Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy

 • II. hlava zvláštní části TZ,1. díl - TČ proti svobodě

Loupež (§ 173)

 • 2 kumulativně vyjádřené objekty:
  • Osobní svoboda ve smyslu svobody rozhodování
  • Ochrana majetku
 • Objektivní stránka– použití násilí či pohrůžky bezprostředního násilí (oboje sloužící k překonání třebas i jen předpokládaného odporu) v úmyslu zmocnit se cizí věci
 • Násilí– viz § 119, i uvedení do stavu bezbrannosti lstí či jiným obdobným způsobem, může být pácháno i na věci, pokud by šlo o nátlak na psychiku poškozeného
 • Pohrůžka bezprostředního násilí (§ 173, 178(2)) pohrůžka násilí, které má být hned vykonáno, může směřovat i vůči jinému, než na čí vůli chce pachatel působit
 • Napadená osoba –sám vlastník či někdo jiný, kdo má věc ve své moci (např. prodejce, hlídač, kurýr) nebo jen náhodná osoba, která se pachateli postavila do cesty
 • Předmět útoku – věc cizí (!), pokud by šlo o věc vlastní, šlo by o vydírání
 • Loupež × krádež podle § 205(1)c:
  • loupež – pachatel se pokusil o krádež a k jejímu dokonání použil násilí
  • krádež – pachatel se věci již zmocnil a bezprostředně po činu se pokusil uchovat si věc násilím či pohrůžkou bezprostředního násilí
 • Zmocnění– zjednání možnosti volně s věcí nakládat s vyloučením toho, kdo měl věc ve své moci doposud
 • Čin je dokonán užitím násilí či pohrůžkou bezprostředního násilí, zmocnění se věci není třeba; i dobrovolné upuštění od rozhodnutí zmocnit se věci nevylučuje loupež, pokud již násilí bylo užito či bezprostředním násilím pohroženo.
 • ⇒ Pokus TČ loupeže poměrně vzácný, zejména jde o případy pokusu kvalifikovaného TČ (pachatel např. zamýšlel způsobit značnou škodu)
 • Spolupachatelési mohou svou účast rozdělit tak, že jeden užívá násilí a druhý se zmocňuje věci
 • Jestliže pachatel přistoupí k činu jiného pachatele po uskutečnění násilí ve stadiu zmocňování se věci, jde o pomoc k TČ loupeže
 • Speciální TČ ve vztahu k vydírání
 • Pokud při loupeži dojde ke smrtelnému následku:
  • úmyslně – TČ vraždy podle § 140(4)j
  • nedbalostně – TČ loupeže podle § 173(4)
 • Subjektivní stránka– úmysl, ve vztahu k násilnému jednání i ke zmocnění se věci
 • Příprava je trestná
 • Judikatura:
  • Půjčené peníze jsou pro věřitele věci cizí
  • Pokud pachatel použije násilí vůči více osobám s úmyslem zmocnit se jen jedné věci, spáchá pouze 1 TČ loupeže
  • Může jít i o násilí (svázání nohou) na osobě bezvědomé, pokud jde o opatření, aby po probuzení osoba nemohla bránit pachateli v loupeži
  • Pohrůžka, podle které má být násilí vykonáno v časovém odstupu / užití násilí či pohrůžky k tomu, aby věc byla vydána až někdy v budoucnu ⇒ vydírání
  • Vytrhnutí věci z ruky není násilím, násilím ale je, pokud pachatel věcí cloumá
  • Pokud pachatelé vniknou do obydlí poškozené v úmyslu od něj násilím vynutit prozrazení úkrytu jeho peněz, ale poškozený se před nimi ukryl ⇒ pokus loupeže
  • Pachatel vnikl do domu a donutil majitelku domu k vydání peněz, potom z domku odnesl další věci využívaje toho, že byl jeho předchozím jednáním vyloučen další odpor poškozené - loupež
  • Zmocnil-li se pachatel věci s tím, že ji bude dočasně užívat, nezpůsobuje bez dalšího škodu způsobenou loupeží (viz § 173(2)c)
  • Spolupachatelemje i ten, kdo svou přítomností po předchozí třebas i konkludentní domluvě zesiluje účinnost prováděného násilí či pohrůžky
  • Číšník použije proti hostu násilí a zmocní je jeho hodinek jakožto zálohy na útratu s tím, že po jejím zaplacení hodinky vrátí – loupež
  • Uzamčení poškozeného v autě – nejde o loupež, ale o omezování osobní svobody, popř. vydírání (pokud přistupuje pohrůžka jiné těžké újmy)
  • Možný jednočinný souběh s TČ:
   • porušování domovní svobody se zbraní,
   • neoprávněným opatřením, paděláním a pozměněním platebního prostředku (§ 234 – zmocnil-li by se pachatel platební karty s cílem vybrat prostřednictvím ní peníze, následný výběr není dalším TČ)
  • Souběh vyloučen s TČ:
   • ublížením na zdraví,
   • omezováním osobní svobody,
   • neoprávněným užívání cizí věci (§ 207),
   • vraždy

Braní rukojmí (§ 174)

