Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob

Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných obecně

 • 10. hlava zvláštní části TZ
 • Druhový objekt– ochrana celé řady společenských zájmů a hodnot nezbytných k řádnému fungování demokratického právního státu a ochrana veřejnosti
 • Podle chráněného objektu je hlava rozdělena do 8 dílů:
  1. Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby – ochrana řádného výkonu pravomoci před útoky zvenčí
  2. Trestné činy úředních osob – zde jde naopak o útoky zevnitř
  3. Úplatkářství
  4. Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci
  5. Trestné činy narušující soužití lidí
  6. Jiná rušení veřejného pořádku
  7. Organizovaná zločinecká skupina
  8. Některé další formy trestné součinnosti
 • Pachatel– obvykle kdokoli, u některých TČ však jde o speciální subjekt (úřední osoba, znalec, svědek); subjektivní stránka – většinou úmysl

Úřední osoba

 • Podle definice v § 127 je zapotřebí kumulativního splnění 3 znaků:
  • Jde o některou z osob vypočtených v § 127(1),a-i:
   • a) soudce,
   • b) státní zástupce,
   • c) prezident ČR, poslanec nebo senátor PČR, člen vlády ČR nebo jiná osoba zastávající funkci v jiném orgánu veřejné moci (např. prezident NKÚ, člen bankovní rady ČNB),
   • d) člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy (např. hejtman, starosta), orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci (např. zaměstnanec Úřadu práce; nikoli ale zájmové samosprávy!!),
   • e) příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník obecní policie,
   • f) soudní exekutor při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce,
   • g) notář při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař,
   • h) finanční arbitr a jeho zástupce,
   • i) fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží,
  • Osoba musí plnit úkoly státu nebo společnosti a používat při tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů
  • Případný TČ musí být spáchán v souvislosti s pravomocí a odpovědností této osoby; toto se projevuje ve 2 formách, kdy útok:
   • je směřován na výkon pravomoci – pachatel má úmysl ovlivnit činnost orgánu veřejné moci či úřední osoby
   • je páchán pro výkon pravomoci - msta za již vykonanou pravomoc
 • Jako reakce na vstup ČR do EU bylo v § 127(3) zakotveno postavení tzv. zahraniční úřední osoby - úřední osoba cizího státu nebo mezinárodní organizace se za podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 považuje za úřední osobu podle trestního zákona, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva (např. ochrana policistů při přeshraničním pronásledování)
 • Společné ustanovení § 327 rozšiřuje pojetí úřední osoby pro TČ v § 323-326 o:
  • osobu, která vystoupila na podporu nebo na ochranuorgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci anebo úřední osoby.
  • mezinárodně chráněnou osobu (čímž se vlastně rozšiřuje věcná působnost TZ o ochranu cizozemských/mezinárodních statků), kterou se rozumí:
   • úřední osoba cizího státu nebo mezinárodní organizace, která požívá diplomatické nebo jiné výsady a imunity podle mezinárodního práva, nebo
   • osoba zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo pracující v mezinárodním soudním orgánu (např. ESLP, ICC).
 • U úplatkářstvíje definice § 127 rozšířena ještě o tzv. zahraniční úřední osoby, jde o splnění závazku vyplývající zejména z Úmluvy o boji proti korupci úředních osob ES nebo členských států EU a z Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských organizacích. Definice úřední osoby je tedy pro úplatkářství rozšířena následovně (§ 334(2)):
  • Úřední osobou podle § 331 až 333 se vedle osoby uvedené v § 127 rozumí též jakákoliv osoba
   • a) zastávající funkci v zákonodárném orgánu, soudním orgánu nebo v jiném orgánu veřejné moci cizího státu,
   • b) zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo pracující v mezinárodním soudním orgánu,
   • c) zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo pracující v mezinárodní nebo nadnárodní organizaci vytvořené státy nebo jinými subjekty mezinárodního práva veřejného nebo v jejím orgánu nebo instituci, nebo
   • d) zastávající funkci v podnikající právnické osobě, v níž má rozhodující vliv Česká republika nebo cizí stát,

pokud je s výkonem takové funkce, zaměstnání nebo práce spojena pravomoc při obstarávání věcí obecného zájmu a trestný čin byl spáchán v souvislosti s touto pravomocí.

