Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestný čin opilství

 • TČ opilství = § 360(1), systematicky začleněn do 5. dílu
 • Někdy nazýván jako Rauschdelikt (koncepce známá zejména v germánských zemích)
 • Specifický TČ v několika směrech, představuje střední cestu mezi dvěma krajnostmi:
  1. Vyloučení trestní odpovědnosti pachatele nepříčetného v důsledku zaviněného požití návykové látky za čin v tomto stavu spáchaný
  2. Plná trestní odpovědnost pachatele při nepříčetnosti zaviněné v důsledku požití návykové látky (k nepříčetnosti by se zde tedy nepřihlíželo)
 • TZ popírá celosvětově uznávaný smysl tohoto ustanovení, které postihuje zaviněné přivedení se do stavu nepříčetnosti, stanovením přísné sankce (až 10 let), která je navíc úzce provázána se sankcí, kterou TZ stanoví za čin (kvazidelikt), který byl spáchán v nepříčetnosti (je-li sankce mírnější, užije se této). Kvalita kvazideliktu, který by ale neměl být při sankcionování zohledňován, tak rozhoduje o tom, zda TČ opilství je přečinem, zločinem či dokonce zvlášť závažným zločinem.
 • Kvalita kvazideliktu (tedy skutečnost, zda jde o přečin, zločin či ZZZ) má vliv jak na hmotněprávní stránku věci (možnost ukládání některých alternativních trestů), tak i na její procesněprávní stránku (zda bude hlavní líčení probíhat před samosoudcem či senátem, zda lze rozhodnout trestním příkazem atd.)
 • Objekt– veřejný pořádek a ochrana společnosti před nebezpečím plynoucím z opojení osob; sekundární objekt – konkrétní zájem porušený či ohrožený kvazideliktem
 • Objektivní stránkapachatel se požitím či aplikací návykové látky přivede do stavu nepříčetnosti a v tomto stavu se dopustí činu jinak trestného (kvazideliktu). Rozlišují se zde tedy dvě jednání:
  • Uvedení se do stavu nepříčetnosti(actio praecedens) – pouze požitím nebo aplikací návykové látky
  • Spáchání činu jinak trestného v nepříčetnosti(actio subsequens)
 • Návyková látka(§ 130, demonstrativní výčet) - alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. Definice je problematická v několika směrech:
  • Znakem těchto látek není vyvolání návyku, důležité pro naplnění znaku návykové látky je její účinek po aplikaci, nikoli složení látky
  • V jiných zákonech je definována návyková látky jinak (např. z. o návykových látkách)
 • Požití nebo aplikace návykové látky– jakýkoli způsob vpravení látky do organizmu
 • Nepříčetnost (§ 26)– stav vyvolaný duševní poruchou (§ 123 – v těchto případech půjde typicky o hlubokou poruchu vědomí), kdy pachatel nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání. Zmenšená příčetnost nestačí – v případě pochyb, zda šlo o nepříčetnost či zmenšenou příčetnost, použijeme zásadu in dubio pro reo ⇒ nepříčetnost
 • Čin jinak trestný (kvazidelikt)– nemá všechny znaky TČ, chybí tu příčetnost a zavinění pachatele, zavinění se totiž vztahuje jen na uvedení se do stavu nepříčetnosti. Kvazideliktem může být zásadně kterýkoli TČ, včetně ohrožovacího, případně i vývojové stadium TČ či účastenství. Příprava však zásadně nepřichází v úvahu vzhledem k tomu, že u ní není rozvinutá objektivní stránka činu. Je možné také vyloučit trestní odpovědnost za TČ s pohnutkou, pokud ji nepříčetný výslovně nevyjevil. Kvazideliktem může být i TČ ohrožení pod vlivem návykových látek! Kvazideliktem z povahy věci nebudou např. TČ z oblasti počítačové kriminality. Nikdy kvazideliktem nejsou TČ, kde zneužití návykové látky je znakem SPTČ – např. TČ vyhýbání se výkonu služby v alternativě spočívající právě ve zneužití návykové látky (§ 384)
 • Pachatel– kdokoli
 • TČ opilství bývá označován za tzv. vlastnoruční delikt – pachatelem je tedy jen ten, kdo sám, svým vlastním bezprostředním jednáním provede to, co vyžaduje objektivní stránka:
  • Spolupachatelství v podobě rozdělení úloh není možné
  • Není možné ani nepřímé pachatelství. Je však možné nepřímé pachatelství vůči jinému TČ, pokud nepřímý pachatel využije nepříčetné osoby jako svého živého nástroje (je lhostejné, zda jej přivedl do nepříčetnosti on či jen využil již nepříčetné osoby). Samo uvedení jiného do stavu nepříčetnosti není trestné, i když dotyčný spáchal v tomto stavu posléze kvazidelikt.
 • Kdo pomáhá nepříčetnému, ačkoli se domnívá, že jde o osobu příčetnou, může být trestný za přípravu
 • Subjektivní stránkaúmysl či nedbalost, ale pouze ve vztahu k přivedení se do nepříčetnosti. Pokud by se zavinění vztahovalo i na kvazidelikt, šlo by o případ actio libera in causa.
 • § 360(2)= případy actio libera in causa (dolosa či culposa)
 • Pokud spáchá pachatel v nepříčetnosti více kvazideliktů, jde stále jen o jeden skutek, o jeden TČ opilství
 • Jednočinný vyloučen s kterýmkoli TČ(u jiných TČ se vyžaduje příčetnost)
 • Judikatura:
  • nemůže-li pachatel ovládnout své nutkání požít alkoholické nápoje (např. pro konečnou fázi závislosti) a neovládá tak ani to, zda se přivede do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, nebude trestně odpovědný pro nepříčetnost
  • není možné pokračování v TČ opilství

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code