Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-3 [2016/12/29 13:43] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví ​   ======
 +
 +  * **1. hlava (trestné činy proti životu a zdraví), 3. díl zvláštní části TZ**
 +  * **Ohrožovací TČ**– **k jejich dokonání stačí ohrožení zájmu chráněného TZ**
 +
 +=====      Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení (§ 149)      =====
 +
 +  * **2 formy:**
 +      * § 149, nezakládající trestný čin proti lidskosti
 +      * § 401 (útok proti lidskosti), zakládající trestný čin proti lidskosti
 +  * Do právního řádu zařazeno v r. 1988 v souvislosti s přijetím Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání
 +  * **Objektivní stránka**- __mučení nebo jiné nelidské a kruté zacházení__,​ ke kterému musí dojít __v souvislosti s výkonem pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy,​ soudu nebo jiného orgánu veřejné moci__ a které působí jinému __tělesné nebo duševní utrpení__
 +  * **Objekt**– nedotknutelnost osoby, její život, zdraví a lidská důstojnost,​ zájem na respektování základních lidských práv při výkonu pravomoci orgánů veřejné moci
 +  * __Orgán veřejné moci__– orgán autoritativně rozhodující o právech a povinnostech subjektů, ať už přímo či zprostředkovaně,​ stát veřejnou moc vykonává zejména prostřednictvím moci výkonné, zákonodárné a soudní. Tato rozhodnutí jsou státní mocí vynutitelná.
 +  * **Pachatel**:​
 +      * Kdokoli, kdo jedná v souvislosti s výkonem pravomoci orgánu veřejné moci
 +      * Úřední osoba (§ 127) - okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby
 +  * **Subjektivní stránka**– __úmysl__, který se vztahuje jak k mučení, tak i k souvislosti pachatelova jednání s výkonem pravomoci orgánu veřejné moci
 +
 +=====      Neposkytnutí pomoci (§ 150)      =====
 +
 +  * **Objekt**– lidský život a zdraví
 +  * __Čistě omisivní__TČ
 +  * TČ neposkytnutí pomoci obsahuje __dvě základní skutkové podstaty__ v odst. 1 i odst. 2, odst. 2 je ve vztahu speciality k odst. 1
 +  * **Objektivní stránka**– obecně řečeno jde __o porušení obecné povinnosti konat__ (je uložena přímo trestním zákonem). Pokud by měl pachatel úmysl a zvláštní povinnost konat podle § 112, byl by trestně odpovědný za poruchový delikt a nikoli za neposkytnutí pomoci
 +  * **Subjektivní stránka**– __úmysl__
 +  * TČ je dokonán, když povinný nezačne s poskytováním potřebné pomoci neprodleně
 +  * **Odst. 1**
 +      * Neposkytnutí potřebné pomoci osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění
 +      * __Potřebná pomoc__– širší než první pomoc; pomoc nutná k odvrácení nebo snížení nebezpečí ohroženého,​ jde zejména o první pomoc, ale např. i o přivolání odborné pomoci (tomu je i nutné dát přednost v případě, že je zřejmé, že neodborný zásah či manipulace se zraněným by mohly nebezpečí zvýšit)
 +      * Pachatel – kdokoli, kdo za dané situace může potřebnou pomoc poskytnout
 +      * __Povinnost odpadá__, pokud by poskytnutím potřebné pomocí vyvolal __nebezpečí pro sebe nebo jiného__ – tímto nebezpečím však není nebezpečí trestního stíhání v případě, že by měl pachatel poskytnout pomoc svému spolupachateli jiného trestného činu
 +      * Povinnost nezaniká, pokud i přes nemožnost určitého způsobu poskytnutí potřebné pomoci, existuje ještě i jiná možnost (někdo se topí, já jsem neplavec, takže nemůžu skočit do vody, ale můžu zavolat plavce / hodit tonoucímu lano)
 +  * **Odst. 2**
 +      * Rozdíl od odst. 1 spočívá v:
 +        * __Speciální subjekt__– pachatel je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout – např. lékař, hasič, člen horské služby
 +        * __Povinnost **ne**odpadá__,​ pokud by poskytnutím potřebné pomocí vyvolal __nebezpečí pro sebe nebo jiného__ – pachatel je povinen nebezpečí snášet
 +      * Pokud se povinnost konat podle povahy zaměstnání kryje se zvláštní povinností konat (např. lékař ve službě), je tu v případě následku odpovědnost za poruchový TČ; příklady neposkytnutí potřebné pomoci v těchto případech:​
 +        * __Lékař ve službě__– poškozený např. zemře => TČ proti životu (podle zavinění k poruchovému TČ půjde o vraždu či usmrcení z nedbalosti)
 +        * __Lékař ve službě__– poškozenému nenastaly žádné následky => § 150(2)
 +  * __Lékař mimo službu__- § 150(2) ať už pacient má následky či ne
 +  * **Judikatura:​**
 +      * U úmyslných trestných činů ublížení na zdraví s těžším následkem jakožto okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, se zde nevyvozuje trestnost za neposkytnutí pomoci (pokud tedy někoho např. napadnu v úmyslu způsobit mu těžkou újmu na zdraví, po útoku jej zanechám a jeho následná smrt je kryta mou nedbalostí,​ půjde o těžké ublížení na zdraví s následkem smrti => měl jsem zvláštní povinnost konat – případ ingerence – tedy odpovídám za následek).
