Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-7 [2016/12/29 13:59] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   7.       ​Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování,​ omezování svobody vyznání ​   ======
 +
 +=====     ​Porušování domovní svobody (§ 178)     =====
 +
 +  * **Objekt**– domovní svoboda
 +  * __Ochrana se vztahuje na prostory, které člověk užívá k bydlení__, tj. kde má své soukromí, záleží tedy na způsobu užívání
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel:
 +      * neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo
 +      * tam neoprávněně setrvá – vnikne oprávněně,​ ale poškozený projevil třebas i konkludentně vůli, aby pachatel odešel
 +  * **Obydlí (§ 133)**- dům, byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející;​ vykládáno extenzivně:​
 +      * __ochrany požívají__– zahrádkářská chata (pokud poskytuje určité soukromí), ohrazená zahrada, hotelový pokoj, pokoj ve studentské koleji
 +      * __ochrany nepožívají__– společná noclehárna,​ kanceláře,​ provozní místnosti, společný nerozdělený dvůr pachatele a poškozeného
 +  * Dovolený zásah do domovní svobody v zájmu společnosti upraven v zákoně o Policii ČR a v zákoně o obecní policii
 +  * **Odst. 2**- pachatel užije při činu násilí (může směřovat proti osobě i věci – např. vytlučení okna, otrávení hlídacího psa) nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku,​ jejímž účelem je zabránit vniknutí
 +  * Zásadně vyloučen jednočinný souběh s TČ neoprávněným zásahem do práva k domu, bytu nebo nebytového prostoru (§ 208, objektem je ochrana vlastnictví)
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Bytem jiného je i byt, který pachatel dříve užíval společně s manželkou a který trvale opustil, je lhostejné, zda je pachatel zde hlášen k trvalému pobytu
 +      * __Možný souběh s krádeží vloupáním__(§ 205)
 +=====      Porušování svobody sdružování a shromažďování (§ 179)      =====
 +
 +  * **Objekt –**svoboda sdružování a shromažďování
 +  * __2 samostatné SP__:
 +      * **odst. 1**- pachatel jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy omezuje ve výkonu jeho sdružovacího nebo shromažďovacího práva – speciální vůči TČ vydírání
 +      * **odst. 2**– pachatel se v souvislosti se shromážděním,​ __které podléhá oznamovací povinnosti__,​ násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí protiví pořádkovým opatřením svolavatele nebo určených pořadatelů takového shromáždění
 +  * **Subjektivní stránka – úmysl**
 +=====      Omezování svobody vyznání (§ 176)      =====
 +
 +  * **Objekt**– svoboda svědomí, myšlení a náboženského vyznání
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel násilím, pohrůžkou násilí či pohrůžkou jiné újmy     * nutí jiného k účasti na náboženském úkonu
 +      * zdržuje jiného neoprávněně od takové účasti nebo
 +      * jinému v užívání svobody vyznání jinak brání
 +  * Speciální TČ vůči vydírání i omezování osobní svobody
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code