Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví

 • 1. hlava (trestné činy proti životu a zdraví), 3. díl zvláštní části TZ
 • Ohrožovací TČk jejich dokonání stačí ohrožení zájmu chráněného TZ

Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení (§ 149)

 • 2 formy:
  • § 149, nezakládající trestný čin proti lidskosti
  • § 401 (útok proti lidskosti), zakládající trestný čin proti lidskosti
 • Do právního řádu zařazeno v r. 1988 v souvislosti s přijetím Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání
 • Objektivní stránka- mučení nebo jiné nelidské a kruté zacházení, ke kterému musí dojít v souvislosti s výkonem pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci a které působí jinému tělesné nebo duševní utrpení
 • Objekt– nedotknutelnost osoby, její život, zdraví a lidská důstojnost, zájem na respektování základních lidských práv při výkonu pravomoci orgánů veřejné moci
 • Orgán veřejné moci– orgán autoritativně rozhodující o právech a povinnostech subjektů, ať už přímo či zprostředkovaně, stát veřejnou moc vykonává zejména prostřednictvím moci výkonné, zákonodárné a soudní. Tato rozhodnutí jsou státní mocí vynutitelná.
 • Pachatel:
  • Kdokoli, kdo jedná v souvislosti s výkonem pravomoci orgánu veřejné moci
  • Úřední osoba (§ 127) - okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby
 • Subjektivní stránkaúmysl, který se vztahuje jak k mučení, tak i k souvislosti pachatelova jednání s výkonem pravomoci orgánu veřejné moci

Neposkytnutí pomoci (§ 150)

 • Objekt– lidský život a zdraví
 • Čistě omisivní
 • TČ neposkytnutí pomoci obsahuje dvě základní skutkové podstaty v odst. 1 i odst. 2, odst. 2 je ve vztahu speciality k odst. 1
 • Objektivní stránka– obecně řečeno jde o porušení obecné povinnosti konat (je uložena přímo trestním zákonem). Pokud by měl pachatel úmysl a zvláštní povinnost konat podle § 112, byl by trestně odpovědný za poruchový delikt a nikoli za neposkytnutí pomoci
 • Subjektivní stránkaúmysl
 • TČ je dokonán, když povinný nezačne s poskytováním potřebné pomoci neprodleně
 • Odst. 1
  • Neposkytnutí potřebné pomoci osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění
  • Potřebná pomoc– širší než první pomoc; pomoc nutná k odvrácení nebo snížení nebezpečí ohroženého, jde zejména o první pomoc, ale např. i o přivolání odborné pomoci (tomu je i nutné dát přednost v případě, že je zřejmé, že neodborný zásah či manipulace se zraněným by mohly nebezpečí zvýšit)
  • Pachatel – kdokoli, kdo za dané situace může potřebnou pomoc poskytnout
  • Povinnost odpadá, pokud by poskytnutím potřebné pomocí vyvolal nebezpečí pro sebe nebo jiného – tímto nebezpečím však není nebezpečí trestního stíhání v případě, že by měl pachatel poskytnout pomoc svému spolupachateli jiného trestného činu
  • Povinnost nezaniká, pokud i přes nemožnost určitého způsobu poskytnutí potřebné pomoci, existuje ještě i jiná možnost (někdo se topí, já jsem neplavec, takže nemůžu skočit do vody, ale můžu zavolat plavce / hodit tonoucímu lano)
 • Odst. 2
  • Rozdíl od odst. 1 spočívá v:
   • Speciální subjekt– pachatel je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout – např. lékař, hasič, člen horské služby
   • Povinnost neodpadá, pokud by poskytnutím potřebné pomocí vyvolal nebezpečí pro sebe nebo jiného – pachatel je povinen nebezpečí snášet
  • Pokud se povinnost konat podle povahy zaměstnání kryje se zvláštní povinností konat (např. lékař ve službě), je tu v případě následku odpovědnost za poruchový TČ; příklady neposkytnutí potřebné pomoci v těchto případech:
   • Lékař ve službě– poškozený např. zemře ⇒ TČ proti životu (podle zavinění k poruchovému TČ půjde o vraždu či usmrcení z nedbalosti)
   • Lékař ve službě– poškozenému nenastaly žádné následky ⇒ § 150(2)
 • Lékař mimo službu- § 150(2) ať už pacient má následky či ne
 • Judikatura:
  • U úmyslných trestných činů ublížení na zdraví s těžším následkem jakožto okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, se zde nevyvozuje trestnost za neposkytnutí pomoci (pokud tedy někoho např. napadnu v úmyslu způsobit mu těžkou újmu na zdraví, po útoku jej zanechám a jeho následná smrt je kryta mou nedbalostí, půjde o těžké ublížení na zdraví s následkem smrti ⇒ měl jsem zvláštní povinnost konat – případ ingerence – tedy odpovídám za následek).

