Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské

 • Trestné činy proti branné povinnosti = 11. hlava zvláštní části TZ
 • Trestné činy vojenské = 12. hlava zvláštní části TZ

Trestné činy proti branné povinnosti

 • Souvisí s bezpečností státu a jeho obyvatel jakožto jednou ze základních funkcí státu
 • Ústavní zákon o bezpečnosti ČR(110/1998 Sb.) stanoví, že:
  • zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu
  • bezpečnost ČR zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby
  • státní orgány, orgány územních samosprávných celků a PO a FO jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti ČR. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon ⇒ obrana vlasti je povinností každého občana
 • Ozbrojené síly jsou doplňovány na základě branné povinnosti:
  • Veřejnoprávní povinnost zavazující občany ČR k účasti na vojenském výcviku a na obraně státu
  • Výjimka z branné povinnosti– je-li výkon vojenské služby v rozporu se svědomím či náboženským vyznáním občana
  • Vzniká občanu dnem následujícím po dni dovršení 18 let a zaniká v 60 letech
  • Výkon povinnosti ale vzniká v době vyhlášení válečného stavu či stavu ohrožení státu
  • Branná povinnost je konkretizována povinnostmi občana:
   • podrobit se odvodnímu řízení
   • vykonávat vojenskou činnou službu
   • plnit další povinnosti podle branného zákona (např. hlásit vážné úrazy)
 • Branné zákonodárství– 2 nejdůležitější předpisy:
  • Branný zákon (585/2004 Sb.) – stanoví rozsah branné povinnosti
  • Zákon o zajišťování obrany ČR (222/1999 Sb.) – stanoví rozsah povinností státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků a PO a FO, které povinny podílet se na zajišťování bezpečnosti ČR
 • Druhový objekt– dodržování povinností uložených občanům v zájmu obrany vlasti
 • Mnohdy je v základní SP či okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby spáchání činu za válečného stavu nebo za stavu ohrožení státu (viz ot. 21 - TČ proti ČR…)
 • Pachatel– nositel povinnosti, jejichž porušení je sankcionováno, nikoli však voják (to bychom se již dostali do TČ vojenských)

Maření způsobilosti k službě (§ 369)

 • Objekt– zájem na plnění branné povinnosti nebo jiných úkolů pro obranu vlasti
 • Objektivní stránka– pachatel sebe nebo jiného učiní trvale nebo dočasně nezpůsobilým nebo méně způsobilým k plnění branné povinnosti v době míru
 • Nezpůsobilost– ztráta nebo snížení fyzických či psychických potřeb pro splnění branné povinnosti
 • Pachatel– kdokoli; osoba s brannou povinností, ale i kdokoli jiný
 • Subjektivní stránka– úmysl

Neplnění odvodní povinnosti (§ 370)

 • Objekt– zájem na řádném plnění odvodní povinnosti, jakožto jedné z konkretizací branné povinnosti (jejím obsahem je vyplnění dotazníku, který zaslalo krajské vojenské velitelství, dostavení se k odvodu, podrobení se lékařské prohlídce)
 • Objektivní stránka– pachatel se nedostaví za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu k odvodnímu řízení
 • Nedostavení se– nejen fyzická nepřítomnost, ale také odmítnutí podrobit se úkonu tvořícímu obsah odvodního řízení
 • Pachatel– pouze branec
 • Subjektivní stránka- úmysl svou odvodní povinnost nesplnit či její splnění oddálit

Obcházení branné povinnosti (§ 371)

 • Objekt– zájem na řádném plnění branné povinnosti
 • Objektivní stránka:
  • Odst. 1– pachatel za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu se dopustí pletich v úmyslu dosáhnout úlev v plnění branné povinnosti
  • Odst. 2- pachatel za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu se dopustí pletich v úmyslu sám se zcela nebo zčásti vyhnout plnění branné povinnosti, nebo jiného zcela nebo zčásti vymknout z plnění branné povinnosti
 • Pletichy– podvodné jednání, které spočívá např. v předstírání nepravdivých či zkreslených skutečností, v předkládání falešných dokladů apod., také ale nezákonné ovlivňování rozhodování orgánů, např. podplácením.
 • Dosažení toužebného cíle není vyžadováno, stačí dopuštění se pletich ve výše uvedeném orientovaném úmyslu