 +
 +=====      Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151)      =====
 +
 +  * Ve vztahu speciality k neposkytnutí pomoci podle § 150, neboť zde nebezpečí vzniklo při dopravní nehodě
 +  * __Povinnost odpadá__, pokud by poskytnutím potřebné pomocí vyvolal __nebezpečí pro sebe nebo jiného__
 +  * __Pachatel__– konkrétní subjekt - __řidič__ dopravního prostředku,​ který měl na nehodě účast
 +  * Dopravní prostředek – také jízdní kolo či povoz tažený koňmi
 +  * Účast na nehodě – lhostejné, zda zaviněná či ne, povinnost poskytnout potřebnou pomoc má ovšem pouze řidič (ne spolujezdec apod.)
 +  * Pokud řidič úmyslně ujel, aniž se přesvědčil o zdr. stavu poškozeného,​ a tento buď nebyl vůbec zraněn, nebo byl okamžitě mrtev = pokus § 151
 +  * Újma na zdraví zde nemusí dosahovat ani ublížení na zdraví, musí ale vyžadovat poskytnutí pomoci
 +  * Nedbalostní způsobení újmy na zdraví a následné neposkytnutí potřebné pomoci = vícečinný souběh těchto dvou skutků
 +
 +=====      Šíření nakažlivé lidské nemoci (§ 152)/ z nedbalosti (§ 153)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně života a zdraví lidí před nebezpečím rozšíření nakažlivých lidských nemocí
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl (§ 152) i nedbalost (§ 153)
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel u lidí **způsobí nebo zvýší nebezpečí** (alternativně) :
 +      * __zavlečení__nakažlivé nemoci – vyvolání nebezpečí vzniku hromadné infekce tam, kde dosud nebyla
 +      * __rozšíření__nakažlivé nemoci – nemoc se již vyskytovala,​ ale ne epidemicky
 +  * Není třeba, aby k zavlečení/​rozšíření došlo, __stačí vyvolání bezprostředního nebezpečí__ (nestačí však pouhá možnost vyvolání bezprostředního nebezpečí - to tu již musí být)
 +  * __Nakažlivá lidská nemoc__- __společné ustanovení § 154__: Vláda nařízením stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci => nař. 453/2009 Sb. Například salmonelóza,​ tuberkulóza,​ tyfus, hepatitida či nosičství __HIV a AIDS (nejde o pohlavní nemoci!__)
 +  * Variabilita možných jednání vedoucí ke spáchání TČ, např. nepodrobení se ve stanoveném rozsahu určitému druhu očkování
 +  * **Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby**– např. v čase ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, porušení takovým činem důležité povinnosti vyplývající z jeho zaměstnání,​ povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo způsobení těžké újmy na zdraví
 +  * __Příprava trestná u úmyslné formy__(ale pouze u odst. 3 a 4)
 +=====      Ohrožení pohlavní nemocí (§ 155)      =====
 +
 +  * Ve vztahu speciality k šíření nakažlivé lidské nemoci
 +  * **Objekt**– ochrana lidského života a zdraví před pohlavní nemocí
 +  * **Objektivní stránka**– vydání jiného v nebezpečí pohlavní nákazy, musí jít o __bezprostřední__ ohrožení, zpravidla vykonáním soulože
 +  * **Subjektivní stránka**– __úmysl i nedbalost__ (případ, kdy pachatel neměl lékařsky ověřeno, že choroba, kterou trpí, je chorobou pohlavní)
 +  * **Pachatel**– kdokoli, zpravidla však osoba nakažená pohlavní nemocí
 +  * Pokud byla vyvolána u ohrožené osoby porucha, půjde již o některý z TČ proti životu a zdraví (ohrožovací jsou vůči poruchovým TČ ve vztahu subsidiarity,​ 1činný souběh je tedy vyloučen)
 +  * __Pohlavní nemoci__– syfilis, kapavka, měkký vřed a tzv. čtvrtá pohlavní nemoc (__NE__ HIV, AIDS – jde o nakažlivé lidské nemoci)
 +  * __Judikatura__:​ Pachatel nakazil virem HIV poškozeného,​ a u kterého se ještě neprojevila nemoc AIDS. Vzhledem ke specifice onemocnění HIV však půjde o delší dobu trvající poruchu zdraví (§ 122(2)i). Pachatel bude trestně odpovědný za pokus TČ těžkého ublížení na zdraví v 1činném souběhu s TČ šířením nakažlivé nemoci.
