Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

 • Hlava III. zvl. části, 9 trestných činů
 • Jednání, která jsou v rozporu s názorem společnosti, co je akceptovatelné v sexuálních vztazích, historicky se toto myšlení mění:
  • homosexuální styk v TZ 1950 zakázán zcela, TZ 1961 jen některé formy trestné, 1990 dekriminalizace
  • mimomanželská soulož zakázána v TZ 1852
  • pohlavní styk se zvířaty - dnes může jít o týrání zvířete či poškození cizí věci
 • Zhruba 2000 skutků ročně, 0,6% kriminality
 • V určitém směru je lidská důstojnost v sexuální oblasti chráněna i v jiných hlavách - § 168, obchodování s lidmi
 • Objekt –lidská důstojnost, 4 kategorie těchto TČ podle objektu, jehož ochrana přistupuje také:
  • svoboda rozhodování v pohlavních vztazích (§ 185, 186)
  • zdravý vývoj dětí (§ 187, 190, 191(2), 193)
  • některé zásady v pohlavních vztazích (§ 188)
  • některé mravní zásady (§ 189, 191, 192)
 • Objektivní stránka– zejména různé formy nátlaku
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránkau všech TČ úmysl
 • Jednočinný souběh možný tam, kde byly porušeny různé objekty (např. znásilnění a soulož mezi příbuznými), souběh není možný tam, kde je další objekt vyjádřen v kvalifikované SP

Znásilnění (§ 185)

 • Často na oběti zanechává dlouhodobé i doživotní následky
 • Objekt– právo člověka svobodně se rozhodovat o svém sexuálním životě
 • Předmět útoku– kdokoli (do r. 2001 jen žena), jde-li o dítě či o dítě mladší 15 let, jde o okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby; je-li poškozený manželem, druhem či partnerem pachatele, je třeba jeho svolení k trestnímu stíhání
 • Znásilnění je složeno z 2 jednání = 1) násilné jednání, 2) pohlavní styk, ke spolupachatelství tedy stačí užití/pohrůžky násilí a nevykonání styku a opačně
 • Objektivní stránka– spočívá buď v tom, že pachatel:
  • jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku (odst. 1, alinea 1) nebo
  • k pohlavnímu styku zneužije jeho bezbrannosti (odst. 1, alinea 2)
 • Násilí– fyzický útok směřující k překonání nebo oslabení vážně míněného oporu
 • Donucení k pohlavnímu styku– pachatel svým fyzickým jednáním překoná vážně míněný odpor nebo osoba podlehne, jelikož nemá východiska či pro vyčerpanost, nejde o donucení, pokud osoba po počátečním odporu dobrovolně svolila ke styku
 • Domníval-li se pachatel mylně, že jde o předstíraný odpor, jde o skutkový omyl negativní – vyloučena trestní odpovědnost za úmyslný TČ
 • Odpor znásilňované osoby musí být prokázán (např. pokus o útěk, volání o pomoc)
 • Pohrůžka násilí– pokud se osoba nepodrobí, násilí bude vykonáno ihned či v budoucnu, možno vyhrožovat i nepřítomné osobě (např. dopisem)
 • Pohrůžka jiné těžké újmy– např. majetkové újmy, újmy na cti apod.
 • Stav bezbrannostistav, v němž poškozený nemůže klást odpor či nemůže projevit svou vůli, může být způsoben např. opilstvím, spoutáním, vysokou horečkou, hlubokým spánkem, duševní chorobou aj., jde ale také o dětský věk, kdy dítě nemůže zhodnotit a poznat důvody, které by měly vést k odporu, jelikož jde o úmyslný TČ, musí pachatel o stavu bezbrannosti vědět a využít ji k dosažení svého cíle
 • Uvedl-li však pachatel poškozeného do stavu bezbrannosti lstí či jiným obdobným způsobem, jde o násilí(§ 119) a použije se tedy alinea 1
 • Čin je dokonán vykonáním pohlavního styku
 • Pokud pachatel upustí od dokonání činu, ale použil již násilí či pohrůžku násilím ⇒ odpovědnost za vydírání (kvalifikovaný pokus)
 • Pohlavní styk- jakýkoli způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby, formy:
  • Soulož– spojení pohlavních orgánů muže a ženy
  • Pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží- z hlediska provedení je to srovnatelné se souloží, je schopno vyvolat obdobné účinky, např. orální, anální sex, digitální penetrace (zasouvání prstů do pochvy ženy)
  • Osahávání, sání apod.
 • Souloža pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží ⇒ kvalifikovaná skutková podstata (§ 185(2))
 • Pohlavním stykem však nejsou případy, kdy pachatel oběť donutí k pohlavnímu sebeukájení, obnažování apod. (⇒ TČ sexuálního nátlaku)
 • Další okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby - na dítěti, se zbraní. na dítěti mladším patnácti let, na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, způsobení těžké újmy na zdraví, smrti
 • Příprava trestná(odst. 2 až 4)
 • Judikatura:
  • Omezování osobní svobody může být posouzeno jako příprava či pokus znásilnění, pokud pachatel dal najevo např. svými výroky úmysl poškozenou znásilnit
  • O dobrovolné upuštění od pokusu nejde, pokud poškozená použila lsti, které pachatel uvěřil
  • Jelikož je spáchání činu na dítěti (mladším 15 let) „jinou skutečností“ podle § 17,b, stačí k tomuto znaku nedbalostní zavinění
  • Pokud poškozená v důsledku emočního šoku ztratila orientaci a při útěku přepadla přes zábradlí do 3 metrové hloubky a utrpěla poruchu zdraví trvající delší dobu, je pachatel odpovědný i za těžší následek podle § 185(3)c
  • Možnost jednočinného souběhu s TČ soulože mezi příbuznými
  • Zneužití bezbrannosti může spočívat i v tom, že pachatel vědomě spáchá útok vůči poškozenému, který je vlivem nízké fyzické a duševní vyspělosti výrazně omezen v možnostech účinných projevů odporu, zejména, stalo-li se tak na odlehlém místě

