Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-21 [2016/12/29 14:40] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   21.       ​Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci ​   ======
 +
 +  * **9. hlava zvláštní části TZ**(v TZ z r. 1961 byla hlavou první)
 +  * **Druhový objekt**– ochrana zájmů ČR proti TČ namířeným proti jejímu ústavnímu zřízení, bezpečnosti a obranyschopnosti. Některá ustanovení poskytují ochranu i cizímu státu (§ 311, 312) nebo mezinárodní organizaci (§ 315). Ochranou výše uvedených zájmů demokratického státu se zabezpečuje taktéž ochrana základních práv a svobod občanů, pouze demokratické zřízení totiž garantuje pluralitní demokracii, tedy systém založený na svobodném a dobrovolném vzniku a soutěži pol. stran respektujících dem. principy.
 +  * Druhovému objektu odpovídá také **členění hlavy do 3 dílů:**
 +      * **1. TČ proti základům republiky**– postihují se útoky namířené proti samotné existenci republiky a jejím základům, základy státu jsou individuálním objektem TČ podle § 309-315. V § 310-314 přistupuje také ochrana obranyschopnosti republiky, v § 310 je chráněna i územní celistvost a samostatnost republiky a v § 315 samostatnost republiky. TČ teroristického útoku (§ 311) rozšiřuje ochranu o základní politickou, hospodářskou či sociální strukturu republiky nebo mez. organizace. __Sekundárními objekty__ jsou život, zdraví lidí, majetkové i nemajetkové hodnoty.
 +      * **2. TČ proti bezpečnosti republiky**– chrání republiku před činy poškozujícími její bezpečnost ve sféře utajovaných informací
 +      * **3. TČ proti obraně státu**– chrání před útoky na obranyschopnost republiky, ať už v době války, či míru
 +  * **Objektivní stránka**– útoky proti chráněným zájmům různorodé povahy
 +  * **Spáchání činu za stavu ohrožení státu či za válečného stavu**– TČ spolupráce s nepřítelem a TČ válečné zrady mohou být spáchány pouze za tohoto stavu, __u jiných činů jde o okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby__ ​    * __Stav ohrožení státu__– vyhlašuje Parlament na návrh vlády, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu, územní celistvost či jeho demokratické základy. Pro schválení návrhu je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců i senátorů (zák. o bezpečnosti ČR)
 +      * __Válečný stav__– vyhlašuje Parlament, je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mez. závazky o společné obraně proti napadení (čl. 43 Ústavy)
 +  * **Pachatel**– zpravidla kdokoli, speciální/​konkrétní subjekt – občan ČR (§ 309, 320, 321) jinde ten, kdo je pověřen zastupovat ČR či mez. organizaci (§ 315) anebo u vyzvědačství (§ 316) je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby, myla-li mu ochrana utajovaných informací zvlášť uložena
 +  * **Subjektivní stránka**– zejména úmysl (někde jen přímý), výjimkou je TČ ohrožení utajované informace, který lze spáchat i z nedbalosti (§ 318), teroristický útok pak zahrnuje i pohnutku pachatele
 +=====      Trestné činy proti základům ČR, cizího státu a mez. organizace ​ (1. díl)      =====
 +
 +==== Vlastizrada (§ 309) ====
 +
 +  * **Objekt**– ústavní zřízení, územní celistvost, samostatnost nebo obranyschopnost ČR
 +  * __Ústavní zřízení__– ústavním pořádkem stanovené uspořádání státních orgánů, orgánů samosprávy a politických organizací,​ jejich vzájemné vztahy a pravidla fungování
 +  * __Územní celistvost__– jednota státního území, které představuje nedělitelný celek
 +  * __Samostatnost republiky__– právo rozhodovat o všech otázkách vnitřní a zahraniční politiky státu prostřednictvím příslušných orgánů samostatně bez vlivu cizí státní moci. Omezením samostatnosti však není plnění smluvních závazků z dobrovolně uzavřených mez. smluv (např. členství v NATO)
 +  * __Obranyschopnost republiky__– způsobilost odvrátit útok vnějšího nepřítele
 +  * **Objektivní stránka**– odkazuje na objektivní stránky dalších skutkových podstat: pachatel – občan ČR, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá TČ rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314)
