Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-30 [2016/12/29 15:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   30. Trestné ​      činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské ​   ======
 +
 +  * **Trestné** **činy proti branné povinnosti = 11. hlava zvláštní části TZ**
 +  * **Trestné činy vojenské = 12. hlava zvláštní části TZ**
 +=====    Trestné ​      činy proti branné povinnosti ​   =====
 +
 +  * Souvisí s bezpečností státu a jeho obyvatel jakožto jednou ze základních funkcí státu
 +  * **Ústavní zákon o bezpečnosti ČR**(110/​1998 Sb.) stanoví, že:
 +      * zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu
 +      * bezpečnost ČR zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby
 +      * státní orgány, orgány územních samosprávných celků a PO a FO jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti ČR. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon => __obrana vlasti je povinností každého občana__
 +  * Ozbrojené síly jsou doplňovány na základě **branné povinnosti**:​
 +      * Veřejnoprávní povinnost zavazující __občany ČR__ k účasti na vojenském výcviku a na obraně státu
 +      * __Výjimka z branné povinnosti__– je-li výkon vojenské služby v rozporu se svědomím či náboženským vyznáním občana
 +      * __Vzniká občanu dnem následujícím po dni dovršení 18 let a zaniká v 60 letech__
 +      * Výkon povinnosti ale vzniká v době vyhlášení válečného stavu či stavu ohrožení státu
 +      * Branná povinnost je __konkretizována povinnostmi__ občana:
 +        * podrobit se odvodnímu řízení
 +        * vykonávat vojenskou činnou službu
 +        * plnit další povinnosti podle branného zákona (např. hlásit vážné úrazy)
 +  * __Branné zákonodárství__– 2 nejdůležitější předpisy:
 +      * Branný zákon (585/2004 Sb.) – stanoví rozsah branné povinnosti
 +      * Zákon o zajišťování obrany ČR (222/1999 Sb.) – stanoví rozsah povinností státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků a PO a FO, které povinny podílet se na zajišťování bezpečnosti ČR
 +  * **Druhový objekt**– dodržování povinností uložených občanům v zájmu obrany vlasti
 +  * Mnohdy je v základní SP či okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby spáchání činu __za válečného stavu nebo za stavu ohrožení státu__ (viz ot. 21 - TČ proti ČR…)
 +  * __Pachatel__– nositel povinnosti, jejichž porušení je sankcionováno,​ nikoli však voják (to bychom se již dostali do TČ vojenských)
 +====      Maření způsobilosti k službě (§ 369)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na plnění branné povinnosti nebo jiných úkolů pro obranu vlasti
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel sebe nebo jiného učiní trvale nebo dočasně nezpůsobilým nebo méně způsobilým k plnění branné povinnosti v době míru
 +  * __Nezpůsobilost__– ztráta nebo snížení fyzických či psychických potřeb pro splnění branné povinnosti
 +  * **Pachatel**– kdokoli; osoba s brannou povinností,​ ale i kdokoli jiný
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +====      Neplnění odvodní povinnosti (§ 370)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na řádném plnění odvodní povinnosti, jakožto jedné z konkretizací branné povinnosti (jejím obsahem je vyplnění dotazníku, který zaslalo krajské vojenské velitelství,​ dostavení se k odvodu, podrobení se lékařské prohlídce)
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel se nedostaví za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu k odvodnímu řízení
 +  * __Nedostavení se__– nejen fyzická nepřítomnost,​ ale také odmítnutí podrobit se úkonu tvořícímu obsah odvodního řízení
 +  * **Pachatel**– pouze branec
 +  * **Subjektivní stránka**- __úmysl svou odvodní povinnost nesplnit či její splnění oddálit__
 +====      Obcházení branné povinnosti (§ 371)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na řádném plnění branné povinnosti
 +  * **Objektivní stránka**:
 +      * __Odst. 1__– pachatel za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu se dopustí pletich v úmyslu dosáhnout úlev v plnění branné povinnosti
 +      * __Odst. 2__- pachatel za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu se dopustí pletich v úmyslu sám se zcela nebo zčásti vyhnout plnění branné povinnosti, nebo jiného zcela nebo zčásti vymknout z plnění branné povinnosti
 +  * __Pletichy__– podvodné jednání, které spočívá např. v předstírání nepravdivých či zkreslených skutečností,​ v předkládání falešných dokladů apod., také ale nezákonné ovlivňování rozhodování orgánů, např. podplácením.
