Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení

Obecně k TČ proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství ( pro otázky 5 – 8 )

 • II. hlava zvláštní části TZ,2 díly:
  • 1. díl - TČ proti svobodě
  • 2. díl – TČ proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
 • Druhové objekty– svoboda a práva na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
 • Svoboda člověka patří mezi základní lidská práva (mezinárodní pakty a úmluvy o lidských právech), Listina: čl. 1 – lidé si jsou rovni v důstojnosti a právech, čl. 8 – osobní svoboda je zaručena, čl. 9 – ochrana proti nuceným pracím a službám, čl. 10 – ochrana osobnosti, čl. 12 – nedotknutelnost obydlí, čl. 13 – ochrana listovního tajemství, čl. 14 – svoboda pohybu a pobytu, čl. 15, 16 – svoboda myšlení, svědomí, vyznání, čl. 19 a 20 – svoboda shromažďovací a sdružovací
 • Osobní svobody chrání i jiná ustanovení TZ (např. § 185, 186, 187, 311, 312)
 • Objektivní stránkarůzné způsoby nátlaku na lidskou vůli, zejména:
  • Násilí(§ 119) – fyzický útok na určitou osobu či věc, za násilí se považuje i uvedení jiného lstí (vyvolání či zneužití omylu jiné osoby s úmyslem dosažení určitého cíle) či jiným obdobným způsobem do stavu bezbrannosti, rozlišujeme:
   • Vis absoluta– zcela vylučuje jiné než žádané chování, např. svázání osoby, složka vůle zcela chybí či ji nelze uplatnit
   • Vis compulsiva– působí psychicky na jednání donucované osoby, nejde o nátlak neodolatelný, může mít taktéž podobu fyzického násilí (nátlak bitím, pokud se poškozený nepodrobí, budu ho bít dál)
  • Pohrůžka násilí –má povahu vis compulsiva
  • Pohrůžka bezprostředního násilí(§ 173, 178(2)) pohrůžka násilí, které má být hned vykonáno, může směřovat i vůči jinému, než na čí vůli chce pachatel působit
  • Pohrůžka násilí či jiné těžké újmy(§ 168(2), §175, 179), resp. pohrůžka jiné újmy (§ 172, 174, 176) – zahrnuje pohrůžku bezprostředního násilí i násilí, jež by bylo spácháno v budoucnu, možno i vůči 3. osobě i vůči nepřítomnému (např. dopisem), pohrůžka se může týkat i majetku. Pohrůžka jiné těžké újmy – směřuje např. proti cti, dobré pověsti, rodinnému životu
  • Závislost(§ 168(2), 177) člověk nemůže zcela svobodně jednat, neboť je v některém směru odkázán na pachatele (např. poměr dlužník × věřitel, učitel × žák, zaměstnavatel × zaměstnanec)
  • Tíseň(§ 168(2), 177) – stav, byť přechodný, vyvolaný nepříznivými okolnostmi, které vedou k omezení svobody rozhodování, není rozhodné, zda se osoba do stavu tísně dostala zaviněně či ne
 • Pachatel –zpravidla kdokoli (výjimka u § 182(4)a, § 182(5))
 • Subjektivní stránka– úmysl (braní rukojmí - úmysl přímý), nedbalost možná u § 180

U některých TČ je znakem i pohnutka, např. majetková (§ 170) či rasová (§ 175(2))

Obchodování s lidmi (§ 168)

 • Reakce na rámcové rozhodnutí Rady o boji proti obchodování s lidmi (2002)
 • Objekt– osobní svoboda ve smyslu svobody pohybu i rozhodování
 • 2 základní skutkové podstaty, ve vztahu speciality vůči TČ kuplířství
 • Předmět útoku– v odst. 1 dítě = osoba mladší 18 let, v odst. 2 kdokoli (mimo dítěte)
 • První skutková podstata (odst. 1)– pachatel přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá dítě, aby ho bylo jiným užito * a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
  • b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,
  • c) k službě v ozbrojených silách,
  • d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
  • e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo kdo kořistí z takového jednání,
  • anebo pachatel z tohoto jednání kořistí
 • Druhá skutková podstata (odst. 2) –pachatel použije vůči jinému násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby jí bylo jiným užito * a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
  • b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,
  • c) k službě v ozbrojených silách,
  • d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
  • e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo kdo kořistí z takového jednání,
  • anebo pachatel z tohoto jednání kořistí
 • Zjednání– uzavření jakékoli smlouvy mimo nájemní
 • Zlákání– získání osoby k pohlavnímu styku nebo jiným formám sexuálního obtěžování či zneužívání
 • Najmutí – uzavření smlouvy, i když je dle práva neplatná
 • Dopravení– přemístění poškozeného na jiné místo, než se zdržoval
 • Ukrytí– umístění osoby na skryté místo
 • Zadržování– omezení na osobní svobodě
 • Vydání– předání předmětu útoku
 • Čin je dokonán zjednáním, zlákáním atd.,k pohlavnímu styku atd. dojít nemusí
 • Pohlavní styk– jakýkoli způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby
 • Sexuální zneužívání a obtěžování– formy zásahů do pohlavní sféry a důstojnosti
 • Otroctví– stav nebo poměr osoby, nad níž se vykonávají některé nebo všechny složky práva vlastnického (Úmluva o otroctví z r. 1926) × nevolník – není předmětem vlastnictví, ale je odkázán na rozhodnutí vrchnosti
 • Nucená či povinná práce– práce či služba, která se vymáhá pod pohrůžkou trestu a ke které se poškozený nenabídl dobrovolně (Úmluva o nucené práci z r. 1930)
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby- jako člen organizované skupiny, vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti, v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci, způsobí těžkou újmu na zdraví, úmysl získat prospěch velkého rozsahu, nebo spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, způsobení smrti
 • Příprava je trestná