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151)

 • Ve vztahu speciality k neposkytnutí pomoci podle § 150, neboť zde nebezpečí vzniklo při dopravní nehodě
 • Povinnost odpadá, pokud by poskytnutím potřebné pomocí vyvolal nebezpečí pro sebe nebo jiného
 • Pachatel– konkrétní subjekt - řidič dopravního prostředku, který měl na nehodě účast
 • Dopravní prostředek – také jízdní kolo či povoz tažený koňmi
 • Účast na nehodě – lhostejné, zda zaviněná či ne, povinnost poskytnout potřebnou pomoc má ovšem pouze řidič (ne spolujezdec apod.)
 • Pokud řidič úmyslně ujel, aniž se přesvědčil o zdr. stavu poškozeného, a tento buď nebyl vůbec zraněn, nebo byl okamžitě mrtev = pokus § 151
 • Újma na zdraví zde nemusí dosahovat ani ublížení na zdraví, musí ale vyžadovat poskytnutí pomoci
 • Nedbalostní způsobení újmy na zdraví a následné neposkytnutí potřebné pomoci = vícečinný souběh těchto dvou skutků

Šíření nakažlivé lidské nemoci (§ 152)/ z nedbalosti (§ 153)

 • Objekt– zájem na ochraně života a zdraví lidí před nebezpečím rozšíření nakažlivých lidských nemocí
 • Subjektivní stránka– úmysl (§ 152) i nedbalost (§ 153)
 • Objektivní stránka– pachatel u lidí způsobí nebo zvýší nebezpečí (alternativně) :
  • zavlečenínakažlivé nemoci – vyvolání nebezpečí vzniku hromadné infekce tam, kde dosud nebyla
  • rozšířenínakažlivé nemoci – nemoc se již vyskytovala, ale ne epidemicky
 • Není třeba, aby k zavlečení/rozšíření došlo, stačí vyvolání bezprostředního nebezpečí (nestačí však pouhá možnost vyvolání bezprostředního nebezpečí - to tu již musí být)
 • Nakažlivá lidská nemoc- společné ustanovení § 154: Vláda nařízením stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci ⇒ nař. 453/2009 Sb. Například salmonelóza, tuberkulóza, tyfus, hepatitida či nosičství HIV a AIDS (nejde o pohlavní nemoci!)
 • Variabilita možných jednání vedoucí ke spáchání TČ, např. nepodrobení se ve stanoveném rozsahu určitému druhu očkování
 • Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby– např. v čase ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, porušení takovým činem důležité povinnosti vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo způsobení těžké újmy na zdraví
 • Příprava trestná u úmyslné formy(ale pouze u odst. 3 a 4)

Ohrožení pohlavní nemocí (§ 155)