 +  * Dosažení toužebného cíle není vyžadováno,​ stačí dopuštění se pletich ve výše uvedeném orientovaném úmyslu
 +
 +====      Nenastoupení služby v ozbrojených silách (§ 372), nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách (§ 373) a nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách z nedbalosti (§ 374)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem státu na řádném a včasném nastoupení vojenské činné služby
 +  * **Objektivní stránka**– __čistě omisivní TČ__, zahrnuje následující způsoby jednání:
 +      * Pachatel **na základě řádně mu doručeného povolávacího rozkazu**:
 +        * __nenastoupí za nouzového stavu službu__v ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí lhůty stanovené v takovém povolávacím rozkaze, ač mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná překážka (§ 372)
 +        * __nenastoupí za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mimořádnou službu__v ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí lhůty stanovené v takovém povolávacím rozkaze, ač mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná překážka (§ 373(1), __§ 374 – nedbalost__)
 +      * **Pachatel v případě, že neobdrží povolávací rozkaz:**
 +        * nenastoupí za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mimořádnou službu v ozbrojených silách __na základě veřejné vyhlášky nebo mobilizační výzvy__, ač mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná překážka (§ 373(2), __374(2) - nedbalost__)
 +  * __Nastoupení služby v ozbrojených silách__– povinný se dostavil ve stanovené době k určenému útvaru a podrobil se prezenci
 +  * Branný zákon rozlišuje:
 +      * výkon branné povinnosti v době míru (např. vojenská cvičení, příprava atd.)
 +      * mimořádnou službu – vojenská služba vykonávaná za válečného stavu či stavu ohrožení státu
 +  * Válečný stav a stav ohrožení státu viz 21. otázka
 +  * __Nouzový stav__- státní krizové opatření pro závažné živelní nebo průmyslové katastrofy
 +  * __Mobilizace__– hromadné povolání vojáků v záloze k výkonu mimořádné služby, na návrh vlády nařizuje a zrušuje prezident mobilizační výzvou (ta je vyhlášena prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků)
 +  * **Pachatel**– jen osoba mající povinnost nastoupit vojenskou službu
 +  * **Subjektivní stránka**- § 372 a 373 úmysl, § 374 nedbalost
 +  *
 +
 +=====    Trestné činy vojenské ​   =====
 +
 +  * **Ozbrojené síly**- jedna ze složek zajišťujících bezpečnost ČR, dělí se na Armádu ČR, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a na Hradní stráž
 +  * __Právní úprava__– zákon o ozbrojených silách ČR, zákon o branné povinnosti, zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, z. o vojácích z povolání a zákon o zajišťování obrany ČR
 +  * Zvláštností úpravy právních poměrů ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů je skutečnost,​ že je rozptýlena také do __množství interních instrukcí__
 +  * **Druhový objekt**– společenské vztahy uvnitř ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, vznikající v souvislosti s jejich úkoly
 +  * **Pachatel – speciální subjekt – voják**(§ 114(4)): a) voják v činné službě, b) voják mimo činnou službu, je-li ve služebním stejnokroji,​ c) __příslušník bezpečnostního sboru u jednoho z taxativně vymezených trestných činů__ (viz i § 399) d) válečný zajatec
 +  * **Bezpečnostní sbor**– policie, hasiči, celní správa, vězeňská služba, BIS a Úřad pro zahraniční styky a informace
 +  * Účastník – kdokoli
 +  * 12. hlava je rozdělena do 5 dílů:
 +      * **Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti**
 +      * **Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu**
 +      * **Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby**
 +      * **Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil**
 +      * **Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů**
 +====      Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti (1. díl)      ====
 +
 +=== Neuposlechnutí rozkazu (§ 375, 376 – nedbalost) ===
 +
 +  * **Objekt**– vztah vojenské nadřízenosti a podřízenosti (subordinace),​ jejímž projevem je právo nadřízeného vydávat podřízeným vojákům rozkazy a jejich povinnost rozkaz vykonat řádně a včas
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel:
 +      * odepře provést rozkaz (§ 375)
 +      * neprovede rozkaz (§ 375)
 +      * z nedbalosti neprovede rozkaz a tím zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého služebního úkolu (§ 376)
 +  * __Rozkaz__– forma velení, jde o projev vůle nadřízeného,​ kterým se podřízenému závazně ukládá určitá povinnost s údaji nezbytnými k jejímu splnění. Nadřízený může ovšem ukládat povinnosti pouze v oblasti, ve které je podřízenému nadřízen. Rozkaz se může týkat jen plnění úkolů ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů a lze jim ukládat pouze povinnosti z těchto úkolů vyplývající nebo s nimi související.
