Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-9 [2016/12/29 14:06] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   9.       ​Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti ​   ======
 +
 +  * **Hlava III. zvl. části, 9 trestných činů**
 +  * Jednání, která jsou v rozporu s názorem společnosti,​ co je akceptovatelné v sexuálních vztazích, historicky se toto myšlení mění:
 +      * homosexuální styk v TZ 1950 zakázán zcela, TZ 1961 jen některé formy trestné, 1990 dekriminalizace
 +      * mimomanželská soulož zakázána v TZ 1852
 +      * pohlavní styk se zvířaty - dnes může jít o týrání zvířete či poškození cizí věci
 +  * Zhruba 2000 skutků ročně, 0,6% kriminality
 +  * V určitém směru je lidská důstojnost v sexuální oblasti chráněna i v jiných hlavách - § 168, obchodování s lidmi
 +  * **Objekt –**lidská důstojnost,​ __4 kategorie těchto TČ podle objektu, jehož ochrana přistupuje také__:
 +      * svoboda rozhodování v pohlavních vztazích (§ 185, 186)
 +      * zdravý vývoj dětí (§ 187, 190, 191(2), 193)
 +      * některé zásady v pohlavních vztazích (§ 188)
 +      * některé mravní zásady (§ 189, 191, 192)
 +  * **Objektivní stránka**– zejména různé formy nátlaku
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– **u všech TČ úmysl**
 +  * Jednočinný souběh možný tam, kde byly porušeny různé objekty (např. znásilnění a soulož mezi příbuznými),​ souběh není možný tam, kde je další objekt vyjádřen v kvalifikované SP
 +
 +=====      Znásilnění (§ 185)      =====
 +
 +  * Často na oběti zanechává dlouhodobé i doživotní následky
 +  * **Objekt**– právo člověka svobodně se rozhodovat o svém sexuálním životě
 +  * **Předmět útoku**– kdokoli (do r. 2001 jen žena), jde-li o dítě či o dítě mladší 15 let, jde o okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby; je-li poškozený manželem, druhem či partnerem pachatele, je třeba jeho svolení k trestnímu stíhání
 +  * Znásilnění je **složeno z 2 jednání** = __1) násilné jednání, 2) pohlavní styk__, ke spolupachatelství tedy stačí užití/​pohrůžky násilí a nevykonání styku a opačně
 +  * **Objektivní stránka**– spočívá buď v tom, že pachatel:
 +      * jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku (odst. 1, __alinea 1__) nebo
 +      * k pohlavnímu styku zneužije jeho bezbrannosti (odst. 1, __alinea 2__)
 +  * __Násilí__– fyzický útok směřující k překonání nebo oslabení vážně míněného oporu
 +  * __Donucení k pohlavnímu styku__– pachatel svým fyzickým jednáním překoná vážně míněný odpor nebo osoba podlehne, jelikož nemá východiska či pro vyčerpanost,​ __nejde o donucení, pokud osoba po počátečním odporu dobrovolně svolila ke styku__
 +  * Domníval-li se pachatel mylně, že jde o předstíraný odpor, jde o skutkový omyl negativní – vyloučena trestní odpovědnost za úmyslný TČ
 +  * Odpor znásilňované osoby musí být prokázán (např. pokus o útěk, volání o pomoc)
 +  * __Pohrůžka násilí__– pokud se osoba nepodrobí, násilí bude vykonáno ihned či v budoucnu, možno vyhrožovat i nepřítomné osobě (např. dopisem)
 +  * __Pohrůžka jiné těžké újmy__– např. majetkové újmy, újmy na cti apod.
