Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina

 • 7. díl desáté hlavy TZ
 • Reakce na vzrůstající kriminalitu a její organizovanost i na závazky ČR vyplývající z mez. smluv (zejména Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu)
 • Organizovaná zločinecká skupina (§ 129, dále ne „OZS“) – jedna z forem trestné součinnosti, 5 pojmových znaků:
  • společenství více osob
  • s vnitřní organizační strukturou,
  • s rozdělením funkcí a
  • dělbou činností,
  • která je zaměřena na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti
 • Těchto pět znaků odlišuje OZS od organizované skupiny (obecně přitěžující okolnost nebo okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby u některých TČ)
 • Skutečnost, že pachatel spáchal TČ jako člen OZS, v její prospěch nebo naopak pomohl odhalit ostatní členy skupiny má vliv při rozhodování o trestu(zařazení do typu věznice podle § 56(2)d, dále pak § 107 a 108 a naopak polehčující okolnost či mimořádné snížení trestu odnětí svobody)

Účast na organizované zločinecké skupině (§ 361)

 • Objekt– zájem na potlačování organizované kriminality
 • Objektivní stránka– může být naplněna alternativně několika způsoby:
  • založenímOZS,
  • účastí na činnostiOZS, nebo
  • podporouOZS
 • Založení– činnost směřující ke vzniku organizace, může se jednat např. o získávání nových členů. Tato činnost je trestná, i když skupina zatím žádnou trestnou činnost nevyvíjí.
 • Účast na činnosti– podílení se na činnosti, aktivita jako taková nemusí být trestným činem (např. vedení účetnictví), stačí, když si pachatel uvědomuje, že to dělá ve prospěch OZS
 • Podpora– jde o jednání osob stojících mimo OZS, které vědomě je ve prospěch OZS (např. půjčení automobilu takové skupině)
 • Pachatel– člen (účast) i nečlen (podpora) OZS
 • Subjektivní stránka– úmysl, ten musí zahrnovat i alespoň srozumění s tím, že organizace splňuje pojmové znaky OZS
 • § 361 postihuje samotné založení, podporu či účast na OZS, aniž došlo ke spáchání jiného TČ. Pokud by skupina spáchala TČ, nepoužije se § 361, nýbrž ustanovení o tom kterém spáchaném TČ ve spojitosti s § 107 a 108.
 • Odst. 4– z důvodu zákazu dvojího přičítání se ustanovení § 107 a 108 na pachatele činu § 361 neužijí
 • Účastenství na činu málo pravděpodobné – je zde povýšeno na dokonaný TČ
 • Neoznámení TČ účasti na OZS je trestné (viz § 368(1))

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti (§ 362)

 • Kdo spáchá čin uvedený v § 361, není trestný, učinil-li o organizované zločinecké skupině oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem z jiného činu organizované zločinecké skupiny, než je uveden v § 361, mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení učinit i nadřízenému.
 • Není požadováno, aby toto oznámení bylo učiněno dobrovolně

Beztrestnost agenta (§ 363)

 • Speciální ustanovení o beztrestnosti pro policistu plnícího úkoly jako agent podle TŘ, který se účastní nebo podporuje zločinné spolčení
 • Agent– příslušník Policie ČR plnící úkoly uložené mu řídícím policejním orgánem, vystupující zpravidla se zastíráním skutečného účelu své činnosti. Podrobnosti viz § 158e TŘ
 • Agent, který se účastní činnosti OZS nebo OZS podporuje, není pro trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1, 2 trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny
 • Odst. 2– policista plnící úkoly jako agent, který se účastní činnosti OZS nebo jako člen organizované skupiny nebo některou takovou skupinu podporuje, není trestný ani za trestné činy v tomto odstavci taxativně vypočtené
 • Vyloučení beztrestnosti agenta provokatéra v odst. 3- beztrestným se nestává agent, který OZS nebo organizovanou skupinu založil nebo zosnoval

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code