 +
 +=====      Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty (§ 156)/ z nedbalosti (§ 157)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně lidského zdraví před potravinami a jinými předměty, jejichž užití nebo použití k obvyklému účelu je nebezpečné lidskému zdraví
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __v rozporu s jiným právním předpisem:​__
 +      * má na prodej nebo
 +      * pro tento účel vyrobí anebo
 +      * sobě nebo jinému opatří potraviny nebo jiné předměty, jejichž požití nebo užití k obvyklému účelu je nebezpečné lidskému zdraví
 +  * Pokud si potraviny/​jiné předměty opatří výhradně pro vlastní potřebu, nejde o TČ
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl (§ 156) i nedbalost (§ 157)
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Okolnosti podmiňující použitá vyšší trestní sazby -**např. v čase ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, porušení takovým činem důležité povinnosti vyplývající z jeho zaměstnání,​ povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo způsobení těžké újmy na zdraví
 +  * __Potravina__– definice v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích:​ látky určené ke spotřebě v člověkem nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo či nápoj
 +  * __Jiné předměty__– věci sloužící k uspokojování lidských potřeb, např. oděv, obuv, hračky, kosmetika, léky apod.
 +  * __Příprava trestná u úmyslné formy__(ale pouze u odst. 3 a 4)
 +
 +=====      Rvačka (§ 158)      =====
 +
 +  * **Objekt –**život a zdraví osob, především pak účastníků rvačky
 +  * **Objektivní stránka –**vzájemné napadání **alespoň 3 osob**, kdy __všichni jsou zároveň útočníky__ a zlé nakládání je tak intenzivní,​ že ohrožuje jejich život a zdraví
 +  * **Pachatel –**kdokoli se účastní rvačky
 +  * **Subjektivní stránka –**úmysl,​ ten musí pokrývat nejen účast na rvačce, ale i ohrožení jiného na zdraví či životě, rvačkou tedy není např.:
 +      * obrana skupiny před útokem jiného
 +      * jednání v nutné obraně
 +      * účastníkem není ani ten, kdo zasáhne do rvačky s cílem překazit ji
 +  * **Způsobení jinému těžké újmy na zdraví či smrti**při rvačce (odst. 2 a 3):
 +      * __Odpovídá každý z účastníků__(nejen ten, kdo přímo způsobil následek), pokud: ​      * poznal, že k takovému následku může dojít, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že nedojde
 +        * nevěděl, že k následku může dojít, ač vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl
 +      * „__Jinému__“ – pokud by byla újma způsobená jen mně, byl bych tr. odpovědný jen podle § 158(1), pokud ale ještě někomu dalšímu, šlo by i o odst. 2, popř. 3
 +      * Okolnosti, kdy lze předpokládat způsobení těchto těžších následků – např. způsob vedení rvačky, její průběh, rozložení sil, nebezpečnost místa
 +  * Účastník rvačky, který některým členům rvačky úmyslně ublíží na zdraví, jiné na zdraví ohrožuje, se dopouští TČ ublížení na zdraví v 1činném souběhu s TČ rvačky. Ostatní členové rvačky, kterým lze k takovému následku přičítat jen nedbalost, by byli trestně odpovědní podle § 158(1), (2) nebo (3)
 +  * Jednočinný souběh TČ rvačky s TČ ublížení na zdraví z nedbalosti je vyloučen (nedbalostní ublížení na zdraví je již obsaženo v § 158(2), popř. (3))
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code