Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci

 • 9. hlava zvláštní části TZ(v TZ z r. 1961 byla hlavou první)
 • Druhový objekt– ochrana zájmů ČR proti TČ namířeným proti jejímu ústavnímu zřízení, bezpečnosti a obranyschopnosti. Některá ustanovení poskytují ochranu i cizímu státu (§ 311, 312) nebo mezinárodní organizaci (§ 315). Ochranou výše uvedených zájmů demokratického státu se zabezpečuje taktéž ochrana základních práv a svobod občanů, pouze demokratické zřízení totiž garantuje pluralitní demokracii, tedy systém založený na svobodném a dobrovolném vzniku a soutěži pol. stran respektujících dem. principy.
 • Druhovému objektu odpovídá také členění hlavy do 3 dílů:
  • 1. TČ proti základům republiky– postihují se útoky namířené proti samotné existenci republiky a jejím základům, základy státu jsou individuálním objektem TČ podle § 309-315. V § 310-314 přistupuje také ochrana obranyschopnosti republiky, v § 310 je chráněna i územní celistvost a samostatnost republiky a v § 315 samostatnost republiky. TČ teroristického útoku (§ 311) rozšiřuje ochranu o základní politickou, hospodářskou či sociální strukturu republiky nebo mez. organizace. Sekundárními objekty jsou život, zdraví lidí, majetkové i nemajetkové hodnoty.
  • 2. TČ proti bezpečnosti republiky– chrání republiku před činy poškozujícími její bezpečnost ve sféře utajovaných informací
  • 3. TČ proti obraně státu– chrání před útoky na obranyschopnost republiky, ať už v době války, či míru
 • Objektivní stránka– útoky proti chráněným zájmům různorodé povahy
 • Spáchání činu za stavu ohrožení státu či za válečného stavu– TČ spolupráce s nepřítelem a TČ válečné zrady mohou být spáchány pouze za tohoto stavu, u jiných činů jde o okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby * Stav ohrožení státu– vyhlašuje Parlament na návrh vlády, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu, územní celistvost či jeho demokratické základy. Pro schválení návrhu je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců i senátorů (zák. o bezpečnosti ČR)
  • Válečný stav– vyhlašuje Parlament, je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mez. závazky o společné obraně proti napadení (čl. 43 Ústavy)
 • Pachatel– zpravidla kdokoli, speciální/konkrétní subjekt – občan ČR (§ 309, 320, 321) jinde ten, kdo je pověřen zastupovat ČR či mez. organizaci (§ 315) anebo u vyzvědačství (§ 316) je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby, myla-li mu ochrana utajovaných informací zvlášť uložena
 • Subjektivní stránka– zejména úmysl (někde jen přímý), výjimkou je TČ ohrožení utajované informace, který lze spáchat i z nedbalosti (§ 318), teroristický útok pak zahrnuje i pohnutku pachatele

Trestné činy proti základům ČR, cizího státu a mez. organizace (1. díl)

Vlastizrada (§ 309)