 • Ve vztahu speciality k šíření nakažlivé lidské nemoci
 • Objekt– ochrana lidského života a zdraví před pohlavní nemocí
 • Objektivní stránka– vydání jiného v nebezpečí pohlavní nákazy, musí jít o bezprostřední ohrožení, zpravidla vykonáním soulože
 • Subjektivní stránkaúmysl i nedbalost (případ, kdy pachatel neměl lékařsky ověřeno, že choroba, kterou trpí, je chorobou pohlavní)
 • Pachatel– kdokoli, zpravidla však osoba nakažená pohlavní nemocí
 • Pokud byla vyvolána u ohrožené osoby porucha, půjde již o některý z TČ proti životu a zdraví (ohrožovací jsou vůči poruchovým TČ ve vztahu subsidiarity, 1činný souběh je tedy vyloučen)
 • Pohlavní nemoci– syfilis, kapavka, měkký vřed a tzv. čtvrtá pohlavní nemoc (NE HIV, AIDS – jde o nakažlivé lidské nemoci)
 • Judikatura: Pachatel nakazil virem HIV poškozeného, a u kterého se ještě neprojevila nemoc AIDS. Vzhledem ke specifice onemocnění HIV však půjde o delší dobu trvající poruchu zdraví (§ 122(2)i). Pachatel bude trestně odpovědný za pokus TČ těžkého ublížení na zdraví v 1činném souběhu s TČ šířením nakažlivé nemoci.

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty (§ 156)/ z nedbalosti (§ 157)

 • Objekt– zájem na ochraně lidského zdraví před potravinami a jinými předměty, jejichž užití nebo použití k obvyklému účelu je nebezpečné lidskému zdraví
 • Objektivní stránka– pachatel v rozporu s jiným právním předpisem:
  • má na prodej nebo
  • pro tento účel vyrobí anebo
  • sobě nebo jinému opatří potraviny nebo jiné předměty, jejichž požití nebo užití k obvyklému účelu je nebezpečné lidskému zdraví
 • Pokud si potraviny/jiné předměty opatří výhradně pro vlastní potřebu, nejde o TČ
 • Subjektivní stránka– úmysl (§ 156) i nedbalost (§ 157)
 • Pachatel– kdokoli
 • Okolnosti podmiňující použitá vyšší trestní sazby -např. v čase ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, porušení takovým činem důležité povinnosti vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo způsobení těžké újmy na zdraví
 • Potravina– definice v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích: látky určené ke spotřebě v člověkem nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo či nápoj
 • Jiné předměty– věci sloužící k uspokojování lidských potřeb, např. oděv, obuv, hračky, kosmetika, léky apod.
 • Příprava trestná u úmyslné formy(ale pouze u odst. 3 a 4)

Rvačka (§ 158)

 • Objekt –život a zdraví osob, především pak účastníků rvačky
 • Objektivní stránka –vzájemné napadání alespoň 3 osob, kdy všichni jsou zároveň útočníky a zlé nakládání je tak intenzivní, že ohrožuje jejich život a zdraví
 • Pachatel –kdokoli se účastní rvačky
 • Subjektivní stránka –úmysl, ten musí pokrývat nejen účast na rvačce, ale i ohrožení jiného na zdraví či životě, rvačkou tedy není např.:
  • obrana skupiny před útokem jiného
  • jednání v nutné obraně
  • účastníkem není ani ten, kdo zasáhne do rvačky s cílem překazit ji
 • Způsobení jinému těžké újmy na zdraví či smrtipři rvačce (odst. 2 a 3):
  • Odpovídá každý z účastníků(nejen ten, kdo přímo způsobil následek), pokud: * poznal, že k takovému následku může dojít, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že nedojde
   • nevěděl, že k následku může dojít, ač vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl
  • Jinému“ – pokud by byla újma způsobená jen mně, byl bych tr. odpovědný jen podle § 158(1), pokud ale ještě někomu dalšímu, šlo by i o odst. 2, popř. 3
  • Okolnosti, kdy lze předpokládat způsobení těchto těžších následků – např. způsob vedení rvačky, její průběh, rozložení sil, nebezpečnost místa
 • Účastník rvačky, který některým členům rvačky úmyslně ublíží na zdraví, jiné na zdraví ohrožuje, se dopouští TČ ublížení na zdraví v 1činném souběhu s TČ rvačky. Ostatní členové rvačky, kterým lze k takovému následku přičítat jen nedbalost, by byli trestně odpovědní podle § 158(1), (2) nebo (3)
 • Jednočinný souběh TČ rvačky s TČ ublížení na zdraví z nedbalosti je vyloučen (nedbalostní ublížení na zdraví je již obsaženo v § 158(2), popř. (3))

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code