Nenastoupení služby v ozbrojených silách (§ 372), nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách (§ 373) a nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách z nedbalosti (§ 374)

 • Objekt– zájem státu na řádném a včasném nastoupení vojenské činné služby
 • Objektivní stránkačistě omisivní TČ, zahrnuje následující způsoby jednání:
  • Pachatel na základě řádně mu doručeného povolávacího rozkazu:
   • nenastoupí za nouzového stavu službuv ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí lhůty stanovené v takovém povolávacím rozkaze, ač mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná překážka (§ 372)
   • nenastoupí za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mimořádnou službuv ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí lhůty stanovené v takovém povolávacím rozkaze, ač mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná překážka (§ 373(1), § 374 – nedbalost)
  • Pachatel v případě, že neobdrží povolávací rozkaz:
   • nenastoupí za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mimořádnou službu v ozbrojených silách na základě veřejné vyhlášky nebo mobilizační výzvy, ač mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná překážka (§ 373(2), 374(2) - nedbalost)
 • Nastoupení služby v ozbrojených silách– povinný se dostavil ve stanovené době k určenému útvaru a podrobil se prezenci
 • Branný zákon rozlišuje:
  • výkon branné povinnosti v době míru (např. vojenská cvičení, příprava atd.)
  • mimořádnou službu – vojenská služba vykonávaná za válečného stavu či stavu ohrožení státu
 • Válečný stav a stav ohrožení státu viz 21. otázka
 • Nouzový stav- státní krizové opatření pro závažné živelní nebo průmyslové katastrofy
 • Mobilizace– hromadné povolání vojáků v záloze k výkonu mimořádné služby, na návrh vlády nařizuje a zrušuje prezident mobilizační výzvou (ta je vyhlášena prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků)
 • Pachatel– jen osoba mající povinnost nastoupit vojenskou službu
 • Subjektivní stránka- § 372 a 373 úmysl, § 374 nedbalost

Trestné činy vojenské

 • Ozbrojené síly- jedna ze složek zajišťujících bezpečnost ČR, dělí se na Armádu ČR, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a na Hradní stráž
 • Právní úprava– zákon o ozbrojených silách ČR, zákon o branné povinnosti, zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, z. o vojácích z povolání a zákon o zajišťování obrany ČR
 • Zvláštností úpravy právních poměrů ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů je skutečnost, že je rozptýlena také do množství interních instrukcí
 • Druhový objekt– společenské vztahy uvnitř ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, vznikající v souvislosti s jejich úkoly
 • Pachatel – speciální subjekt – voják(§ 114(4)): a) voják v činné službě, b) voják mimo činnou službu, je-li ve služebním stejnokroji, c) příslušník bezpečnostního sboru u jednoho z taxativně vymezených trestných činů (viz i § 399) d) válečný zajatec
 • Bezpečnostní sbor– policie, hasiči, celní správa, vězeňská služba, BIS a Úřad pro zahraniční styky a informace
 • Účastník – kdokoli
 • 12. hlava je rozdělena do 5 dílů:
  • Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
  • Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
  • Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby
  • Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil
  • Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů

Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti (1. díl)

Neuposlechnutí rozkazu (§ 375, 376 – nedbalost)