 • Promítnutí závazku vyplývající z Mezinárodní úmluvy proti braní rukojmí
 • Trvající TČ
 • Objekt– osobní svoboda ve smyslu svobody pohybu a rozhodování
 • Objektivní stránka– pachatel se zmocní rukojmí a hrozí, že ho usmrtí, že mu způsobí újmu na zdraví či jinou vážnou újmu
 • Rukojmí– osoba, které se zmocní či ji zadrží jiná osoba a hrozí jejím usmrcením, zraněním či jinou újmou nebo dalším zadržováním s cílem donutit 3. osobu k určitému jednání, ať už jde o přímou či nepřímou podmínku propuštění této osoby
 • Hmotný předmět útoku– kdokoli, kdo může pachateli posloužit jako vhodný prostředek k vynucení si požadovaných podmínek (člen vlády, senátor, soudce, jejich rodinní příslušníci atd.)
 • Zmocnění se rukojmí– získání fyzické kontroly nad jinou osobou ve formě omezení její svobody
 • Způsobení jiné vážné újmy – např. déle trvající zadržování rukojmí
 • Trvající TČ
 • Subjektivní stránka – přímýúmysl
 • Speciální TČ vůči loupeži, vydírání i omezování osobní svobody⇒ jednočinný souběh vyloučen
 • Zmocnění se rukojmí v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost ČR, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu ČR nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla ⇒ teroristický útok (§ 311), speciální vůči § 174
 • Příprava je trestná
 • Judikatura:
  • Jelikož jde o trvající TČ, může po celou dobu trvání přistoupit další účastník či spolupachatel
  • Je lhostejné, zda pachatel měl či neměl v úmyslu hrozby vůči rukojmímu splnit

Vydírání (§ 175)

 • Objekt– svobodné rozhodování člověka
 • Objektivní stránka– pachatel jiného násilím, pohrůžkou násilí (nikoli bezprostředního na rozdíl od loupeže) či pohrůžkou jiné těžké újmy nutí k tomu, aby něco konal, opominul či trpěl
 • Čin je dokonán donucováním
 • Pohrůžka jiné těžké újmy– např. způsobení majetkové újmy, újmy na cti, činnost směřující k rozvratu manželství, zahájení trestního stíhání bez ohledu na to, zda poškozený skutečně TČ spáchal či nikoli
 • Samotná výzva k zaplacení dluhu, narazení škody či podání trestního oznámení věřitelem není vydíráním – jde o uplatnění svého práva, nelze však vyhrožovat způsoby a prostředky, ke kterým není věřitel oprávněn (např. vysokým trestem odnětí svobody)
 • Pachatel může vydírat osobně i prostřednictvím jiného
 • Subsidiární vůči loupeži i znásilnění
 • Subjektivní stránka –úmysl
 • Pokud pachatel nejprve poškozeného vydíral a poté se bál prozrazení udání na policii a poškozeného usmrtil ⇒ vícečinný souběh vydírání a vraždy
 • Při vyhrožování telefonem jsou místem činu obě místa – odkud i kam bylo voláno
 • Příprava je trestná (odst. 3 a 4)
 • Judikatura:
  • Poškozený musí vnímat, k čemu jej pachatel nutí, pokud nevnímá, jde o pokus vydírání na nezpůsobilém předmětu útoku
  • Vydírání se zbraní (odst. 2c):
   • je lhostejné, že výbušnina neměla rozbušku
   • pachatel na poškozeného nemusí střelnou zbraní mířit ani výslovně vyhrožovat jejím použitím
   • také situace, kdy pachatel najíždí automobilem na automobil řízený poškozeným proto, aby tento zastavil
  • Uzamčení poškozeného v autě – omezování osobní svobody, popř. vydírání (pokud přistupuje pohrůžka jiné těžké újmy)
  • Pohrůžka prodeje advokátních spisů 3. osobám představuje pohrůžku jiné těžké újmy
  • Možný jednočinný souběh sTČ ublížení na zdraví, zbavení osobní svobody

Útisk (§ 177)

 • Objekt –osobní svoboda ve smyslu svobody rozhodování
 • Objektivní stránka –pachatel jiného nutí, zneužívaje jeho tísně či závislosti, aby něco konal, opominul či trpěl
 • Čin je dokonán již samotným donucováním
 • Závislost člověk nemůže zcela svobodně jednat, neboť je v některém směru odkázán na pachatele (např. poměr dlužník × věřitel, učitel × žák, zaměstnavatel × zaměstnanec), nemusí jít o závislost plynoucí z právního vztahu
 • Tíseň– stav, byť přechodný, vyvolaný nepříznivými okolnostmi, které vedou k omezení svobody rozhodování, není rozhodné, zda se osoba do stavu tísně dostala zaviněně či ne
 • Judikatura:
  • Manželka nikdy není v závislém postavení (ani v době rozvodového řízení)
  • Závislost nelze dovodit ani v případě kontaktu mezi potencionálním zaměstnavatelem a uchazečem o zaměstnání
  • Je možný souběh s majetkovými TČ (např. přimění k nákupu notebooku a diktování smyšlených údajů této osobě, které tato napsala do kupní smlouvy tak, aby bylo možné splácet notebook ve splátkách)

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code