Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


20. Trestné činy proti životnímu prostředí

 • 8. hlava zvláštní části TZ, obsahuje 19 skutkových podstat
 • Právo na ochranu životního prostředí je základním lidským právem:
  • Čl. 7 Ústavy– stát dbá na šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí
  • Čl. 35 LZPS– právo každého jednotlivce na příznivé životní prostředí, resp. na příznivý stav tohoto prostředí. Při výkonu svých práv nesmí nikdo ohrožovat ani porušovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem
 • Minulý TZ neobsahoval do r. 1989 úpravu postihující jednání ohrožující či porušující životní prostředí, ochrana byla zprostředkována v rámci obecných ustanovení o ochraně zdraví, majetku a v rámci TČ obecně nebezpečných a hospodářských
 • Od r. 1989 zákonodárce postupně zařazoval do TZ skutkové podstaty chránící životní prostředí, a to zejména jakožto součást TČ obecně nebezpečných, některé však byly i součástí trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných (např. pytláctví)
 • Druhový objekt– zájem na ochraně životního prostředí a jeho jednotlivých složek, resp. zájem na ochraně ekologické rovnováhy v přírodě, zájem na zachování všech druhů rostlin a živočichů, ochrana zvířat před týráním, ochrana člověka před nepříznivými vlivy léčiv, zvířat a živočišných produktů, zájem na zachování odpadového hospodářství a zájem na ochraně majetkových práv člověka
 • TČ typicky obsahují blanketní skutkovou podstatu, nejvíce relevantní právní úpravou pak je zákon o životním prostředí (z. č. 17/1992 Sb.), ten mj. definuje:
  • životní prostředí– vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.
 • Objektivní stránka– u řady TČ je tomu pouhé způsobení ohrožení, kdy samotná porucha pak je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby
 • Ekologická újma= ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů vzniklých poškozením životního prostředí; finanční vyjádření ekonomické újmy je velmi problematické, proto se u § 293 a § 294 užívá jako okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby skutečnost, že došlo k takovému poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve značném/velkém rozsahu
 • Pachatel– zpravidla kdokoli, výjimečně speciální subjekt
 • Subjektivní stránka– zpravidla úmysl, jinde zase hrubá nedbalost, další TČ lze spáchat „byť i z nedbalosti“ či „byť i z hrubé nedbalosti“
 • Vedle 8. hlavy nalezneme ustanovení chránicí životní prostředí i v jiných hlavách (např. nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky podle § 281 nebo také TČ podle § 282)
 • Trestněprávní ochrana životního prostředí je upravena taktéž směrnicí Rady a EP, o trestněprávní ochraně životního prostředí
 • Ustanovení osmé hlavy bohužel často rezignují na abstraktní právní jazyk a jsou kazuistická

Poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293 – úmysl/§ 294 – hrubá nedbalost)

 • Objekt– zájem společnosti na ochraně životního prostředí a jeho jednotlivých složek a ekosystémů, resp. zájem na udržení ekologické rovnováhy v přírodě
 • Má vůči TČ § 295, § 297 – 301 obecný charakter, tj. ostatní TČ jsou vůči poškození a ohrožení životního prostředí v poměru subsidiarity či speciality a tudíž je jednočinný souběh těchto činů vyloučen
 • Blanketní SP– viz zákon o životním prostředí
 • Objektivní stránka– pachatel v rozporu s jiným právním předpisem úmyslně/nedbalostně poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí, a to:
  • ve větším rozsahunebo – problematické, viz obecně o TČ proti životnímu prostředí, patrně se jedná o případy, kdy společenská škodlivost již bude odpovídat i dalším zákonným znakům (dotčení většího území, ohrožení života či zdraví apod.)
  • na větším území, nebo – podle § 296(1) se větším územím rozumí území o rozloze nejméně 3 ha a v případě povrchových vod ve vodních útvarech, s výjimkou vodních toků, nejméně 1 ha vodní plochy a u vodního toku nejméně 2 km jeho délky; jednotlivá zasažená území a délky vodního toku se sčítají.
  • takovým způsobem, že tím může způsobit těžkou újmu na zdraví nebo smrt nebo
  • je-li k odstranění následků takového jednání třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu (odst. 1, alinea 1), nebo – půjde zejména o náklady na odčerpání škodlivin, pořízení norných stěn či vysazení dřevin
  • kdo takové poškození nebo ohrožení složky životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění (alinea 2)
 • Podle výkladového ustanovení § 296(3) se poškozením nebo ohrožením půdy, vody, ovzduší nebo jiné složky životního prostředí rozumí i provozování zařízení, ve kterém je prováděna nebezpečná činnost nebo v němž se skladují nebo používají nebezpečné látky či směsi, bez povolení podle jiného právního předpisu
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka- § 293 úmysl, § 294 hrubá nedbalost

Poškození vodního zdroje (§ 294a)

