Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-26 [2016/12/29 15:04] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku ​   ======
 +
 +=====     ​Šíření poplašné zprávy (§ 357)     =====
 +
 +  * **Objekt**– veřejný klid, veřejný pořádek, klidné občanské soužití
 +  * **Objektivní stránka**– 2 samostatné SP, kdy pachatel:
 +      * **Odst. 1**- __způsobí nebezpečí vážného znepokojení__ alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, __že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá__
 +      * **Odst. 2**– __nepravdivou poplašnou nebo jinou nepravdivou zprávu__, která je způsobilá vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa anebo bezdůvodnou záchrannou práci integrovaného záchranného systému __sdělí__ soudu, orgánu Policie České republiky, orgánu státní správy, územní samosprávy,​ nebo jinému orgánu veřejné moci, právnické osobě, fyzické osobě, která je podnikatelem,​ anebo hromadnému informačnímu prostředku
 +  * __V obou případech jde o zprávu objektivně nepravdivou__;​ v odst. 1 musí jít o poplašnou zprávu, v odst. 2 o poplašnou, ale i o jinou nepravdivou zprávu, která musí být ale způsobilá vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení aspoň části obyvatelstva nějakého místa
 +  * __Poplašná zpráva__– zpráva, která je s to podle svého obsahu vyvolat obavy z nějakých událostí alespoň u části obyvatelstva
 +  * U odst. 1 musí poplašná zpráva vyvolat nebezpečí vážného znepokojení (ohrožovací následek), v odst. 2 se toto nevyžaduje,​ postačí sdělení nepravdivé zprávy se shora uvedenou kvalitou vypočteným orgánům a osobám
 +  * __Rozšiřování poplašné zprávy__– její zpřístupnění většímu okruhu osob, nevyžaduje se však, aby se stala známou současně více osobám
 +  * __Část obyvatelstva nějakého místa__– podstatně větší počet osob, než kterou tvoří skupina, např. obyvatelé obce, jejich část, všichni, kdo se cítí ohrožení vzhledem ke svému sociálnímu postavení, příslušníci určité věkové kategorie, národnostní skupiny, ženy zaměstnané v určitém podniku apod.
 +  * __Nebezpečí vážného znepokojení__– např. zpráva, že v dané lokalitě přepadává ženy neznámý násilník
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * Možný souběh s TČ podle § 352 a násl.
 +
 +=====      Výtržnictví (§ 358)      =====
 +
 +  * **Objekt**– veřejný klid, veřejný pořádek, zájem na klidném soužití občanů
 +  * __Často půjde o souběh s dalším poruchovým TČ__(ublížení na zdraví, rvačka, násilí proti úřední osobě atd.)
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __se veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném dopustí hrubé neslušnosti nebo výtržnosti__,​ zejména (= demonstrativní výčet) tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí
 +  * __Hrubá neslušnost__– jednání, které porušuje závažným způsobem zásady občanské morálky
 +  * __Výtržnost__– jednání, které závažným způsobem narušuje veřejný klid a pořádek, jde zpravidla o fyzické či psychické násilí, které vzbuzuje obavy o bezpečnost lidí nebo majetku (typicky napadání hostů v baru, násilná jednání fanoušků na stadionu atp.)
 +  * __Podle praxe mají povahu výtržnictví i svévolná jednání__– např. vandalské ničení zboží složeného na ulici za současného znečištění veřejného prostranství,​ střílení malorážkou z okna apod.
 +  * __Veřejně__– viz § 117
 +  * **Místo veřejnosti přístupné**– místo, kam má přístup širší okruh lidí individuálně neurčených a kde se také více lidí zpravidla zdržuje, takže hrubou neslušnost či výtržnost může více lidí postřehnout (např. nádražní čekárna, restaurace, ulice). Nevadí, jestliže je to veřejnost určitého druhu (např. návštěvníci literární kavárny) nebo, že jde o místo přístupné jen v určitou dobu (např. škola, kino). __Přístupnost__ – možnost vnímat projev pachatele, i když místo není přímo přístupné veřejnosti (např. se projev odehrává za plotem, na lešení). __Veřejnost nemusí být v době činu přítomna, stačí, když může pozorovat následky__ (může i nemusí). Místem veřejnosti přístupným není soukromý byt, i když je otevřeným oknem možné vidět projev pachatele.
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * **Judikatura**:​ Při posuzování činů výtržnické povahy je nutno brát v potaz zejména:
 +      * způsob provedení činu = zejména intenzitu útoku, jeho rysy a průběh
 +      * okolnosti, za kterých byl čin spáchán – např. zda byl pachatel sám, kdy a kde se čin odehrál, poměr sil mezi pachatelem a poškozeným atd.
 +      * pohnutku pachatele – arogance, vyprovokování atd.
 +      * následkům,​ pokud k nim došlo
 +      * celkovému profilu pachatele – jeho dosavadní způsob života
 +
 +=====      Hanobení lidských ostatků (§ 359)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem n zachování piety lidských ostatků a míst, kde jsou uloženy
 +  * **Objektivní stránka**– 2 základní SP, kdy pachatel:
 +      * **Odst. 1**- neoprávněně __otevře hrob nebo hrobku nebo urnu__ s lidskými ostatky
 +      * **Odst. 2**- svévolně __odejme z pohřebiště lidské ostatky nebo s lidskými ostatky nakládá v rozporu se zákonem__
 +  * __Lidské ostatky__– lidské pozůstatky po pohřbení (tělo či jeho části)
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * Možný souběh s výtržnictvím či s krádeží
 +
 +=====      Opilství (§ 360)       =====
 +
 +  * viz následující otázka
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code