Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-24 [2016/12/29 14:59] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   24. Trestné ​      činy proti pořádku ve věcech veřejných: ​ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci (= obsah 4. dílu) ​   ======
 +
 +=====     ​Zasahování do nezávislosti soudu (§ 335)     =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na nezávislosti soudů a soudců před neoprávněným zasahováním do jejich činnosti a rozhodování
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel působí na soudce, aby porušil své povinnosti v řízení před soudem
 +  * __Působení na soudce__– různá jednání, např. úplatkářské intervence, přesvědčování,​ výhrůžky,​ __nikoli ale násilí__ (šlo by o TČ násilí proti orgánu veřejné moci nebo násilí proti úřední osobě)
 +  * __Nejsou chráněni pouze soudci__, ale také např. asistenti soudců, vyšší soudní úředníci či přísedící
 +  * Je lhostejné, zda pachatelova snaha byla úspěšná či nikoli
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl, a to působit na soudce s cílem přimět jej k porušení jeho povinnosti. Pokud by pachatel chtěl soudce přimět k dodržování jeho povinností,​ bylo by možné uvažovat TČ vydírání
 +  * Působení v podobě výhrůžek by mohlo naplňovat TČ útisku či vyhrožování,​ § 335 je však vůči nim speciální
 +  * Možný souběh s TČ podplácení – např. pachatelka přesvědčovala přísedícího,​ aby při hlasování o rozsudku stranil obžalovanému bez ohledu na výsledky dokazování s tím, že se s ním poté vyspí.
 +
 +=====      Pohrdání soudem (§ 336)      =====
 +
 +  * **Objekt**– ochrana nezávislosti soudnictví a důstojného průběhu jednání před soudem
 +  * **Objektivní stránka**– 3 možná jednání, kdy pachatel __opakovaně__:​
 +      * a) závažným způsobem ruší jednání soudu,
 +      * b) při takovém jednání se k soudu chová urážlivě nebo soud znevažuje, nebo
 +      * c) bez dostatečné omluvy neuposlechne příkaz nebo výzvu soudu anebo jednání soudu zmaří
 +  * Ustanovení se použije subsidiárně,​ pokud nevystačily mírnější prostředky (napomenutí,​ pořádková pokuta, vykázání z jednací síně)
 +  * __Opakovaně__– je nutné, aby k nepřístojnému jednání došlo alespoň podruhé
 +  * Urážlivým jednáním může být za určitých okolností i opakované odmítnutí svědka vypovídat bez zákonných důvodů či opakované odmítnutí sejmutí otisků prstů
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +=====      Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na řádném výkonu rozhodnutí orgánu veřejné moci (např. správní rozhodnutí,​ civilní či trestní rozsudek)
 +  * **Objektivní stránka**– má několik forem:
 +      * __pachatel maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí__soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že:
 +        * a) vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl,
 +        * b) zdržuje se na území ČR, ačkoli mu byl uložen trest vyhoštění nebo bylo rozhodnuto o jeho správním vyhoštění,​
 +        * c) bez povolení a bez vážného důvodu se zdržuje v místě nebo obvodě, na které se vztahuje trest zákazu pobytu, nebo nedodržuje omezení, která mu byla soudem uložena v souvislosti s výkonem tohoto trestu,
 +        * d) navštíví akci, na kterou se vztahuje trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, nebo se dopustí jiného závažného jednání, aby zmařil účel tohoto trestu,
 +        * e) bez závažného důvodu nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí svobody nebo se jiným způsobem neoprávněně brání nástupu výkonu tohoto trestu,
 +        * f) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel trestu,
 +        * g) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel vazby,
 +        * h) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel zabezpečovací detence, nebo
 +        * i) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel ochranného léčení nebo ochranné výchovy, které byly uloženy soudem, nebo jinak, zejména útěkem z ústavu, pomocí při útěku, výkon takových rozhodnutí podstatně ztěžuje, anebo maří dohled uložený při ukončení ochranného léčení
 +      * Pachatel se __dopustí závažného nebo opakovaného jednání, aby zmařil vykázání__ provedené podle jiného právního předpisu nebo rozhodnutí o předběžném opatření soudu, kterým se ukládá povinnost dočasně opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí a zdržet se vstupu do něj nebo povinnost zdržet se styku s navrhovatelem a navazování kontaktů s ním.
