Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

 • II. hlava, 2. díl zvláštní části TZ

Neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180)

 • Objekt– zájem na ochraně osobních dat před neoprávněným nakládáním = před neoprávněným zveřejňováním a jiným zneužitím
 • Objektivní stránka– pachatel neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají; 2 základní SP:
  • údaje shromažďované v souvislosti s výkonem veřejné moci(např. údaje poskytnuté občany statistickým orgánům)
  • údaje shromažďované v souvislosti s výkonem povolání, zaměstnání či jiné funkce(např. údaje ve zdravotnické dokumentaci, ve spisech advokáta atd.)
 • Samotné zveřejnění nestačí, musí být způsobena i vážná újma na právech nebo oprávněných zájmech osoby – např. narušení rodinných vztahů, újma pověsti, poškození v zaměstnání
 • Zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Upravuje ochranu osobních údajů FO a práva a povinnosti při jejich zpracovávání
  • Osobní údaj= údaj týkající se určeného či určitelného subjektu údajů. Subjekt se považuje za určený či určitelný, jestliže lze pomocí jednoho či vícero osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu. O osobní údaj nejde, pokud je třeba k identifikaci subjektu nepřiměřené množství času, úsilí a materiálních prostředků.
 • Subjektivní stránka– úmysl i nedbalost
 • Pachatel –kdokoli

Poškození cizích práv (§ 181)

 • Objekt –jiná než majetková právasubjektů individuální či kolektivní povahy, i státu * Majetková práva jsou chráněna prostřednictvím TČ podvodu (§ 209)
 • Objektivní stránka– pachatel jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že:
  • uvede někoho v omyl – pachatel předstírá okolnosti, které nejsou v souladu s realitou
  • využije něčího omylu – pachatel sám k omylu nepřispěje, ale po poznání omylu někoho jiného jedná tak, aby mu způsobil vážnou újmu na právech
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Judikatura:
  • Pokud rodič odjede natrvalo do ciziny s nezletilým dítětem proti vůli druhého rodiče, kterému předstírá, že jede s dítětem na výlet, dopustí se tento rodič TČ poškození cizích práv (poškozená jsou rodičovská práva druhého rodiče)
  • Poškození cizích práv × (pokus) znásilnění:
   • znásilnění - pachatel zneužije spánku ženy k souloži
   • poškození cizích práv - pachatel počítá s tím, že se žena včas vzbudí a zamýšlí využít jejího omylu spočívajícího v tom, že ho bude považovat za svého manžela – poškození cizích práv
   • pokus poškození cizích práv – žena včas omyl zpozoruje a k souloži nedojde
  • Pachatel využil omylu poškozené spočívajícího v tom, že se tato domnívala, že je pachatel lékařem a z toho důvodu strpěla z jeho strany osahávání na nahém těle a posléze i uvnitř přirození
  • Pachatel prošel přes celní kontrolu na cizí cestovní pas – nejde o poškození cizích práv, neboť státním orgánům nebyla způsobena vážná újma na právech
  • Podáním nepravdivého trestního oznámení nemůže dojít k poškození cizích práv, může ale být spáchán např. TČ křivého obvinění

Porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182)