Sexuální nátlak (§ 186)

 • Nový TČ, nově s přijetím současného TZ
 • Objekt– právo člověka svobodně se rozhodovat o pohlavním životě a důstojnost
 • Předmět útoku- kdokoli, jde-li o dítě či o dítě mladší 15 let, jde o okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby
 • Objektivní stránka - 2 základní SP:
  • 1) Odst. 1– skládá se ze 2 jednání:
   • pachatel násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy (alinea 1), popř. zneužije bezbrannosti jiného (alinea 2) a
   • donutí jej k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování
  • Odlišení od znásilněníspočívá v donucované činnosti, pachatel zde nepřichází s obětí do přímého fyzického kontaktu
  • Pohlavní sebeukájení– masturbace prováděná dotyky či s použitím určité pomůcky buď přímo na pohlavních orgánech, nebo i na jiných sexuálně významných místech (prsa, hýždě apod.)
  • Obnažování– odkrývání určitých partií těla za účelem sexuálního vzrušení pachatele
  • Jiné srovnatelné chování– např. sexuálně laděné pohyby či hlasové projevy
  • 2) Odst. 2 –pachatel přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti, nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu
  • Odlišení od znásilnění a od odst. 1spočívá v tom, že pachatel nepoužívá násilí či pohrůžku násilím, ale zneužívá svého postavení či závislosti oběti
  • Závislost– viz TČ proti svobodě, stav manželství není stavem závislosti, stejně tak, pokud jde např. o citový vztah mezi učitelem a žákem
  • Využití postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu– pachatel dosahuje svého sexuálně motivovaného cíle díky své funkci, pracovnímu postavení či postavením ve společnosti a spoléhá na to, že díky této skutečnosti se mu oběť podvolí, k jednání tedy dojde dobrovolně, pro představu:
   • Znásilnění– Zl vyhrožuje jinou těžkou újmou, např. vyhazovem
   • Sexuální nátlak– Zl pouze zneužívá svého postavení vědoma si své pracovní nadřízenosti, k žádné pohrůžce nedojde
 • Subsidiární k TČ znásilnění= souběh vyloučen, pokud by pachatel začal tím, že se má oběť obnažovat a nakonec by ji donutil k pohlavnímu styku, jde o znásilnění
 • Příprava je trestná(odst. 5 a 6)
 • Judikatura:
  • Pachatel přiměje osobu mladší 15 let, svěřenou jeho dozoru, zneužívaje její závislosti k opětovným souložím a v tomto jednání pokračuje i po dosažení 15 let jejího věku ⇒ vícečinný souběh TČ pohlavního zneužítí podle § 187(1). (2) a sexuálního nátlaku podle § 186(2), (3)a
  • Pachatel osahával svou nevlastní dceru starší 15 let ve spánku na pohlavních orgánech, dcera se jednou v důsledku intenzivnějšího počínání pachatele probudila a oznámila věc matce ⇒ nejde o zneužití závislosti