 • Objekt– ústavní zřízení, územní celistvost, samostatnost nebo obranyschopnost ČR
 • Ústavní zřízení– ústavním pořádkem stanovené uspořádání státních orgánů, orgánů samosprávy a politických organizací, jejich vzájemné vztahy a pravidla fungování
 • Územní celistvost– jednota státního území, které představuje nedělitelný celek
 • Samostatnost republiky– právo rozhodovat o všech otázkách vnitřní a zahraniční politiky státu prostřednictvím příslušných orgánů samostatně bez vlivu cizí státní moci. Omezením samostatnosti však není plnění smluvních závazků z dobrovolně uzavřených mez. smluv (např. členství v NATO)
 • Obranyschopnost republiky– způsobilost odvrátit útok vnějšího nepřítele
 • Objektivní stránka– odkazuje na objektivní stránky dalších skutkových podstat: pachatel – občan ČR, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá TČ rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314)
 • Spojení s cizí mocí nebo činitelem– navázání přímého či nepřímého kontaktu, na jehož formě nezáleží, není rozhodující ani to, kdo dal ke kontaktu podnět. Kontakt musí být navázán a udržován s cílem spáchat některý z TČ uvedených ve SP. Spojení nemusí mít každý ze spolupachatelů/účastníků, stačí jejich vědomí a souhlas s ním. * Cizí moc– každý stát mimo ČR či nadstátní organizace sdružující několik států
  • Cizí činitel– FO nebo PO, která není orgánem nebo institucí státu, není oprávněna jménem státu jednat, ale s ohledem na své ekonomické či společenské postavení má významný vliv na politické dění ve své zemi nebo v mez. vztazích (např. významný politik či podnikatel)
 • Pachatel– konkrétní subjekt – občan ČR, další občanství je nerozhodné
 • Subjektivní stránka– úmysl (i ve vztahu ke spojení s cizí moci či činitelem)
 • Zvlášť závažný zločin a příprava je trestná
 • Vyloučen souběh s § 310 až 314 (vlastizrada je speciálním případem)
 • Možný souběh např. s vyzvědačstvím (§ 316)
 • Judikatura:
  • ČSSR byla po r. 1968 jen vazalem cizí státní moci, jednání v období nesvobody sice vykazovalo některé formální znaky TČ proti základům a bezpečnosti republiky, nezasáhlo však objekt těchto trestných činů

Rozvracení republiky (§ 310)

 • Objekt– základy existence demokratického státu, tj. ústavní zřízení, územní celistvost, obranyschopnost nebo samostatnost
 • Objektivní stránka– aktivní účast na násilných akcích proti republice/jejich orgánům
 • Orgány republiky– zákonodárné, výkonné či soudní
 • Musí jít o více násilných akcí, které mohou probíhat buď současně či postupně, postačuje účast na jedné takové akci, pokud si je pachatel vědom, že jde pouze o jednu z více násilných akcí
 • Násilná akce= vystoupení více osob, které používají násilí či pohrůžku bezprostředním násilí, to spočívá v použití síly proti osobě nebo věci a slouží k překonání odporu či k vynucení určitého jednání nebo rozhodnutí
 • Pachatel– kdokoli, příprava je trestná
 • Subjektivní stránka– úmysl, úmysl rozvrátit (na rozdíl od sabotáže, kde je úmysl poškodit), rozvracením se rozumí nejen úplné zničení chráněných objektů, ale i stačí jejich dezorganizace vedoucí k tomu, že daná instituce již nemůže plnit svůj účel

Teroristický útok (§ 311)

 • SP zakotvená novelou v r. 2004, představující splnění závazku ČR vůči mez. dokumentům, zejména vůči Evropské úmluvě o potlačování terorismu (1977), na které navazovalo rozhodnutí Rady o boji proti terorismu (2002), které definovalo SP některých trestných činů majících vztah k terorismu
 • Objekt– ústavní zřízení, obranyschopnost republiky, základní politická, sociální nebo hospodářská struktura republiky; sekundárním objektem je život, zdraví, osobní svoboda jednotlivců a majetek. Chráněna je též mez. organizace a cizí stát (viz společné ustanovení § 313)
 • Objektivní stránka – 2 zákl. SP:
  • Odst. 1– kazuistický, obecně lze říci, že jde o násilná jednání, která způsobují smrt či vážnou tělesnou újmu jakékoli osoby, nebo vážné škody na veřejném nebo soukromém majetku, na dopravě, informačních a telekomunikačních systémech, součástech infrastruktury nebo životním prostředím
  • Odst. 2– pachatel jednáním uvedeným v odst. 1 vyhrožuje nebo toto jednání finančně, materiálně nebo jinak podporuje (podpora = obdoba pomoci, zde se tedy přímo ve SP postihuje pomoc, návodce či organizátor zůstává postižen podle § 24)
 • Jedním z možných jednání podle odst. 1 je i braní rukojmí a únos:
  • Rukojmí(definováno v Mez. úmluvě proti braní rukojmí, 1979) – osoba, které se zmocní či ji zadrží jiná osoba a hrozí jejím usmrcením, zraněním nebo jinou újmou nebo dalším zadržováním s cíle donutit třetí stranu, aby učinila jakýkoli čin nebo aby se činu zdržela, ať už jde o přímou či nepřímou podmínku propuštění rukojmí; hmotným předmětem útoku se může stát kdokoli, kdo může pachateli sloužit k tomuto účelu (např. senátor, soudce, rodinný příslušník těchto osob apod.)
  • Únos– odvedení a zadržování jiného proti jeho vůli, na prostředcích nezáleží (může jít i o lest)
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl orientovaný na poškození primárních objektů SP, navíc je zde vyžadována i speciální pohnutka – „závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo“
 • TČ teroru (§ 312) je subsidiární k ter. útoku (usmrcení v úmyslu poškodit ústavní zřízení ČR nemusí vždy být ter. útokem podle § 311), subsidiární k § 311 je i TČ rozvracení republiky
 • Vlastizrada – speciální případ teroristického činu
 • § 311 je speciální ve vztahu k TČ obecně nebezpečným
 • Příprava je trestná