 • Objekt– vztah vojenské nadřízenosti a podřízenosti (subordinace), jejímž projevem je právo nadřízeného vydávat podřízeným vojákům rozkazy a jejich povinnost rozkaz vykonat řádně a včas
 • Objektivní stránka– pachatel:
  • odepře provést rozkaz (§ 375)
  • neprovede rozkaz (§ 375)
  • z nedbalosti neprovede rozkaz a tím zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého služebního úkolu (§ 376)
 • Rozkaz– forma velení, jde o projev vůle nadřízeného, kterým se podřízenému závazně ukládá určitá povinnost s údaji nezbytnými k jejímu splnění. Nadřízený může ovšem ukládat povinnosti pouze v oblasti, ve které je podřízenému nadřízen. Rozkaz se může týkat jen plnění úkolů ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů a lze jim ukládat pouze povinnosti z těchto úkolů vyplývající nebo s nimi související.
 • Odepřít provedení– výslovný nebo konkludentní projev vůle podřízeného, jimž dává najevo, že vůbec nehodlá splnit rozkaz jako celek, k projevu může dojít ještě před uplynutím lhůty pro splnění rozkazu
 • Neprovedení rozkazu– podřízený voják, aniž po vydání rozkazu projevil odpor proti jeho splnění, zaviněně způsobí, že do stanovené lhůty není rozkaz splněn vůbec nebo jen z části, nepřesně či opožděně.
 • Pachatel– voják i příslušník bezpečnostního sboru
 • Subjektivní stránka – úmysl (§ 375) i nedbalost (§ 376)
 • Voják je povinen odepřít splnění rozkazu, kterým by došlo ke spáchání TČ, pokud by podřízený takovýto rozkaz poznal a zároveň splnil, byl trestně odpovědný (nadřízený také), pokud by to nepoznal, odpovědnost by nesl z důvodu okolnosti vylučující protiprávnost jen nadřízený, který by zde vystupoval jako nepřímý pachatel
 • Příprava je trestná
 • Možný souběh s TČ urážky mezi vojáky, násilí vůči nadřízenému, zběhnutí či svémocnému odloučení

Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti (§ 377)

 • Objekt– nerušené plnění konkrétních vojenských povinností
 • Objektivní stránka– pachatel:
  • klade odpor vojáku, který plní vojenské povinnosti
  • donutí takového vojáka k porušení vojenské povinnosti
 • Kladení odporu– intenzivní bránění v plnění stanovených vojenských povinností, může jít o pasivní rezistenci (pak musí být tak intenzivní, aby jej šlo překonat jen násilně) i o násilí či pohrůžku násilím či způsobení jiné újmy vojákovi
 • Donucení k porušení vojenské povinnosti– lze násilně či hrozbou násilím či jinou újmou, směřuje proti vojákovi nebo vůči jiné osobě. Donucením není ale úplata, přemlouvání či obelstění vojáka. K dokonání je třeba, aby voják svou povinnost (na rozdíl od kladení odporu) opravdu porušil.
 • Pachatel– voják, pokud by jím byl nevoják a voják by vystupoval jako úřední osoba, šlo by o násilí proti úřední osobě
 • Subjektivní stránka– úmysl, příprava je trestná

Urážka mezi vojáky (§ 378 – 380)

 • Objekt– vojenská čest, zdvořilost a vztahy mezi příslušníky ozbrojených sil
 • Objektivní stránka– pachatel urážlivým jednáním urazí:
  • nadřízeného nebo vyššího
  • podřízeného nebo nižšího
  • vojáka stejné hodnosti v době, kdy sám nebo uražený vykonává strážní, dozorčí nebo jinou službu
  • Přičemž se tak může stát:
   • ústním nebo písemným projevem, posunkem, násilím nepatrné intenzity nebo jeho pohrůžkou či pohrůžkou násilím větší intenzity, kterého má být vykonáno v budoucnu
   • násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí (§ 379 a 380)
 • Urážlivý projev– projev objektivně způsobilý snížit vážnost vojenské hodnosti či lidské důstojnosti; je lhostejné, zda byl učiněn veřejně či zda byl poškozený ve stejnokroji
 • Násilí– fyzický útok na tělesnou integritu vojáka, nesmí však jít o násilí vůči jinému vojákovi za jakýchkoli okolností (např. s úmyslem zmocnit se jeho zbraně ⇒ loupež)
 • Nižší a vyšší– podle hodnosti u vojáků, kteří si nejsou navzájem podřízení a nadřízení
 • Subjektivní stránka– úmysl, ten musí zahrnovat i subordinaci
 • Souběh možný s ublížením na zdraví (nedbalostní forma je okolností podmiňující použití vyšší trestní sankce u § 379) i se zprotivením a donucením k porušení vojenské povinnosti
 • Souběh s § 381 až 383 je vyloučen

Násilí vůči nadřízenému (§ 381)

