Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí (5. díl)

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352)

 • Objekt– zájem na klidném občanském soužití a v odst. 2 chráněna i rovnost lidí
 • TČ plní závazek plynoucí z Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace
 • Objektivní stránka– 3 základní SP, kdy pachatel:
  • Odst. 1- vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu skupině obyvatelů
  • Odst. 2- užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání
  • Odst. 3se spolčí nebo srotí ke spáchání takového činu
 • Předmět útoku:
  • Jednotlivec – odst. 2 a 3
  • Skupina obyvatel – všechny odstavce; skupina = nejméně 3 lidé
 • Výhrůžka může být bezprostřední, ale i směřovat do budoucna, na rozdíl od nebezpečného vyhrožování nemusí vzbudit důvodnou obavu
 • Splní-li pachatel své výhrůžky, bude trestně odpovědný za poruchový TČ
 • Násilí– neuplatní se § 119 (definice násilí pouze, jde-li o prostředek donucení), jde o fyzický útok proti osobě, které však nemusí mít za následek ublížení na zdraví. Může směřovat proti fyzické integritě, může se ale jednat též o zavlečení či o násilné omezení pohybu člověka
 • Spolčení a srocení– materiálně jde o přípravu
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl, v odst. 2 navíc i pohnutka (pokud by nešlo o rasový, ale o důvod vyplývající např. ze sousedských sporů, nejde o TČ)
 • Formulace „domnělá rasa“ má za následek, že se pachatel nemůže dovolávat skutkového omylu
 • Speciální vůči nebezpečnému vyhrožování – souběh tedy vyloučen
 • Judikatura:
  • Vyloučen souběh s ublížením na zdraví – to je v tomto TČ již obsaženo
  • Pokud obviněný provází násilí projevem „bílá svině“ a z popisu skutku nevyplývá, že by převažujícím motivem násilí byla příslušnost poškozeného k určité rase, nelze jeho jednání kvalifikovat jako § 352

Nebezpečné vyhrožování (§ 353)

 • Objekt– zájem na klidném občanském soužití
 • Objektivní stránkavyhrožování usmrcením, těžkou újmou na zdraví (nestačí prosté ublížení na zdraví) nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu
 • Jiná těžká újma– musí být svou závažností na úrovni usmrcení / těžké újmy na zdraví
 • Výhrůžka musí vzbudit důvodnou obavu– posouzení dle objektivních okolností. Z povahy výhrůžky, fyzickým dispozicím pachatele, ze vztahu obou osob apod.
 • Subjektivní stránka– úmysl zahrnující i vůli vzbudit důvodnou obavu
 • Judikatura: je-li pohrůžka nástrojem k vynucení nějakého chování, jde o vydírání

Nebezpečné pronásledování (§ 353)

 • Nový TČ (2010)
 • Objekt– zájem na klidném občanském soužití
 • SPTČ má postihnout nejzávažnější formy tzv. stalkingu – zlovolné, úmyslné, opakované a dlouhodobé obtěžování jiné osob, která toto pociťuje jako příkoří a snižuje jí to vzhledem k intenzitě obtěžování, četnosti, příp. i strachu, kvalitu života. Může spočívat v psaní sms, dopisů, e-mailů, telefonickém kontaktování, zastavování na ulici, poškozování věcí, vyhrožování, ve fyzickém napadání apod.
 • Objektivní stránka– pachatel jiného dlouhodobě pronásleduje taxativně vypočtenými jednáními, a tato jednání musí být způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých. Trestné alternativy:
  • a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
  • b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
  • c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
  • d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
  • e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu
 • Subjektivní stránka– úmysl zahrnující i úmysl vyvolat důvodnou obavu

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355)

 • Objekt– klidné občanské soužití před porušováním principu rovnosti lidí bez rozdílu na národnost, jazyk, rasu, politické přesvědčení a náboženství
 • TČ plní závazek plynoucí z Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace:
  • Definice rasové diskriminace- jakékoliv rozlišování, vylučování, omezování nebo zvýhodňování založené na rase, barvě pleti, rodovém nebo na národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem nebo následkem je znemožnění nebo omezení uznání, užívání nebo uskutečňování lidských práv a základních svobod na základě rovnosti v politické, hospodářské, sociální, kulturní nebo v kterékoliv jiné oblasti veřejného života
 • Objektivní stránka– pachatel veřejně hanobí:
  • a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
  • b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání
 • Hanobení– hrubě urážlivý projev, kterým může dojít k potupení či zesměšnění; např. projev obrazem, písmem, ústní projev; musí jít o hanobení veřejné (viz § 117). Nejde o hanobení, pokud jsou konstatována fakta (např., že národ nemá demokratickou tradici)
 • Národ– historicky vzniklé společenství osob, které se vyznačuje společnými dějinami, ekonomickým životem, specifickou kulturou a psychickými rysy a vědomím vlastní existence jako národa. Zpravidla je charakterizován společným jazyk a vztahem k určitému území.
 • Rasa– skupina osob, která se odlišuje od jiné skupiny různými typickými, zejména tělesnými znaky
 • Etnická skupina– historicky vzniklá skupina lidí, kterou spojuje společný původ, mentalita, tradice, kultura.
 • Pachatel– kdokoli, i příslušník stejného národa, rasy či etnické skupiny
 • Subjektivní stránka– úmysl, v písm. b taktéž pohnutka
 • TČ může být obsažen v TČ podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka – podle judikatury je souběh možný, dochází-li k urážení nějaké skupiny za současného projevu sympatií k nějakému takovému hnutí
 • Možný souběh s násilím proti skupině obyvatelů a jednotlivci

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356)

 • Objekt– ochrana rovnosti lidí
 • Objektivní stránka– pachatel veřejně:
  • podněcuje k nenávistik některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků (odst. 1)
  • se spolčí nebo srotík spáchání takového činu (odst. 2)
 • Jde o formu trestné součinnosti, materiálně o přípravu
 • Podněcování– projev, kterým pachatel zamýšlí vzbudit u jiných osob nenávist k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob anebo podnítit jednání dalších osob, které povede k omezování práv a svobod jejich příslušníků (např. výzva majitelům obchodů, aby zakázali vstup Arabům, romům atp.)
 • TČ je dokonán již projevem
 • Nenávist– velmi silný negativní emocionální vztah
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • TČ může být obsažen v TČ podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka; pak bude § 356 fakticky konzumován
 • Judikatura: pokud pachatel vydá svým zaměstnancům příkaz, jímž zakazuje vstup do baru romům, chybí v jeho jednání znak veřejnosti. Může tak ale mít postavení návodce k tomuto TČ.

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code