Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-31 [2016/12/29 15:14] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy    ======
 +
 +  * **13. hlava zvláštní části**
 +  * Představuje naplnění závazků plynoucích z mezinárodních,​ jde zejména o závazek stíhat jednání označená jako zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny, a závazky vyplývající z Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení a z Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace
 +  * **Zločiny proti lidskosti**– poprvé definovány ve statutu mezinárodního vojenského soudního dvora jako vražda, vyhlazování,​ zotročování,​ deportace a veškeré jiné nelidské činy, spáchané proti jakémukoliv civilnímu obyvatelstvu před válkou nebo během ní
 +  * **Druhový objekt**– zájem na zachování základních lidských atributů: žít v klidu a míru
 +  * **Pachatel**– zpravidla kdokoli, výjimkou je § 411(2), kde je pachatelem pouze velitel, § 418 zakládající odpovědnost vojenského nebo jiného nadřízeného a § 409
 +  * **§ 418 – zvláštní nepřímá forma odpovědnosti nadřízeného za zločiny podle mez. práva**: __vojenský nebo jiný nadřízený je trestně odpovědný za TČ__ podle § 400, 401, 406, 407 a 411 až § 417 __spáchaný jeho podřízeným__,​ nad kterým vykonával svou pravomoc a kontrolu, jestliže, __byť i z nedbalosti__,​ mu ve spáchání takového činu nezabránil,​ spáchání takového činu mu nepřekazil nebo ho za spáchání takového činu nepostihl nebo ho nepředal orgánu příslušnému k takovému postihu. __Na jeho trestní odpovědnost a trestnost se užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti podřízeného pachatele__. Ze strany nadřízeného tak jde o pravý omisivní delikt.
 +  * **Subjektivní stránka**– **vždy úmysl (nedbalost ale postačí u § 418)**
 +  * **3 díly:**
 +      * **Trestné činy proti lidskosti**
 +      * **Trestné činy proti míru a válečné trestné činy**
 +      * **Společné ustanovení**
 +=====      Trestné činy proti lidskosti (1. díl)      =====
 +
 +==== Genocidium (§ 400) ====
 +
 +  * **Objekt**– právo národů, národnostní,​ všech ras a etnik a náboženských skupin na existenci a právo na život a svobodný rozvoj osobnosti
 +  * __Předmět útoku__– národní, etnická, rasová nebo náboženská skupina jako celek
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __v úmyslu zničit úplně nebo částečně__ některou rasovou, etnickou, národnostní,​ náboženskou,​ třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí:
 +      * a) uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení,
 +      * b) provede opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí,
 +      * c) násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé, nebo
 +      * d) způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt
 +      * Odst. 2 – pachatel k takovému činu podněcuje
 +  * Příprava je trestná; ve vztahu speciality k útoku proti lidskosti
 +
 +====      Útok proti lidskosti (§ 401)      ====
 +
 +  * Nový TČ (2010) navržen tak, aby vyhovoval požadavkům Statutu Mezinárodního trestního soudu (Římský statut)
 +  * Je možné jej spáchat také v době míru a obětí je jakékoli civilní obyvatelstvo,​ musí však jít o součást rozsáhlého a systematického útoku zaměřenému proti civilnímu obyvatelstvu
 +  * **Objektivní stránka**– __pachatel se v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu dopustí__ a) vyhlazování lidí, b) zotročování,​ c) deportace nebo násilného přesunu skupiny obyvatelstva,​ d) znásilnění,​ sexuálního otroctví, vynucené prostituce, vynuceného těhotenství,​ vynucené sterilizace nebo jiné obdobné formy sexuálního násilí, e) perzekuce skupiny obyvatelstva na politickém,​ rasovém, národnostním,​ etnickém, kulturním nebo náboženském základě, z důvodu pohlaví nebo z jiného podobného důvodu, f) apartheidu nebo jiné podobné segregace nebo diskriminace,​ g) zbavení osobní svobody, zavlečení na neznámé místo nebo jakéhokoli jiného omezení osobní svobody s následným nedobrovolným zmizením osob, h) mučení, i) vraždy, nebo j) jiného nelidského činu obdobné povahy
 +  * Stejně jako u genocidia je příprava trestná a také zde bude pachatel potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem
 +
 +====      Apartheid a diskriminace skupiny lidí (§ 402)      ====
 +
 +  * **Objekt**– život, zdraví, důstojnost a rovnoprávnost obyvatel
 +  * **Obj. stránka**– pachatel uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní,​ náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí
 +  * __Apartheid__– politika rasové diskriminace a segregace, tj. nedobrovolného a násilného oddělování barevného a bělošského obyvatelstva,​ která je založena na rozlišování a zvýhodňování jedné rasy vůči druhé. Podle Mezinárodní úmluvy o potlačení a trestání zločinu apartheidu (1973) jde o zločin proti lidskosti.