 +      * Pachatel __zmaří nebo podstatně ztíží výkon rozhodnutí__ soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že:
 +        * a) __zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou,​ zatají, zcizí nebo odstraní věc nebo jinou majetkovou hodnotu__, které se takové rozhodnutí týká, nebo
 +        * b) __uprchne stráži__, z vazby, z výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence
 +      * Pachatel poté, co proti němu byla bezvýsledně použita opatření v občanském soudním řízení směřující k výkonu rozhodnutí soudu nebo soudem schválené dohody o výchově nezletilých dětí, včetně úpravy styku s dítětem, maří výkon takového rozhodnutí nebo dohody, nebo kdo se dopustí závažného jednání, aby zmařil výkon rozhodnutí jiného orgánu veřejné moci týkajícího se výchovy nezletilých dětí
 +  * **Pachatel**– __speciální subjekt__ – každý, proti němuž směřuje konkrétní trest, ochranné opatření či výkon rozhodnutí;​ __kdokoli __(§ 337(1)f-i; odst.3,a; odst. 4)
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * **Judikatura**:​
 +      * Není chráněna výzva policie při policejní prohlídce, aby podezřelý předložil všechny věci, které má u sebe
 +      * Souběh s ublížením na zdraví – např. při zákazu činnosti v podobě zákazu řízení vozidla pachatel vozidlo řídí a způsobí nehodu, při které je zraněn člověk
 +      * Nejde o tento TČ, pokud osoba při osobní prohlídce odstraní hledanou věc, mohlo by ale jít případně o nadržování
 +      * Vykonávání živnosti po odebrání živnostenského oprávnění není tímto TČ, ale může jít o neoprávněné podnikání
 +
 +=====      Osvobození vězně (§ 338)      =====
 +
 +  * Nový TČ (2010) – __důvodem zavedení byla snaha postihnut jednání, která nešla kvalifikovat jako účastenství či spolupachatelství na TČ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání __(např., kdy vězeň či chovanec pro svůj útěk nevyvine aktivitu, tj., že je „osvobozen“ jinými)
 +  * **Objekt**– zájem na řádném výkonu rozsudků soudů, jimiž byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody či zabezpečovací detence
 +  * **Objektivní stránka**– opět několik variant, pachatel:
 +      * osvobodí vězně nebo chovance ve výkonu zabezpečovací detence,
 +      * jeho útěk organizuje, navádí ho k útěku nebo
 +      * jeho útěk připravuje
 +  * Materiálně jde o účastenství a přípravu
 +  * **Pachatel**– kdokoli vyjma vězně či chovance
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +=====      Násilné překročení státní hranice (§ 339)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem státu na kontrole osob překračujících státní hranice, v širším slova smyslu i zájem na nedotknutelnosti a suverenitě státního území
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel překročí státní hranici za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí
 +  * __Státní hranice__– pomyslná čára oddělující území jednoho státu od jiného státu
 +  * **Pachatel**– kdokoli, i občan CR
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +=====      Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem státu na kontrole osob překračujících státní hranice, v širším slova smyslu i zájem na nedotknutelnosti a suverenitě státního území
 +  * **Objektivní stránka**– materiálně jde o účastenství,​ pachatel:
 +      * __pro jiného organizuje__nedovolené překročení státní hranice nebo
 +      * __jinému umožní či mu pomáhá__nedovoleně překročit státní hranici nebo
 +      * __jinému po nedovoleném překročení státní hranice umožní či mu pomáhá přepravit se přes území České republiky nebo takové přepravení organizuje__
 +  * **Pachatel**– kdokoli, i občan CR
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * Pouhé překročení hranice bez platného cestovního dokladu nebo s dokladem, ale mimo hraniční přechod, je přestupkem podle zákona o pobytu cizinců na území ČR
 +
