Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-2 [2016/12/29 13:41] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   2. Trestné činy proti zdraví ​   ======
 +
 +  * **1. hlava (trestné činy proti životu a zdraví), 2. díl zvláštní části TZ**
 +  * **Objekt**= lidské zdraví, resp. duševní i fyzické funkce lidského organismu
 +  * **Objektivní stránka –**způsobení ublížení na zdraví, rozhodující je stav jedince před činem nikoli stav absolutního zdraví. Soud o ublížení na zdraví rozhoduje na podkladě znaleckých posudků či lékařských zpráv. TZ rozlišuje dvě formy ublížení na zdraví:
 +      * **Těžká újma na zdraví**
 +      * **Ublížení na zdraví**
 +  * **Těžká újma na zdraví (§ 122(2)) –**dvě kumulativní podmínky:
 +      * __vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění__
 +      * které odpovídají některému z těchto __taxativně vymezených kritérií__ (ta se mohou vzájemně překrývat):​
 +        * a) __zmrzačení__ – trvale chorobný stav daný značnou tvarovou nebo funkční změnou těla nebo ztráta končetiny či její podstatné části
 +        * b) __ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti__ - trvale chorobný stav nebo ztráta části těla, spojené s úplnou ztrátou či podstatným snížením povšechné pracovní způsobilosti (není důležité konkrétní zaměstnání poškozeného)
 +        * c) __ochromení údu__ – trvalá nezpůsobilost či značně snížená schopnost pohybu horní či dolní končetiny či její podstatné části
 +        * d) __ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí__ – podstatné oslabení = alespoň 50%, ztrátou 1 oka/ucha dojde ke snížení jen o 25%, resp. 15% (toto by se posuzovalo jako poškození důležitého orgánu)
 +        * e) __poškození důležitého orgánu__ – musí jít o porušení některého z tělesných orgánů, při němž vzniká nebezpečí pro život či jiný závažný déletrvající či trvalý následek
 +        * f) __zohyzdění__ – viditelná trvale hyzdící změna těla vzbuzující odpor, je nerozhodné,​ zda je možno tuto změnu odstranit plastickou operací, např. ztráta 1/3 ucha
 +        * g) __vyvolání potratu__ (do 28. týdne po početí) __nebo usmrcení plodu__ (po 28. týdnu) – možno užít pouze v nedbalostní formě, pokud by k těmto jednáním došlo úmyslně, šlo by o jeden z TČ proti těhotenství ženy
 +        * h) __mučivé útrapy__ – krátkodobé bolesti na hranice snesitelnosti či dlouhodobé méně intenzivní bolesti
 +        * i) __delší dobu trvající porucha zdraví__ – __fyzická i duševní__ újma na zdraví omezující způsob života poškozeného na dobu __nejméně 6 týdnů__, díky pokroku v lékařské vědě však nejde o dogmaticky stanovenou dobu, v případě vážné poruchy zdraví může být naplnění těžké újmy odůvodněno i v případě kratší doby trvání než 6 týdnů. __Judikatura__:​ Pachatel nakazil virem HIV poškozeného,​ a u kterého se ještě neprojevila nemoc AIDS. Vzhledem ke specifice onemocnění HIV však půjde o delší dobu trvající poruchu zdraví (§ 122(2)i). Pachatel bude trestně odpovědný za pokus TČ těžkého ublížení na zdraví v 1činném souběhu s TČ šířením nakažlivé nemoci.
 +  * **Ublížení na zdraví (§ 122(1)) -**stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění,​ který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje,​ nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření. Podle soudní praxe porucha zdraví či onemocnění __znesnadňující obvyklý způsob života po dobu nejméně 7 dní__. Jako významné pomocné kritérium pro posouzení zde slouží pracovní neschopnost. Pokud šlo o výraznou újmu na zdraví, lze tuto posoudit při splnění ostatních kritérií jako ublížení na zdraví i v případě znesnadnění obvyklého způsobu života po dobu kratší 7 dnů. Nutnost lékařského vyšetření se posuzuje z objektivního,​ ne subjektivního hlediska.
 +  * __Svolení poškozeného nevylučuje trestní odpovědnost__(pokud nejde o svolení k lékařskému zákroku provedenému lege artis)
 +  * Pachatel, který zaviněně způsobí osobě již smrtelně zraněné další, ačkoli nikoli smrtelná, zranění, odpovídá za ublížení na zdraví
 +
 +=====      § 145 Těžké ublížení na zdraví, § 146 ublížení na zdraví, § 146a ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky ​     =====
 +
 +  * Úmyslné trestné činy
 +  * __Těžké ublížení na zdraví__– úmyslné způsobení těžké újmy na zdraví, __trestná i příprava__
 +  * __Ublížení na zdraví__– úmyslné způsobení ublížení na zdraví
 +  * __Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky__– 2 privilegované SP, kdo jinému úmyslně způsobí ublížení na zdraví (odst. 1) nebo těžkou újmu na zdraví (odst. 2) v:
 +      * silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo
 +      * v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného
 +  * __Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby__– obdobně jako u vraždy __s výjimkou__ 1) majetkového prospěchu či 2) úmyslu zakrytí nebo usnadnění jiného TČ. V těchto případech by šlo o loupež čí jiný v úvahu připadající TČ proti svobodě nebo majetkový TČ v jednočinném souběhu.
 +=====      § 147 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, § 148 Ublížení na zdraví z nedbalosti ​     =====
 +
 +  * Často jde o trestné činy v dopravě – viz § 143 usmrcení z nedbalosti
 +  * **Důležitá povinnost**vyplývající ze zaměstnání,​ zákona apod. = její porušení je předpokladem ublížení na zdraví z nedbalosti a vyšší trestnosti u těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Jde o __povinnost,​ jejíž porušení v konkrétní situaci podstatně zvyšuje nebezpečí pro lidský život či zdraví__
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code