Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství (3. díl hlavy 10.)

Přijetí úplatku (§ 331)

 • Objekt– zájem na řádném, nestranném a zákonném obstaráváním věcí obecného zájmu a zájem na řádném výkonu podnikatelské činnosti
 • Objektivní stránka– odst. 1 - pachatel:
  • sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek (alinea 1), nebo
  • sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek (alinea 2)
 • Přísněji trestný pak je ten, kdo za okolností v odst. 1 úplatek žádá
 • Je nutné, aby mezi úplatkem a obstaráváním věcí obecného zájmu byla souvislost
 • Obstarávání věci obecného zájmučinnost, při které jsou plněny úkoly, na kterých má zájem celá společnost, nebo alespoň větší skupina občanů. Dle judikatury např. i fotbalové soutěže (⇒ přijetí úplatku jako rozhodčí). Podle společného ustanovení § 334(3) se za obstarávání věcí obecného zájmu považuje též zachovávání povinnosti uložené právním předpisem nebo smluvně převzaté, jejímž účelem je zajistit, aby v obchodních vztazích nedocházelo k poškozování nebo bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají.
 • Přijetí úplatku– pachateli se přímo či nepřímo dostane úplatek do dispozice, nevyžaduje se předchozí výslovný souhlas
 • Slib úplatku (u podplácení, u přijetí úplatku jen „dát si slíbit“!!!) – vyjádření závazku poskytnout úplatek v budoucnu, na rozdíl od nabídky bývá méně konkrétní; znak „dát si slíbit úplatek“ je materiálně přípravou
 • Žádost o úplatek– zřetelné, výslovné projevení vůle získat pro sebe či jiného úplatek
 • Úplatek (§ 334(1)) - neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok
 • Lze takto postihnout i jednání, kdy se úplatek žádá/přijímá za jednání v souladu s právními předpisy – např. vydání zákonného rozhodnutí či zrychlení rozhodovacího procesu
 • TČ dokonán již přijetím úplatku, je lhostejné, zda za něj byla výhoda poskytnuta
 • Pachatel– speciální subjekt – osoba, která se účastní na obstarávání věci obecného zájmu či na jednání v souvislosti s podnikatelskou činností; v kvalifikované SP pak úřední osoba
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Možný souběh se zneužitím pravomoci úřední osoby (§ 329)

Podplácení (§ 332)

 • Objekt– zájem na řádném, nestranném a zákonném obstaráváním věcí obecného zájmu a zájem na řádném výkonu podnikatelské činnosti
 • Objektivní stránka– pachatel:
  • jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek (alinea 1), nebo
  • jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek (alinea 2)
 • Na trestnosti nic nemění odmítnutí úplatku
 • Poskytnutí úplatku– přímé předání úplatku i nepřímé poskytnutí výhody či protislužby, podplácená osoba musí o úplatku vědět (nepůjde o poskytnutí, pokud někdo zanechá obálku nenápadně v kanceláři)
 • Nabídnutí úplatku– pachatel projeví, byť i konkludentně, ochotu poskytnout úplatek
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Judikatura:
  • Možný souběh s návodem k TČ zneužití pravomoci úřední osoby
  • Nejde o podplácení, je-li uplácen svědek (třeba i budoucí svědek), aby zamlčel podstatné údaje, půjde o návod k TČ křivé výpovědi

Nepřímé úplatkářství (§ 333)

 • Objekt– zájem na řádném, nestranném a zákonném obstaráváním věcí obecného zájmu
 • Objektivní stránka– pachatel žádá, poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil
 • Zde je tedy trestné působení pouze na úřední osoby, poněvadž je nepřímé úplatkářství méně závažnou formou úplatkářství obecně
 • Pachatel– kdokoli, kdo svým vlivem působí na výkon pravomoci úřední osoby, aniž by sám byl účasten na tomto výkonu; většinou rodinní příslušníci úřední osoby
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Možný souběh se zneužitím pravomoci úřední osoby (§ 329) či se zasahováním do nezávislosti soudu (§ 335)
 • Judikatura – rozlišení mezi nepřímým úplatkářstvím, pomocí k přijetí úplatku a podvodem:
  • nepřímé úplatkářství– pachatel, který žádá či přijal úplatek, jedná bez součinnosti s osobou, na kterou má svým vlivem působit
  • pomoc k přijetí úplatku– pomocník zde přijímá úplatek v součinnosti s úřední osobou a pro ni
  • podvod– pachatel přijme úplatek či jej žádá s tím, že bude svým vlivem působit na úřední osobu, avšak takto neučiní a ani to učinit neměl v úmyslu

Společné ustanovení (§ 334)

 • Definice úplatku(viz výše), rozšíření definice obstarávání věci obecného zájmu (viz výše) a rozšíření úředních osob nad rámec § 127 o osoby v postavení zahraničních úředních osob (viz obecné informace o této hlavě)

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code