Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-29 [2016/12/29 15:07] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ nadržování,​ nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti ​   ======
 +
 +  * **8. díl 10. hlavy**
 +  * Jde o jednání, která vyvolávají,​ usnadňují a podporují trestnou činnost jiných osob nebo vytvářejí příznivé podmínky pro trestnou činnost jiných osob či umožňují pachatelům uniknout
 +  * **Neplatí zde akcesorita**(odpovědnost osob závislá na pachateli hlavního trestného činu), poněvadž jde o samostatné TČ
 +  * **Objekt**= zájem na potlačování kriminality
 +=====      Podněcování k trestnému činu (§ 364)      =====
 +
 +  * **Podněcování**– veřejný projev, který je způsobilý vyvolat u jiných osob náladu nebo rozhodnutí spáchat TČ
 +  * Komisivní TČ
 +  * __Veřejnost__(§ 117) – jestliže je spáchán a) obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo b) před nejméně 3 osobami současně přítomnými
 +  * Je lhostejné, zda projev v adresátech vzbudil zamýšlené účinky, či nikoli
 +  * **SPTČ je širší než návod**– podněcovat lze i k individuálně neurčenému TČ a může směřovat vůči individuálně neurčenému počtu osob
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl zahrnující vědomí, že projev může vyvolat dané účinky
 +=====      Schvalování trestného činu (§ 365)      =====
 +
 +  * **Objektivní stránka**– 2 základní SP:
 +      * **Odst. 1**– pachatel __veřejně__ schvaluje spáchaný **zločin** nebo kdo veřejně vychvaluje pro **zločin** jeho pachatele
 +      * **Odst. 2**– __pachatel v úmyslu projevit souhlas__ s **trestným činem** (tedy i přečin):
 +        * a) pachatele nebo osobu jemu blízkou (viz § 125) __odmění nebo odškodní__ za trest, nebo
 +        * b) na takovou odměnu nebo odškodnění __pořádá sbírku__
 +  * K jednání podle odst. 1 může dojít i před spácháním schvalovaného činu, na trestnost zde nemá vliv, zda byl pachatel za čin odsouzen a je také nepodstatné,​ pokud by byl schvalovaný zločin již promlčen
 +  * Pokud ale dojde ke schvalování činu ještě před spácháním činu s úmyslem utvrdit pachatele ve spáchání takového činu, šlo by o psychickou pomoc
 +  * Odst. 2 se týká již spáchaného TČ a nevyžaduje se znak veřejnosti
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl, __v odst. 2 úmysl přesahující obj. stránku__ („v úmyslu projevit souhlas“)
 +  * Termíny „trestný čin“ a „zločin“ jsou normativními znaky SP, postačí tedy laická představa pachatele, že jsou naplněny
 +
 +=====      Nadržování (§ 366)      =====
 +
 +  * **Objektivní stránka**– pomoc pachateli trestného činu v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu
 +  * __Rozdíl od účastenství ve formě pomoci__– nadržování proběhne až dokonání TČ bez předchozího přislíbení
 +  * __Vyloučení trestnosti (odst. 2__) – pachatel spáchá čin ve prospěch osoby sobě blízké, není trestný. To však neplatí, pokud by spáchal nadržování v úmyslu:
 +      * pomoci osobě, která spáchala čin jeden z taxativně vyjmenovaných TČ
 +      * opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch
 +  * **Pachatel**– kdokoli**, subjektivní stránka** – úmysl
 +  * **Judikatura – rozdíl mezi nadržováním a podílnictvím**– u podílnictví není úmyslem obviněného pomoci pachateli uniknout trestnímu stíhání
 +=====      Nepřekažení trestného činu (§ 367)      =====
 +
 +  * **Objektivní stránka**– nepřekažení nejtěžších trestných činů taxativně vyjmenovaných v odst. 1, o jejichž přípravě nebo páchání se pachatel hodnověrně dověděl
 +  * __Překažení__– jednání, které je v konkrétním případě způsobilé zabránit spáchání či dokonání TČ
 +  * __Vyloučení trestnosti__(odst. 2) - není trestný, nemohl-li trestný čin překazit bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.
 +  * Uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání však nezbavuje pachatele trestní odpovědnosti,​ týká-li se nepřekažení jednoho z taxativně vyjmenovaných TČ v odst. 2 (jde o TČ z 9. a 13. hlavy TZ)
 +  * **Pachatel**– kdokoli kromě spolupachatele,​ účastníka a přípravce hlavního TČ, činu se může (na rozdíl od neoznámení TČ) dopustit i duchovní či advokát
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl, pokud se osoba snažila čin neúspěšně překazit, bude beztrestná pro nedostatek úmyslu
 +=====      Neoznámení trestného činu (§ 368)      =====
 +
 +  * **Objektivní stránka**- neoznámení nejtěžších trestných činů taxativně vyjmenovaných v odst. 1, o jejichž spáchání se pachatel hodnověrně dověděl
 +  * Jde o ne-jednání,​ které bylo spácháno až po spáchání hlavního TČ, pokud by čin ještě nebyl dokonán, šlo by o nepřekažení trestného činu
 +  * __Vyloučení trestnosti__(odst. 2) – nemohla-li osoba oznámení učinit, aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedla v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.
 +  * __Odst. 3 – vyjmenovány osoby, které nemají oznamovací povinnost__(advokát či jeho zaměstnanec,​ duchovní, u trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 2 a zbavení osobní svobody (§ 170) nemá tuto povinnost též osoba poskytující pomoc obětem trestných činů)
 +  * **Pachatel**– kdokoli, **subjektivní stránka** – úmysl
 +**Judikatura**– důvodem beztrestnosti není obava, že policie bude mylně podezřívat mě
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code