 +  * __Spojení s cizí mocí nebo činitelem__– navázání přímého či nepřímého kontaktu, na jehož formě nezáleží,​ není rozhodující ani to, kdo dal ke kontaktu podnět. Kontakt musí být navázán a udržován s cílem spáchat některý z TČ uvedených ve SP. Spojení nemusí mít každý ze spolupachatelů/​účastníků,​ stačí jejich vědomí a souhlas s ním.     * __Cizí moc__– každý stát mimo ČR či nadstátní organizace sdružující několik států
 +      * __Cizí činitel__– FO nebo PO, která není orgánem nebo institucí státu, není oprávněna jménem státu jednat, ale s ohledem na své ekonomické či společenské postavení má významný vliv na politické dění ve své zemi nebo v mez. vztazích (např. významný politik či podnikatel)
 +  * **Pachatel**– konkrétní subjekt – občan ČR, další občanství je nerozhodné
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl (i ve vztahu ke spojení s cizí moci či činitelem)
 +  * Zvlášť závažný zločin a **příprava je trestná**
 +  * Vyloučen souběh s § 310 až 314 (vlastizrada je speciálním případem)
 +  * Možný souběh např. s vyzvědačstvím (§ 316)
 +  * __Judikatura:​__
 +      * ČSSR byla po r. 1968 jen vazalem cizí státní moci, jednání v období nesvobody sice vykazovalo některé formální znaky TČ proti základům a bezpečnosti republiky, nezasáhlo však objekt těchto trestných činů
 +
 +====      Rozvracení republiky (§ 310)      ====
 +
 +  * **Objekt**– základy existence demokratického státu, tj. ústavní zřízení, územní celistvost, obranyschopnost nebo samostatnost
 +  * **Objektivní stránka**– aktivní účast na násilných akcích proti republice/​jejich orgánům
 +  * __Orgány republiky__– zákonodárné,​ výkonné či soudní
 +  * __Musí jít o více násilných akcí__, které mohou probíhat buď současně či postupně, __postačuje účast na jedné takové akci, pokud si je pachatel vědom, že jde pouze o jednu z více násilných akc__í
 +  * __Násilná akce__= vystoupení více osob, které používají násilí či pohrůžku bezprostředním násilí, to spočívá v použití síly proti osobě nebo věci a slouží k překonání odporu či k vynucení určitého jednání nebo rozhodnutí
 +  * **Pachatel**– kdokoli, příprava je trestná
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl, __úmysl rozvrátit__ (na rozdíl od sabotáže, kde je úmysl poškodit), rozvracením se rozumí nejen úplné zničení chráněných objektů, ale i stačí jejich dezorganizace vedoucí k tomu, že daná instituce již nemůže plnit svůj účel
 +====      Teroristický útok (§ 311)      ====
 +
 +  * SP zakotvená novelou v r. 2004, představující splnění závazku ČR vůči mez. dokumentům,​ zejména vůči Evropské úmluvě o potlačování terorismu (1977), na které navazovalo rozhodnutí Rady o boji proti terorismu (2002), které definovalo SP některých trestných činů majících vztah k terorismu
 +  * **Objekt**– ústavní zřízení, obranyschopnost republiky, základní politická, sociální nebo hospodářská struktura republiky; __sekundárním objektem__ je život, zdraví, osobní svoboda jednotlivců a majetek. __Chráněna je též mez. organizace a cizí stát__ (viz společné ustanovení § 313)
 +  * **Objektivní stránka – 2 zákl. SP:**
 +      * **Odst. 1**– kazuistický,​ obecně lze říci, že __jde o násilná jednání, která způsobují smrt či vážnou tělesnou újmu jakékoli osoby, nebo vážné škody__ na veřejném nebo soukromém majetku, na dopravě, informačních a telekomunikačních systémech, součástech infrastruktury nebo životním prostředím
 +      * **Odst. 2**– pachatel __jednáním uvedeným v odst. 1 vyhrožuje nebo toto jednání finančně, materiálně nebo jinak podporuje__ (podpora = obdoba pomoci, zde se tedy přímo ve SP postihuje pomoc, návodce či organizátor zůstává postižen podle § 24)
 +  * Jedním z možných jednání podle odst. 1 je i braní rukojmí a únos:
 +      * **Rukojmí**(definováno v Mez. úmluvě proti braní rukojmí, 1979) – osoba, které se zmocní či ji zadrží jiná osoba a hrozí jejím usmrcením, zraněním nebo jinou újmou nebo dalším zadržováním s cíle donutit třetí stranu, aby učinila jakýkoli čin nebo aby se činu zdržela, ať už jde o přímou či nepřímou podmínku propuštění rukojmí; hmotným předmětem útoku se může stát kdokoli, kdo může pachateli sloužit k tomuto účelu (např. senátor, soudce, rodinný příslušník těchto osob apod.)