 +  * __Rasová diskriminace__– viz k § 355
 +  * Trestná příprava; je-li čin spáchán v rámci rozsáhlého a systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu,​ půjde o útok proti lidskosti
 +
 +====      Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403) a projev sympatií k takovému hnutí (§ 404)      ====
 +
 +  * **Objekt**– základní lidská a občanská práva a svobody, rovnoprávnost všech lidí
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel:
 +      * § 403 - __založí, podporuje nebo propaguje hnutí__, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní,​ náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob
 +      * § 404 – veřejně __projevuje sympatie__ k takovému hnutí
 +  * __Hnutí__– skupina osob aspoň částečně organizovaná,​ byť i formálně neregistrovaná,​ směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající národnostní,​ rasovou, náboženskou či třídní zášť proti jiné skupině osob. Hnutí v době činu musí existovat, byť i v modifikované podobě (např. neofašistické hnutí), jinak by šlo o pokus TČ.
 +  * __Podpora__– jednání, které má hnutí posílit, získat mu příznivce či rozšířit jeho vliv. Může jít o morální i materiální podporu.
 +  * __Propagace__– veřejné šíření idejí takového hnutí, vedené záměrem získat mu stoupence. Může jít o propagaci otevřenou i skrytou, může jít např. o vystavování,​ prodej či výměna militarií např. SS.
 +  * __Veřejné projevování sympatií__– výslovné či konkludentní vyjádření kladného vztahu
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl zahrnující i skutečnost,​ že pachatel svým jednáním podporuje atd. hnutí vykazující výše uvedené znaky
 +  * Příprava je trestná; § 404 je subsidiární k § 403. Obě ustanovení pak jsou speciální k § 355 a 356
 +
 +====      Popírání,​ zpochybňování,​ schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405)       ====
 +
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel veřejně popírá, zpochybňuje,​ schvaluje nebo se snaží ospravedlnit __nacistické,​ komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti__
 +  * __Veřejné popírání__– tvrzení, že k těmto zločinům nedošlo; __zpochybňování__ – relativizace těchto zločinů; __schvalování__ – vyjadřování souhlasu s těmito zločiny, ospravedlňování – zlehčování,​ např. tím, že spojenci za WW2 páchali také takové či i horší zločiny (ve vztahu k Osvětimi)
 +  * Subsidiární k § 403
 +
 +=====      Trestné činy proti míru a válečné trestné činy (2. díl)      =====
 +
 +==== Agrese (§ 405a) ====
 +
 +  * __Nový trestná čin__(2014),​ v souvislosti s přijetím zákona o mez. justiční spolupráci
 +  * Zločin agrese je trestný čin podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Definice a podmínky výkonu jurisdikce byly přijaty konsensem na Kampalské konferenci v roce 2010; trestní zákoník tuto definici přebírá
 +  * **Objektivní stránka**– kdo v postavení, které mu umožňuje vykonávat kontrolu nad některým státem nebo řídit jeho politické anebo vojenské akce, v rozporu s ustanoveními mezinárodního práva plánuje, připravuje,​ zahájí nebo provede útočný čin, který spočívá v použití ozbrojené síly takovým státem proti svrchovanosti,​ územní celistvosti nebo politické nezávislosti jiného státu nebo v použití ozbrojené síly takovým státem jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s Chartou Organizace spojených národů a který svou povahou, závažností a rozsahem zakládá zjevné porušení Charty Organizace spojených národů, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.