 • Pravomoc– ústřední pojem vztahující se k úřední osobě, projevuje se v právu autoritativně rozhodovat o právech a právem chráněných zájmech a povinnostech dalších subjektů, druhý účastník tohoto vztahu pak není nadán stejnou pravomocí jako úřední osoba
 • Pojem úřední osoby není spojen s konkrétní osobou či kategorií osob, ale pouze s výkonem určité veřejné činnosti– např. soudní exekutor jako úřední osoba bude chráněn jen při výkonu své exekutorské činnosti, nikoli v soukromém životě
 • Orgán veřejné moci– taktéž hojně užíván v 10. hlavě, jde o orgán autoritativně rozhodující o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně, přičemž veřejnou moc vykonává stát především prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní, a za určitých podmínek ji může vykonávat i prostřednictvím dalších subjektů (judikatura ÚS)

Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby (1. díl)

Násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323)

 • Objekt– zájem na nerušeném, řádném a zákonném výkonu pravomoci orgánu veřejné moci (orgán veřejné moci a jeho rozšíření v § 327 viz výše)
 • Objektivní stránka – užití násilí = použití fyzické síly k působení na vůli člověka s cílem překonat kladený nebo očekávaný odpor či mu zamezit, násilí může směřovat proti kolektivnímu orgánu, jeho členovi i proti věci, pokud má působit na výkon pravomoci orgánu veřejné moci.
 • Čin je dokonán již užitím násilí, k ovlivnění nemusí dojít
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránkaúmysl přímý, a to působit na výkon pravomoci tak, aby napadený orgán svou pravomoc nevykonal nebo ji vykonal jinak, než původně zamýšlel. Pachatel je odpovědný také, pokud použil násilí proto, aby přinutil orgán plnit úkoly vyplývající z jeho pravomoci v souladu se zákonem (= úmysl přesahující objektivní stránku SPTČ – tzv. dvojí úmysl, nejen, že jde o TČ úmyslný, ale navíc k tomuto úmyslu přistupuje ještě další úmysl, v tomto konkrétním případě úmysl přinutit orgán…)
 • Vyloučen souběh s TČ proti životu a zdraví (buďto by šlo o kvalifikovanou SP § 323 nebo, v případě úmyslného usmrcení, jen o vraždu)
 • Možný souběh s pomluvou (§ 184)

Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci (§ 324)

 • Objekt– zájem na nerušeném, řádném a zákonném výkonu pravomoci orgánu veřejné moci
 • Objektivní stránkapachatel jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením značné škody; výhružka musí být míněna vážně a vyvolat obavu, je nerozhodné, zda měl pachatel v úmyslu ji splnit či nikoli
 • Subjektivní stránka– pachatel alternativně jedná:
  • v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu veřejné moci (= úmysl přesahující objektivní stránku směřující na současný či budoucí výkon pravomoci), nebo
  • pro výkon pravomoci takového orgánu (= pohnutka, směřuje do minulosti, msta)
 • Pachatel– kdokoli

Násilí proti úřední osobě (§ 325)

 • Objekt– zájem na nerušeném výkonu povinnosti a pravomoci úřední osoby
 • Objektivní stránka– užití násilí
 • Předmět útoku– typicky úřední osoba, ale, stejně jako u orgánu veřejné moci, také např. věc či třetí osoba
 • Subjektivní stránka– pachatel jedná v přímém úmyslu:
  • působit na výkon pravomoci úřední osoby (= úmysl přesahující obj. stránku) nebo
  • pro výkon pravomoci úřední osoby (pohnutka)
 • Pachatel– kdokoli
 • TČ § 325 a 326 jsou ve vztahu subsidiarity k § 323 a 324
 • Násilí páchané na příslušníku policie ČR v úmyslu působit na výkon jeho pravomoci je TČ podle § 325 a nikoli podle § 323
 • Obdobně jako u násilí proti orgánu veřejné moci, i zde je vyloučen souběh s TČ proti životu a zdraví
 • Judikatura:
  • Řidič, který najíždí autem na policistu, aby uskočil, s cílem vyhnout se silniční kontrole, páchá násilí proti úřední osobě se zbraní (tou je auto)
  • Pokud policista překročil svou pravomoc a uskutečňuje zákrok, jde v případě překročení meze nutné obrany ze strany toho, proti kterému je zákrok veden, o ublížení na zdraví

Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu (§ 326)

