Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-8 [2016/12/29 14:01] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   8.       ​Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství ​   ======
 +
 +  * **II. hlava,** **2. díl** **zvláštní části TZ**
 +=====      Neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně osobních dat před neoprávněným nakládáním = před neoprávněným zveřejňováním a jiným zneužitím
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní,​ jinak zpracovává nebo si přisvojí__ osobní údaje a __způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech__ osoby, jíž se osobní údaje týkají; **2 základní SP**:
 +      * __údaje shromažďované v souvislosti s výkonem veřejné moci__(např. údaje poskytnuté občany statistickým orgánům)
 +      * __údaje shromažďované v souvislosti s výkonem povolání, zaměstnání či jiné funkce__(např. údaje ve zdravotnické dokumentaci,​ ve spisech advokáta atd.)
 +  * Samotné zveřejnění nestačí, musí být způsobena i vážná újma na právech nebo oprávněných zájmech osoby – např. narušení rodinných vztahů, újma pověsti, poškození v zaměstnání
 +  * **Zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů**
 +      * Upravuje ochranu osobních údajů FO a práva a povinnosti při jejich zpracovávání
 +      * __Osobní údaj__= údaj týkající se určeného či určitelného subjektu údajů. Subjekt se považuje za určený či určitelný,​ jestliže lze pomocí jednoho či vícero osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu. O osobní údaj nejde, pokud je třeba k identifikaci subjektu nepřiměřené množství času, úsilí a materiálních prostředků.
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl** i nedbalost**
 +  * **Pachatel –**kdokoli
 +=====      Poškození cizích práv (§ 181)      =====
 +
 +  * **Objekt –**__jiná než majetková práva__subjektů individuální či kolektivní povahy, i státu ​    * Majetková práva jsou chráněna prostřednictvím TČ podvodu (§ 209)
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel jinému __způsobí vážnou újmu na právech__ tím, že:
 +      * uvede někoho v omyl – pachatel předstírá okolnosti, které nejsou v souladu s realitou
 +      * využije něčího omylu – pachatel sám k omylu nepřispěje,​ ale po poznání omylu někoho jiného jedná tak, aby mu způsobil vážnou újmu na právech
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Pokud rodič odjede natrvalo do ciziny s nezletilým dítětem proti vůli druhého rodiče, kterému předstírá,​ že jede s dítětem na výlet, dopustí se tento rodič TČ poškození cizích práv (poškozená jsou rodičovská práva druhého rodiče)
 +      * Poškození cizích práv × (pokus) znásilnění:​
 +        * znásilnění - pachatel zneužije spánku ženy k souloži
 +        * poškození cizích práv - pachatel počítá s tím, že se žena včas vzbudí a zamýšlí využít jejího omylu spočívajícího v tom, že ho bude považovat za svého manžela – poškození cizích práv
 +        * pokus poškození cizích práv – žena včas omyl zpozoruje a k souloži nedojde
 +      * Pachatel využil omylu poškozené spočívajícího v tom, že se tato domnívala, že je pachatel lékařem a z toho důvodu strpěla z jeho strany osahávání na nahém těle a posléze i uvnitř přirození
 +      * Pachatel prošel přes celní kontrolu na cizí cestovní pas – nejde o poškození cizích práv, neboť státním orgánům nebyla způsobena vážná újma na právech
 +      * Podáním nepravdivého trestního oznámení nemůže dojít k poškození cizích práv, může ale být spáchán např. TČ křivého obvinění
 +
 +=====      Porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182)      =====
 +
 +  * **Objekt**– tajemství dopravovaných zpráv
 +  * __Chrání se jen tajemství:​__
 +      * písemností zasílaných poštou nebo jiným dopravním zařízením a
 +      * tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným obdobným veřejným zařízením
 +  * __Tajemství__– obsah písemností nebo zpráv bez ohledu na jejich hodnotu pro adresáta, odesílatele či pachatele (např. i obsah propagačního letáku, v těchto případech je ale třeba zvažovat subsidiaritu trestní represe)
 +  * Zprávy již doručené adresátovi ochraně nepodléhají
 +  * **Objektivní stránka – 3 základní SP:**
 +      * **§ 182(1)**– __pachatel úmyslně poruší tajemství__:​
 +        * a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením,​
 +        * b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo
 +        * c) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data,