 +  * **Stav bezbrannosti**– __stav, v němž poškozený nemůže klást odpor či nemůže projevit svou vůli__, může být způsoben např. opilstvím, spoutáním,​ vysokou horečkou, hlubokým spánkem, duševní chorobou aj., jde ale __také o dětský věk__, kdy dítě nemůže zhodnotit a poznat důvody, které by měly vést k odporu, __jelikož jde o úmyslný TČ, musí pachatel o stavu bezbrannosti vědět a využít ji k dosažení svého cíle__
 +  * __Uvedl-li však pachatel poškozeného do stavu bezbrannosti lstí či jiným obdobným způsobem, jde o násilí__(§ 119) a použije se tedy alinea 1
 +  * Čin je __dokonán vykonáním pohlavního styku__
 +  * Pokud pachatel upustí od dokonání činu, ale použil již násilí či pohrůžku násilím => odpovědnost za vydírání (kvalifikovaný pokus)
 +  * **Pohlavní styk**- jakýkoli způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby, formy:
 +      * __Soulož__– spojení pohlavních orgánů __muže a ženy__
 +      * __Pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží__- z hlediska provedení je to srovnatelné se souloží, je schopno vyvolat obdobné účinky, např. orální, anální sex, digitální penetrace (zasouvání prstů do pochvy ženy)
 +      * __Osahávání,​ sání apod.__
 +  * __Soulož__a __pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží__ => kvalifikovaná skutková podstata (§ 185(2))
 +  * Pohlavním stykem však nejsou případy, kdy pachatel oběť donutí k pohlavnímu sebeukájení,​ obnažování apod. (=> TČ sexuálního nátlaku)
 +  * Další okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby - na dítěti, se zbraní. na dítěti mladším patnácti let, na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, způsobení těžké újmy na zdraví, smrti
 +  * **Příprava trestná**(odst. 2 až 4)
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Omezování osobní svobody může být posouzeno jako příprava či pokus znásilnění,​ pokud pachatel dal najevo např. svými výroky úmysl poškozenou znásilnit
 +      * O dobrovolné upuštění od pokusu nejde, pokud poškozená použila lsti, které pachatel uvěřil
 +      * Jelikož je spáchání činu na dítěti (mladším 15 let) „jinou skutečností“ podle § 17,b, stačí k tomuto znaku nedbalostní zavinění
 +      * Pokud poškozená v důsledku emočního šoku ztratila orientaci a při útěku přepadla přes zábradlí do 3 metrové hloubky a utrpěla poruchu zdraví trvající delší dobu, je pachatel odpovědný i za těžší následek podle § 185(3)c
 +      * Možnost jednočinného souběhu s TČ soulože mezi příbuznými
 +      * Zneužití bezbrannosti může spočívat i v tom, že pachatel vědomě spáchá útok vůči poškozenému,​ který je vlivem nízké fyzické a duševní vyspělosti výrazně omezen v možnostech účinných projevů odporu, zejména, stalo-li se tak na odlehlém místě
 +
 +=====      Sexuální nátlak (§ 186)      =====
 +
 +  * Nový TČ, nově s přijetím současného TZ
 +  * **Objekt**– právo člověka svobodně se rozhodovat o pohlavním životě a důstojnost
 +  * **Předmět útoku**- kdokoli, jde-li o dítě či o dítě mladší 15 let, jde o okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby
 +  * **Objektivní stránka - 2 základní SP:**
 +      * **1) Odst. 1**– skládá se ze 2 jednání:
 +        * pachatel násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy (__alinea 1__), popř. zneužije bezbrannosti jiného (__alinea 2__) a
 +        * donutí jej k pohlavnímu sebeukájení,​ k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování
 +      * __Odlišení od znásilnění__spočívá v donucované činnosti, pachatel zde nepřichází s obětí do přímého fyzického kontaktu
 +      * __Pohlavní sebeukájení__– masturbace prováděná dotyky či s použitím určité pomůcky buď přímo na pohlavních orgánech, nebo i na jiných sexuálně významných místech (prsa, hýždě apod.)
