Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-5 [2016/12/29 13:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   5.       ​Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení ​   ======
 +
 +=====   ​Obecně k TČ proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (  pro otázky 5 – 8  )   =====
 +
 +  * **II. hlava zvláštní části TZ,**2 díly:
 +      * **1. díl - TČ proti svobodě**
 +      * **2. díl – TČ proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství**
 +  * **Druhové objekty**– svoboda a práva na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
 +  * Svoboda člověka patří mezi základní lidská práva (mezinárodní pakty a úmluvy o lidských právech), __Listina__:​ čl. 1 – lidé si jsou rovni v důstojnosti a právech, čl. 8 – osobní svoboda je zaručena, čl. 9 – ochrana proti nuceným pracím a službám, čl. 10 – ochrana osobnosti, čl. 12 – nedotknutelnost obydlí, čl. 13 – ochrana listovního tajemství, čl. 14 – svoboda pohybu a pobytu, čl. 15, 16 – svoboda myšlení, svědomí, vyznání, čl. 19 a 20 – svoboda shromažďovací a sdružovací
 +  * Osobní svobody chrání i jiná ustanovení TZ (např. § 185, 186, 187, 311, 312)
 +  * **Objektivní stránka**– **různé způsoby nátlaku na lidskou vůli**, zejména:
 +      * **Násilí**(§ 119) – __fyzický útok na určitou osobu či věc__, za násilí se považuje __i uvedení jiného lstí __(vyvolání či zneužití omylu jiné osoby s úmyslem dosažení určitého cíle) __či jiným obdobným způsobem do stavu bezbrannosti__,​ rozlišujeme:​
 +        * __Vis absoluta__– zcela vylučuje jiné než žádané chování, např. svázání osoby, složka vůle zcela chybí či ji nelze uplatnit
 +        * __Vis compulsiva__– působí psychicky na jednání donucované osoby, nejde o nátlak neodolatelný,​ může mít taktéž podobu fyzického násilí (nátlak bitím, pokud se poškozený nepodrobí, budu ho bít dál)
 +      * **Pohrůžka násilí –**má povahu vis compulsiva
 +      * **Pohrůžka bezprostředního násilí**(§ 173, 178(2)) **–** pohrůžka násilí, které má být hned vykonáno, může směřovat __i vůči jinému__, než na čí vůli chce pachatel působit
 +      * **Pohrůžka násilí či jiné těžké újmy**(§ 168(2), §175, 179), resp. **pohrůžka jiné újmy** (§ 172, 174, 176) – zahrnuje pohrůžku bezprostředního násilí i násilí, jež by bylo spácháno v budoucnu, možno i __vůči 3. osobě i vůči nepřítomnému__ (např. dopisem), pohrůžka se může týkat i majetku. Pohrůžka jiné těžké újmy – směřuje např. proti cti, dobré pověsti, rodinnému životu
 +      * **Závislost**(§ 168(2), 177) **– **člověk nemůže zcela svobodně jednat, neboť je v některém směru odkázán na pachatele (např. poměr dlužník × věřitel, učitel × žák, zaměstnavatel × zaměstnanec)
 +      * **Tíseň**(§ 168(2), 177) – stav, byť přechodný,​ vyvolaný nepříznivými okolnostmi, které vedou k omezení svobody rozhodování,​ není rozhodné, zda se osoba do stavu tísně dostala zaviněně či ne
 +  * **Pachatel –**zpravidla kdokoli (výjimka u § 182(4)a, § 182(5))
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl (braní rukojmí - úmysl přímý), nedbalost možná u § 180
 +=====  U některých TČ je znakem i pohnutka, např. majetková (§ 170) či rasová (§ 175(2)) ​ =====
 +
 +=====     ​Obchodování s lidmi (§ 168)     =====
 +
 +  * Reakce na rámcové rozhodnutí Rady o boji proti obchodování s lidmi (2002)
 +  * **Objekt**– osobní svoboda ve smyslu svobody pohybu i rozhodování
