Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-6 [2016/12/29 13:57]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-6 [2016/12/29 13:58] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​   6.       ​Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy    ======+====== 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy ======
  
-  * **II. hlava zvláštní části TZ,** **1. díl - TČ proti svobodě** +  * **II. hlava zvláštní části TZ,****1. díl - TČ proti svobodě** 
-=====      Loupež (§ 173)      =====+===== Loupež (§ 173) =====
  
-  * **2**kumulativně vyjádřeny** objekty: **+  * **2 **kumulativně vyjádřené** objekty: **
       * Osobní svoboda ve smyslu svobody rozhodování       * Osobní svoboda ve smyslu svobody rozhodování
       * Ochrana majetku       * Ochrana majetku
   * **Objektivní stránka**– použití násilí či pohrůžky bezprostředního násilí (oboje sloužící k překonání třebas i jen předpokládaného odporu) v úmyslu zmocnit se cizí věci   * **Objektivní stránka**– použití násilí či pohrůžky bezprostředního násilí (oboje sloužící k překonání třebas i jen předpokládaného odporu) v úmyslu zmocnit se cizí věci
   * __Násilí__– viz § 119, i uvedení do stavu bezbrannosti lstí či jiným obdobným způsobem, může být pácháno i na věci, pokud by šlo o nátlak na psychiku poškozeného   * __Násilí__– viz § 119, i uvedení do stavu bezbrannosti lstí či jiným obdobným způsobem, může být pácháno i na věci, pokud by šlo o nátlak na psychiku poškozeného
-  * __Pohrůžka bezprostředního násilí__(§ 173, 178(2)) **–** pohrůžka násilí, které má být hned vykonáno, může směřovat i vůči jinému, než na čí vůli chce pachatel působit+  * __Pohrůžka bezprostředního násilí__ (§ 173, 178(2)) **–** ​ pohrůžka násilí, které má být hned vykonáno, může směřovat i vůči jinému, než na čí vůli chce pachatel působit
   * **Napadená osoba –**sám vlastník či někdo jiný, kdo má věc ve své moci (např. prodejce, hlídač, kurýr) nebo jen náhodná osoba, která se pachateli postavila do cesty   * **Napadená osoba –**sám vlastník či někdo jiný, kdo má věc ve své moci (např. prodejce, hlídač, kurýr) nebo jen náhodná osoba, která se pachateli postavila do cesty
   * **Předmět útoku – věc cizí (!)**, pokud by šlo o věc vlastní, šlo by o vydírání   * **Předmět útoku – věc cizí (!)**, pokud by šlo o věc vlastní, šlo by o vydírání
Řádek 17: Řádek 17:
   * __Zmocnění__– zjednání možnosti volně s věcí nakládat s vyloučením toho, kdo měl věc ve své moci doposud   * __Zmocnění__– zjednání možnosti volně s věcí nakládat s vyloučením toho, kdo měl věc ve své moci doposud
   * __Čin je dokonán užitím násilí či pohrůžkou bezprostředního násilí__, zmocnění se věci není třeba; i dobrovolné upuštění od rozhodnutí zmocnit se věci nevylučuje loupež, pokud již násilí bylo užito či bezprostředním násilím pohroženo.   * __Čin je dokonán užitím násilí či pohrůžkou bezprostředního násilí__, zmocnění se věci není třeba; i dobrovolné upuštění od rozhodnutí zmocnit se věci nevylučuje loupež, pokud již násilí bylo užito či bezprostředním násilím pohroženo.
-  * => Pokus TČ loupeže poměrně vzácný, zejména jde o případy pokusu kvalifikovaného TČ (pachatel např. zamýšlel způsobit značnou škodu)+  * ⇒ Pokus TČ loupeže poměrně vzácný, zejména jde o případy pokusu kvalifikovaného TČ (pachatel např. zamýšlel způsobit značnou škodu)
   * __Spolupachatelé__si mohou svou účast rozdělit tak, že jeden užívá násilí a druhý se zmocňuje věci   * __Spolupachatelé__si mohou svou účast rozdělit tak, že jeden užívá násilí a druhý se zmocňuje věci
   * Jestliže pachatel přistoupí k činu jiného pachatele po uskutečnění násilí ve stadiu zmocňování se věci, jde o pomoc k TČ loupeže   * Jestliže pachatel přistoupí k činu jiného pachatele po uskutečnění násilí ve stadiu zmocňování se věci, jde o pomoc k TČ loupeže
Řádek 30: Řádek 30:
       * Pokud pachatel použije násilí vůči více osobám s úmyslem zmocnit se jen jedné věci, spáchá pouze 1 TČ loupeže       * Pokud pachatel použije násilí vůči více osobám s úmyslem zmocnit se jen jedné věci, spáchá pouze 1 TČ loupeže
       * Může jít i o násilí (svázání nohou) na osobě bezvědomé,​ pokud jde o opatření, aby po probuzení osoba nemohla bránit pachateli v loupeži       * Může jít i o násilí (svázání nohou) na osobě bezvědomé,​ pokud jde o opatření, aby po probuzení osoba nemohla bránit pachateli v loupeži
-      * Pohrůžka, podle které má být násilí vykonáno v časovém odstupu / užití násilí či pohrůžky k tomu, aby věc byla vydána až někdy v budoucnu ​=> vydírání+      * Pohrůžka, podle které má být násilí vykonáno v časovém odstupu / užití násilí či pohrůžky k tomu, aby věc byla vydána až někdy v budoucnu ​⇒ vydírání
       * Vytrhnutí věci z ruky není násilím, násilím ale je, pokud pachatel věcí cloumá       * Vytrhnutí věci z ruky není násilím, násilím ale je, pokud pachatel věcí cloumá
-      * Pokud pachatelé vniknou do obydlí poškozené v úmyslu od něj násilím vynutit prozrazení úkrytu jeho peněz, ale poškozený se před nimi ukryl => pokus loupeže+      * Pokud pachatelé vniknou do obydlí poškozené v úmyslu od něj násilím vynutit prozrazení úkrytu jeho peněz, ale poškozený se před nimi ukryl ⇒ pokus loupeže
       * Pachatel vnikl do domu a donutil majitelku domu k vydání peněz, potom z domku odnesl další věci využívaje toho, že byl jeho předchozím jednáním vyloučen další odpor poškozené - loupež       * Pachatel vnikl do domu a donutil majitelku domu k vydání peněz, potom z domku odnesl další věci využívaje toho, že byl jeho předchozím jednáním vyloučen další odpor poškozené - loupež
       * Zmocnil-li se pachatel věci s tím, že ji bude dočasně užívat, nezpůsobuje bez dalšího škodu způsobenou loupeží (viz § 173(2)c)       * Zmocnil-li se pachatel věci s tím, že ji bude dočasně užívat, nezpůsobuje bez dalšího škodu způsobenou loupeží (viz § 173(2)c)
Řádek 47: Řádek 47:
         * vraždy         * vraždy
  