 +  * __Odepřít provedení__– výslovný nebo konkludentní projev vůle podřízeného,​ jimž dává najevo, že vůbec nehodlá splnit rozkaz jako celek, k projevu může dojít ještě před uplynutím lhůty pro splnění rozkazu
 +  * __Neprovedení rozkazu__– podřízený voják, aniž po vydání rozkazu projevil odpor proti jeho splnění, zaviněně způsobí, že do stanovené lhůty není rozkaz splněn vůbec nebo jen z části, nepřesně či opožděně.
 +  * **Pachatel**– voják i příslušník bezpečnostního sboru
 +  * Subjektivní stránka – úmysl (§ 375) i nedbalost (§ 376)
 +  * __Voják je povinen odepřít splnění rozkazu, kterým by došlo ke spáchání TČ__, pokud by podřízený takovýto rozkaz poznal a zároveň splnil, byl trestně odpovědný (nadřízený také), pokud by to nepoznal, odpovědnost by nesl z důvodu okolnosti vylučující protiprávnost jen nadřízený,​ který by zde vystupoval jako nepřímý pachatel
 +  * Příprava je trestná
 +  * Možný souběh s TČ urážky mezi vojáky, násilí vůči nadřízenému,​ zběhnutí či svémocnému odloučení
 +
 +===      Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti (§ 377)      ===
 +
 +  * **Objekt**– nerušené plnění konkrétních vojenských povinností
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel:
 +      * klade odpor vojáku, který plní vojenské povinnosti
 +      * donutí takového vojáka k porušení vojenské povinnosti
 +  * __Kladení odporu__– intenzivní bránění v plnění stanovených vojenských povinností,​ může jít o pasivní rezistenci (pak musí být tak intenzivní,​ aby jej šlo překonat jen násilně) i o násilí či pohrůžku násilím či způsobení jiné újmy vojákovi
 +  * __Donucení k porušení vojenské povinnosti__– lze násilně či hrozbou násilím či jinou újmou, směřuje proti vojákovi nebo vůči jiné osobě. Donucením není ale úplata, přemlouvání či obelstění vojáka. K dokonání je třeba, aby voják svou povinnost (na rozdíl od kladení odporu) opravdu porušil.
 +  * **Pachatel**– voják, __pokud by jím byl nevoják a voják by vystupoval jako úřední osoba, šlo by o násilí proti úřední osobě__
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl, příprava je trestná
 +===      Urážka mezi vojáky (§ 378 – 380)      ===
 +
 +  * **Objekt**– vojenská čest, zdvořilost a vztahy mezi příslušníky ozbrojených sil
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel urážlivým jednáním urazí:
 +      * nadřízeného nebo vyššího
 +      * podřízeného nebo nižšího
 +      * vojáka stejné hodnosti v době, kdy sám nebo uražený vykonává strážní, dozorčí nebo jinou službu
 +      * __Přičemž se tak může stát:__
 +        * ústním nebo písemným projevem, posunkem, násilím nepatrné intenzity nebo jeho pohrůžkou či pohrůžkou násilím větší intenzity, kterého má být vykonáno v budoucnu
 +        * násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí (§ 379 a 380)
 +  * __Urážlivý projev__– projev objektivně způsobilý snížit vážnost vojenské hodnosti či lidské důstojnosti;​ je lhostejné, zda byl učiněn veřejně či zda byl poškozený ve stejnokroji
 +  * __Násilí__– fyzický útok na tělesnou integritu vojáka, nesmí však jít o násilí vůči jinému vojákovi za jakýchkoli okolností (např. s úmyslem zmocnit se jeho zbraně => loupež)
 +  * __Nižší a vyšší__– podle hodnosti u vojáků, kteří si nejsou navzájem podřízení a nadřízení
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl, ten musí zahrnovat i subordinaci
 +  * Souběh možný s ublížením na zdraví (nedbalostní forma je okolností podmiňující použití vyšší trestní sankce u § 379) i se zprotivením a donucením k porušení vojenské povinnosti
 +  * Souběh s § 381 až 383 je vyloučen
 +
 +===      Násilí vůči nadřízenému (§ 381)      ===
 +
 +  * **Objekt**– výkon pravomoci nadřízeného