 • Objekt– zájem na ochraně vodního zdroje
 • Objektivní stránka- pachatel, byť i z hrubé nedbalosti, způsobí poškození vodního zdroje, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro zvláštní ochranu vodního zdroje
 • Vodní zdroj– povrchové či podzemní vody využívány k uspokojování potřeb lidí, zejména pro pitné účely
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl či hrubá nedbalost

Poškození lesa (§ 295)

 • Objekt– zájem na ochraně lesa
 • Objektivní stránka– pachatel, byť i z nedbalosti, těžbou lesních porostů nebo jinou činností provedenou v rozporu s jiným právním předpisem způsobí, byť i připojením k již existující holině, vznik holé seče nebo způsobí závažné poškození lesa na celkové větší ploše lesa nebo proředí lesní porost pod hranici zakmenění stanovené jiným právním předpisem na celkové větší ploše lesa
 • Podle výkladového ustanovení § 296(2)se celkovou větší plochou lesa rozumí plocha větší než 1,5 ha a celkovou značnou plochou lesa se rozumí plocha větší než 3 ha
 • Jiný právní předpis = zákon č. 289/1995 Sb., o lesích,který mj. definuje:
  • les = lesní porosty a jejich prostředí a pozemky určené k plnění funkce lesa
  • lesní porost = stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkci lesa
  • holina = pozemek, kde došlo k odstranění veškerého lesního porostu
  • proředění = snížení hustoty lesa
  • holá seč = činnost, kterou vzniká holina
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– čin lze spáchat úmyslně i nedbalostně

Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek (§ 297)

 • Zařazeno do TZ na základě norem, které reagovaly na Mezinárodní úmluvu o zabránění znečišťování z lodí (1973), jde konkrétně o:
  • směrnici EP a Rady o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání
  • rámcové rozhodnutí Rady k posílení rámce trestního práva pro boj proti znečištění z lodí
 • Objekt– zájem na ochraně čistoty moře a zde žijících rostlin a živočichů
 • Objektivní stránka– pachatel v rozporu s mezinárodní smlouvou, byť i z nedbalosti, vypustí nebo, ač je k tomu povinen, nezabrání vypuštění ropné, jedovaté kapalné nebo jiné obdobné znečišťující látky z lodi nebo jiného námořního plavidla
 • Pachatel– v první alternativě kdokoli, v druhé pak speciální subjekt – ten, kdo má povinnost zabránit té situaci
 • Subjektivní stránka– úmysl či nedbalost

Neoprávněné nakládání s odpady (§ 298)

 • Objekt– ochrana životního prostředí a jeho jednotlivých složek před nedovoleným nakládáním s odpady
 • Objektivní stránka – 2 základní SP:
  • Odst. 1– pachatel byť i z nedbalosti, poruší jiný právní předpis upravující nakládání s odpady tím, že přepraví odpad přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu příslušného orgánu veřejné moci, anebo v takovém oznámení nebo žádosti o souhlas nebo v připojených podkladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí
  • Odst. 2– pachatel, byť i z nedbalosti, v rozporu s jiným právním předpisem ukládá odpady nebo je odkládá, přepravuje nebo jinak s nimi nakládá, a tím způsobí poškození nebo ohrožení životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu
 • Právní úprava:
  • Nakládání s odpady – zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech * Odpad = každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze zákona
  • Přeshraniční přeprava odpadů – nařízení EP a Rady o přepravě odpadů
 • Pachatel– kdokoli, subjektivní stránka – úmysl i nedbalost

Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu (§ 298a)

 • Objekt– zájem na ochraně ozonové vrstvy
 • Objektivní stránka- pachatel v rozporu s jiným právním předpisem v nikoli malém rozsahu vyrobí, doveze, vyveze, uvede na trh nebo jinak nakládá s látkou poškozující ozonovou vrstvu (zejména jde o freony)
 • Subjektivní stránka- úmysl

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299 – úmysl, § 300 – hrubá nedbalost)

 • Objekt– zájem na ochraně biodiverzity
 • Kriminalizuje se zde porušení dvou okruhů předpisů:
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Předpisy regulující mezinárodní obchod s ohroženými druhy fauny a flory – vychází zejména z Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (ta byla u nás vyhlášena pod zákonem, navazuje na ni mj. nařízení Rady a EP o obchodování s ohroženými druhy)
 • Objektivní stránka:
  • § 299(1)– pachatel v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář chráněného druhu a spáchá takový čin na více než 25 kusech živočichů, rostlin nebo exemplářů
  • § 299(2)– pachatel v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince silně nebo kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím.
  • § 300– pachatel z hrubé nedbalosti poruší jiný právní předpis tím, že usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, zpracovává, opakovaně doveze, vyveze nebo proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje nebo sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář chráněného druhu ve větším rozsahu než 25 kusů nebo jedince kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím
 • Pachatel –kdokoli
 • Subjektivní stránka -§ 299 úmysl, § 300 hrubá nedbalost

Poškození chráněných částí přírody (§ 301)