Teror (§ 312)

 • Objekt– zájem na ochraně ústavního zřízení ČR, sekundární objekt – lidský život, ochrana se poskytuje i cizímu státu (§ 313)
 • Objektivní stránka– pachatel jiného úmyslně usmrtí (speciální případ vraždy)
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránkaúmysl poškodit ústavní zřízení republiky (odlišnost od vraždy)
 • Příprava je trestná
 • Vyloučen souběh s vraždou i s teroristickým útokem (teror je k němu subsidiární, ter. útok vyžaduje kvalifikovanější subjektivní stránku)

Sabotáž (§ 314)

 • Objekt– zájem na ochraně ústavního zřízení a obranyschopnosti republiky, ochrana je rozšířena i o mez. organizaci
 • Objektivní stránka– vymezena široce, pachatel v sabotážním úmyslu:
  • zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo
  • se dopustí jiného jednání k tomu, aby:
   • mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu mez. organizace, orgánu veřejné moci, ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, hospodářské organizace nebo jiné instituce nebo
   • způsobil v činnosti takového orgánu či organizace nebo instituce poruchu nebo jinou závažnou škodu
 • Obj. stránka obsahuje mnoho znaků i jiných trestných činů(např. zneužití pravomoci úřední osoby § 329, porušení povinnosti při správě cizího majetku § 220), vůči kterým je ve vztahu speciality
 • Závažná škoda– pojem je v celém TZ obsažen pouze u této SP; zahrnuje jak majetkovou újmu (která ale nesmí být vyšší než škoda velkého rozsahu, která je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby), tak i nemajetkovou újmu, která se nedá přesně finančně vyjádřit, musí se vztahovat k možnému poškození ústavního zřízení či obranyschopnosti republiky
 • K dokonání činu není třeba poruchy, stačí, že pachatel v sabotážním úmyslu zneužije svého postavení apod. nebo se v tomto úmyslu dopustí jiného protiprávního činu
 • Pachatel– v prvním případě jde o speciální subjekt, v druhé variantě pak kdokoli
 • Subjektivní stránkaúmysl poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost republiky nebo poškodit mez. organizaci
 • Příprava je trestná
 • Judikatura– protestní „sabotáže“ po 21.8.1968 je nutné považovat za krajní nouzi

Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace (§ 315)