 +  * **Objektivní stránka**– užití násilí (pohrůžka nestačí!) vůči nadřízenému:​
 +      * v úmyslu působit na výkon jeho vojenských povinností – nutí nadřízeného rozhodnout určitým způsobem
 +      * pro výkon jeho vojenských povinností - msta
 +  * **Pachatel**– podřízený voják či příslušník bezpečnostního sboru
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * Souběh vyloučen s ublížením na zdraví i s § 378 a 377
 +
 +===      Porušování práv a chráněných zájmů vojáků (§ 382 a 383)      ===
 +
 +  * **Objekt**– osobní svoboda vojáka, jeho důstojnost,​ tělesná integrita, svoboda rozhodování,​ vojenská disciplína a v § 382 i vztah subordinace
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel:
 +      * vojáka stejné hodnosti __nutí__ k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo svévolně __ztěžuje__ výkon jeho služby (§ 382)
 +      * podřízeného vojáka nebo vojáka s nižší hodností __nutí__ k osobním úsluhám nebo ho __omezuje__ na právech nebo svévolně __ztěžuje__ výkon jeho služby anebo mu __uloží__ kázeňský trest v rozporu s jiným právním předpisem (§ 383)
 +  * Jde o formy tzv. šikany
 +  * Nutit jiného lze násilím, pohrůžkou násilí či jiné újmy, zneužitím jeho tísně/​závislosti
 +  * Čin je dokonán již použitím prostředků donucení, ke kýženému jednání dojít nemusí
 +  * __Osobní úsluhy__– nejsou prováděny v zájmu ozbrojených sil, ale jen ve prospěch jednotlivce,​ např. příprava jídla pachateli
 +  * __Omezování vojáka na právech__– např. na účasti na kulturních programech
 +  * **Pachatel**- § 382 – voják stejné hodnosti jako poškozený,​ § 383 – nadřízený voják
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * Vyloučen souběh s ublížením na zdraví, vydíráním,​ útiskem i s § 377
 +
 +====      Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu (2. díl)      ====
 +
 +=== Vyhýbání se výkonu služby (§ 384 a 385 - nedbalost) ===
 +
 +  * **Objekt:**
 +      * **§ 384**– zájem na řádném plnění služebních úkonů, výkonu vojenské služby a na řádném plnění vojenských povinností __v době nouzového stavu__
 +      * **§ 385**– povinnost vojáka být __za stavu ohrožení státu, válečného stavu nebo za bojové situace__ připraven vykonávat určenou službu
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel se:
 +      * poškodí na zdraví, předstírá nemoc, padělá listinu, zneužije návykovou látku nebo použije jiného úskoku (§ 384)
 +      * učiní z nedbalosti nezpůsobilým vykonávat službu tím, že zneužije návykovou látku (§ 385)
 +  * __Stav ohrožení státu a válečný stavu viz ot. 21, bojová situace__– okamžik, kdy jednotka vstupuje do stavu bezprostředně předcházejícímu střetnutí nepřítele
 +  * **Pachatel**– voják povinný vykonávat vojenskou službu
 +  * **Subjektivní stránka**- § 384 úmysl, 385 nedbalost
 +  * Možný souběh se svévolným odloučením,​ pokud se pachatel chce vzdálit proto, aby neplnil vojenské povinnosti či služební úkon
 +  * Možný souběh i s paděláním a pozměněním veřejné listiny či paděláním a vystavením nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu (§ 348 a 350)
 +
 +===      Zběhnutí (§ 386)      ===
 +
 +  * **Objekt**– povinnost vojáka být přítomen ve stanovené době v místě služebního určení
 +  * **Obj. stránka**– voják se svémocně vzdaluje v úmyslu vyhnout se vojenské službě
 +  * **Svémocné vzdálení (§ 115)**- svémocně se vzdaluje, kdo a) __nenastoupí__ v určeném čase k výkonu služby, b) __se vzdálí__ bez dovolení z výkonu služby, c) je odloučen za bojové situace od místa výkonu služby a __po pominutí příčiny odloučení se nepřihlásí__ kterémukoli nadřízenému nebo jinému vojenskému útvaru, a to i v případě návratu ze zajetí nebo po osvobození ze zajetí.