 +      * __Obnažování__– odkrývání určitých partií těla za účelem sexuálního vzrušení pachatele
 +      * __Jiné srovnatelné chování__– např. sexuálně laděné pohyby či hlasové projevy
 +      * **2) Odst. 2 –**pachatel přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení,​ k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti,​ nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu
 +      * __Odlišení od znásilnění a od odst. 1__spočívá v tom, že pachatel nepoužívá násilí či pohrůžku násilím, ale zneužívá svého postavení či závislosti oběti
 +      * __Závislost__– viz TČ proti svobodě, stav manželství není stavem závislosti,​ stejně tak, pokud jde např. o citový vztah mezi učitelem a žákem
 +      * __Využití postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu__– pachatel dosahuje svého sexuálně motivovaného cíle díky své funkci, pracovnímu postavení či postavením ve společnosti a spoléhá na to, že díky této skutečnosti se mu oběť podvolí, k jednání tedy dojde dobrovolně,​ pro představu:
 +        * __Znásilnění__– Zl vyhrožuje jinou těžkou újmou, např. vyhazovem
 +        * __Sexuální nátlak__– Zl pouze zneužívá svého postavení vědoma si své pracovní nadřízenosti,​ k žádné pohrůžce nedojde
 +  * **Subsidiární k TČ znásilnění**= souběh vyloučen, pokud by pachatel začal tím, že se má oběť obnažovat a nakonec by ji donutil k pohlavnímu styku, jde o znásilnění
 +  * **Příprava je trestná**(odst. 5 a 6)
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Pachatel přiměje osobu mladší 15 let, svěřenou jeho dozoru, zneužívaje její závislosti k opětovným souložím a v tomto jednání pokračuje i po dosažení 15 let jejího věku => vícečinný souběh TČ pohlavního zneužítí podle § 187(1). (2) a sexuálního nátlaku podle § 186(2), (3)a
 +      * Pachatel osahával svou nevlastní dceru starší 15 let ve spánku na pohlavních orgánech, dcera se jednou v důsledku intenzivnějšího počínání pachatele probudila a oznámila věc matce => nejde o zneužití závislosti
 +
 +=====      Pohlavní zneužití (§ 187)      =====
 +
 +  * **Objekt**– mravní a tělesný vývoj dětí mladších 15 let
 +  * **Předmět útoku**- děti mladší 15 let (tj. do dne předcházejícího 15. narozeninám)
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel:
 +      * **vykoná soulož**(pachatel= osoba druhého pohlaví) s osobou mladší 15 let nebo
 +      * takovou osobu **jiným způsobem pohlavně zneužije**
 +  * __Jiný způsob pohlavního zneužití__ **-**např. ohmatávání prsou, pohlavních orgánů, orální, anální sex apod., __nejde ale o případ__, kdy dítě mladší 15 let provádí pohlavní sebeukájení,​ obnažování či jiné obdobné jednání (=> sexuální nátlak, § 186(1),​(3)a)
 +  * Je lhostejné, zda inciativa k souloži či jinému způsobu pohlavního zneužití vzešla od poškozeného či pachatele
 +  * Souhlas poškozeného nevylučuje trestní odpovědnost (kdyby bylo proti vůli dítěte, šlo by o znásilnění)
 +  * Pokud by zde byl souhlas a malý věkový rozdíl, lze uvažovat o subsidiaritě trestní represe
 +  * **Subjektivní stránka**– __úmysl se musí vztahovat i k věku dítěte__:
 +      * Pachatel se domnívá, že dítěti je mladší 15 let a tak tomu skutečně je => § 187
 +      * Pachatel se mylně domnívá, že dítěti je mladší 15 let => pokus § 187