-=====      Braní rukojmí (§ 174)      =====+===== Braní rukojmí (§ 174) =====
  
   * Promítnutí závazku vyplývající z Mezinárodní úmluvy proti braní rukojmí   * Promítnutí závazku vyplývající z Mezinárodní úmluvy proti braní rukojmí
Řádek 56: Řádek 56:
   * __Hmotný předmět útoku__– kdokoli, kdo může pachateli posloužit jako vhodný prostředek k vynucení si požadovaných podmínek (člen vlády, senátor, soudce, jejich rodinní příslušníci atd.)   * __Hmotný předmět útoku__– kdokoli, kdo může pachateli posloužit jako vhodný prostředek k vynucení si požadovaných podmínek (člen vlády, senátor, soudce, jejich rodinní příslušníci atd.)
   * __Zmocnění se rukojmí__– získání fyzické kontroly nad jinou osobou ve formě omezení její svobody   * __Zmocnění se rukojmí__– získání fyzické kontroly nad jinou osobou ve formě omezení její svobody
-  * Způsobení __jiné vážné újmy__ – např. déle trvající zadržování rukojmí+  * Způsobení __jiné vážné újmy__ ​ – např. déle trvající zadržování rukojmí
   * **Trvající TČ**   * **Trvající TČ**
   * **Subjektivní stránka – přímý**__úmysl__   * **Subjektivní stránka – přímý**__úmysl__
-  * __Speciální TČ vůči loupeži, vydírání i omezování osobní svobody__=> jednočinný souběh vyloučen +  * __Speciální TČ vůči loupeži, vydírání i omezování osobní svobody__⇒ jednočinný souběh vyloučen 
-  * Zmocnění se rukojmí v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost ČR, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu ČR nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla ​=> __teroristický útok (§ 311__), speciální vůči § 174+  * Zmocnění se rukojmí v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost ČR, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu ČR nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla ​⇒ __teroristický útok (§ 311__), speciální vůči § 174
   * **Příprava je trestná**   * **Příprava je trestná**
   * **Judikatura:​**   * **Judikatura:​**
Řádek 66: Řádek 66:
       * Je lhostejné, zda pachatel měl či neměl v úmyslu hrozby vůči rukojmímu splnit       * Je lhostejné, zda pachatel měl či neměl v úmyslu hrozby vůči rukojmímu splnit
  