 +  * Trvající TČ
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * Úmysl vyhnout se vojenské službě nebude dán u vojáka, který sice nemá představu o době a způsobu svého návratu, ale po splnění určitého reálného předsevzetí se chce vrátit – šlo by o svémocné odloučení a ne o zběhnutí
 +  * Příprava je trestná
 +
 +===      Svémocné odloučení (§ 387)      ===
 +
 +  * **Objekt**– povinnost vojáka být přítomen ve stanovené době v místě služebního určení
 +  * **Objektivní stránka**– 2 základní SP:
 +      * __Odst. 1__- pachatel se svémocně vzdaluje tím, že se nedostaví včas k odjezdu nebo odletu vojenského transportu
 +      * __Odst. 2__- pachatel se svémocně vzdaluje (co bod, to alinea):
 +        * po dobu delší než 3 dny
 +        * opakovaně po dobu delší než 24 hodiny, ačkoliv již byl v posledním roce za takový čin kázeňsky potrestán
 +        * po dobu delší než 2 dny v době plnění zvlášť důležitých úkolů
 +        * při službě v zahraničí po dobu delší než 24 hodiny
 +  * Trvající TČ
 +  * **Pachatel**– každý voják
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +====      Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby (3. díl)      ====
 +
 +=== Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby (§ 388) ===
 +
 +  * **Objekt**– zájem na řádném výkonu strážní, dozorčí a jiné obdobné služby
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel se v úmyslu vyhnout se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby poškodí na zdraví, předstírá nemoc, padělá listinu, zneužije návykovou látku nebo použije jiného úskoku
 +  * __Strážní služba__– služba, kterou předpisy označují za strážní anebo za službu vykazující znaky typické pro strážní službu
 +  * __Jiná obdobná služba__– služba, která je svým významem, způsobem výkonu a účelem strážní služby rovnocenná,​ např. eskortní služba zabezpečující přepravu obviněných
 +  * Základní řád ozbrojených sil ČR – upravuje strážní a jinou obdobnou službu
 +  * **Pachatel**– každý
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +===      Porušení povinnosti strážní, dozorčí nebo jiné služby (§ 389 a 390) a porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostoru (§ 391)      ===
 +
 +  * **Objekt**– zájem na řádném výkonu strážní či jiné obdobné služby
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel ve strážní, dozorčí nebo jiné obdobné službě poruší, byť i z nedbalosti, předpisy nebo pravidla této služby nebo zvláštní nařízení podle nich vydaná (§ 389 a 390), resp. pravidla k zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru (§391)
 +  * __Závažný způsob porušení__– např. dozorčí orgán spící ve službě či popíjející v baru
 +  * **Pachatel**– voják a u § 389 a 390 také příslušník bezpečnostního sboru
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl i nedbalost (byť i z nedbalosti)
 +====      Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil (4. díl)      ====
 +
 +=== Ohrožování morálního stavu vojáků (§ 392) ===
 +
 +  * **Objekt**– bojeschopnost,​ morální stav vojska, kázeň jednotky i jednotlivce
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel:
 +      * __popuzuje vojáky proti__vojenské službě nebo proti nadřízenému,​ nebo
 +      * __rozvrací__závažným způsobem nebo soustavně vojenskou __kázeň__
 +  * Není zapotřebí,​ aby pachatel svého cíle skutečně dosáhl
 +  * __Popuzování__– aktivní působení na vojáky, jehož cílem je v osobách vyvolat náladu zaměřenou proti vojenské disciplíně,​ službě nebo nadřízenému
 +  * __Soustavné rozvracení vojenské kázně__– soustavné a hrubé negativní působení na disciplínu jednotku
 +  * **Pachatel**– voják
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +===      Porušení služební povinnosti vojáka (§ 393)      ===
 +
 +  * **Objekt**– bojeschopnost ozbrojených sil, osobní svoboda vojáků a řádná péče o věcné prostředky ozbrojených sil
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel:
 +      * ke škodě ozbrojených sil __nesplněním uložené služební povinnosti__ podle svého služebního zařazení, byť i z nedbalosti, __podstatně sníží použitelnost vojenského materiálu__ (odst. 1)
 +      * __bez oprávnění užije vojenský materiál větší hodnoty__k účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo (odst. 2, alinea 1)
 +      * __zneužije nebo umožní zneužití podřízených__k úkolům nad rámec služebních povinností (odst. 2, alinea 2)
 +  * __Vojenský materiál – vojenská výstroj, výzbroj, technika a určená technická zařízení,​ která jsou užívána k plnění nebo zabezpečení úkolů ozbrojených sil__
 +  * **Pachatel**– jen voják (porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru je upraveno v § 398), v odst. 1 jen voják, který má uloženou služební povinnost, v odst. 2 alinea 1 každý voják, u aliney 2 jen nadřízený
 +  * **Subjektivní stránka**– odst. 2 úmysl, odst. 1 úmysl i nedbalost
 +===      Zbabělost před nepřítelem (§ 394)      ===
 +
 +  * **Objekt**– bojeschopnost,​ morální stav vojáků a zájem na plnění povinností v ozbrojeném konfliktu
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __se za bojové situace__ ze zbabělosti nebo malomyslnosti vzdá do zajetí
 +  * __Vzdání se do zajetí__– přestat bojovat a složit zbraně, ačkoli bylo ještě možné proti nepříteli bojovat. Vzdání se do zajetí na základě donucení není trestné.