 • Objekt– tajemství dopravovaných zpráv
 • Chrání se jen tajemství:
  • písemností zasílaných poštou nebo jiným dopravním zařízením a
  • tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným obdobným veřejným zařízením
 • Tajemství– obsah písemností nebo zpráv bez ohledu na jejich hodnotu pro adresáta, odesílatele či pachatele (např. i obsah propagačního letáku, v těchto případech je ale třeba zvažovat subsidiaritu trestní represe)
 • Zprávy již doručené adresátovi ochraně nepodléhají
 • Objektivní stránka – 3 základní SP:
  • § 182(1)pachatel úmyslně poruší tajemství:
   • a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením,
   • b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo
   • c) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data,
   • Pozn. k porušení tajemství = oznámení obsahu zprávy či písemnosti jiné osobě než které byly určeny, především:
    • otevření uzavřeného listu bez ohledu na to, zda byl obsah někomu oznámen či nikoli
    • prozrazení zprávy podávané na otevřeném listě (pohlednice, korespondenční list
    • prozrazení zprávy vyslechnuté při telefonním styku
 • § 182(2) – pachatel v úmyslu způsobit jinému škodu či sobě nebo jinému opatřit neoprávněný prospěch:
  • a) prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, který nebyl určen jemu, nebo
  • b) takového tajemství využije
  • Poznámka:
   • Prozrazení tajemství– oznámení obsahu zprávy či písemnosti jiné osobě než které byly určené
   • Využití tajemství– někdo jakýmkoli způsobem uplatní vědomost získanou jednáním popsaným ve SP ke způsobení škody či získání neoprávněného prospěchu
 • § 182(5)c– pachatel pozmění či potlačí písemnost obsaženou v poštovní zásilce nebo dopravovanou dopravním zařízením anebo zprávu podanou neveřejným přenosem počítačových dat, telefonicky, telegraficky nebo jiným podobným způsobem
 • Pachatel:
  • § 182(1), (2) = kdokoli
  • § 182(4)a = úřední osoba
  • § 182(5) - zaměstnanec provozovatele poštovních služeb, telekomunikační služby nebo počítačového systému anebo kdokoli jiný vykonávající komunikační činnosti
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • § 182(1), (2) subsidiární vůči zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329)
 • Judikatura:
  • § 182(2) – např. jednání pachatele, který ve svém týdeníku uveřejňoval příspěvky čtenářů zaslané k uveřejnění konkurenčnímu deníku
  • Neoprávněné přečtení zprávy již doručené do e-mailové schránky příjemce není tímto trestným činem, ale jestliže si pachatel zjednal do cizí schránky přístup, může jít o neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230

Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 183)

 • Objekt –ochrana písemností, záznamů, počítačových dat uchovávaných v soukromí, chrání se údaje osobní i profesní povahy
 • Objektivní stránka- pachatel neoprávněně:
  • odst. 1- poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, fotografie, filmu nebo jiného záznamu, počítačových dat anebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného tím, že je zveřejní, zpřístupní 3. osobě nebo je jiným způsobem použije nebo
  • odst. 2– spáchá takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový nebo jiný prospěch, způsobit jinému škodu nebo jinou vážnou újmu, anebo ohrozit jeho společenskou vážnost
 • Pachatel- kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl

Pomluva (§ 184)

 • Objekt– čest, dobrá pověst, vážnost člověka
 • Předmět útokupouze jednotlivec-člověk, může jím být i osoba, která si svou vážnost ani neuvědomuje (např. dítě), ale i zemřelý
 • Čest– etická kategorie, rozlišuje se čest z hlediska subjektivního a objektivního, obě tato hlediska jsou chráněna * Čest ze subjektivního hlediska – jak já sám sebe vnímám
  • Čest z objektivního hlediska – vážnost, které požívám u jiných
 • Objektivní stránka– pachatel o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu (např. ohrožení politické kariéry, úbytek zákazníků, nejmenování do významné funkce)
 • Pomluva × urážka:
  • Pomluvazpůsobilá dokazování (např., že někdo je duševně nemocný, alkoholik, narkoman, sexuální deviant, člen organizované zločinecké skupiny)
  • Urážka– např. nadávka, může být řešeno jako přestupek proti občanskému soužití; např. „rozhodčí je čů.ák“ – každému je jasné, že „čů.ák“ není.
 • Stačí sdělení jedné osobě, musí jít o osobu rozdílnou od pomlouvaného
 • K dokonání činu postačí, že nepravdivý údaj je způsobilý k ohrožení vážnosti, k samotnému ohrožení ani dojít nemusí = ohrožovací TČ
 • Okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby– pachatel spáchá výše popsané jednání tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code