 +====      Příprava útočné války (§ 406)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně míru mezi státy a na ochraně mezinárodní bezpečnosti
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __připravuje útočnou válku__, na které se __má podílet Česká republika__,​ a tím přivodí __pro Českou republiku nebezpečí války__
 +  * __Válka__– ozbrojený mezinárodní konflikt nebo zdlouhavý ozbrojený konflikt na území státu mezi vládními a organizovanými ozbrojenými skupinami nebo mezi těmito skupinami navzájem
 +  * Předčasně dokonaný TČ
 +  * __§ 408 uvádí, že přípravou útočné války (ani podněcováním) není__jednání související:​
 +      * a) s vyhlášením válečného stavu, hrozí-li, že bude ČR napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení,
 +      * b) s účastí ČR v obranných systémech mez. organizace, jíž je ČR členem,
 +      * c) s vysláním ozbrojených sil ČR mimo území ČR nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území ČR, s kterými vyslovuje souhlas Parlament ČR nebo vláda ČR
 +  * **Pachatel**– kdokoli, tedy i neobčan ČR
 +====      Podněcování útočné války (§ 407)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně míru mezi státy a na ochraně mezinárodní bezpečnosti
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __veřejně podněcuje__ k útočné válce, na které se má podílet ČR, takovou válku __propaguje__ nebo válečnou propagandu __jinak podporuje__
 +  * __Podněcování__– aktivity směřující k vyvolání nálady k řešení rozporů mezi národy prostřednictvím války
 +  * __Propagace__– jednání spočívající v rozšiřování,​ hlásání nebo doporučování myšlenek, zásad, principů a nauk o potřebě útočné války (lze i skrytě, např. prostřednictvím uměleckého díla)
 +  * __Podpora__– získání příznivců pro tuto ideu, může být morální i materiální (např. poskytnutí prostoru k projevu)
 +  * § 408 se uplatní i zde
 +  * Trestná příprava
 +
 +====      Styky ohrožující mír (§ 409)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně míru mezi státy a na ochraně mezinárodní bezpečnosti
 +  * **Objektivní stránka**- občan ČR nebo osoba bez státní příslušnosti,​ která má na jejím území povolen trvalý pobyt, jež v úmyslu přivodit válku nebo ozbrojenou akci proti ČR nebo jinému státu sama nebo prostřednictvím jiného naváže nebo udržuje styky s cizí mocí
 +  * **Pachatel**– speciální subjekt - občan ČR nebo osoba bez státní příslušnosti,​ která má na jejím území povolen trvalý pobyt
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl zahrnující také přivození války nebo ozbrojené akce proti ČR nebo jinému státu
 +  * Příprava je trestná
 +
 +====      Porušení mezinárodních sankcí (§ 410)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na dodržování příkazů, zákazů a omezení v oblasti mezinárodního míru a bezpečnosti
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel ve větším rozsahu poruší příkaz, zákaz nebo omezení stanovené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti,​ ochrany lidských práv nebo boje proti terorismu, k jejichž dodržování je ČR zavázána ze svého členství v OSN nebo v EU
 +====      Použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje (§ 411)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na dodržování dohodnutých a obecně uznávaných válečných pravidel
 +  * **Obj. stránka**– pachatel za války/ jiného ozbrojeného konfliktu/​za bojové situace:
 +      * a) nařídí použití zakázaného bojového prostředku nebo materiálu obdobné povahy anebo takového prostředku nebo materiálu použije, nebo
 +      * b) nařídí vedení boje zakázaným způsobem nebo sám takto boj vede
 +  * __Zakázané bojové prostředky__– např. dusivé a otravné plyny, bakteriologické,​ biologické a toxinové zbraně či zbraně měnící životní prostředí
 +  * __Zakázaný způsob vedení boje__– konkretizován v odst. 2, jde o způsob vedení boje, který poškozuje raněné, zajatce či civilní obyvatelstvo;​ např. živé štíty ze zajatců nebo civilního obyvatelstva,​ útoky na chráněné objekty, zneužití vlajky apod.
 +  * **Pachatel**– v odst. 2 pouze velitel
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl zahrnující i nedovolenost bojového prostředku,​ způsobu vedení boje či války
 +  * Příprava je trestná
 +
 +====      Válečná krutost (§ 412)      ====
 +
 +  * **Objekt**– život, zdraví a důstojnost bezbranných civilních obyvatel
 +  * __Váleční zajatci__– osoby, které padly do rukou nepřítele,​ jde zejména o příslušníky ozbrojených sil a jejich válečný doprovod, příslušníky milic a jiných dobrovolných sborů, o členy posádek obchodních lidí či civilního letectva atd.
 +  * __Civilní obyvatelstvo__– všechny civilní osoby bez rozlišení státní příslušnosti,​ rasy, národnosti a náboženství,​ které se nacházejí na území válčícího státu nebo na území, které je vojskem obsazeno. Je mezinárodněprávně chráněno, nesmí být předmětem útoku mj. na základě dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám.