 • Objekt– výkon pravomoci nadřízeného
 • Objektivní stránka– užití násilí (pohrůžka nestačí!) vůči nadřízenému:
  • v úmyslu působit na výkon jeho vojenských povinností – nutí nadřízeného rozhodnout určitým způsobem
  • pro výkon jeho vojenských povinností - msta
 • Pachatel– podřízený voják či příslušník bezpečnostního sboru
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Souběh vyloučen s ublížením na zdraví i s § 378 a 377

Porušování práv a chráněných zájmů vojáků (§ 382 a 383)

 • Objekt– osobní svoboda vojáka, jeho důstojnost, tělesná integrita, svoboda rozhodování, vojenská disciplína a v § 382 i vztah subordinace
 • Objektivní stránka– pachatel:
  • vojáka stejné hodnosti nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo svévolně ztěžuje výkon jeho služby (§ 382)
  • podřízeného vojáka nebo vojáka s nižší hodností nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo svévolně ztěžuje výkon jeho služby anebo mu uloží kázeňský trest v rozporu s jiným právním předpisem (§ 383)
 • Jde o formy tzv. šikany
 • Nutit jiného lze násilím, pohrůžkou násilí či jiné újmy, zneužitím jeho tísně/závislosti
 • Čin je dokonán již použitím prostředků donucení, ke kýženému jednání dojít nemusí
 • Osobní úsluhy– nejsou prováděny v zájmu ozbrojených sil, ale jen ve prospěch jednotlivce, např. příprava jídla pachateli
 • Omezování vojáka na právech– např. na účasti na kulturních programech
 • Pachatel- § 382 – voják stejné hodnosti jako poškozený, § 383 – nadřízený voják
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Vyloučen souběh s ublížením na zdraví, vydíráním, útiskem i s § 377

Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu (2. díl)

Vyhýbání se výkonu služby (§ 384 a 385 - nedbalost)

 • Objekt:
  • § 384– zájem na řádném plnění služebních úkonů, výkonu vojenské služby a na řádném plnění vojenských povinností v době nouzového stavu
  • § 385– povinnost vojáka být za stavu ohrožení státu, válečného stavu nebo za bojové situace připraven vykonávat určenou službu
 • Objektivní stránka– pachatel se:
  • poškodí na zdraví, předstírá nemoc, padělá listinu, zneužije návykovou látku nebo použije jiného úskoku (§ 384)
  • učiní z nedbalosti nezpůsobilým vykonávat službu tím, že zneužije návykovou látku (§ 385)
 • Stav ohrožení státu a válečný stavu viz ot. 21, bojová situace– okamžik, kdy jednotka vstupuje do stavu bezprostředně předcházejícímu střetnutí nepřítele
 • Pachatel– voják povinný vykonávat vojenskou službu
 • Subjektivní stránka- § 384 úmysl, 385 nedbalost
 • Možný souběh se svévolným odloučením, pokud se pachatel chce vzdálit proto, aby neplnil vojenské povinnosti či služební úkon
 • Možný souběh i s paděláním a pozměněním veřejné listiny či paděláním a vystavením nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu (§ 348 a 350)

Zběhnutí (§ 386)

 • Objekt– povinnost vojáka být přítomen ve stanovené době v místě služebního určení
 • Obj. stránka– voják se svémocně vzdaluje v úmyslu vyhnout se vojenské službě
 • Svémocné vzdálení (§ 115)- svémocně se vzdaluje, kdo a) nenastoupí v určeném čase k výkonu služby, b) se vzdálí bez dovolení z výkonu služby, c) je odloučen za bojové situace od místa výkonu služby a po pominutí příčiny odloučení se nepřihlásí kterémukoli nadřízenému nebo jinému vojenskému útvaru, a to i v případě návratu ze zajetí nebo po osvobození ze zajetí.
 • Trvající TČ
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Úmysl vyhnout se vojenské službě nebude dán u vojáka, který sice nemá představu o době a způsobu svého návratu, ale po splnění určitého reálného předsevzetí se chce vrátit – šlo by o svémocné odloučení a ne o zběhnutí
 • Příprava je trestná