 • Objekt– zájem na nerušeném výkonu povinnosti a pravomoci úřední osoby
 • Po objektivní i subjektivní stránce shodné s § 324, rozdíl je jen v objektu

Společné ustanovení (§ 327)

 • Odst. 1- Ochrana podle § 323 až 326 se poskytuje také osobě, která vystoupila na podporu nebo na ochranu orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci anebo úřední osoby – jde o případy, kdy se někdo zastane orgánu veřejné moci či úřední osoby; vystoupení na ochranu úřední osoby často spočívá v pomoci ochránit jeho tělesnou integritu, čest či vážnost. Není nutné, aby byl dotyčný o to požádán či, aby úřední osoba byla této podpoře přítomna, důležitá však je přiměřenost této podporu útoku pachatele, nepřiměřená pomoc ochrany nepožívá. pro trestní odpovědnost pachatele je nutné, aby tento věděl, že osoba vystoupila na podporu či ochranu orgánu veřejné moci nebo úřední osoby.
 • Odst. 2– ochrana se poskytuje i tzv. mezinárodně chráněné osobě (viz výše)

Přisvojení pravomoci úřadu (§ 328)

 • Nová SP (2010)
 • Objekt– zájem na řádném výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a ochrana společnosti před osobami neoprávněně se vydávajícími za orgán veřejné moci
 • Objektivní stránka– dvě alternativy:
  • Alinea 1– pachatel neoprávněně vykonává úkony, které jsou vyhrazeny orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jinému orgánu veřejné moci ⇒ TČ hromadný
  • Alinea 2– pachatel vykoná úkon, který může být vykonán jen z moci úřední orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci ⇒ postačí vykonání 1 úkonu
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Pachatel– kdokoli (kromě reprezentanta daného orgánu veřejné moci, pokud by ten překročil svou pravomoc nebo ji vykonal způsobem odporujícímu právnímu předpisu, šlo by o zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329)
 • Např. vydávání se za policistu a následné vybírání pokut či dokonce přepadení auta

Trestné činy úředních osob (2. díl)

Zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329)

 • Objekt– zájem na řádném výkonu pravomocí úřední osoby
 • Objektivní stránkaúřední osoba zneužije svou pravomoc tím, že:
  • a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu – pachatel porušuje či obchází jiný než trestní zákon nebo podzákonnou normu
  • b) překročí svou pravomoc - pachatel vykonává činnost, která patří do pravomoci jiné úřední osoby, jiného orgánu, nebo jedná bez potřebného zmocnění, anebo jde o činnost, která mu nepřísluší vůbec a předstírá opak
  • c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci – opomenutí povinnosti uložené právním řádem či vycházející z pachatelovy funkce či zařazení
 • Je možné, aby útok byl podřazen pod vícero z těchto bodů a je taktéž možné, aby v případě splnění zákonných podmínek šlo o pokračující trestný čin
 • Pachatel– speciální subjekt – úřední osoba; účastník = kdokoli
 • Subjektivní stránkaúmysl u všech třech jednání, k tomuto úmyslu navíc přistupuje úmysl způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch (jde o úmysl přesahující objektivní stránku, není tedy nutné, aby škoda skutečně vznikla či byl získán neoprávněný prospěch)
 • Možný souběh s TČ přijetí úplatku, ale i s TČ proti životu a zdraví i některými majetkovými TČ
 • Judikatura:
  • Možný jednočinný souběh podplácení a návodu k TČ zneužití pravomoci úřední osoby – podplácím, aby dotyčný zneužil svou pravomoc
  • Možný souběh i s vydíráním – např. policista při výslechu nutí dlužníka ke splacení dluhu pod hrozbou vazby, zahájení trestního stíhání apod.

Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§ 330)

 • Objekt– zájem na řádném výkonu pravomoci úřední osoby a zájem na ochraně práv FO a PO
 • Objektivní stránka- úřední osoba při výkonu své pravomoci z nedbalostizmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu
 • Důležitý úkol– důležitost je třeba zjišťovat z významu úkolu z hlediska státu, společnosti, organizace, podniku nebo instituce, v níž je úřední osoba činná
 • Zmaření– znemožnění splnění úkolu v době, kdy měl být splněn
 • Podstatné ztížení splnění– je třeba nyní na onen úkol vynaložit mnohem více energie, času či prostředků, než bylo zapotřebí před tím
 • Pachatel– speciální subjekt – úřední osoba
 • Subjektivní stránka– nedbalost

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code