 +=====      Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem státu na kontrole osob překračujících státní hranice, v širším slova smyslu i zájem na nedotknutelnosti a suverenitě státního území
 +  * **Objektivní stránka**– fakticky jde o účastenství;​ pachatel pomáhá jinému k neoprávněnému pobytu na území ČR
 +  * Pokud někdo takový čin zároveň organizuje, jde o okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby
 +  * **Pachatel**– kdokoli, i občan ČR
 +  * **Subjektivní stránka**– __úmysl__, který ale překračuje objektivní stránku v tom směru, že je __orientovaný k získání neoprávněného majetkového či jiného prospěchu__ (TČ tedy nepostihuje jednání, za kterým stojí např. citová pohnutka)
 +=====      Neoprávněné zaměstnávání cizinců (§ 342)      =====
 +
 +  * Nový TČ (2010)
 +  * **Objekt**– zájem na potírání nelegální migrace, ale i zájem na předcházení vykořisťování nelegálních přistěhovalců a také ochrana trhu práce
 +  * **Objektivní stránka**:
 +      * __Odst. 1__– pachatel soustavně, opakovaně, za zvlášť vykořisťujících pracovních podmínek nebo ve větším rozsahu neoprávněně zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizince, který se zdržuje neoprávněně na území ČR nebo nemá platné povolení k zaměstnání,​ pokud je podle jiného právního předpisu vyžadováno
 +      * __Odst. 2__– pachatel zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizince, který je dítětem a zdržuje se neoprávněně na území České republiky nebo nemá platné povolení k zaměstnání podle jiného právního předpisu.
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +=====      Porušení předpisů o mezinárodních letech (§ 343)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na neporušitelnosti vzdušné hranice státu
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel poruší zákony o mezinárodních letech tím, že vnikne vzdušným dopravním prostředkem na území České republiky
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +=====      Vzpoura vězňů (§ 344)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na bezkonfliktním výkonu trestu odnětí svobody a vazby
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel se __zúčastní vzepření nebo odporu__ skupiny vězňů nebo chovanců ve výkonu zabezpečovací detence dozorčímu orgánu, jeho rozkazu, vězeňskému řádu nebo řádu výkonu zabezpečovací detence
 +  * __Vězeň__– osoba vykonávající trest odnětí svobody či osoba ve vazbě
 +  * __Chovanec__– osoba v zabezpečovací detenci
 +  * __Vzepření__– odmítnutí a nepodrobení se konkrétnímu rozkazu nebo závazným pravidlům vyplývajících ze zákona o výkonu trestu odnětí svobody, ze zákona o výkonu vazby nebo ze zákona o výkonu zabezpečovací detence či z vnitřního řádu ústavu; může mít aktivní formu (zejména násilnou) i pasivní (odmítání plnit povinnosti). Postihuje se i odpor, ten je vak méně závažný než vzepření.
 +  * **Pachatel**– vězeň, ale i osoba podílející se na vzpouře, organizátor je přísněji trestný
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +=====      Křivé obvinění (§ 345)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na řádné činnosti soudů a jiných orgánů veřejné moci a zájem na ochraně cti, svobody a práv občanů
 +  * **Objektivní stránka:**
 +      * __Odst. 1__– pachatel jiného lživě obviní z trestného činu
 +      * __Odst. 2__- pachatel jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání (=úmysl přesahující objektivní stránku)
 +  * __Obvinění__– jednání mající za následek možné trestní stíhání ndividuálně určené nevinné osoby, lživost spočívá ve vědomém poskytnutí nepravdivých informací. Může jít i o zprostředkované lživé obvinění nebo sdělení, kterého se pachatel dopustí ve veřejných sdělovacích prostředcích. TČ je naplněn i při lživém obvinění v rámci své vlastní obhajoby. ​ Uvedení pravdivých okolností, z kterých osoba nesprávně vyvozuje právní závěry, nenaplňuje tento TČ.