 +  * __2 základní skutkové podstaty__, __ve vztahu speciality vůči TČ kuplířství__
 +  * **Předmět útoku**– v odst. 1 __dítě__ = osoba mladší 18 let, v odst. 2 __kdokoli__ (mimo dítěte)
 +  * **První skutková podstata (odst. 1)**– pachatel přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá __dítě__, aby ho bylo jiným užito ​    * a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
 +      * b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,
 +      * c) k službě v ozbrojených silách,
 +      * d) k otroctví nebo nevolnictví,​ nebo
 +      * e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování,​ anebo kdo kořistí z takového jednání,
 +      * anebo pachatel z tohoto jednání __kořistí__
 +  * **Druhá skutková podstata (odst. 2) –**pachatel použije __vůči jinému__ násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti,​ přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby jí bylo jiným užito ​    * a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
 +      * b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,
 +      * c) k službě v ozbrojených silách,
 +      * d) k otroctví nebo nevolnictví,​ nebo
 +      * e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování,​ anebo kdo kořistí z takového jednání,
 +      * anebo pachatel z tohoto jednání __kořistí__
 +  * __Zjednání__– uzavření jakékoli smlouvy mimo nájemní
 +  * __Zlákání__– získání osoby k pohlavnímu styku nebo jiným formám sexuálního obtěžování či zneužívání
 +  * __Najmut__í – uzavření smlouvy, i když je dle práva neplatná
 +  * __Dopravení__– přemístění poškozeného na jiné místo, než se zdržoval
 +  * __Ukrytí__– umístění osoby na skryté místo
 +  * __Zadržování__– omezení na osobní svobodě
 +  * __Vydání__– předání předmětu útoku
 +  * **Čin je dokonán zjednáním,​ zlákáním atd.,**k pohlavnímu styku atd. dojít nemusí
 +  * __Pohlavní styk__– jakýkoli způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby
 +  * __Sexuální zneužívání a obtěžování__– formy zásahů do pohlavní sféry a důstojnosti
 +  * __Otroctví__– stav nebo poměr osoby, nad níž se vykonávají některé nebo všechny složky práva vlastnického (Úmluva o otroctví z r. 1926) × __nevolník__ – není předmětem vlastnictví,​ ale je odkázán na rozhodnutí vrchnosti
 +  * __Nucená či povinná práce__– práce či služba, která se vymáhá pod pohrůžkou trestu a ke které se poškozený nenabídl dobrovolně (Úmluva o nucené práci z r. 1930)
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * **Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby**- jako člen organizované skupiny, vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti, v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci, způsobí těžkou újmu na zdraví, úmysl získat prospěch velkého rozsahu, nebo spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, způsobení smrti
 +  * **Příprava je trestná**
 +=====      Svěření dítěte do moci jiného (§ 169)      =====
 +
 +  * **Objekt –**osobní svoboda dítěte ve smyslu rozhodování
 +  * __Privilegovaná SP__vůči obchodování s lidmi
 +  * **Předmět útoku**– dítě = osoba mladší 18 let (§ 126)
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __za odměnu__ svěří dítě do moci jiného __za účelem adopce __(v praxi nejčastěji do zahraničí) __či pro jiný obdobný účel__ (svěření k pěstounské péči..)