 +      * Pachatel se mylně domnívá, že dítě je starší 15 let => skutkový omyl negativní, posuzuje se jako nedbalost, která zde ale nepřichází v úvahu => beztrestnost
 +  * **Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby**- na dítěti mladším 15 let svěřeném dozoru pachatele, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu, způsobení těžké újmy na zdraví, smrti
 +  * **Příprava je trestná**(odst. 2 až 4)
 +  * **Judikatura:​**
 +      * __Jednočinný souběh možný s:__
 +        * svádění k pohlavnímu styku (§ 202)
 +        * ohrožování výchovy dítěte (§ 201(1)a)
 +        * soulož mezi příbuznými (§ 188)
 +      * Jednočinný souběh vyloučen s TČ vydírání (šlo by o znásilnění – také není možný souběh)
 +      * Není rozhodné, že pachatel nedosáhne sexuálního uspokojení
 +      * Pokud se pachatel během naplňování jednání podle § 187 rozhodne, že dítě násilím donutí k souloži i s jiným pachatelem a tento záměr uskuteční,​ půjde o vícečinný souběh pohlavního zneužití a znásilnění
 +
 +=====      Soulož mezi příbuznými (§ 188)      =====
 +
 +  * **Objektivní stránka**– vykonání soulože s příbuzným v pokolení přímém nebo se sourozencem (je lhostejné, zda polorodým či plnorodým)
 +  * **Objekt**– je poměrně otázkou, __souvisí s tím, zda je trestná i soulož s osobou v poměru vzniklým adopcí__, dva možné objekty:
 +      * __Ochrana před degenerací potomstva__– argumentováno tím, že je trestná pouze soulož
 +      * __Morální závadnost tohoto jednání__– argumentováno systematickým zařazením tohoto TČ a tím, že původně bylo v návrhu TZ „pokrevní příbuzenství“,​ slůvko „pokrevní“ ale zejména díky poslancům KDU-ČSL vypadlo
 +  * **Pachatelé**– oba souložící příbuzní
 +  * __Subjektivní stránka__- úmysl vztahující se i k tomu, že je soulož prováděna s příbuzným
 +  * __Jednočinný souběh__možný s ohrožováním výchovy dítěte, znásilněním,​ sexuálním nátlakem, pohlavním zneužitím
 +=====      Kuplířství (§ 189)      =====
 +
 +  * **Objekt –**mravnost a svobodné rozhodování člověka
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __k provozování prostituce jiného:__
 +      * přiměje,
 +      * zjedná,
 +      * najme,
 +      * zláká
 +      * svede
 +      * nebo z provozování prostituce provozované jiným __kořistí__
 +  * **Kořistění**– pachatel zde získává hmotný a finanční prospěch z provozování prostituce jiným, např. pronajímá k prostituci byt, auto, pokoj, zařizuje dopravu prostitutek,​ obstarává za úplatu ochranu či zájemce; __stačí, že k tomu dojde jednorázově__
 +  * **Prostituce**– vymezena naukou, všechny formy ukájení pohlavního pudu jiné osoby tělesným stykem za úplatu, __3 možné systémy právního řešení prostituce:​__
 +      * __Represivní__– stát prostituci zakazuje a trestá i konzumenty (např. Švédsko)
 +      * __Reglementační__- legalizace prostituce a její podřízení státnímu dozoru a kontrole včetně navazujících opatření
 +      * __Aboliční__– stát se o prostituci stará jen, porušuje-li veřejnou mravnost – ČR
 +  * **Pachatel**– kdokoli, i osoba, která sama provozuje prostituci, jestliže se kuplířství dopouští vůči jiné osobě, na kterou má vliv (např. vůči dceři, kamarádce atd.)