 +      * **Únos**– odvedení a zadržování jiného proti jeho vůli, na prostředcích nezáleží (může jít i o lest)
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl orientovaný na poškození primárních objektů SP, navíc je zde vyžadována i speciální **pohnutka** – „závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo“
 +  * TČ teroru (§ 312) je subsidiární k ter. útoku (usmrcení v úmyslu poškodit ústavní zřízení ČR nemusí vždy být ter. útokem podle § 311), subsidiární k § 311 je i TČ rozvracení republiky
 +  * Vlastizrada – speciální případ teroristického činu
 +  * § 311 je speciální ve vztahu k TČ obecně nebezpečným
 +  * __Příprava je trestná__
 +====      Teror (§ 312)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně ústavního zřízení ČR, __sekundární objekt__ – lidský život, ochrana se poskytuje i cizímu státu (§ 313)
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel jiného __úmyslně usmrtí__ (speciální případ vraždy)
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– __úmysl poškodit ústavní zřízení republiky__ (odlišnost od vraždy)
 +  * __Příprava je trestná__
 +  * Vyloučen souběh s vraždou i s teroristickým útokem (teror je k němu subsidiární,​ ter. útok vyžaduje kvalifikovanější subjektivní stránku)
 +
 +====      Sabotáž (§ 314)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně ústavního zřízení a obranyschopnosti republiky, ochrana je rozšířena i o mez. organizaci
 +  * **Objektivní stránka**– vymezena široce, __pachatel v sabotážním úmyslu__:
 +      * zneužije svého zaměstnání,​ povolání, postavení nebo funkce nebo
 +      * se dopustí jiného jednání k tomu, aby:
 +        * mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu mez. organizace, orgánu veřejné moci, ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, hospodářské organizace nebo jiné instituce nebo
 +        * způsobil v činnosti takového orgánu či organizace nebo instituce poruchu nebo jinou závažnou škodu
 +  * __Obj. stránka obsahuje mnoho znaků i jiných trestných činů__(např. zneužití pravomoci úřední osoby § 329, porušení povinnosti při správě cizího majetku § 220), __vůči kterým je ve vztahu speciality__
 +  * __Závažná škoda__– pojem je v celém TZ obsažen pouze u této SP; zahrnuje jak majetkovou újmu (která ale nesmí být vyšší než škoda velkého rozsahu, která je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby), tak i nemajetkovou újmu, která se nedá přesně finančně vyjádřit, musí se vztahovat k možnému poškození ústavního zřízení či obranyschopnosti republiky
 +  * K dokonání činu není třeba poruchy, stačí, že pachatel v sabotážním úmyslu zneužije svého postavení apod. nebo se v tomto úmyslu dopustí jiného protiprávního činu
 +  * **Pachatel**– v prvním případě jde o __speciální subjekt__, v druhé variantě pak __kdokoli__
 +  * **Subjektivní stránka**– __úmysl poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost republiky nebo poškodit mez. organizaci__
 +  * __Příprava je trestná__
 +  * __Judikatura__– protestní „sabotáže“ po 21.8.1968 je nutné považovat za krajní nouzi
 +====      Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace (§ 315)      ====
 +
 +  * Nový TČ, od r. 2009
 +  * **Objekt**– ochrana ústavního zřízení, územní celistvosti,​ obranyschopnosti či samostatnosti ČR, ochrana je rozšířena i na mez. organizaci, které je ČR členem
 +  * **Objektivní stránka**– 2 formy jednání postižitelné,​ __jedná-li pachatel v úmyslu poškodit ústavní zřízení, územní celistvost či obranyschopnost republiky nebo zničit její samostatnost nebo poškodit mez. organizaci__:​
 +      * Jednání pachatele pověřeného zastupovat ČR nebo mez. organizaci, jíž je ČR členem, vyjednávat s cizí mocí nebo jinak chránit zájmy ČR nebo mez. organizace
 +      * Jednání pachatele, který předstírá,​ že je takovou pověřenou osobou a vstoupí v jednání o důležité záležitosti ČR nebo mez. organizace, jíž je ČR členem, s osobou, která zastupuje zájmy cizí moci
 +  * **Subjektivní stránka**– __úmysl poškodit__ ústavní zřízení, územní celistvost či obranyschopnost republiky nebo zničit její samostatnost nebo poškodit mez. organizaci
 +  * **Pachatel – speciální subjekt**, ten, kdo je oprávněn zastupovat ČR atd.
