Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti

 • 8. díl 10. hlavy
 • Jde o jednání, která vyvolávají, usnadňují a podporují trestnou činnost jiných osob nebo vytvářejí příznivé podmínky pro trestnou činnost jiných osob či umožňují pachatelům uniknout
 • Neplatí zde akcesorita(odpovědnost osob závislá na pachateli hlavního trestného činu), poněvadž jde o samostatné TČ
 • Objekt= zájem na potlačování kriminality

Podněcování k trestnému činu (§ 364)

 • Podněcování– veřejný projev, který je způsobilý vyvolat u jiných osob náladu nebo rozhodnutí spáchat TČ
 • Komisivní TČ
 • Veřejnost(§ 117) – jestliže je spáchán a) obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo b) před nejméně 3 osobami současně přítomnými
 • Je lhostejné, zda projev v adresátech vzbudil zamýšlené účinky, či nikoli
 • SPTČ je širší než návod– podněcovat lze i k individuálně neurčenému TČ a může směřovat vůči individuálně neurčenému počtu osob
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl zahrnující vědomí, že projev může vyvolat dané účinky

Schvalování trestného činu (§ 365)

 • Objektivní stránka– 2 základní SP:
  • Odst. 1– pachatel veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele
  • Odst. 2pachatel v úmyslu projevit souhlas s trestným činem (tedy i přečin):
   • a) pachatele nebo osobu jemu blízkou (viz § 125) odmění nebo odškodní za trest, nebo
   • b) na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá sbírku
 • K jednání podle odst. 1 může dojít i před spácháním schvalovaného činu, na trestnost zde nemá vliv, zda byl pachatel za čin odsouzen a je také nepodstatné, pokud by byl schvalovaný zločin již promlčen
 • Pokud ale dojde ke schvalování činu ještě před spácháním činu s úmyslem utvrdit pachatele ve spáchání takového činu, šlo by o psychickou pomoc
 • Odst. 2 se týká již spáchaného TČ a nevyžaduje se znak veřejnosti
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl, v odst. 2 úmysl přesahující obj. stránku („v úmyslu projevit souhlas“)
 • Termíny „trestný čin“ a „zločin“ jsou normativními znaky SP, postačí tedy laická představa pachatele, že jsou naplněny

Nadržování (§ 366)

 • Objektivní stránka– pomoc pachateli trestného činu v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu
 • Rozdíl od účastenství ve formě pomoci– nadržování proběhne až dokonání TČ bez předchozího přislíbení
 • Vyloučení trestnosti (odst. 2) – pachatel spáchá čin ve prospěch osoby sobě blízké, není trestný. To však neplatí, pokud by spáchal nadržování v úmyslu:
  • pomoci osobě, která spáchala čin jeden z taxativně vyjmenovaných TČ
  • opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch
 • Pachatel– kdokoli, subjektivní stránka – úmysl
 • Judikatura – rozdíl mezi nadržováním a podílnictvím– u podílnictví není úmyslem obviněného pomoci pachateli uniknout trestnímu stíhání

Nepřekažení trestného činu (§ 367)

 • Objektivní stránka– nepřekažení nejtěžších trestných činů taxativně vyjmenovaných v odst. 1, o jejichž přípravě nebo páchání se pachatel hodnověrně dověděl
 • Překažení– jednání, které je v konkrétním případě způsobilé zabránit spáchání či dokonání TČ
 • Vyloučení trestnosti(odst. 2) - není trestný, nemohl-li trestný čin překazit bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.
 • Uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání však nezbavuje pachatele trestní odpovědnosti, týká-li se nepřekažení jednoho z taxativně vyjmenovaných TČ v odst. 2 (jde o TČ z 9. a 13. hlavy TZ)
 • Pachatel– kdokoli kromě spolupachatele, účastníka a přípravce hlavního TČ, činu se může (na rozdíl od neoznámení TČ) dopustit i duchovní či advokát
 • Subjektivní stránka– úmysl, pokud se osoba snažila čin neúspěšně překazit, bude beztrestná pro nedostatek úmyslu

Neoznámení trestného činu (§ 368)

 • Objektivní stránka- neoznámení nejtěžších trestných činů taxativně vyjmenovaných v odst. 1, o jejichž spáchání se pachatel hodnověrně dověděl
 • Jde o ne-jednání, které bylo spácháno až po spáchání hlavního TČ, pokud by čin ještě nebyl dokonán, šlo by o nepřekažení trestného činu
 • Vyloučení trestnosti(odst. 2) – nemohla-li osoba oznámení učinit, aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedla v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.
 • Odst. 3 – vyjmenovány osoby, které nemají oznamovací povinnost(advokát či jeho zaměstnanec, duchovní, u trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 2 a zbavení osobní svobody (§ 170) nemá tuto povinnost též osoba poskytující pomoc obětem trestných činů)
 • Pachatel– kdokoli, subjektivní stránka – úmysl

Judikatura– důvodem beztrestnosti není obava, že policie bude mylně podezřívat mě

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code