Svěření dítěte do moci jiného (§ 169)

 • Objekt –osobní svoboda dítěte ve smyslu rozhodování
 • Privilegovaná SPvůči obchodování s lidmi
 • Předmět útoku– dítě = osoba mladší 18 let (§ 126)
 • Objektivní stránka– pachatel za odměnu svěří dítě do moci jiného za účelem adopce (v praxi nejčastěji do zahraničí) či pro jiný obdobný účel (svěření k pěstounské péči..)
 • Pachatel– kdokoli (kdokoli má momentálně dítě v moci, rodič, učitel)
 • Subjektivní stránka– úmysl

Zbavení osobní svobody (§ 170)

 • Trvající TČ
 • Objekt –osobní svoboda ve smyslu svobody pohybu
 • Objektivní stránka –pachatel jiného uvězní či jiným způsobem neoprávněně zbaví osobní svobody natrvalo či na delší dobu * Jiný způsob – musí se blížit uvěznění
  • Patrně alespoň v řádu dnů, jinak by šlo o omezení osobní svobody – čas trvání je to, co odlišuje zbavení a omezení, spolu s rozsahem omezení (viz judikatura)
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Příprava je trestná(odst. 2 a 3)
 • Judikatura:
  • Okolnost, že vězněný mohl místnost, ve které byl uzamčen, opustit oknem, nevylučuje zbavení osobní svobody, pokud vzhledem k jeho stáří a výšce okna si skokem mohl poškodit zdraví
  • Pokud má poškozený relativní svobodu pohybu (např. je uzamčen v budově či ve velké místnosti), jde o zbavení osobní svobody pouze, pokud jde o stav dlouhodobý či trvalý. Pokud však je svoboda pohybu od počátku vyloučena (např. spoutání), jde o zbavení osobní svobody i při kratší době trvání.
  • Možný souběh s TČ vydírání

Omezování osobní svobody (§ 171)

 • Trvající TČ
 • Objekt –osobní svoboda ve smyslu svobody pohybu
 • Neoprávněné znemožnění svobodného pohybu člověka, třebas jen po krátkou dobu * Patrně aspoň v řádu hodin – jinak by zde nebyla společenská škodlivost
  • Např. uzavřením v místnosti, svírání v náručí, držení paží, bránění vystoupení z dopravního prostředku, odnětí berlí atd.
  • Musí jít o nesnadno překonatelné znemožnění – ne např. uzavření ve stanu
  • Mají-li použité prostředky povahu těch uvedených v § 175 (např. spoutání), půjde o vydírání
 • Mnohdy je osobní svoboda omezena v úmyslu:
  • usnadnit jiný trestný čin (odst. 2) – lze použít, i když druhý TČ nedosáhl ani stádia přípravy, stačí úmysl usnadnění. Dojde-li k pokusu (přípravě) tohoto druhého TČ, půjde zpravidla o jednočinný souběh s omezováním osobní svobody (pokud není souběh vyloučen, viz níže)
  • ztížit své dopadení po činu zpravidla půjde o vícečinný souběh
 • Vyloučen jednočinný souběhz důvodu obsažení omezování osobní svobody v SPTČ u loupeže a braní rukojmí a znásilnění (je-li omezení prostředkem ke znásilnění). Upustí-li však pachatel dobrovolně od dokonání, může zde být odpovědnost za omezování osobní svobody, šlo by o kvalifikovaný pokus
 • Judikatura:
  • Omezování osobní svobody může být posouzeno jako příprava či pokus znásilnění, pokud pachatel dal najevo např. svými výroky úmysl poškozenou znásilnit

Zavlečení (§ 172)

 • Trvající TČ
 • Objekt– osobní svoboda ve smyslu svobody pohybu i pobytu
 • Objektivní stránkalstí, násilím, hrozbou násilí či jiné újmy dojde k (alternativně):
  • dopravení člověka za hranice státu proti jeho vůli
  • přinucení, aby se poškozený do ciziny odebral
  • odvracení od návratu poškozeného
 • 2 základní SP:
  • odst. 1 – zavlečení do ciziny
  • odst. 2 – zavlečení z ciziny do ČR
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Příprava je trestná(odst. 3 a 4)
 • Např. zavlečení Adolfa Eichmanna nebo syna slovenského exprezidenta Kováče nebo přinucení posádky letadla vnitrostátní tratě, aby změnila kurz a přistála v cizině
 • Judikatura: zavlečení se nedopustí rodič, pokud vůči dítěti schopnému projevit svou vůli nejedná s použitím násilí či lstí. Pokud však odjede natrvalo do ciziny s nezletilým dítětem proti vůli druhého rodiče, kterému předstírá, že jede s dítětem na výlet, dopustí se tento rodič TČ poškození cizích práv (porušení rodičovských práv)

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code