Svémocné odloučení (§ 387)

 • Objekt– povinnost vojáka být přítomen ve stanovené době v místě služebního určení
 • Objektivní stránka– 2 základní SP:
  • Odst. 1- pachatel se svémocně vzdaluje tím, že se nedostaví včas k odjezdu nebo odletu vojenského transportu
  • Odst. 2- pachatel se svémocně vzdaluje (co bod, to alinea):
   • po dobu delší než 3 dny
   • opakovaně po dobu delší než 24 hodiny, ačkoliv již byl v posledním roce za takový čin kázeňsky potrestán
   • po dobu delší než 2 dny v době plnění zvlášť důležitých úkolů
   • při službě v zahraničí po dobu delší než 24 hodiny
 • Trvající TČ
 • Pachatel– každý voják
 • Subjektivní stránka– úmysl

Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby (3. díl)

Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby (§ 388)

 • Objekt– zájem na řádném výkonu strážní, dozorčí a jiné obdobné služby
 • Objektivní stránka– pachatel se v úmyslu vyhnout se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby poškodí na zdraví, předstírá nemoc, padělá listinu, zneužije návykovou látku nebo použije jiného úskoku
 • Strážní služba– služba, kterou předpisy označují za strážní anebo za službu vykazující znaky typické pro strážní službu
 • Jiná obdobná služba– služba, která je svým významem, způsobem výkonu a účelem strážní služby rovnocenná, např. eskortní služba zabezpečující přepravu obviněných
 • Základní řád ozbrojených sil ČR – upravuje strážní a jinou obdobnou službu
 • Pachatel– každý
 • Subjektivní stránka– úmysl

Porušení povinnosti strážní, dozorčí nebo jiné služby (§ 389 a 390) a porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostoru (§ 391)

 • Objekt– zájem na řádném výkonu strážní či jiné obdobné služby
 • Objektivní stránka– pachatel ve strážní, dozorčí nebo jiné obdobné službě poruší, byť i z nedbalosti, předpisy nebo pravidla této služby nebo zvláštní nařízení podle nich vydaná (§ 389 a 390), resp. pravidla k zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru (§391)
 • Závažný způsob porušení– např. dozorčí orgán spící ve službě či popíjející v baru
 • Pachatel– voják a u § 389 a 390 také příslušník bezpečnostního sboru
 • Subjektivní stránka– úmysl i nedbalost (byť i z nedbalosti)

Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil (4. díl)

Ohrožování morálního stavu vojáků (§ 392)

 • Objekt– bojeschopnost, morální stav vojska, kázeň jednotky i jednotlivce
 • Objektivní stránka– pachatel:
  • popuzuje vojáky protivojenské službě nebo proti nadřízenému, nebo
  • rozvracízávažným způsobem nebo soustavně vojenskou kázeň
 • Není zapotřebí, aby pachatel svého cíle skutečně dosáhl
 • Popuzování– aktivní působení na vojáky, jehož cílem je v osobách vyvolat náladu zaměřenou proti vojenské disciplíně, službě nebo nadřízenému
 • Soustavné rozvracení vojenské kázně– soustavné a hrubé negativní působení na disciplínu jednotku
 • Pachatel– voják
 • Subjektivní stránka– úmysl

Porušení služební povinnosti vojáka (§ 393)

 • Objekt– bojeschopnost ozbrojených sil, osobní svoboda vojáků a řádná péče o věcné prostředky ozbrojených sil
 • Objektivní stránka– pachatel:
  • ke škodě ozbrojených sil nesplněním uložené služební povinnosti podle svého služebního zařazení, byť i z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost vojenského materiálu (odst. 1)
  • bez oprávnění užije vojenský materiál větší hodnotyk účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo (odst. 2, alinea 1)
  • zneužije nebo umožní zneužití podřízenýchk úkolům nad rámec služebních povinností (odst. 2, alinea 2)
 • Vojenský materiál – vojenská výstroj, výzbroj, technika a určená technická zařízení, která jsou užívána k plnění nebo zabezpečení úkolů ozbrojených sil
 • Pachatel– jen voják (porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru je upraveno v § 398), v odst. 1 jen voják, který má uloženou služební povinnost, v odst. 2 alinea 1 každý voják, u aliney 2 jen nadřízený
 • Subjektivní stránka– odst. 2 úmysl, odst. 1 úmysl i nedbalost