 • Nový TČ, od r. 2009
 • Objekt– ochrana ústavního zřízení, územní celistvosti, obranyschopnosti či samostatnosti ČR, ochrana je rozšířena i na mez. organizaci, které je ČR členem
 • Objektivní stránka– 2 formy jednání postižitelné, jedná-li pachatel v úmyslu poškodit ústavní zřízení, územní celistvost či obranyschopnost republiky nebo zničit její samostatnost nebo poškodit mez. organizaci:
  • Jednání pachatele pověřeného zastupovat ČR nebo mez. organizaci, jíž je ČR členem, vyjednávat s cizí mocí nebo jinak chránit zájmy ČR nebo mez. organizace
  • Jednání pachatele, který předstírá, že je takovou pověřenou osobou a vstoupí v jednání o důležité záležitosti ČR nebo mez. organizace, jíž je ČR členem, s osobou, která zastupuje zájmy cizí moci
 • Subjektivní stránkaúmysl poškodit ústavní zřízení, územní celistvost či obranyschopnost republiky nebo zničit její samostatnost nebo poškodit mez. organizaci
 • Pachatel – speciální subjekt, ten, kdo je oprávněn zastupovat ČR atd.
 • Příprava je trestná

Trestné činy proti bezpečnosti ČR, cizího státu a mez. organizace (2. díl)

Vyzvědačství (§ 316)

 • Objekt– ochrana utajovaných informací před jejich vyzrazením cizí mocí a ochrana některých mezinárodních závazků republiky k jiným státům či mez. organizacím
 • Utajovaná informace(zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) – informace zaznamenaná v jakékoli podobě a na jakémkoli nosiči, která je evidována v seznamu utajovaných informací a jejíž vyzrazení může způsobit újmu zájmům ČR nebo by mohlo být pro tyto zájmy nevýhodné. Seznamy utajovaných informací vede NBÚ a vydává je vláda svým nařízením. Stupně utajení:
  • Přísně tajné
  • Tajné
  • Důvěrné
  • Vyhrazené
 • TZ požaduje, aby šlo o utajovanou informaci, jež má materiálně takový význam, že při jejím prozrazení nepovolaným osobám, může dojít k újmě zájmů ČR
 • Objektivní stránka2 základní SP:
  • Odst. 1– pachatel:
   • vyzvídáinformaci utajovanou informaci podle zvláštního zákona s cílem vyzradit ji cizí moci
   • sbíráúdaje obsahující informaci utajovanou podle zvláštního zákona s cílem vyzradit ji cizí moci nebo
   • úmyslně vyzradí informaci utajovanou podle zvláštního zákona
  • Vyzvídání– jednání směřující k získání údajů majících charakter utajované informace; dokonáno v době, kdy pachatel podnikne kroky k získání těchto údajů, samotné jejich získání tedy není k dokonání třeba. Postačí i jednorázová činnost.
  • Sběr– jakákoli neoprávněná dispozice s utajovanými informacemi, tedy nejenom shromažďování údajů
  • Vyzrazení– ústně, písemně, prostřednictvím agenta atd.
  • Odst. 2– pachatel umožní nebo usnadní činnost pachateli podle odst. 1 nebo organizaci, cílem které je vyzvídat utajované informace – jde materiálně o formu pomoci; např. poskytnutí úkrytu, dopravního prostředku atd.
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl, u odst. 1 úmysl přímý (s výjimkou vyzrazení, tam stačí i nepřímý)
 • Příprava je trestná

Ohrožení utajované informace (§ 317 – úmysl, § 318 – nedbalost)

 • Objekt– zájem na ochraně informací utajovaných podle zvláštního zákona před nepovolanou osobou
 • Objektivní stránka:
  • § 317– pachatel:
   • vyzvídáinformaci utajovanou informaci podle zvláštního zákona s cílem vyzradit ji nepovolané osobě
   • sbíráúdaje obsahující informaci utajovanou podle zvláštního zákona s cílem vyzradit ji nepovolané osobě nebo
   • úmyslně vyzradí informaci utajovanou podle zvláštního zákona nepovolané osobě
  • Od vyzvědačství se liší tím, že vše směřuje vůči nepovolané osobě a nikoli vůči cizí moci
  • Nepovolaná osoba– kdokoli, kdo nesplňuje podmínky přístupu k utajované informaci podle zák. č. 412/2005 Sb.
  • Trestnost se vztahuje na vyzrazení jakékoli utajované informace, jde-li o přísně tajnou či tajnou informaci, jedná se o okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby
  • § 318– pachatel způsobí vyzrazení utajované informace klasifikované jako „přísně tajná“ nebo „tajná“
  • k vyzrazení může dojít přímo (ústně, dopisem) či nepřímo (nezabezpečení ochrany objektu, ponechání listiny na místě přístupném veřejnosti)
  • Vztahuje se jen na přísně tajná a tajné informace
 • Pachatel- kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl/úmysl přímý (§ 317), nedbalost (§ 318)
 • Příprava je trestná u úmyslné formy