 +  * __Příprava je trestná__
 +=====      Trestné činy proti bezpečnosti ČR, cizího státu a mez. organizace ​ (2. díl)      =====
 +
 +==== Vyzvědačství (§ 316) ====
 +
 +  * **Objekt**– ochrana utajovaných informací před jejich vyzrazením cizí mocí a ochrana některých mezinárodních závazků republiky k jiným státům či mez. organizacím
 +  * **Utajovaná informace**(zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) – informace zaznamenaná v jakékoli podobě a na jakémkoli nosiči, která je evidována v seznamu utajovaných informací a jejíž vyzrazení může způsobit újmu zájmům ČR nebo by mohlo být pro tyto zájmy nevýhodné. Seznamy utajovaných informací vede NBÚ a vydává je vláda svým nařízením. __Stupně utajení__:
 +      * Přísně tajné
 +      * Tajné
 +      * Důvěrné
 +      * Vyhrazené
 +  * __TZ požaduje, aby šlo o utajovanou informaci, jež má materiálně takový význam, že při jejím prozrazení nepovolaným osobám, může dojít k újmě zájmů ČR__
 +  * **Objektivní stránka**– **2 základní SP:**
 +      * **Odst. 1**– pachatel:
 +        * __vyzvídá__informaci utajovanou informaci podle zvláštního zákona s cílem vyzradit ji cizí moci
 +        * __sbírá__údaje obsahující informaci utajovanou podle zvláštního zákona s cílem vyzradit ji cizí moci nebo
 +        * úmyslně __vyzradí__ informaci utajovanou podle zvláštního zákona
 +      * __Vyzvídání__– jednání směřující k získání údajů majících charakter utajované informace; dokonáno v době, kdy pachatel podnikne kroky k získání těchto údajů, samotné jejich získání tedy není k dokonání třeba. Postačí i jednorázová činnost.
 +      * __Sběr__– jakákoli neoprávněná dispozice s utajovanými informacemi,​ tedy nejenom shromažďování údajů
 +      * __Vyzrazení__– ústně, písemně, prostřednictvím agenta atd.
 +      * **Odst. 2**– pachatel __umožní nebo usnadní__ činnost pachateli podle odst. 1 nebo organizaci, cílem které je vyzvídat utajované informace – jde materiálně __o formu pomoci__; např. poskytnutí úkrytu, dopravního prostředku atd.
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl, u odst. 1 úmysl přímý (s výjimkou vyzrazení, tam stačí i nepřímý)
 +  * __Příprava je trestná__
 +====      Ohrožení utajované informace (§ 317 – úmysl, § 318 – nedbalost) ​     ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně informací utajovaných podle zvláštního zákona před nepovolanou osobou
 +  * **Objektivní stránka**:
 +      * **§ 317**– pachatel:
 +        * __vyzvídá__informaci utajovanou informaci podle zvláštního zákona s cílem vyzradit ji nepovolané osobě
 +        * __sbírá__údaje obsahující informaci utajovanou podle zvláštního zákona s cílem vyzradit ji nepovolané osobě nebo
 +        * úmyslně __vyzradí__ informaci utajovanou podle zvláštního zákona nepovolané osobě
 +      * __Od vyzvědačství se liší tím, že vše směřuje vůči nepovolané osobě a nikoli vůči cizí moci__
 +      * __Nepovolaná osoba__– kdokoli, kdo nesplňuje podmínky přístupu k utajované informaci podle zák. č. 412/2005 Sb.
