Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-28 [2016/12/29 15:06] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ organizovaná zločinecká skupina ​   ======
 +
 +  * **7. díl desáté hlavy TZ**
 +  * Reakce na vzrůstající kriminalitu a její organizovanost i na závazky ČR vyplývající z mez. smluv (zejména Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu)
 +  * **Organizovaná zločinecká skupina (§ 129**, dále ne „OZS“) – jedna z forem trestné součinnosti,​ 5 pojmových znaků:
 +      * **společenství více osob**
 +      * **s vnitřní organizační strukturou,​**
 +      * **s rozdělením funkcí a**
 +      * **dělbou činností,​**
 +      * **která je zaměřena na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti**
 +  * Těchto pět znaků odlišuje OZS od organizované skupiny (obecně přitěžující okolnost nebo okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby u některých TČ)
 +  * __Skutečnost,​ že pachatel spáchal TČ jako člen OZS, v její prospěch nebo naopak pomohl odhalit ostatní členy skupiny má vliv při rozhodování o trestu__(zařazení do typu věznice podle § 56(2)d, dále pak § 107 a 108 a naopak polehčující okolnost či mimořádné snížení trestu odnětí svobody)
 +=====      Účast na organizované zločinecké skupině (§ 361)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na potlačování organizované kriminality
 +  * **Objektivní stránka**– může být naplněna alternativně několika způsoby:
 +      * __založením__OZS,​
 +      * __účastí na činnosti__OZS,​ nebo
 +      * __podporou__OZS
 +  * __Založení__– činnost směřující ke vzniku organizace, může se jednat např. o získávání nových členů. Tato činnost je trestná, i když skupina zatím žádnou trestnou činnost nevyvíjí.
 +  * __Účast na činnosti__– podílení se na činnosti, aktivita jako taková nemusí být trestným činem (např. vedení účetnictví),​ stačí, když si pachatel uvědomuje, že to dělá ve prospěch OZS
 +  * __Podpora__– jde o jednání osob stojících mimo OZS, které vědomě je ve prospěch OZS (např. půjčení automobilu takové skupině)
 +  * **Pachatel**– člen (účast) i nečlen (podpora) OZS
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl, ten musí zahrnovat i alespoň srozumění s tím, že organizace splňuje pojmové znaky OZS
 +  * __§ 361 postihuje samotné založení, podporu či účast na OZS, aniž došlo ke spáchání jiného TČ__. Pokud by skupina spáchala TČ, nepoužije se § 361, nýbrž ustanovení o tom kterém spáchaném TČ ve spojitosti s § 107 a 108.
 +  * __Odst. 4__– z důvodu zákazu dvojího přičítání se ustanovení § 107 a 108 na pachatele činu § 361 neužijí
 +  * Účastenství na činu málo pravděpodobné – je zde povýšeno na dokonaný TČ
 +  * Neoznámení TČ účasti na OZS je trestné (viz § 368(1))
 +
 +=====      Zvláštní ustanovení o účinné lítosti (§ 362)      =====
 +
 +  * Kdo spáchá čin uvedený v § 361, __není trestný, učinil-li o organizované zločinecké skupině oznámení__ státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v době, kdy nebezpečí,​ které vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem z jiného činu organizované zločinecké skupiny, než je uveden v § 361, mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení učinit i nadřízenému.
 +  * **Není požadováno,​ aby toto oznámení bylo učiněno dobrovolně**
 +=====      Beztrestnost agenta (§ 363)      =====
 +
 +  * Speciální ustanovení o beztrestnosti pro policistu plnícího úkoly jako agent podle TŘ, který se účastní nebo podporuje zločinné spolčení
 +  * **Agent**– příslušník Policie ČR plnící úkoly uložené mu řídícím policejním orgánem, vystupující zpravidla se zastíráním skutečného účelu své činnosti. Podrobnosti viz § 158e TŘ
 +  * __Agent, který se účastní činnosti OZS nebo OZS podporuje, není pro trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1, 2 trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny__
 +  * **Odst. 2**– policista plnící úkoly jako agent, který se účastní činnosti OZS nebo jako člen organizované skupiny nebo některou takovou skupinu podporuje, není trestný ani za trestné činy v tomto odstavci taxativně vypočtené
 +  * __Vyloučení beztrestnosti agenta provokatéra v odst. 3__- beztrestným se nestává agent, který OZS nebo organizovanou skupinu založil nebo zosnoval
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code