Trestné činy proti obraně státu (3. díl)

Spolupráce s nepřítelem (§ 319)

 • Objekt– ochrana obranyschopnosti státu a zájem na tom, aby občané vykonávali vojenskou službu v ozbrojených silách
 • Objektivní stránka– pachatel za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu opatřuje nepříteli prospěch nebo ho jakkoli podporuje
 • Podpora/poskytování prospěchu– jakákoli spolupráce s nepřítelem podporující jeho válečné úsilí, např. pomoc materiální, poskytování rad, informací atd.; podporu nepříteli je možné poskytovat i bez kontaktu s ním
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Příprava je trestná
 • Ve vztahu subsidiarity k vlastizradě, teroru, sabotáži, vyzvědačství i válečné zradě

Válečná zrada (§ 320)

 • Objekt– zájem na obraně státu a zájem na zabezpečení účasti občanů v ozbrojených silách ČR
 • Objektivní stránkaobčan ČR za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu koná službu v nepřátelském vojsku či ozbrojeném sboru
 • Nepřátelské vojsko/ozbrojený sbor– vojsko/sbor státu, se kterým je ČR ve válečném stavu nebo vojsko/sbor spojence tohoto státu
 • Konání služby– nejen aktivní účast v bojích, ale i služba beze zbraně, např. služba pořádková v týlových zařízeních
 • Pachatel – speciální subjekt– občan ČR; musí být občanem v době činu. Dvojí občanství je lhostejné, stejně jako ztráta občanství poté, co byl již čin dokonán.
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Příprava je trestná

Služba v cizích ozbrojených silách (§ 321)

 • Objekt– zájem na obraně státu a na zabezpečení účasti občanů v ozbrojených silách ČR
 • Objektivní stránkaobčan ČR bez povolení koná službu ve vojsku nebo ozbrojených silách jiného státu
 • Branný zákon (zák. č. 585/2004 Sb.) – konání služby povoluje na žádost prezident republiky; souhlas není zapotřebí v případě:
  • více st. občanství při vstupu do vojska/ozbrojených sil daného státu
  • ozbrojených sil státu, který je členem mez. organizace zajišťující společnou obranu proti napadení, jejímž je ČR členem
 • Skutečnost, že cizí stát je spojencem ČR, nevede sama o sobě k závěru o nedostatku materiální podmínky činu
 • Pachatel– speciální subjekt – občan ČR
 • Subjektivní stránka– úmysl

Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu (§ 322)

 • Objekt– zájem na plnění určitých povinností pro obranu státu, které jsou založeny zvláštními zákony
 • Objektivní stránka– pachatel:
  • byť i z nedbalosti nesplní osobní nebo věcnou povinnost pro obranu vlasti
  • se úmyslně vyhýbá plnění takové povinnosti nebo
  • plnění takovéto povinnosti jinou osobou, byť i z nedbalosti, maří či ztěžuje
 • Osobní povinnost– osobní účast při obraně vlasti, např. setrvání v zaměstnání, vykonávání jednorázových prací atd.
 • Věcná povinnost– např. poskytnutí dopravního prostředku nebo ubytování pro ozbrojené síly
 • Nesplnit = nesplnit vůbec, neúplně, nekvalitně, opožděně či nepřesně
 • Vyhýbání se = pachatel úmyslně jedná tak, aby onu povinnost nemusel plnit

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code