 +  * **Pachatel**– kdokoli (kdokoli má momentálně dítě v moci, rodič, učitel)
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +
 +=====      Zbavení osobní svobody (§ 170)      =====
 +
 +  * **Trvající TČ**
 +  * **Objekt –**osobní svoboda ve smyslu svobody pohybu
 +  * **Objektivní stránka –**pachatel jiného __uvězní__ či jiným způsobem __neoprávněně zbaví__ osobní svobody __natrvalo či na delší dobu__ ​    * Jiný způsob – musí se blížit uvěznění
 +      * Patrně alespoň v řádu dnů, jinak by šlo o omezení osobní svobody – čas trvání je to, co odlišuje zbavení a omezení, spolu s rozsahem omezení (viz judikatura)
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * **Příprava je trestná**(odst. 2 a 3)
 +  * __Judikatura:​__
 +      * Okolnost, že vězněný mohl místnost, ve které byl uzamčen, opustit oknem, nevylučuje zbavení osobní svobody, pokud vzhledem k jeho stáří a výšce okna si skokem mohl poškodit zdraví
 +      * Pokud má poškozený __relativní svobodu pohybu__ (např. je uzamčen v budově či ve velké místnosti),​ jde o zbavení osobní svobody __pouze, pokud jde o stav dlouhodobý či trvalý__. Pokud však je __svoboda pohybu od počátku vyloučena__ (např. spoutání),​ __jde o zbavení osobní svobody i při kratší době trvání.__
 +      * __Možný souběh s TČ vydírání__
 +=====      Omezování osobní svobody (§ 171)      =====
 +
 +  * **Trvající TČ**
 +  * **Objekt –**osobní svoboda ve smyslu svobody pohybu
 +  * Neoprávněné znemožnění svobodného pohybu člověka, třebas jen po krátkou dobu     * Patrně aspoň v řádu hodin – jinak by zde nebyla společenská škodlivost
 +      * Např. uzavřením v místnosti, svírání v náručí, držení paží, bránění vystoupení z dopravního prostředku,​ odnětí berlí atd.
 +      * Musí jít o nesnadno překonatelné znemožnění – ne např. uzavření ve stanu
 +      * Mají-li použité prostředky povahu těch uvedených v § 175 (např. spoutání),​ půjde o vydírání
 +  * Mnohdy je osobní svoboda omezena v úmyslu:
 +      * __usnadnit jiný trestný čin __(odst. 2) – lze použít, i když druhý TČ nedosáhl ani stádia přípravy, stačí úmysl usnadnění. Dojde-li k pokusu (přípravě) tohoto druhého TČ, půjde zpravidla o jednočinný souběh s omezováním osobní svobody (pokud není souběh vyloučen, viz níže)
 +      * __ztížit své dopadení po činu__ **–**zpravidla půjde o vícečinný souběh
 +  * __Vyloučen jednočinný souběh__z důvodu obsažení omezování osobní svobody v SPTČ u __loupeže__ a __braní rukojmí__ a __znásilnění__ (je-li omezení prostředkem ke znásilnění). Upustí-li však pachatel dobrovolně od dokonání, může zde být odpovědnost za omezování osobní svobody, šlo by o __kvalifikovaný pokus__
 +  * __Judikatura:​__
 +      * Omezování osobní svobody může být posouzeno jako příprava či pokus znásilnění,​ pokud pachatel dal najevo např. svými výroky úmysl poškozenou znásilnit
 +
 +=====      Zavlečení (§ 172)      =====
 +
 +  * **Trvající TČ**
 +  * **Objekt**– osobní svoboda ve smyslu svobody pohybu __i pobytu__
 +  * **Objektivní stránka**– __lstí, násilím, hrozbou násilí či jiné újmy__ dojde k (alternativně):​
 +      * dopravení člověka za hranice státu proti jeho vůli
 +      * přinucení,​ aby se poškozený do ciziny odebral
 +      * odvracení od návratu poškozeného
 +  * 2 základní SP:
 +      * odst. 1 – zavlečení do ciziny
 +      * odst. 2 – zavlečení z ciziny do ČR
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * **Příprava je trestná**(odst. 3 a 4)
 +  * Např. zavlečení Adolfa Eichmanna nebo syna slovenského exprezidenta Kováče nebo přinucení posádky letadla vnitrostátní tratě, aby změnila kurz a přistála v cizině
 +  * __Judikatura__:​ zavlečení se nedopustí rodič, pokud vůči dítěti schopnému projevit svou vůli nejedná s použitím násilí či lstí. Pokud však odjede natrvalo do ciziny s nezletilým dítětem proti vůli druhého rodiče, kterému předstírá,​ že jede s dítětem na výlet, dopustí se tento rodič TČ poškození cizích práv (porušení rodičovských práv)
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code