 +  * TČ obchodování s lidmi je speciální ke kuplířství => jednočinný souběh je vyloučen
 +
 +=====      Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí (§ 190)      =====
 +
 +  * Nový TČ, zaveden současným TZ 09
 +  * **Objekt**– ochrana dětí před stykem s prostitucí
 +  * **Objektivní stránka - 2 základní SP:**
 +      * **Odst. 1**– pachatel __provozuje prostituci v blízkosti__:​
 +        * školy,
 +        * školského nebo jiného obdobného zařízení nebo
 +        * místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí
 +      * __Školy a školská zařízení__– vymezeny ve školském zákoně
 +      * __Jiné obdobné zařízení__– např. dětské léčebné zařízení
 +      * __Místo, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí__– např. dětské hřiště, __nemůže jít o místo__, které slouží dětem pouze ojediněle či krátkodobě (např. stadion, kde se 2 dny koná dětská sportovní akce)
 +      * __Blízkost__– zákon nijak nevymezuje, jde ale o místo, kde by docházelo k nikoli ojedinělému kontaktu s dětmi, __neměl by to být ale případ__, kdy místo není v blízkosti školy apod., ale děti se tam často nacházejí (nejbližší autobusová zastávka od školy)
 +      * __Pachatel__– pouze osoba provozující prostituci
 +      * **Odst. 2**– pachatel __organizuje,​ střeží nebo jiným způsobem zajišťuje provozování prostituce v blízkosti__ školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí
 +      * __Organizování__– zabezpečování či usnadňování prostituce
 +      * __Střežení__– zabezpečení nerušeného výkonu prostituce, např. upozorňování na přítomnost policie, dohlížení na placení ze strany zákazníků
 +      * __Jiný způsob zajišťování prostituce__– např. lákání zákazníků
 +      * __Pachatel__– kdokoli
 +  * __Možný jednočinný souběh s kuplířstvím__
 +=====      Šíření pornografie (§ 191)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně před zvláštním druhem obtěžování v oblasti mravnosti a __mravní výchova dítěte__
 +  * Jde o omezení práva na svobodu projevu a práva vyhledávat a šířit informace
 +  * **Pornografické dílo**– __dílo, jehož jediným účelem je vyvolání či zvýšení sexuálního vzrušení__,​ je rozhodná komplexní povaha díla, nikoli jen jeho výseč, nelze sem zařadit ani historické,​ byť pornografické předměty; pornografické dílo může mít rozličnou podobu – písemnou, elektronickou,​ zvukovou či obrazovou. Rozlišuje se:
 +      * **prostá pornografie**
 +      * **dětská pornografie**(zobrazuje děti) – viz níže k § 192
 +      * **deviantní pornografie**– pornografické dílo, v němž:
 +        * se projevuje __násilí či neúcta k člověku__ nebo
 +          * neúcta – zobrazení ponižování člověka, např. otroctví
 +          * násilí – páchané v souvislosti se sexuálním chováním
 +          * __Pozn.__– často na začátku/​konci porna rozhovor s „hlavní aktérkou“,​ kde popisuje, jak si užívala natáčení tak, aby to vyznělo, že šlo o hru => tím se vyhýbají negativním důsledkům cejchu „deviantní pornografie“ (viz níže první základní SP)
 +        * která popisuje, zobrazuje či jinak znázorňuje __pohlavní styk se zvířetem__
 +          * sodomie – pohlavní styk se zvířetem
 +          * zoofilie – dotyky a hlazení zvířat vedoucí k pohlavnímu ukojení
 +  * __Jiné pornografické dílo__– např. sochy, plastické předměty apod.
