Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-23 [2016/12/29 14:57] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   23.       ​Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ úplatkářství (3. díl hlavy 10.)    ======
 +
 +=====     ​Přijetí úplatku (§ 331)     =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na řádném, nestranném a zákonném obstaráváním věcí obecného zájmu a zájem na řádném výkonu podnikatelské činnosti
 +  * **Objektivní stránka**– odst. 1 - pachatel:
 +      * sám nebo prostřednictvím jiného __v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu__ pro sebe nebo pro jiného __přijme nebo si dá slíbit úplatek__ (alinea 1), nebo
 +      * sám nebo prostřednictvím jiného __v souvislosti s podnikáním__ svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného __přijme nebo si dá slíbit úplatek__ (alinea 2)
 +  * __Přísněji trestný pak je ten, kdo za okolností v odst. 1 úplatek žádá__
 +  * Je nutné, aby mezi úplatkem a obstaráváním věcí obecného zájmu byla souvislost
 +  * **Obstarávání věci obecného zájmu**– __činnost, při které jsou plněny úkoly, na kterých má zájem celá společnost,​ nebo alespoň větší skupina občanů__. Dle judikatury např. i fotbalové soutěže (=> přijetí úplatku jako rozhodčí). Podle společného ustanovení § 334(3) se za obstarávání věcí obecného zájmu považuje __též zachovávání povinnosti uložené právním předpisem nebo smluvně převzaté, jejímž účelem je zajistit, aby v obchodních vztazích nedocházelo k poškozování nebo bezdůvodnému zvýhodňování účastníků__ těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají.
 +  * **Přijetí úplatku**– pachateli se přímo či nepřímo dostane úplatek do dispozice, nevyžaduje se předchozí výslovný souhlas
 +  * **Slib úplatku (u podplácení**,​ u přijetí úplatku jen „dát si slíbit“!!!) – vyjádření závazku poskytnout úplatek v budoucnu, na rozdíl od nabídky bývá méně konkrétní;​ znak „dát si slíbit úplatek“ je materiálně přípravou
 +  * **Žádost o úplatek**– zřetelné, výslovné projevení vůle získat pro sebe či jiného úplatek
 +  * Úplatek (§ 334(1)) - neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění,​ které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok
 +  * Lze takto postihnout i jednání, kdy se úplatek žádá/​přijímá za jednání v souladu s právními předpisy – např. vydání zákonného rozhodnutí či zrychlení rozhodovacího procesu
 +  * __TČ dokonán již přijetím úplatku__, je lhostejné, zda za něj byla výhoda poskytnuta
 +  * **Pachatel**– speciální subjekt – osoba, která se účastní na obstarávání věci obecného zájmu či na jednání v souvislosti s podnikatelskou činností; v kvalifikované SP pak úřední osoba
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * Možný souběh se zneužitím pravomoci úřední osoby (§ 329)
 +
 +=====      Podplácení (§ 332)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na řádném, nestranném a zákonném obstaráváním věcí obecného zájmu a zájem na řádném výkonu podnikatelské činnosti
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel:
 +      * jinému nebo pro jiného __v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek__ (alinea 1), nebo
 +      * jinému nebo pro jiného __v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek__ (alinea 2)
 +  * Na trestnosti nic nemění odmítnutí úplatku
 +  * __Poskytnutí úplatku__– přímé předání úplatku i nepřímé poskytnutí výhody či protislužby,​ podplácená osoba musí o úplatku vědět (nepůjde o poskytnutí,​ pokud někdo zanechá obálku nenápadně v kanceláři)
 +  * __Nabídnutí úplatku__– pachatel projeví, byť i konkludentně,​ ochotu poskytnout úplatek
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * Judikatura:
 +      * Možný souběh s návodem k TČ zneužití pravomoci úřední osoby
 +      * Nejde o podplácení,​ je-li uplácen svědek (třeba i budoucí svědek), aby zamlčel podstatné údaje, půjde o návod k TČ křivé výpovědi
 +
 +=====      Nepřímé úplatkářství (§ 333)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na řádném, nestranném a zákonném obstaráváním věcí obecného zájmu
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __žádá, poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek nebo přijme__ úplatek za to, že __bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil__
 +  * Zde je tedy trestné působení pouze na úřední osoby, poněvadž je nepřímé úplatkářství méně závažnou formou úplatkářství obecně
 +  * **Pachatel**– kdokoli, kdo svým vlivem působí na výkon pravomoci úřední osoby, aniž by sám byl účasten na tomto výkonu; většinou rodinní příslušníci úřední osoby
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * Možný souběh se zneužitím pravomoci úřední osoby (§ 329) či se zasahováním do nezávislosti soudu (§ 335)
 +  * **Judikatura – rozlišení mezi nepřímým úplatkářstvím,​ pomocí k přijetí úplatku a podvodem:**
 +      * __nepřímé úplatkářství__– pachatel, který žádá či přijal úplatek, jedná bez součinnosti s osobou, na kterou má svým vlivem působit
 +      * __pomoc k přijetí úplatku__– pomocník zde přijímá úplatek v součinnosti s úřední osobou a pro ni
 +      * __podvod__– pachatel přijme úplatek či jej žádá s tím, že bude svým vlivem působit na úřední osobu, avšak takto neučiní a ani to učinit neměl v úmyslu
 +=====      Společné ustanovení (§ 334)      =====
 +
 +  * __Definice úplatku__(viz výše__), rozšíření definice obstarávání věci obecného zájmu__ (viz výše) a **rozšíření úředních osob nad rámec § 127 o osoby v postavení zahraničních úředních osob** (viz obecné informace o této hlavě)
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code