Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-25 [2016/12/29 15:01] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: ​ trestné činy narušující soužití lidí (5. díl)    ======
 +
 +=====     ​Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352)     =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na klidném občanském soužití a v odst. 2 chráněna i rovnost lidí
 +  * TČ plní závazek plynoucí z Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace
 +  * **Objektivní stránka**– 3 základní SP, kdy pachatel:
 +      * **Odst. 1**- __vyhrožuje__ usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu skupině obyvatelů
 +      * **Odst. 2**- __užije násilí__ proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci __nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu__, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,​ vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání
 +      * **Odst. 3**– __se spolčí nebo srotí__ ke spáchání takového činu
 +  * __Předmět útoku:__
 +      * Jednotlivec – odst. 2 a 3
 +      * Skupina obyvatel – všechny odstavce; skupina = nejméně 3 lidé
 +  * Výhrůžka může být bezprostřední,​ ale i směřovat do budoucna, na rozdíl od nebezpečného vyhrožování nemusí vzbudit důvodnou obavu
 +  * Splní-li pachatel své výhrůžky,​ bude trestně odpovědný za poruchový TČ
 +  * __Násilí__– neuplatní se § 119 (definice násilí pouze, jde-li o prostředek donucení), jde o fyzický útok proti osobě, které však nemusí mít za následek ublížení na zdraví. Může směřovat proti fyzické integritě, může se ale jednat též o zavlečení či o násilné omezení pohybu člověka
 +  * __Spolčení a srocení__– materiálně jde o přípravu
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl, __v odst. 2 navíc i pohnutka__ (pokud by nešlo o rasový, ale o důvod vyplývající např. ze sousedských sporů, nejde o TČ)
 +  * Formulace „__domnělá__ rasa“ má za následek, že se pachatel nemůže dovolávat skutkového omylu
 +  * Speciální vůči nebezpečnému vyhrožování – souběh tedy vyloučen
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Vyloučen souběh s ublížením na zdraví – to je v tomto TČ již obsaženo
 +      * Pokud obviněný provází násilí projevem „bílá svině“ a z popisu skutku nevyplývá,​ že by převažujícím motivem násilí byla příslušnost poškozeného k určité rase, nelze jeho jednání kvalifikovat jako § 352
 +
 +=====      Nebezpečné vyhrožování (§ 353)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na klidném občanském soužití
 +  * **Objektivní stránka**– __vyhrožování usmrcením, těžkou újmou na zdraví __(nestačí prosté ublížení na zdraví)__ nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu__
 +  * __Jiná těžká újma__– musí být svou závažností na úrovni usmrcení / těžké újmy na zdraví
 +  * __Výhrůžka musí vzbudit důvodnou obavu__– posouzení dle objektivních okolností. Z povahy výhrůžky,​ fyzickým dispozicím pachatele, ze vztahu obou osob apod.
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl zahrnující i vůli vzbudit důvodnou obavu
 +  * **Judikatura**:​ je-li pohrůžka nástrojem k vynucení nějakého chování, jde o vydírání
 +
 +=====      Nebezpečné pronásledování (§ 353)      =====
 +
 +  * Nový TČ (2010)
 +  * **Objekt**– zájem na klidném občanském soužití
 +  * SPTČ má postihnout nejzávažnější formy **tzv. stalkingu** – zlovolné, úmyslné, opakované a dlouhodobé obtěžování jiné osob, která toto pociťuje jako příkoří a snižuje jí to vzhledem k intenzitě obtěžování,​ četnosti, příp. i strachu, kvalitu života. Může spočívat v psaní sms, dopisů, e-mailů, telefonickém kontaktování,​ zastavování na ulici, poškozování věcí, vyhrožování,​ ve fyzickém napadání apod.
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel jiného __dlouhodobě pronásleduje__ taxativně vypočtenými jednáními,​ a tato __jednání musí být způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu__ o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých. Trestné alternativy:​
 +      * a) __vyhrožuje__ ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
 +      * b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej __sleduje__,​
 +      * c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací,​ písemně nebo jinak __kontaktuje__,​
 +      * d) __omezuje jej__ v jeho obvyklém způsobu života, nebo
 +      * e) __zneužije jeho osobních údajů za účelem__ získání osobního nebo jiného kontaktu
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl zahrnující i úmysl vyvolat důvodnou obavu
 +
 +=====      Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355)      =====
 +
 +  * **Objekt**– klidné občanské soužití před porušováním principu rovnosti lidí bez rozdílu na národnost, jazyk, rasu, politické přesvědčení a náboženství
 +  * __TČ plní závazek plynoucí z Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace__:​
 +      * __Definice rasové diskriminace__- jakékoliv rozlišování,​ vylučování,​ omezování nebo zvýhodňování založené na rase, barvě pleti, rodovém nebo na národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem nebo následkem je znemožnění nebo omezení uznání, užívání nebo uskutečňování lidských práv a základních svobod na základě rovnosti v politické, hospodářské,​ sociální, kulturní nebo v kterékoliv jiné oblasti veřejného života
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel **veřejně hanobí:**
 +      * a) některý __národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu__, nebo
 +      * b) __skupinu osob pro jejich __skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,​ vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání
 +  * __Hanobení__– hrubě urážlivý projev, kterým může dojít k potupení či zesměšnění;​ např. projev obrazem, písmem, ústní projev; __musí jít o hanobení veřejné__ (viz § 117). Nejde o hanobení, pokud jsou konstatována fakta (např., že národ nemá demokratickou tradici)
 +  * __Národ__– historicky vzniklé společenství osob, které se vyznačuje společnými dějinami, ekonomickým životem, specifickou kulturou a psychickými rysy a vědomím vlastní existence jako národa. Zpravidla je charakterizován společným jazyk a vztahem k určitému území.
 +  * __Rasa__– skupina osob, která se odlišuje od jiné skupiny různými typickými, zejména tělesnými znaky
 +  * __Etnická skupina__– historicky vzniklá skupina lidí, kterou spojuje společný původ, mentalita, tradice, kultura.
 +  * **Pachatel**– kdokoli, i příslušník stejného národa, rasy či etnické skupiny
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl, v písm. b taktéž pohnutka
 +  * TČ může být obsažen v TČ podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka – podle judikatury je souběh možný, dochází-li k urážení nějaké skupiny za současného projevu sympatií k nějakému takovému hnutí
 +  * Možný souběh s násilím proti skupině obyvatelů a jednotlivci
 +
 +=====      Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356)      =====
 +
 +  * **Objekt**– ochrana rovnosti lidí
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel **veřejně**:​
 +      * __podněcuje k nenávisti__k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství,​ třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků (odst. 1)
 +      * __se spolčí nebo srotí__k spáchání takového činu (odst. 2)
 +  * __Jde o formu trestné součinnosti,​ materiálně o přípravu__
 +  * __Podněcování__– projev, kterým pachatel zamýšlí vzbudit u jiných osob nenávist k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství,​ třídě nebo jiné skupině osob anebo podnítit jednání dalších osob, které povede k omezování práv a svobod jejich příslušníků (např. výzva majitelům obchodů, aby zakázali vstup Arabům, romům atp.)
 +  * TČ je __dokonán již projevem__
 +  * __Nenávist__– velmi silný negativní emocionální vztah
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * TČ může být obsažen v TČ podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka; pak bude § 356 fakticky konzumován
 +  * **Judikatura:​** pokud pachatel vydá svým zaměstnancům příkaz, jímž zakazuje vstup do baru romům, chybí v jeho jednání znak veřejnosti. Může tak ale mít postavení návodce k tomuto TČ.
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code