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl, který zahrnuje vědomost, že je obvinění nepravdivé a že osoba daný čin nespáchala,​ oznámení podezření nenaplňuje SPTČ.
 +  * TČ pomluvy je subsidiární ke křivému obvinění
 +
 +=====      Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem společnosti na řádném výkonu znalecké činnosti a na správném zjištění skutkového stavu jako podkladu pro rozhodnutí vyjmenovanými orgány veřejné moci, resp. mezinárodního soudního orgánu
 +  * **Objektivní stránka**:
 +      * __Odst. 1__- znalec podá nepravdivý,​ hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek
 +      * __Odst. 2__- svědek nebo znalec před soudem nebo před mezinárodním soudním orgánem, před notářem jako soudním komisařem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny PČR:
 +        * a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny PČR, nebo
 +        * b) takovou okolnost zamlčí
 +  * Nepravdivá výpověď před jinými orgány by mohla být TČ nadržování,​ poškozováním cizích práv či pomluvou, podání nepravdivého vysvětlení podle § 158 TŘ je přestupek
 +  * Nejde o TČ, pokud nepravdu vypovídá svědek ve snaze zatajit svůj TČ nebo obviněný v trestním řízení, které je proti němu vedeno
 +  * __Nevěrohodnost × nepravdivost__– nevěrohodnost = pouze pochybnost o pravdivosti,​ nepravdivý = jistota
 +  * **Pachatel****- speciální subjekt**__– odst. 1 znalec, odst. 2 znalec a svědek__
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * Možný souběh s křivým obviněním
 +  * Judikatura:
 +      * Podplácení osoby-budoucího svědka, aby zamlčel podstatnou okolnost, není TČ podplácení,​ ale případně může jít o návod ke křivé výpovědi a nepravdivému znaleckému posudku
 +
 +=====      Křivé tlumočení (§ 347)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem společnosti na řádném výkonu tlumočnické činnosti v řízení před orgány veřejné moci a na správném zjištění skutkového stavu jako podkladu pro rozhodnutí vyjmenovanými orgány veřejné moci, resp. mezinárodního soudního orgánu
 +  * **Objektivní stránka:**
 +      * __Odst. 1__- tlumočník nesprávně,​ hrubě zkresleně nebo neúplně tlumočí nebo písemně překládá v řízení před orgánem veřejné moci nebo v souvislosti s takovým řízením skutečnosti nebo okolnosti, které mají podstatný význam pro rozhodnutí orgánu veřejné moci
 +      * __Odst. 2__- tlumočník před soudem nebo před mezinárodním soudním orgánem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny PČR nesprávně,​ hrubě zkresleně nebo neúplně tlumočí nebo písemně překládá
 +  * **Pachatel – speciální subjekt**– tlumočník
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +=====      Padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na zákonném a řádném chodu orgánů veřejné moci a zájem na důvěře v pravost a pravdivost veřejných listin
 +  * __Veřejná listina (§ 131__) - listina vydaná soudem ČR, jiným orgánem veřejné moci nebo jiným subjektem k tomu pověřeným či zmocněným jiným právním předpisem v mezích jeho pravomoci, potvrzující,​ že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu nebo jiného subjektu, který listinu vydal, anebo osvědčující některou právně významnou skutečnost. Veřejnou listinou je i listina, kterou prohlašuje za veřejnou jiný právní předpis (např. OSŘ). Podle odst. 2 se navíc ochrana podle § 348 poskytuje i veřejné listině vydané orgánem veřejné moci nebo jiným k tomu zmocněným subjektem cizího státu nebo orgánem mezinárodní organizace, pokud má podle mezinárodní smlouvy účinky na území ČR
 +  * Veřejnou listinou tak např. je __občanský průkaz, pas, řidičský a technický průkaz, diplom o ukončení VŠ, notářsky sepsaná listina__ apod.