-=====      Vydírání (§ 175)      =====+===== Vydírání (§ 175) =====
  
   * **Objekt**– svobodné rozhodování člověka   * **Objekt**– svobodné rozhodování člověka
Řádek 76: Řádek 76:
   * __Subsidiární vůči loupeži i znásilnění__   * __Subsidiární vůči loupeži i znásilnění__
   * **Subjektivní stránka –**úmysl   * **Subjektivní stránka –**úmysl
-  * Pokud pachatel nejprve poškozeného vydíral a poté se bál prozrazení udání na policii a poškozeného usmrtil ​=> vícečinný souběh vydírání a vraždy+  * Pokud pachatel nejprve poškozeného vydíral a poté se bál prozrazení udání na policii a poškozeného usmrtil ​⇒ vícečinný souběh vydírání a vraždy
   * Při vyhrožování telefonem jsou místem činu obě místa – odkud i kam bylo voláno   * Při vyhrožování telefonem jsou místem činu obě místa – odkud i kam bylo voláno
-  * **Příprava je trestná**(odst. 3 a 4)+  * **Příprava je trestná** (odst. 3 a 4)
   * **Judikatura:​**   * **Judikatura:​**
       * Poškozený musí vnímat, k čemu jej pachatel nutí, pokud nevnímá, jde o pokus vydírání na nezpůsobilém předmětu útoku       * Poškozený musí vnímat, k čemu jej pachatel nutí, pokud nevnímá, jde o pokus vydírání na nezpůsobilém předmětu útoku
Řádek 88: Řádek 88:
       * Pohrůžka prodeje advokátních spisů 3. osobám představuje pohrůžku jiné těžké újmy       * Pohrůžka prodeje advokátních spisů 3. osobám představuje pohrůžku jiné těžké újmy
       * __Možný jednočinný souběh s__TČ ublížení na zdraví, zbavení osobní svobody       * __Možný jednočinný souběh s__TČ ublížení na zdraví, zbavení osobní svobody
-=====      Útisk (§ 177)      =====+===== Útisk (§ 177) =====
  
   * **Objekt –**osobní svoboda ve smyslu svobody rozhodování   * **Objekt –**osobní svoboda ve smyslu svobody rozhodování
   * **Objektivní stránka –**pachatel jiného nutí, __zneužívaje jeho tísně či závislosti__,​ aby něco konal, opominul či trpěl   * **Objektivní stránka –**pachatel jiného nutí, __zneužívaje jeho tísně či závislosti__,​ aby něco konal, opominul či trpěl
   * Čin je dokonán již samotným donucováním   * Čin je dokonán již samotným donucováním
-  * **Závislost****– **člověk nemůže zcela svobodně jednat, neboť je v některém směru odkázán na pachatele (např. poměr dlužník × věřitel, učitel × žák, zaměstnavatel × zaměstnanec),​ nemusí jít o závislost plynoucí z právního vztahu+  * **Závislost****– ** člověk nemůže zcela svobodně jednat, neboť je v některém směru odkázán na pachatele (např. poměr dlužník × věřitel, učitel × žák, zaměstnavatel × zaměstnanec),​ nemusí jít o závislost plynoucí z právního vztahu
   * **Tíseň**– stav, byť přechodný,​ vyvolaný nepříznivými okolnostmi, které vedou k omezení svobody rozhodování,​ není rozhodné, zda se osoba do stavu tísně dostala zaviněně či ne   * **Tíseň**– stav, byť přechodný,​ vyvolaný nepříznivými okolnostmi, které vedou k omezení svobody rozhodování,​ není rozhodné, zda se osoba do stavu tísně dostala zaviněně či ne
   * **Judikatura:​**   * **Judikatura:​**
       * Manželka nikdy není v závislém postavení (ani v době rozvodového řízení)       * Manželka nikdy není v závislém postavení (ani v době rozvodového řízení)
       * Závislost nelze dovodit ani v případě kontaktu mezi potencionálním zaměstnavatelem a uchazečem o zaměstnání       * Závislost nelze dovodit ani v případě kontaktu mezi potencionálním zaměstnavatelem a uchazečem o zaměstnání
-      * Je __možný souběh s majetkovými TČ__ (např. přimění k nákupu notebooku a diktování smyšlených údajů této osobě, které tato napsala do kupní smlouvy tak, aby bylo možné splácet notebook ve splátkách)+      * Je __možný souběh s majetkovými TČ__  (např. přimění k nákupu notebooku a diktování smyšlených údajů této osobě, které tato napsala do kupní smlouvy tak, aby bylo možné splácet notebook ve splátkách)
  
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
- 
-{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}} 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code