 • Objekt– zájem na ochraně chráněných částí přírody
 • Objektivní stránka– pachatel byť i z hrubé nedbalosti, poruší jiný právní předpis tím, že poškodí nebo zničí památný strom, významný krajinný prvek, jeskyni, zvláště chráněné území, evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro ochranu takové části přírody
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl či hrubá nedbalost

Týrání zvířat (§ 302)

 • Objekt– zájem na ochraně zvířat před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich bezdůvodným usmrcením, neboť mají schopné na různém stupni pociťovat bolest a utrpení (jak stojí v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat před týráním)
 • Předmět útoku = zvíře– obratlovec kromě člověka, nikoli však plody či embrya. Týrání bezobratlých zvířat může být pouze přestupkem. Je lhostejné, zda je zvíře ve vlastnictví pachatele, či nikoli.
 • Objektivní stránka– pachatel týrá zvíře:
  • a) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo
  • b) surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném
 • Týrání– působení bolesti či utrpení, ve většině případů dlouhodobé či opakované, týráním je taktéž nucení zvířete k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu
 • Zvlášť surový nebo trýznivý způsob týrání– zvíře je vystaveno mimořádným fyzickým útrapám a bolesti, které podstatně překračují běžné útrapy týraného zvířete (např. pomalé umírání při mimořádných bolestech)
 • Veřejně= spácháno před min. 3 současně přítomnými osobami (§ 117,b)
 • Místo veřejnosti přístupné– místo, kam má přístup širší okruh individuálně neurčených lidí a kde se také více osob zpravidla zdržuje, takže může týrání zvířete postřehnout (ulice, obchod, čekárna). Veřejnost nemusí být v době činu přítomna, stačí, že může pozorovat následky (utýrané zvíře).
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Možný souběh s poškozením cizí věcipodle § 228

Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303)

 • Objekt– zájem na ochraně zdraví a života zvířat
 • Objektivní stránka– pachatel z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt
 • Přísněji bude trestný ten, kdo se jednání dopustí na větším počtu zvířat
 • Typicky jde o případy, kdy osoba, jež má o zvíře pečovat, jej nechá z různých důvodů (dovolená, opuštění bydliště) bez potřebné péče, jde ale taky o případy, kdy při nesprávných podmínkách transportu zvířat, za kterých je velké množství zvířat uzavřeno v malých prostorách, dochází k úhynu jejich velkého množství
 • Pachatelspeciální subjekt – vlastník či ten, kdo má povinnost se starat z jiného důvodu
 • Subjektivní stránka– hrubá nedbalost

Pytláctví (§ 304)

 • Objekt– zájem na ochraně přírody, práva myslivosti, rybářského práva a cizího majetku
 • Objektivní stránka– pachatel neoprávněně loví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné nebo ukryje, na sebe nebo jiného převede nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné
 • Lovení zvěře nebo ryb– činnost směřující ke skolení či chycení zvěře či ryb, a to i v případě, že pachatel poté chycenou zvěř pustí. Lovením se rozumí i činnost směřující k ulovení (tj. například čekání, až ryba zabere – i v tomto případě jde již o dokonaný čin)
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Možný souběh s majetkovými trestnými činy i s trestným činem týrání zvířat

Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat (§ 305)

 • Objekt– ochrana zdraví zvířat, životního prostředí a zejména ochrana spotřebitele
 • Objektivní stránka– 2 SP: * Odst. 1– pachatel neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak opatří nebo přechovává látku s thyreostatickými, gestagenními, androgenními, estrogenními nebo jinými hormonálními účinky, beta-agonisty nebo jinou látku určenou ke stimulaci užitkovosti hospodářských zvířat nebo přípravek obsahující takovou látku
  • Odst. 2– pachatel v rozporu s jiným právním předpisem používá léčiva za účelem zvýšení užitkovosti hospodářských zvířat nebo je za tím účelem vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak opatří nebo přechovává.
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl

Šíření nakažlivé nemoci zvířat (§ 306), Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin (§ 307)

 • Objekt– zájem na ochraně života a zdraví lidí před rizikem hrozícím z šíření nakažlivých nemocí u zvířat či užitkových rostlin
 • Objektivní stránka:
  • § 306(1)– pachatel, byť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat
  • § 307(1)– pachatel, byť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci nebo škůdce užitkových rostlin
 • Jde o ohrožovací trestné činy (je zapotřebí bezprostředního nebezpečí) - přísněji trestný pak bude ten, kdo rozšíření skutečně způsobí
 • Zavlečení– vyvolání nebezpečí vzniku hromadné infekce
 • Rozšíření– vznik nakažlivé nemoci tam, kde se nemoc či škůdce již vyskytoval, ale ne v měřítku epidemie
 • Podle společného ustanovení § 308vláda nařízením stanoví, které nemoci zvířat a rostlin se považují za nakažlivé ve smyslu § 306 a 307 a na které škůdce se vztahuje ustanovení § 307 – to bylo provedeno nařízením č. 453/2009 Sb.
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl i nedbalost

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code