 +  * **Objektivní stránka**– 3 aliney v odst. 1, pachatel:
 +      * __padělá__veřejnou listinu nebo __podstatně změní__ její obsah v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo takovou listinu užije jako pravou,
 +      * takovou listinu __opatří__ sobě nebo jinému nebo ji __přechovává__ v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo
 +      * vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní,​ sobě nebo jinému opatří nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný __prostředek__,​ včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený __k padělání nebo pozměnění veřejné listiny__
 +  * __Padělání__– úplné vyhotovení nepravdivé listiny, která má vyvolat dojem listiny vydané předepsaným způsobem příslušným orgánem
 +  * __Podstatná změna__– změna, která se dotkne podstaty listiny, např. změna údajů, které pravá listiny osvědčuje či změna orgánu, který ji vydal
 +  * __Opatření__– typicky za úplatu, ale např. i trestným činem
 +  * Alinea 3 – předčasně dokonaný TČ
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl, v prvních dvou alineách i úmysl, aby listiny bylo užito jako pravé
 +  * Možný souběh s podvodem či poškozením cizích práv
 +
 +=====      Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka (§ 349)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na zákonném a řádném chodu orgánů veřejné moci a zájem na důvěře v pravost a pravdivost veřejných listin
 +  * __Předčasně dokonaný TČ__
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel neoprávněně vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává pečetidlo státní pečeti nebo razítko orgánu veřejné moci s vyobrazením státního znaku nebo razítko, jehož otisk je povinnou součástí veřejných listin, anebo předmět způsobilý plnit jejich funkci
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl, __není nutný úmysl razítko užít__
 +=====      Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu (§ 350)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně důvěryhodnosti lékařských zpráv
 +  * __Předčasně dokonaný TČ ve všech svých variantách__
 +  * **Objektivní stránka**– 4 základní SP:
 +  * **Odst. 1, alinea 1**– pachatel __padělá lékařskou zprávu__, posudek nebo nález nebo __podstatně změní jejich obsah__ v úmyslu užít je v řízení před orgánem sociálního zabezpečení anebo před jiným orgánem veřejné moci, v trestním, občanském nebo jiném soudním řízení, nebo
 +  * **Odst. 1, alinea 2**– pachatel __užije__ v řízení před orgánem sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné moci, v trestním, občanském nebo jiném soudním řízení takové __zprávy, posudku nebo nálezu jako pravého__
 +  * **Odst. 2, alinea 1**- __lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba vystaví nepravdivou nebo hrubě zkreslenou lékařskou zprávu, posudek nebo nález nebo v něm zamlčí podstatné skutečnosti__ o zdravotním stavu svém nebo jiného, aby jej bylo užito v řízení před orgánem sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné moci, v trestním, občanském nebo jiném soudním řízení, nebo
 +  * **Odst. 2, alinea 2**– pachatel __užije takové lékařské zprávy, posudku nebo nálezu v řízení__ před orgánem sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné moci, v trestním, občanském nebo jiném soudním řízení.
 +  * Nejčastěji půjde o vystavení „neschopenky“
 +  * **Pachatel**– odst. 1 kdokoli, odst. 2 speciální subjekt – lékař či jiná způsobilá zdravotnická osoba
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl, v prvních alineách pak i účel jednání – použít zprávu v uvedeném řízení
 +=====      Maření přípravy a průběhu voleb a referenda (§ 351)      =====
 +
 +  * __Objekt__– zájem na řádném průběhu voleb či referenda a jejich přípravy
 +  * __Objektivní stránka__– různé možnosti maření, nově také kupčení s hlasy voličů
 +  * __Subjektivní stránka__– úmysl
 +  * __Pachatel__– kdokoli
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code