Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku

Šíření poplašné zprávy (§ 357)

 • Objekt– veřejný klid, veřejný pořádek, klidné občanské soužití
 • Objektivní stránka– 2 samostatné SP, kdy pachatel:
  • Odst. 1- způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá
  • Odst. 2nepravdivou poplašnou nebo jinou nepravdivou zprávu, která je způsobilá vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa anebo bezdůvodnou záchrannou práci integrovaného záchranného systému sdělí soudu, orgánu Policie České republiky, orgánu státní správy, územní samosprávy, nebo jinému orgánu veřejné moci, právnické osobě, fyzické osobě, která je podnikatelem, anebo hromadnému informačnímu prostředku
 • V obou případech jde o zprávu objektivně nepravdivou; v odst. 1 musí jít o poplašnou zprávu, v odst. 2 o poplašnou, ale i o jinou nepravdivou zprávu, která musí být ale způsobilá vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení aspoň části obyvatelstva nějakého místa
 • Poplašná zpráva– zpráva, která je s to podle svého obsahu vyvolat obavy z nějakých událostí alespoň u části obyvatelstva
 • U odst. 1 musí poplašná zpráva vyvolat nebezpečí vážného znepokojení (ohrožovací následek), v odst. 2 se toto nevyžaduje, postačí sdělení nepravdivé zprávy se shora uvedenou kvalitou vypočteným orgánům a osobám
 • Rozšiřování poplašné zprávy– její zpřístupnění většímu okruhu osob, nevyžaduje se však, aby se stala známou současně více osobám
 • Část obyvatelstva nějakého místa– podstatně větší počet osob, než kterou tvoří skupina, např. obyvatelé obce, jejich část, všichni, kdo se cítí ohrožení vzhledem ke svému sociálnímu postavení, příslušníci určité věkové kategorie, národnostní skupiny, ženy zaměstnané v určitém podniku apod.
 • Nebezpečí vážného znepokojení– např. zpráva, že v dané lokalitě přepadává ženy neznámý násilník
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Možný souběh s TČ podle § 352 a násl.

Výtržnictví (§ 358)

 • Objekt– veřejný klid, veřejný pořádek, zájem na klidném soužití občanů
 • Často půjde o souběh s dalším poruchovým TČ(ublížení na zdraví, rvačka, násilí proti úřední osobě atd.)
 • Objektivní stránka– pachatel se veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném dopustí hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, zejména (= demonstrativní výčet) tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí
 • Hrubá neslušnost– jednání, které porušuje závažným způsobem zásady občanské morálky
 • Výtržnost– jednání, které závažným způsobem narušuje veřejný klid a pořádek, jde zpravidla o fyzické či psychické násilí, které vzbuzuje obavy o bezpečnost lidí nebo majetku (typicky napadání hostů v baru, násilná jednání fanoušků na stadionu atp.)
 • Podle praxe mají povahu výtržnictví i svévolná jednání– např. vandalské ničení zboží složeného na ulici za současného znečištění veřejného prostranství, střílení malorážkou z okna apod.
 • Veřejně– viz § 117
 • Místo veřejnosti přístupné– místo, kam má přístup širší okruh lidí individuálně neurčených a kde se také více lidí zpravidla zdržuje, takže hrubou neslušnost či výtržnost může více lidí postřehnout (např. nádražní čekárna, restaurace, ulice). Nevadí, jestliže je to veřejnost určitého druhu (např. návštěvníci literární kavárny) nebo, že jde o místo přístupné jen v určitou dobu (např. škola, kino). Přístupnost – možnost vnímat projev pachatele, i když místo není přímo přístupné veřejnosti (např. se projev odehrává za plotem, na lešení). Veřejnost nemusí být v době činu přítomna, stačí, když může pozorovat následky (může i nemusí). Místem veřejnosti přístupným není soukromý byt, i když je otevřeným oknem možné vidět projev pachatele.
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Judikatura: Při posuzování činů výtržnické povahy je nutno brát v potaz zejména:
  • způsob provedení činu = zejména intenzitu útoku, jeho rysy a průběh
  • okolnosti, za kterých byl čin spáchán – např. zda byl pachatel sám, kdy a kde se čin odehrál, poměr sil mezi pachatelem a poškozeným atd.
  • pohnutku pachatele – arogance, vyprovokování atd.
  • následkům, pokud k nim došlo
  • celkovému profilu pachatele – jeho dosavadní způsob života

Hanobení lidských ostatků (§ 359)

 • Objekt– zájem n zachování piety lidských ostatků a míst, kde jsou uloženy
 • Objektivní stránka– 2 základní SP, kdy pachatel:
  • Odst. 1- neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými ostatky
  • Odst. 2- svévolně odejme z pohřebiště lidské ostatky nebo s lidskými ostatky nakládá v rozporu se zákonem
 • Lidské ostatky– lidské pozůstatky po pohřbení (tělo či jeho části)
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Možný souběh s výtržnictvím či s krádeží

Opilství (§ 360)

 • viz následující otázka

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code