Zbabělost před nepřítelem (§ 394)

 • Objekt– bojeschopnost, morální stav vojáků a zájem na plnění povinností v ozbrojeném konfliktu
 • Objektivní stránka– pachatel se za bojové situace ze zbabělosti nebo malomyslnosti vzdá do zajetí
 • Vzdání se do zajetí– přestat bojovat a složit zbraně, ačkoli bylo ještě možné proti nepříteli bojovat. Vzdání se do zajetí na základě donucení není trestné.
 • Nepřítel– ozbrojená nepřátelská jednotka (ozbrojený výsadek cizího státu, teroristé)
 • Pachatel– voják
 • Subjektivní stránka– vyžaduje se úmysl a pohnutka:
  • Zbabělost– nedostatek odvahy v bojové situaci (bojová situace viz k § 384)
  • Malomyslnost– stav, kdy voják bez konkrétního donucení silou nepřítele bojovou situaci vyhodnotí jako bezvýchodnou, přestane bojovat a přispěje k porážce vlastních vojsk

Nesplnění bojového úkolu (§ 395)

 • Objekt– odvážné plnění úkolů vojenské služby za bojové situace
 • Objektivní stránka– 2 základní SP, kdy pachatel:
  • Odst. 1– se bez dovolení vzdálí z místa výkonu služby za bojové situace
  • Odst. 2- se za bojové situace vyhýbá povinnosti splnit bojový úkol nebo odepře použít zbraně
 • Bojový úkol– konkrétně určená povinnost v souvislosti s akcemi proti nepříteli
 • Pachatel– voják
 • Subjektivní stránka– úmysl

Opuštění vojenského materiálu (§ 396) a vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli (§ 397)

 • Objekt– bojeschopnost jednotky i vojáka, morální stav vojáků, jejich disciplína a odpovědnost, § 397 pak chrání i vlastní vojenské síly, opevnění, bojovou techniku atd. před vydáním nepříteli velitelem
 • Objektivní stránka:
  • § 396 – pachatel za bojové situace odhodí, opustí nebo učiní neupotřebitelnou vojenskou výzbroj nebo jinou vojenskou techniku
  • § 397 - Velitel, který, aniž to bylo vyvoláno bojovou situací, nepříteli vydá, byť i z nedbalosti, vojáky nebo ponechá mu vojenskou výzbroj, vojenskou techniku nebo technická zařízení
 • Vojenská technika– tvoří ji vozidla ozbrojených sil, vojenská plavidla a technika
 • Pachatel- § 396 – každý voják, § 397 – jen velitel
 • Subjektivní stránka- § 396 – úmysl, § 397 – úmysl i nedbalost
 • Pokud by měl pachatel v úmyslu podpořit svým činem nepřítele, šlo by o jeden z TČ proti ČR, např. sabotáž

TČ proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů (5. díl)

Porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru (§ 398)

 • Objekt– schopnost bezpečnostních sborů plnit svěřené úkoly
 • Objektivní stránka– pachatel:
  • ke škodě bezpečnostního sboru nesplněním uložené služební povinnosti, byť i z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost výzbroje, výstroje nebo jiných věcných prostředků (odst. 1)
  • bez oprávnění užijevěcného prostředku větší hodnoty uvedeného v odstavci 1 k účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo (odst. 2)
  • zneužije nebo umožní zneužitípodřízených nebo nižších k mimoslužebním úkonům (odst. 2, alinea 2)
 • Neplnění– omisivní jednání
 • Pachatel- jen příslušník bezpečnostního sboru (porušení služební povinnosti vojáka je upraveno v § 393); v odst. 1 jen příslušník, který má uloženou služební povinnost, v odst. 2 alinea 1 každý příslušník, u aliney 2 jen nadřízený
 • Subjektivní stránka- § 398(2) úmysl, odst. 1 úmysl i nedbalost
 • Vyloučen souběh s § 228, 207

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code