 +  * __Nepřítel__– ozbrojená nepřátelská jednotka (ozbrojený výsadek cizího státu, teroristé)
 +  * __Pachatel__– voják
 +  * **Subjektivní stránka**– vyžaduje se úmysl a pohnutka:
 +      * __Zbabělost__– nedostatek odvahy v bojové situaci (bojová situace viz k § 384)
 +      * __Malomyslnost__– stav, kdy voják bez konkrétního donucení silou nepřítele bojovou situaci vyhodnotí jako bezvýchodnou,​ přestane bojovat a přispěje k porážce vlastních vojsk
 +===      Nesplnění bojového úkolu (§ 395)      ===
 +
 +  * **Objekt**– odvážné plnění úkolů vojenské služby __za bojové situace__
 +  * **Objektivní stránka**– 2 základní SP, kdy pachatel:
 +      * __Odst. 1__– se bez dovolení vzdálí z místa výkonu služby za bojové situace
 +      * __Odst. 2__- se za bojové situace vyhýbá povinnosti splnit bojový úkol nebo odepře použít zbraně
 +  * __Bojový úkol__– konkrétně určená povinnost v souvislosti s akcemi proti nepříteli
 +  * **Pachatel**– voják
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +===      Opuštění vojenského materiálu (§ 396) a vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli (§ 397)      ===
 +
 +  * **Objekt**– bojeschopnost jednotky i vojáka, morální stav vojáků, jejich disciplína a odpovědnost,​ § 397 pak chrání i vlastní vojenské síly, opevnění, bojovou techniku atd. před vydáním nepříteli velitelem
 +  * **Objektivní stránka:**
 +      * § 396 – pachatel za bojové situace odhodí, opustí nebo učiní neupotřebitelnou vojenskou výzbroj nebo jinou vojenskou techniku
 +      * § 397 - Velitel, který, aniž to bylo vyvoláno bojovou situací, nepříteli vydá, byť i z nedbalosti, vojáky nebo ponechá mu vojenskou výzbroj, vojenskou techniku nebo technická zařízení
 +  * __Vojenská technika__– tvoří ji vozidla ozbrojených sil, vojenská plavidla a technika
 +  * **Pachatel**- § 396 – každý voják, § 397 – jen velitel
 +  * **Subjektivní stránka**- § 396 – úmysl, § 397 – úmysl i nedbalost
 +  * Pokud by měl pachatel v úmyslu podpořit svým činem nepřítele,​ šlo by o jeden z TČ proti ČR, např. sabotáž
 +
 +====      TČ proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů (5. díl)      ====
 +
 +=== Porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru (§ 398) ===
 +
 +  * **Objekt**– schopnost bezpečnostních sborů plnit svěřené úkoly
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel:
 +      * ke škodě bezpečnostního sboru __nesplněním uložené služební povinnosti__,​ byť i z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost výzbroje, výstroje nebo jiných věcných prostředků (odst. 1)
 +      * __bez oprávnění užije__věcného prostředku větší hodnoty uvedeného v odstavci 1 k účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo (odst. 2)
 +      * __zneužije nebo umožní zneužití__podřízených nebo nižších k mimoslužebním úkonům (odst. 2, alinea 2)
 +  * __Neplnění__– omisivní jednání
 +  * **Pachatel**- jen příslušník bezpečnostního sboru (porušení služební povinnosti vojáka je upraveno v § 393); v odst. 1 jen příslušník,​ který má uloženou služební povinnost, v odst. 2 alinea 1 každý příslušník,​ u aliney 2 jen nadřízený
 +  * **Subjektivní stránka**- § 398(2) úmysl, odst. 1 úmysl i nedbalost
 +  * Vyloučen souběh s § 228, 207
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code