 +  * **Objektivní stránka – 2 základní SP:**
 +      * **Odst. 1**– pachatel vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným,​ zprostředkuje,​ uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické,​ filmové, počítačové,​ elektronické nebo jiné __deviantní pornografické dílo__
 +      * __Výroba__– zhotovení zvrácené pornografie
 +      * __Uvedení do oběhu__– dílo se postupně dostane do rukou vícero lidem, ať už v originální podobě či jako kopie; __nejde o oběh__, může-li se s obsahem seznámit jen úzký okruh lidí
 +      * __Činit veřejně přístupným__– umístění pornografie,​ které může současně či postupně vnímat více lidí (např. vystavení ve výkladní skříni)
 +      * __Dovoz, vývoz, průvoz__– může být pro vlastní potřebu i pro jiného
 +      * __Možný jednočinný souběh s:__
 +        * ohrožováním výchovy dítěte
 +        * neoprávněným podnikáním
 +      * **Odst. 2**– pachatel písemné, fotografické,​ filmové, počítačové,​ elektronické nebo jiné pornografické dílo:
 +        * nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje __dítěti__ (mladší 18 let), nebo
 +        * __na místě, které je dětem přístupné__,​ vystavuje nebo jinak zpřístupňuje
 +      * __Nabízení__– předložení díla s cílem dosáhnout jeho převzetí dítětem
 +      * __Přenechání__– jakýkoli způsob předání díla do dispozice dítěte
 +      * __Zpřístupnění__– např. promítání,​ umístění apod. tam, kde se s ním mohou seznamovat děti (např. nezabezpečené webovky), musí se jednat o zpřístupnění více osobám, a to buď najednou či postupně (např. v klubovně Junáka)
 +      * __Místo dětem přístupné__– jakékoli místo, které děti obvykle (ne výhradně) navštěvují,​ např. trafika
 +      * __Vystavení__– v prostoru tak, aby se s dílem mohl seznámit širší okruh lidí (např. v hale)
 +=====      Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192)      =====
 +
 +  * Objekt – primární: zájem na ochraně morálních hodnot, sekundární:​ ochrana dětí před jejich zneužíváním pro pornografické účely
 +  * Dětská pornografie – pornografické dílo fotografické,​ filmové, počítačové,​ elektronické či jiné, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě; např. snímky obnažených dětí v polohách vyzývavě předvádějících pohlavní orgány, snímky dětí zachycených při skutečném či předstíraném sexuálním styku atd.
 +      * __Dítě__– osoba mladší 18 let (§ 126)
 +      * __Stačí, že osoba se jeví jako dítě__
 +      * __Postihována i virtuální dětská pornografie__(jelikož primárním objektem je ochrana morálních hodnot) – i dětsky vyhlížející počítačově vytvořená osoba, je-li toto zobrazení realistické
 +  * **Objektivní stránka – 2 základní SP:**
 +      * **Odst. 1**– pachatel __přechovává__ dětské pornografické dílo
 +      * Přechovává – stačí, že má dílo ve své moci, nemusí jej mít u sebe (např. v PC v práci či v bankovním depozitu), není rozhodné, zda přechovává pro sebe či jiného
 +      * Úmysl se musí vztahovat i na skutečnost,​ že dílo zobrazuje dítě
 +      * **Odst. 2**– pachatel:
 +        * vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným,​ zprostředkuje,​ uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří dětské pornografické dílo anebo
 +        * z takového díla kořistí
 +      * Kořistění – např. formou podílu ze zisku z prodeje, který uskutečňuje jiná osoba, __nesmí jít ale o profit získaný v souvislosti s účastí dítěte na pornografickém díle (postihováno podle § 193)__
 +
 +=====      Zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193)      =====
 +
 +  * **Objekt**– mravní vývoj a mravní výchova dětí
 +  * **Předmět útoku**– dítě (osoba mladší 18 let)
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel
 +      * přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla nebo
 +      * kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl, musí se vztahovat i vůči věku osoby (dítěte)
 +  * __Možný jednočinný souběh s:__
 +      * ohrožováním výchovy dítěte
 +      * neoprávněným podnikáním
 +      * pohlavním zneužitím
 +
 +=====      Účast na pornografickém představení (§ 193a)      =====
 +
 +  * Nová skutková podstata trestného činu (2014), implementace evropského práva
 +  * **Objektivní stránka**– účast na pornografického představení nebo jiném obdobného vystoupení,​ ve kterém účinkuje dítě
 +  * __Pornografické představení__– podle směrnice EP a Rady 2011/93/EU jde o živé vystoupení určené určitému publiku, a to i prostřednictvím informačních a komunikačních technologií
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl zahrnující i skutečnost,​ že jde o dítě
 +=====      Navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b)      =====
 +
 +  * Nová skutková podstata trestného činu (2014), implementace evropského práva
 +  * **Objektivní stránka**– návrh setkání dítěti mladšímu 15 let v úmyslu spáchat trestný čin podle § 187(1), 192, 193, 202 (2) nebo jiný sexuálně motivovaný trestný čin
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl zahrnující i věk dítěte (mladší 15 let)
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code