státního zastupitelství (úprava v zákona o státním zastupitelství)
= součást moci výkonné X NSZ není podřízení ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo nad činností NSZ nevykonává dohled – závislost však přetrvává v oblasti materiální a personální + právo ministra spravedlnosti iniciovat disciplinární řízení
= věci svěřené do působnosti státního zastupitelství vykonávají pouze SZ daného stupně – jiné orgány do těchto věcí nesmí zasahovat

NSZ - s věci svěřené do působnosti státního zastupitelství vykonávají pouze SZ – jiné orgány do těchto věcí nesmí zasahovat
Vrchní SZ - sídla a obvody jejich územní působnosti se shodují se sídly a obvody soudů
Krajské SZ - vedoucími SZ jsou: NSZ, vrchní a krajští SZ (městský SZ v Praze), okresní SZ (obvodní SZ v Praze, městský SZ v Brně)
Okresní SZ - vyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad postupem nejbližších nižších
- spory o příslušnost rozhoduje státní zastupitelství, které je těmto nejblíže vyšší

Úloha SZ v trestním řízení
= SZ je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení, v zastoupení společnosti identifikuje TČ a pachatele trestně stíháveřejný žalobce v t.ř. vystupuje ve veřejném zájmu – pokud shledá, že soukromý zájem (obviněného) se kryje se zájmem veřejným, odpadá důvod, aby byl jeho procesním odpůrcem a stává se pak jeho ochráncem – zájem veřejný je zájem proměnlivý

1. V přípravném řízení
- pouze SZ je oprávněn vypracovat a podat OBŽALOBU příslušnému soudu
(u zkráceného řízení návrh na potrestnání)
- v přípravném řízení je SZ pánem řízení, SZ je OČTŘ a v přípravném řízení nemá postavení strany a ani stranou není
- zásada legality = SZ je povinen stíhat všechny TČ, o kterých se dozví
- zásada oficiality = postupuje z úřední povinnosti, nestanoví-li zákon něco jiného
- zásada vyhledávací a zásada objektivity – objasňuje okolností svědčící v (ne)prospěch osoby, proti níž se TS vede
- v přípravném řízení SZ odpovídá za zákonnost jeho průběhu – právní styk s cizinou, resp. MJS – SZ se v t.ř. podílí na MJS jako justiční orgán

P@P SZ v přípravném řízení:
= kontrolní a řídící (dozorová) činnost – prověrky spisů, přítomnost při úkonech
= rozhodovací činnost – rozhodování o opravných prostředcích podaných proti policejnímu orgánu, o přerušení TS, o zastavení TS, o postoupení věci
= návrhové oprávnění – v případech, kdy o procesním úkonu rozhoduje soud + další oprávnění a povinnosti

2. V řízení před soudem 1. stupně, řízení o opravných prostředcích a při výkonu rozhodnutí
= SZ v řízení před soudem má postavení strany
= TS před soudem je možné pouze na základě obžaloby / návrhu na potrestání / návrhu na schválení dohody o vině a trestu, které podává SZ
SZ je povinen:
= zastupovat obžalobu
= dokazovat vinu obžalovaného
= být přítomen na hlavním líčení

– při podání a zastupování obžaloby, se SZ řídí zákonem a vnitřním přesvědčením založeným na uvážení všech okolností případu
– při dokazování navrhuje provedení důkazů, které byly navrženy v obžalobě a potřeba provést vznikla během řízení před soudem

- může se souhlasem předsedy senátu klást vyslýchaným otázky + může žádat, aby mu bylo umožněno provést důkaz – v hlavním líčení mu náleží opravné prostředky:
1) stížnost proti rozhodnutí soudu pokud to zákon připouští
2) odvolání proti rozsudku (i ve prospěch obviněného)

– ve výjimečných případech může podat dovolání proti rozhodnutí soudu 2. stupně
kasační oprávnění NSZ – může do 3 měsíců od PM rušit nezákonné usnesení nižších SZ o nestíhání podezřelého, o zastavení TS nebo o postoupení věci – zvláštní kontrolní oprávnění
– v rámci vykonávacího řízení jsou SZ oprávněni podávat opravné prostředky proti rozhodnutí soudu nebo mají právo vyjádřit se k dalšímu výkonu trestu

B. Policejní orgán
= patří mezi OČTŘ, je subjektem trestního řízení (nikoliv však stranou)
= § 12 (2) TŘ – policejními orgány se rozumí: útvary Policie ČR, GIBS, pověřené orgány 1) Vězeňské služby, 2) celní orgány, 3) BIS a další
= v tr. ř. jsou nejčastějšími policejními orgány útvary Policie ČR – upraveno: zákon o Policii ČR a závazný pokyn policejního prezidenta

1. V příravném řízení
⇒ právo osoby, proti níž se tr. ř. vede, aby byly odstraněny průtahy v řízení nebo závazy v postupu policejního orgánu
= hlavním úkolem je prověřit a objasnit skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán TŘ
= jestliže skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán TČ a je odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán o zahájení TS + uskuteční vyšetřování v nezbytném rozsahu
= zásada oficiality - postupuje z úřední povinnosti, je povinen postupovat nestranně tak, aby byl zjištěn skutkový stav, o kterém nejsou důvodné pochybnosti v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí (zásada materiální pravdy)
= zásada přiměřenosti + zásada zdrženlivosti – jednotliví příslušníci policejního orgánu postupují v t.ř. samostatně a jsou vázáni pokyny SZ (ten nese odpovědnost za zákonnost přípravného řízení, tzn. má širokou pravomoc vůči policejnímu orgánu – může ukládat pokyny, úkoly)

2. Ve zkráceném řízení
= orgán konající zkrácené přípravné řízení činí úkony jako před zahájením TS
= policejní orgán rozhoduje pouze o odložení věci

3. Před zahájením stíhání
= policejní orgán je oprávněn sám věc předat relevantnímu orgánu nebo rozhodnout o odložení věci
= musí učinit veškerá potřebná šetření a úkony k tomu, aby odhalil skutečnosti, nasvědčující tomu, že byl spáchán TČ
= o zahájení úkonů tr.ř. k objasnění a prověření skutečností nasvědčující tomu, že byl spáchán TČ sepíše záznam
Policejní orgán je oprávněn:
- vyžadovat vysvětlení od FO / PO / státních orgánů
- vyžadovat odborné vyjádření od relevantních orgánů a posudky
- vyžadovat zkoušku krve a odběr biologického materiálu
- uskutečnit ohledání věci a místa činu
- obstarat potřebné listiny a materiály
- zadržet podezřelou osobu
- vyhotovovat zvukové a obrazové záznamy

4. Ve fázi vyšetřování
- vyšetřovací orgány – postupují z vlastní inciativy tak, aby byly co nejrychleji a v potřebné rozsahu vyhledány důkazy k objasnění všech základních skutečností důležitých pro posouzení případu
- vyšetřovací orgán, pokud jím není SZ, meritorně ve vyšetřování nerozhoduje (rozhoduje SZ dozorující přípravné řízení)

5. V řízení před soudem
= policejní orgán je činný pouze na žádost SZ nebo soudu – SZ může i po podání obžaloby požádat policejní orgán, aby opatřil důkaz, který potřebuje k zastupování obžaloby v řízení před soudem
= kdykoliv v průběhu řízení může předseda senátu požádat policejní orgán, aby opatřil jednotlivý důkaz (aby předvedl osobu / doručil písemnost)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code