 +  * __Ranění__– vojenské i civilní osoby
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu poruší předpisy mezinárodního práva__ tím, že:
 +      * nelidsky zachází s civilním obyvatelstvem,​ utečenci, raněnými, nemocnými, s příslušníky ozbrojených sil, kteří zbraně již složili, nebo s válečnými zajatci
 +      * neprovede účinná opatření k ochraně osob, které takovou pomoc potřebují,​ zejména dětí, žen, raněných a nemocných, popř. těmto opatřením brání, nebo
 +      * zamezí nebo brání organizacím civilní obrany nepřítele,​ neutrálního nebo jiného státu v plnění jejich humanitárních úkolů
 +  * __Nelidské zacházení__– jednání, které přináší uvedeným osobám fyzickou či duševní bolest, které nešetří jejich životy nebo zdraví nebo brutálně ponižuje jejich důstojnost
 +  * Příprava je trestná
 +
 +====      Perzekuce obyvatelstva (§ 413)      ====
 +
 +  * **Objekt**– život, zdraví, důstojnost a rovnoprávnost civilního obyvatelstva a dalších osob, které se nezúčastňují válečných operací, právo civilního obyvatelstva na pobyt na vlastním území a jejich právo (stejně jako zajatců) na nestranné soudní řízení
 +  * **Objektivní stránka**- pachatel __za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu__:​
 +      * **Odst. 1**– __uplatňuje apartheid nebo páchá jiné nelidské činy vyplývající z__ rasové, etnické, národnostní,​ náboženské,​ třídní nebo jiné podobné __diskriminace nebo terorizuje civilní obyvatelstvo násilím či hrozbou jeho užití__
 +      * **Odst. 2**– a) zničí nebo vážně naruší zdroj základních životních potřeb civilního obyvatelstva v obsazeném území nebo dotykové zóně anebo svévolně neposkytne obyvatelstvu pomoc nezbytnou pro přežití, b) bezdůvodně oddaluje návrat civilního obyvatelstva nebo válečných zajatců, c) bezdůvodně přesídluje nebo vyhošťuje civilní obyvatelstvo obsazeného území, d) osídluje obsazené území obyvatelstvem vlastní země, e) odvádí děti ke službě ve zbrani, nebo f) svévolně znemožní civilnímu obyvatelstvu nebo válečným zajatcům, aby se o jejich provinění rozhodovalo v nestranném soudním řízení. __Trestná příprava.__
 +====      Plenění v prostoru válečných operací (§ 414)      ====
 +
 +  * **Objekt**– vlastnická práva k majetku, který se nachází na místech, kde je v důsledku probíhajícího válečného konfliktu ochrana vlastnických práv narušena
 +  * Během války se nepřipouští svévolné ničení či zabrání majetku pro jednotlivce
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel v prostoru válečných operací, na bojišti, v místech postižených válečnými operacemi, ozbrojeným konfliktem nebo na obsazeném území:
 +      * a) okrádá padlé nebo si jinak přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu
 +      * b) nebo svévolně cizí majetek ničí, poškozuje, odnímá, zatajuje nebo zneužívá
 +  * __Prostor válečných operací__– bojiště a na ně navazující území, kde se soustřeďují vojska. __Bojiště__ – území, kde dochází k přímému střetu ozbrojených sil. __Obsazené území__ – území v moci okupační mocnosti. __Místo postižené válečnou operací__ – kromě prostoru válečných operací i místa v zázemí, která jsou postižena.
 +  * Trestná příprava
 +
 +====      Zneužití mezinárodně uznávaných znaků (§ 415)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na dodržování norem mezinárodního válečného práva
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel:
 +      * __za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu__**zneužije označení Červeného kříže** nebo jiných rozlišovacích znaků nebo barev uznávaných mezinárodním právem pro označení zdravotnických institucí nebo dopravních prostředků zdravotnické pomoci nebo evakuace
 +      * __za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu__**zneužije znaku OSN** anebo vlajky nebo státního nebo vojenského znaku, insignie **nebo stejnokroje neutrálního nebo jiného státu, který není stranou v konfliktu**.
 +  * Těmito jednání se vyvolá mylná představa, že osoba, vozidlo apod. jsou chráněny
 +  * Příprava je trestná
 +
 +====      Zneužití vlajky a příměří (§ 416)      ====
 +
 +  * Nový TČ, na rozdíl od § 415 jde o případy zneužití vlajky, znaku atd. strany konfliktu
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu zneužije vlajky nebo státního nebo vojenského znaku, insignie nebo stejnokroje jiného státu, který je stranou v konfliktu
 +====      Ublížení parlamentáři (§ 417)      ====
 +
 +  * **Objekt**– bezpečnost a čest funkce parlamentáře a člena jeho průvodu
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel za války urazí nebo neprávem zadrží parlamentáře nebo člena jeho průvodu
 +  * __Parlamentář__– FO zmocněná některou z válčících stran, aby jednala s další válčící stranou, upozorňuje na sebe bílým praporem. __Člen průvodu__ – např. tlumočník.
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl zahrnující také to, že jde o takovou osobu
 +  * Možný souběh s TČ proti životu a zdraví, měla-li urážka za následek újmu na zdraví
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code