Pohlavní zneužití (§ 187)

 • Objekt– mravní a tělesný vývoj dětí mladších 15 let
 • Předmět útoku- děti mladší 15 let (tj. do dne předcházejícího 15. narozeninám)
 • Objektivní stránka– pachatel:
  • vykoná soulož(pachatel= osoba druhého pohlaví) s osobou mladší 15 let nebo
  • takovou osobu jiným způsobem pohlavně zneužije
 • Jiný způsob pohlavního zneužití -např. ohmatávání prsou, pohlavních orgánů, orální, anální sex apod., nejde ale o případ, kdy dítě mladší 15 let provádí pohlavní sebeukájení, obnažování či jiné obdobné jednání (⇒ sexuální nátlak, § 186(1),(3)a)
 • Je lhostejné, zda inciativa k souloži či jinému způsobu pohlavního zneužití vzešla od poškozeného či pachatele
 • Souhlas poškozeného nevylučuje trestní odpovědnost (kdyby bylo proti vůli dítěte, šlo by o znásilnění)
 • Pokud by zde byl souhlas a malý věkový rozdíl, lze uvažovat o subsidiaritě trestní represe
 • Subjektivní stránkaúmysl se musí vztahovat i k věku dítěte:
  • Pachatel se domnívá, že dítěti je mladší 15 let a tak tomu skutečně je ⇒ § 187
  • Pachatel se mylně domnívá, že dítěti je mladší 15 let ⇒ pokus § 187
  • Pachatel se mylně domnívá, že dítě je starší 15 let ⇒ skutkový omyl negativní, posuzuje se jako nedbalost, která zde ale nepřichází v úvahu ⇒ beztrestnost
 • Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby- na dítěti mladším 15 let svěřeném dozoru pachatele, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu, způsobení těžké újmy na zdraví, smrti
 • Příprava je trestná(odst. 2 až 4)
 • Judikatura:
  • Jednočinný souběh možný s:
   • svádění k pohlavnímu styku (§ 202)
   • ohrožování výchovy dítěte (§ 201(1)a)
   • soulož mezi příbuznými (§ 188)
  • Jednočinný souběh vyloučen s TČ vydírání (šlo by o znásilnění – také není možný souběh)
  • Není rozhodné, že pachatel nedosáhne sexuálního uspokojení
  • Pokud se pachatel během naplňování jednání podle § 187 rozhodne, že dítě násilím donutí k souloži i s jiným pachatelem a tento záměr uskuteční, půjde o vícečinný souběh pohlavního zneužití a znásilnění

Soulož mezi příbuznými (§ 188)

 • Objektivní stránka– vykonání soulože s příbuzným v pokolení přímém nebo se sourozencem (je lhostejné, zda polorodým či plnorodým)
 • Objekt– je poměrně otázkou, souvisí s tím, zda je trestná i soulož s osobou v poměru vzniklým adopcí, dva možné objekty:
  • Ochrana před degenerací potomstva– argumentováno tím, že je trestná pouze soulož
  • Morální závadnost tohoto jednání– argumentováno systematickým zařazením tohoto TČ a tím, že původně bylo v návrhu TZ „pokrevní příbuzenství“, slůvko „pokrevní“ ale zejména díky poslancům KDU-ČSL vypadlo
 • Pachatelé– oba souložící příbuzní
 • Subjektivní stránka- úmysl vztahující se i k tomu, že je soulož prováděna s příbuzným
 • Jednočinný souběhmožný s ohrožováním výchovy dítěte, znásilněním, sexuálním nátlakem, pohlavním zneužitím

Kuplířství (§ 189)

