Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-27 [2016/12/29 15:05] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ trestný čin opilství ​   ======
 +
 +  * TČ opilství = **§ 360(1**), systematicky začleněn do 5. dílu
 +  * Někdy nazýván jako **Rauschdelikt** (koncepce známá zejména v germánských zemích)
 +  * Specifický TČ v několika směrech, __představuje střední cestu mezi dvěma krajnostmi__:​
 +      - Vyloučení trestní odpovědnosti pachatele nepříčetného v důsledku zaviněného požití návykové látky za čin v tomto stavu spáchaný
 +      - Plná trestní odpovědnost pachatele při nepříčetnosti zaviněné v důsledku požití návykové látky (k nepříčetnosti by se zde tedy nepřihlíželo)
 +  * __TZ popírá celosvětově uznávaný smysl tohoto ustanovení__,​ které postihuje zaviněné přivedení se do stavu nepříčetnosti,​ stanovením přísné sankce (až 10 let), která je navíc úzce provázána se sankcí, kterou TZ stanoví za čin (kvazidelikt),​ který byl spáchán v nepříčetnosti (je-li sankce mírnější,​ užije se této). __Kvalita kvazideliktu,​ který by ale neměl být při sankcionování zohledňován,​ tak rozhoduje o tom, zda TČ opilství je přečinem, zločinem či dokonce zvlášť závažným zločinem__.
 +  * Kvalita kvazideliktu (tedy skutečnost,​ zda jde o přečin, zločin či ZZZ) má __vliv jak na hmotněprávní stránku věci__ (možnost ukládání některých alternativních trestů), __tak i na její procesněprávní stránku__ (zda bude hlavní líčení probíhat před samosoudcem či senátem, zda lze rozhodnout trestním příkazem atd.)
 +  * **Objekt**– veřejný pořádek a ochrana společnosti před nebezpečím plynoucím z opojení osob; **sekundární objekt** – konkrétní zájem porušený či ohrožený kvazideliktem
 +  * **Objektivní stránka**– __pachatel se požitím či aplikací návykové látky přivede do stavu nepříčetnosti a v tomto stavu se dopustí činu jinak trestného__ (kvazideliktu). Rozlišují se zde tedy dvě jednání:
 +      * __Uvedení se do stavu nepříčetnosti__(actio praecedens) – pouze požitím nebo aplikací návykové látky
 +      * __Spáchání činu jinak trestného v nepříčetnosti__(actio subsequens)
 +  * **Návyková látka**(§ 130, demonstrativní výčet) - alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. __Definice je problematická v několika směrech:__
 +      * Znakem těchto látek není vyvolání návyku, důležité pro naplnění znaku návykové látky je její účinek po aplikaci, nikoli složení látky
 +      * V jiných zákonech je definována návyková látky jinak (např. z. o návykových látkách)
 +  * __Požití nebo aplikace návykové látky__– jakýkoli způsob vpravení látky do organizmu
 +  * **Nepříčetnost (§ 26)**– stav vyvolaný duševní poruchou (§ 123 – v těchto případech půjde typicky o hlubokou poruchu vědomí), kdy pachatel nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání. __Zmenšená příčetnost nestačí__ – v případě pochyb, zda šlo o nepříčetnost či zmenšenou příčetnost,​ použijeme zásadu in dubio pro reo => nepříčetnost
 +  * **Čin jinak trestný (kvazidelikt)**– nemá všechny znaky TČ, chybí tu příčetnost a zavinění pachatele, zavinění se totiž vztahuje jen na uvedení se do stavu nepříčetnosti. Kvazideliktem může být zásadně kterýkoli TČ, včetně ohrožovacího,​ případně i vývojové stadium TČ či účastenství. Příprava však zásadně nepřichází v úvahu vzhledem k tomu, že u ní není rozvinutá objektivní stránka činu. Je možné také vyloučit trestní odpovědnost za TČ s pohnutkou, pokud ji nepříčetný výslovně nevyjevil. __Kvazideliktem může být i TČ ohrožení pod vlivem návykových látek__! __Kvazideliktem z povahy věci nebudou__ např. TČ z oblasti počítačové kriminality. __Nikdy kvazideliktem nejsou TČ, kde zneužití návykové látky je znakem SPTČ__ – např. TČ vyhýbání se výkonu služby v alternativě spočívající právě ve zneužití návykové látky (§ 384)
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * TČ opilství bývá označován za tzv. __vlastnoruční delikt__ – pachatelem je tedy jen ten, kdo sám, svým vlastním bezprostředním jednáním provede to, co vyžaduje objektivní stránka:
 +      * Spolupachatelství v podobě rozdělení úloh není možné
 +      * Není možné ani nepřímé pachatelství. Je však možné nepřímé pachatelství vůči jinému TČ, pokud nepřímý pachatel využije nepříčetné osoby jako svého živého nástroje (je lhostejné, zda jej přivedl do nepříčetnosti on či jen využil již nepříčetné osoby). Samo uvedení jiného do stavu nepříčetnosti není trestné, i když dotyčný spáchal v tomto stavu posléze kvazidelikt.
 +  * Kdo pomáhá nepříčetnému,​ ačkoli se domnívá, že jde o osobu příčetnou,​ může být trestný za přípravu
 +  * **Subjektivní stránka**– __úmysl či nedbalost, ale pouze ve vztahu k přivedení se do nepříčetnosti__. Pokud by se zavinění vztahovalo i na kvazidelikt,​ šlo by o případ actio libera in causa.
 +  * **§ 360(2)**= případy actio libera in causa (dolosa či culposa)
 +  * Pokud spáchá pachatel v nepříčetnosti více kvazideliktů,​ jde stále jen o jeden skutek, o jeden TČ opilství
 +  * __Jednočinný vyloučen s kterýmkoli TČ__(u jiných TČ se vyžaduje příčetnost)
 +  * **Judikatura:​**
 +      * nemůže-li pachatel ovládnout své nutkání požít alkoholické nápoje (např. pro konečnou fázi závislosti) a neovládá tak ani to, zda se přivede do stavu nepříčetnosti,​ v němž se dopustí činu jinak trestného, nebude trestně odpovědný pro nepříčetnost
 +      * není možné pokračování v TČ opilství
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code