 +        * Pozn. k __porušení tajemství__ = oznámení obsahu zprávy či písemnosti jiné osobě než které byly určeny, především:​
 +          * otevření uzavřeného listu bez ohledu na to, zda byl obsah někomu oznámen či nikoli
 +          * prozrazení zprávy podávané na otevřeném listě (pohlednice,​ korespondenční list
 +          * prozrazení zprávy vyslechnuté při telefonním styku
 +  * **§ 182(2**) – pachatel __v úmyslu způsobit jinému škodu či sobě nebo jinému opatřit neoprávněný prospěch__:​
 +      * a) prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti,​ telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací,​ který nebyl určen jemu, nebo
 +      * b) takového tajemství využije
 +      * Poznámka:
 +        * __Prozrazení tajemství__– oznámení obsahu zprávy či písemnosti jiné osobě než které byly určené
 +        * __Využití tajemství__– někdo jakýmkoli způsobem uplatní vědomost získanou jednáním popsaným ve SP ke způsobení škody či získání neoprávněného prospěchu
 +  * **§ 182(5)c**– pachatel pozmění či potlačí písemnost obsaženou v poštovní zásilce nebo dopravovanou dopravním zařízením anebo zprávu podanou neveřejným přenosem počítačových dat, telefonicky,​ telegraficky nebo jiným podobným způsobem
 +  * **Pachatel:​**
 +      * § 182(1), (2) = kdokoli
 +      * § 182(4)a = úřední osoba
 +      * § 182(5) - zaměstnanec provozovatele poštovních služeb, telekomunikační služby nebo počítačového systému anebo kdokoli jiný vykonávající komunikační činnosti
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * __§ 182(1), (2) subsidiární vůči zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329)__
 +  * **Judikatura:​**
 +      * § 182(2) – např. jednání pachatele, který ve svém týdeníku uveřejňoval příspěvky čtenářů zaslané k uveřejnění konkurenčnímu deníku
 +      * Neoprávněné přečtení zprávy __již doručené__ do e-mailové schránky příjemce není tímto trestným činem, ale jestliže si pachatel zjednal do cizí schránky přístup, může jít o neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230
 +
 +=====      Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 183)      =====
 +
 +  * **Objekt –**ochrana písemností,​ záznamů, počítačových dat uchovávaných v soukromí, chrání se údaje __osobní i profesní povahy__
 +  * **Objektivní stránka**- pachatel __neoprávněně__:​
 +      * **odst. 1**- __poruší tajemství__ listiny nebo jiné písemnosti,​ fotografie, filmu nebo jiného záznamu, počítačových dat anebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného __tím, že je zveřejní, zpřístupní 3. osobě nebo je jiným způsobem použije__ nebo
 +      * **odst. 2**– spáchá takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový nebo jiný prospěch, způsobit jinému škodu nebo jinou vážnou újmu, anebo ohrozit jeho společenskou vážnost
 +  * **Pachatel**- kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +=====      Pomluva (§ 184)      =====
 +
 +  * **Objekt**– čest, dobrá pověst, vážnost člověka
 +  * **Předmět útoku**– __pouze jednotlivec-člověk__,​ může jím být i osoba, která si svou vážnost ani neuvědomuje (např. dítě), ale i zemřelý
 +  * __Čest__– etická kategorie, rozlišuje se čest z hlediska subjektivního a objektivního,​ obě tato hlediska jsou chráněna ​    * Čest ze subjektivního hlediska – jak já sám sebe vnímám
 +      * Čest z objektivního hlediska – vážnost, které požívám u jiných
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel o jiném __sdělí nepravdivý údaj__, který je __způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů__,​ zejména poškodit jej v zaměstnání,​ narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu (např. ohrožení politické kariéry, úbytek zákazníků,​ nejmenování do významné funkce)
 +  * **Pomluva × urážka**:
 +      * **Pomluva**– __způsobilá dokazování__ (např., že někdo je duševně nemocný, alkoholik, narkoman, sexuální deviant, člen organizované zločinecké skupiny)
 +      * **Urážka**– např. nadávka, může být řešeno jako přestupek proti občanskému soužití; např. „rozhodčí je čů.ák“ – každému je jasné, že „čů.ák“ není.
 +  * __Stačí sdělení jedné osobě__, musí jít o osobu rozdílnou od pomlouvaného
 +  * K dokonání činu postačí, že nepravdivý údaj je způsobilý k ohrožení vážnosti, __k samotnému ohrožení ani dojít nemusí__ = **ohrožovací TČ**
 +  * **Okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby**– pachatel spáchá výše popsané jednání __tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem__
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code