 • Objekt –mravnost a svobodné rozhodování člověka
 • Objektivní stránka– pachatel k provozování prostituce jiného:
  • přiměje,
  • zjedná,
  • najme,
  • zláká
  • svede
  • nebo z provozování prostituce provozované jiným kořistí
 • Kořistění– pachatel zde získává hmotný a finanční prospěch z provozování prostituce jiným, např. pronajímá k prostituci byt, auto, pokoj, zařizuje dopravu prostitutek, obstarává za úplatu ochranu či zájemce; stačí, že k tomu dojde jednorázově
 • Prostituce– vymezena naukou, všechny formy ukájení pohlavního pudu jiné osoby tělesným stykem za úplatu, 3 možné systémy právního řešení prostituce:
  • Represivní– stát prostituci zakazuje a trestá i konzumenty (např. Švédsko)
  • Reglementační- legalizace prostituce a její podřízení státnímu dozoru a kontrole včetně navazujících opatření
  • Aboliční– stát se o prostituci stará jen, porušuje-li veřejnou mravnost – ČR
 • Pachatel– kdokoli, i osoba, která sama provozuje prostituci, jestliže se kuplířství dopouští vůči jiné osobě, na kterou má vliv (např. vůči dceři, kamarádce atd.)
 • TČ obchodování s lidmi je speciální ke kuplířství ⇒ jednočinný souběh je vyloučen

Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí (§ 190)

 • Nový TČ, zaveden současným TZ 09
 • Objekt– ochrana dětí před stykem s prostitucí
 • Objektivní stránka - 2 základní SP:
  • Odst. 1– pachatel provozuje prostituci v blízkosti:
   • školy,
   • školského nebo jiného obdobného zařízení nebo
   • místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí
  • Školy a školská zařízení– vymezeny ve školském zákoně
  • Jiné obdobné zařízení– např. dětské léčebné zařízení
  • Místo, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí– např. dětské hřiště, nemůže jít o místo, které slouží dětem pouze ojediněle či krátkodobě (např. stadion, kde se 2 dny koná dětská sportovní akce)
  • Blízkost– zákon nijak nevymezuje, jde ale o místo, kde by docházelo k nikoli ojedinělému kontaktu s dětmi, neměl by to být ale případ, kdy místo není v blízkosti školy apod., ale děti se tam často nacházejí (nejbližší autobusová zastávka od školy)
  • Pachatel– pouze osoba provozující prostituci
  • Odst. 2– pachatel organizuje, střeží nebo jiným způsobem zajišťuje provozování prostituce v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí
  • Organizování– zabezpečování či usnadňování prostituce
  • Střežení– zabezpečení nerušeného výkonu prostituce, např. upozorňování na přítomnost policie, dohlížení na placení ze strany zákazníků
  • Jiný způsob zajišťování prostituce– např. lákání zákazníků
  • Pachatel– kdokoli
 • Možný jednočinný souběh s kuplířstvím

Šíření pornografie (§ 191)

 • Objekt– zájem na ochraně před zvláštním druhem obtěžování v oblasti mravnosti a mravní výchova dítěte
 • Jde o omezení práva na svobodu projevu a práva vyhledávat a šířit informace
 • Pornografické dílodílo, jehož jediným účelem je vyvolání či zvýšení sexuálního vzrušení, je rozhodná komplexní povaha díla, nikoli jen jeho výseč, nelze sem zařadit ani historické, byť pornografické předměty; pornografické dílo může mít rozličnou podobu – písemnou, elektronickou, zvukovou či obrazovou. Rozlišuje se:
  • prostá pornografie
  • dětská pornografie(zobrazuje děti) – viz níže k § 192
  • deviantní pornografie– pornografické dílo, v němž:
   • se projevuje násilí či neúcta k člověku nebo
    • neúcta – zobrazení ponižování člověka, např. otroctví
    • násilí – páchané v souvislosti se sexuálním chováním
    • Pozn.– často na začátku/konci porna rozhovor s „hlavní aktérkou“, kde popisuje, jak si užívala natáčení tak, aby to vyznělo, že šlo o hru ⇒ tím se vyhýbají negativním důsledkům cejchu „deviantní pornografie“ (viz níže první základní SP)
   • která popisuje, zobrazuje či jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem
    • sodomie – pohlavní styk se zvířetem
    • zoofilie – dotyky a hlazení zvířat vedoucí k pohlavnímu ukojení
 • Jiné pornografické dílo– např. sochy, plastické předměty apod.
 • Objektivní stránka – 2 základní SP:
  • Odst. 1– pachatel vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné deviantní pornografické dílo
  • Výroba– zhotovení zvrácené pornografie
  • Uvedení do oběhu– dílo se postupně dostane do rukou vícero lidem, ať už v originální podobě či jako kopie; nejde o oběh, může-li se s obsahem seznámit jen úzký okruh lidí
  • Činit veřejně přístupným– umístění pornografie, které může současně či postupně vnímat více lidí (např. vystavení ve výkladní skříni)
  • Dovoz, vývoz, průvoz– může být pro vlastní potřebu i pro jiného
  • Možný jednočinný souběh s:
   • ohrožováním výchovy dítěte
   • neoprávněným podnikáním
  • Odst. 2– pachatel písemné, fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo:
   • nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti (mladší 18 let), nebo
   • na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje
  • Nabízení– předložení díla s cílem dosáhnout jeho převzetí dítětem
  • Přenechání– jakýkoli způsob předání díla do dispozice dítěte
  • Zpřístupnění– např. promítání, umístění apod. tam, kde se s ním mohou seznamovat děti (např. nezabezpečené webovky), musí se jednat o zpřístupnění více osobám, a to buď najednou či postupně (např. v klubovně Junáka)
  • Místo dětem přístupné– jakékoli místo, které děti obvykle (ne výhradně) navštěvují, např. trafika
  • Vystavení– v prostoru tak, aby se s dílem mohl seznámit širší okruh lidí (např. v hale)

Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192)

 • Objekt – primární: zájem na ochraně morálních hodnot, sekundární: ochrana dětí před jejich zneužíváním pro pornografické účely
 • Dětská pornografie – pornografické dílo fotografické, filmové, počítačové, elektronické či jiné, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě; např. snímky obnažených dětí v polohách vyzývavě předvádějících pohlavní orgány, snímky dětí zachycených při skutečném či předstíraném sexuálním styku atd.
  • Dítě– osoba mladší 18 let (§ 126)
  • Stačí, že osoba se jeví jako dítě
  • Postihována i virtuální dětská pornografie(jelikož primárním objektem je ochrana morálních hodnot) – i dětsky vyhlížející počítačově vytvořená osoba, je-li toto zobrazení realistické
 • Objektivní stránka – 2 základní SP:
  • Odst. 1– pachatel přechovává dětské pornografické dílo
  • Přechovává – stačí, že má dílo ve své moci, nemusí jej mít u sebe (např. v PC v práci či v bankovním depozitu), není rozhodné, zda přechovává pro sebe či jiného
  • Úmysl se musí vztahovat i na skutečnost, že dílo zobrazuje dítě
  • Odst. 2– pachatel:
   • vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří dětské pornografické dílo anebo
   • z takového díla kořistí
  • Kořistění – např. formou podílu ze zisku z prodeje, který uskutečňuje jiná osoba, nesmí jít ale o profit získaný v souvislosti s účastí dítěte na pornografickém díle (postihováno podle § 193)

Zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193)

 • Objekt– mravní vývoj a mravní výchova dětí
 • Předmět útoku– dítě (osoba mladší 18 let)
 • Objektivní stránka– pachatel
  • přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla nebo
  • kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl, musí se vztahovat i vůči věku osoby (dítěte)
 • Možný jednočinný souběh s:
  • ohrožováním výchovy dítěte
  • neoprávněným podnikáním
  • pohlavním zneužitím

Účast na pornografickém představení (§ 193a)

 • Nová skutková podstata trestného činu (2014), implementace evropského práva
 • Objektivní stránka– účast na pornografického představení nebo jiném obdobného vystoupení, ve kterém účinkuje dítě
 • Pornografické představení– podle směrnice EP a Rady 2011/93/EU jde o živé vystoupení určené určitému publiku, a to i prostřednictvím informačních a komunikačních technologií
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl zahrnující i skutečnost, že jde o dítě
 • Nová skutková podstata trestného činu (2014), implementace evropského práva
 • Objektivní stránka– návrh setkání dítěti mladšímu 15 let v úmyslu spáchat trestný čin podle § 187(1), 192, 193, 202 (2) nebo jiný sexuálně motivovaný trestný čin
 • Subjektivní stránka– úmysl zahrnující i věk dítěte (mladší 15 let)
 • Pachatel– kdokoli

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code