 +      * Trestnost se vztahuje na vyzrazení jakékoli utajované informace, jde-li o přísně tajnou či tajnou informaci, jedná se o okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby
 +      * **§ 318**– pachatel __způsobí vyzrazení__ utajované informace klasifikované jako „__přísně tajná“ nebo „tajná“__
 +      * k vyzrazení může dojít přímo (ústně, dopisem) či nepřímo (nezabezpečení ochrany objektu, ponechání listiny na místě přístupném veřejnosti)
 +      * Vztahuje se jen na přísně tajná a tajné informace
 +  * **Pachatel**- kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl/​úmysl přímý (§ 317), nedbalost (§ 318)
 +  * Příprava je trestná u úmyslné formy
 +
 +=====      Trestné činy proti obraně státu (3. díl)      =====
 +
 +==== Spolupráce s nepřítelem (§ 319) ====
 +
 +  * **Objekt**– ochrana obranyschopnosti státu a zájem na tom, aby občané vykonávali vojenskou službu v ozbrojených silách
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu opatřuje nepříteli prospěch nebo ho jakkoli podporuje__
 +  * __Podpora/​poskytování prospěchu__– jakákoli spolupráce s nepřítelem podporující jeho válečné úsilí, např. pomoc materiální,​ poskytování rad, informací atd.; podporu nepříteli je možné poskytovat i bez kontaktu s ním
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * __Příprava je trestná__
 +  * Ve vztahu subsidiarity k vlastizradě,​ teroru, sabotáži, vyzvědačství i válečné zradě
 +
 +====      Válečná zrada (§ 320)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na obraně státu a zájem na zabezpečení účasti občanů v ozbrojených silách ČR
 +  * **Objektivní stránka**– __občan ČR za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu koná službu v nepřátelském vojsku či ozbrojeném sboru__
 +  * __Nepřátelské vojsko/​ozbrojený sbor__– vojsko/sbor státu, se kterým je ČR ve válečném stavu nebo vojsko/sbor spojence tohoto státu
 +  * __Konání služby__– nejen aktivní účast v bojích, ale i služba beze zbraně, např. služba pořádková v týlových zařízeních
 +  * **Pachatel – speciální subjekt**– občan ČR; musí být občanem v době činu. Dvojí občanství je lhostejné, stejně jako ztráta občanství poté, co byl již čin dokonán.
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * Příprava je trestná
 +
 +====      Služba v cizích ozbrojených silách (§ 321)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na obraně státu a na zabezpečení účasti občanů v ozbrojených silách ČR
 +  * **Objektivní stránka**– __občan ČR bez povolení koná službu ve vojsku nebo ozbrojených silách jiného státu__
 +  * Branný zákon (zák. č. 585/2004 Sb.) – konání služby__ povoluje na žádost prezident __republiky;​ souhlas není zapotřebí v případě:
 +      * více st. občanství při vstupu do vojska/​ozbrojených sil daného státu
 +      * ozbrojených sil státu, který je členem mez. organizace zajišťující společnou obranu proti napadení, jejímž je ČR členem
 +  * Skutečnost,​ že cizí stát je spojencem ČR, nevede sama o sobě k závěru o nedostatku materiální podmínky činu
 +  * **Pachatel**– speciální subjekt – občan ČR
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +====      Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu (§ 322)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na plnění určitých povinností pro obranu státu, které jsou založeny zvláštními zákony
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel:
 +      * byť i z nedbalosti nesplní osobní nebo věcnou povinnost pro obranu vlasti
 +      * se úmyslně vyhýbá plnění takové povinnosti nebo
 +      * plnění takovéto povinnosti jinou osobou, byť i z nedbalosti, maří či ztěžuje
 +  * __Osobní povinnost__– osobní účast při obraně vlasti, např. setrvání v zaměstnání,​ vykonávání jednorázových prací atd.
 +  * __Věcná povinnost__– např. poskytnutí dopravního prostředku nebo ubytování pro ozbrojené síly
 +  * Nesplnit = nesplnit vůbec, neúplně, nekvalitně,​ opožděně či nepřesně
 +  * Vyhýbání se = pachatel úmyslně jedná tak, aby onu povinnost nemusel plnit
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code