Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


2. Trestné činy proti zdraví

 • 1. hlava (trestné činy proti životu a zdraví), 2. díl zvláštní části TZ
 • Objekt= lidské zdraví, resp. duševní i fyzické funkce lidského organismu
 • Objektivní stránka –způsobení ublížení na zdraví, rozhodující je stav jedince před činem nikoli stav absolutního zdraví. Soud o ublížení na zdraví rozhoduje na podkladě znaleckých posudků či lékařských zpráv. TZ rozlišuje dvě formy ublížení na zdraví:
  • Těžká újma na zdraví
  • Ublížení na zdraví
 • Těžká újma na zdraví (§ 122(2)) –dvě kumulativní podmínky:
  • vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění
  • které odpovídají některému z těchto taxativně vymezených kritérií (ta se mohou vzájemně překrývat):
   • a) zmrzačení – trvale chorobný stav daný značnou tvarovou nebo funkční změnou těla nebo ztráta končetiny či její podstatné části
   • b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti - trvale chorobný stav nebo ztráta části těla, spojené s úplnou ztrátou či podstatným snížením povšechné pracovní způsobilosti (není důležité konkrétní zaměstnání poškozeného)
   • c) ochromení údu – trvalá nezpůsobilost či značně snížená schopnost pohybu horní či dolní končetiny či její podstatné části
   • d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí – podstatné oslabení = alespoň 50%, ztrátou 1 oka/ucha dojde ke snížení jen o 25%, resp. 15% (toto by se posuzovalo jako poškození důležitého orgánu)
   • e) poškození důležitého orgánu – musí jít o porušení některého z tělesných orgánů, při němž vzniká nebezpečí pro život či jiný závažný déletrvající či trvalý následek
   • f) zohyzdění – viditelná trvale hyzdící změna těla vzbuzující odpor, je nerozhodné, zda je možno tuto změnu odstranit plastickou operací, např. ztráta 1/3 ucha
   • g) vyvolání potratu (do 28. týdne po početí) nebo usmrcení plodu (po 28. týdnu) – možno užít pouze v nedbalostní formě, pokud by k těmto jednáním došlo úmyslně, šlo by o jeden z TČ proti těhotenství ženy
   • h) mučivé útrapy – krátkodobé bolesti na hranice snesitelnosti či dlouhodobé méně intenzivní bolesti
   • i) delší dobu trvající porucha zdravífyzická i duševní újma na zdraví omezující způsob života poškozeného na dobu nejméně 6 týdnů, díky pokroku v lékařské vědě však nejde o dogmaticky stanovenou dobu, v případě vážné poruchy zdraví může být naplnění těžké újmy odůvodněno i v případě kratší doby trvání než 6 týdnů. Judikatura: Pachatel nakazil virem HIV poškozeného, a u kterého se ještě neprojevila nemoc AIDS. Vzhledem ke specifice onemocnění HIV však půjde o delší dobu trvající poruchu zdraví (§ 122(2)i). Pachatel bude trestně odpovědný za pokus TČ těžkého ublížení na zdraví v 1činném souběhu s TČ šířením nakažlivé nemoci.
 • Ublížení na zdraví (§ 122(1)) -stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření. Podle soudní praxe porucha zdraví či onemocnění znesnadňující obvyklý způsob života po dobu nejméně 7 dní. Jako významné pomocné kritérium pro posouzení zde slouží pracovní neschopnost. Pokud šlo o výraznou újmu na zdraví, lze tuto posoudit při splnění ostatních kritérií jako ublížení na zdraví i v případě znesnadnění obvyklého způsobu života po dobu kratší 7 dnů. Nutnost lékařského vyšetření se posuzuje z objektivního, ne subjektivního hlediska.
 • Svolení poškozeného nevylučuje trestní odpovědnost(pokud nejde o svolení k lékařskému zákroku provedenému lege artis)
 • Pachatel, který zaviněně způsobí osobě již smrtelně zraněné další, ačkoli nikoli smrtelná, zranění, odpovídá za ublížení na zdraví

§ 145 Těžké ublížení na zdraví, § 146 ublížení na zdraví, § 146a ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky

 • Úmyslné trestné činy
 • Těžké ublížení na zdraví– úmyslné způsobení těžké újmy na zdraví, trestná i příprava
 • Ublížení na zdraví– úmyslné způsobení ublížení na zdraví
 • Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky– 2 privilegované SP, kdo jinému úmyslně způsobí ublížení na zdraví (odst. 1) nebo těžkou újmu na zdraví (odst. 2) v:
  • silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo
  • v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného
 • Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby– obdobně jako u vraždy s výjimkou 1) majetkového prospěchu či 2) úmyslu zakrytí nebo usnadnění jiného TČ. V těchto případech by šlo o loupež čí jiný v úvahu připadající TČ proti svobodě nebo majetkový TČ v jednočinném souběhu.

§ 147 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, § 148 Ublížení na zdraví z nedbalosti

 • Často jde o trestné činy v dopravě – viz § 143 usmrcení z nedbalosti
 • Důležitá povinnostvyplývající ze zaměstnání, zákona apod. = její porušení je předpokladem ublížení na zdraví z nedbalosti a vyšší trestnosti u těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Jde o povinnost, jejíž porušení v konkrétní situaci podstatně zvyšuje nebezpečí pro lidský život či zdraví

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code