Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-1 [2016/12/29 13:40]
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-1 [2016/12/29 13:40] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   1. Trestné činy proti životu ​   ======
 +
 +  * **1. hlava (trestné činy proti životu a zdraví), 1. díl zvláštní části TZ**
 +  * __Čl. 6 Listiny__– každý má právo na život a nikdo nesmí být života zbaven
 +  * Život a zdraví chráněny zejména v 1. hlavě zvláštní části TZ, ovšem vzhledem k tomu, že jde o hodnoty ohrožované také v případě útoků směřujících primárně na jiné hodnoty, jsou život i zdraví chráněny také v rámci základních a kvalifikovaných skutkových podstat v jiných hlavách
 +  * __Svolení poškozeného nevylučuje trestní odpovědnost__(pokud nejde o svolení k lékařskému zákroku provedenému lege artis)
 +  * **Objekt = lidský život**(výjimečně i jiný objekt – např. u loupežné vraždy) ​    * __Začátek života__= začátek porodu (názor podpořen také v § 142 – novorozené dítě lze zavraždit i při porodu); kdy se objeví hlavička či vedoucí část dítěte
 +      * __Konec života__= biologická smrt mozku
 +      * Smrt se zjišťuje prokázáním dvou skutečností (transplantační zákon):
 +        * Nezvratná zástava krevního oběhu
 +        * Nezvratná ztráta funkce celého mozku
 +  * Čin na mrtvole v úmyslu usmrtit člověka = nezpůsobilý pokus = pokus vraždy
 +  * **Objektivní stránka**= způsobení následku – usmrcení (__i opominutím zvláštní povinnosti konat__ – např. nekrmím své dítě v úmyslu jej usmrtit)
 +  * **Subjektivní stránka**= úmysl (§ 140, 141, 142, 144) i nedbalost (§ 143), problém zjišťování zavinění – často lze dovodit jen z okolností případu (zejména u vraždy a zabití), tj. z motivu, způsobu vedení útoku, použitých nástrojů a důležitosti orgánů, proti kterým byl útok veden, pro život člověka. Naopak ze siláckých řečí a výhrůžek nelze dovodit úmysl usmrtit jiného.
 +=====      Vražda (§ 140)      =====
 +
 +  * **Úmyslné usmrcení člověka**
 +  * __Rozlišuje se vražda__:
 +      * prostá (odst. 1)
 +      * s rozmyslem (odst. 2)
 +      * po předchozím uvážení (odst. 2)
 +  * Odst. 2 je speciální vůči odst. 1 => __odst. 2 je samostatná základní skutková podstata__
 +  * **Vražda prostá**– spontánní vražda, vymezena negativně vůči vraždě prosté, po předchozím uvážení a vůči zabití; jde o úmyslné usmrcení člověka, ke kterému došlo:
 +      * bez rozmyslu nebo
 +      * předchozího uvážení a
 +      * pachatel nejednal ani v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli
 +      * anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného
 +  * **Vražda s rozmyslem**– rozmysl = krátké nesofistikované uvážení/​myšlenková činnost bezprostředně předcházející činu, při němž má pachatel možnost zhodnotit důvody pro spáchání činu i důvody proti spáchání
 +  * **Vražda po předchozím uvážení**– liší se od rozmyslu svým časovým vymezením a vyšší intenzitou, předchází činu s větším časovým odstupem a kromě zhodnocení důvodů pro a proti spáchání obsahuje i určitý plán (stačí rámcová představa, kterou může pachatel postupem času modifikovat,​ týká se zvolení prostředků a způsobu usmrcení), je patrné stadium přípravy
 +  * __Rozmysl a předchozí uvážení__= kvalifikační okolnosti charakterizující způsob rozhodování pachatele směřujícího k úmyslnému zavinění, v obou případech se může týkat __i úmyslu nepřímého__ (pachatel chce vést loupežný útok způsobem, kterým může usmrtit člověka)
 +  * __Příklad__– manžel chce opustit domácnost a rozvést se…:
 +      * Vražda prostá – manželka ho v afektu zavraždí nožem, kterým zrovna krájela v kuchyni cibuli
 +      * Vražda s rozmyslem – manželka si při jeho odchodu řekne, že ho zavraždí, dívá se na nožík v ruce, kterým právě krájí cibuli, ten by ale k usmrcení nestačil, otevře kredenc, vezme nůž s větší čepelí a bodne
 +      * Vražda po předchozím uvážení – manželka se rozhodne ho usmrtit, řekne: „dobře, chceš se rozvést, tak ale pojď ještě na procházku, promluvíme si o tom“, při procházce v noci do něj strčí a on spadne ze skály, žena pak přijde domů a napíše „dopis na rozloučenou“ za manžela
 +  * **Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby (§ 140(3)):**
 +      * __Těžší následek__- na dvou či více osobách
 +      * __Ochrana více ohrožených osob__
 +        * na těhotné ženě,
 +        * na dítěti mladším 15 let,
 +        * na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci,
 +        * na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti,
 +        * na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání,​ povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
 +        * na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,​ vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání
 +      * __Závažný způsob spáchání činu__
 +        * opětovně,
 +        * zvlášť surový či trýznivý způsob (zvlášť surový – velmi brutální, nehledí se na útrapy poškozeného × trýznivý – útrapy člověka, např. svázání člověka, položení na postel a jeho přikrytí peřinou tak, že se později zadusí)
 +      * __Zavrženíhodná pohnutka__
 +        * v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch (např. loupežná či nájemná vražda) nebo
 +        * ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin
 +        * nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky (značí o zjevné bezcitnosti a bezohlednosti pachatele - __ne__ žárlivost,​ afekt)
 +  * **Příprava**je v případě všech odstavců trestná
 +  * **Euthanasie**(milosrdná/​dobrá smrt, smrt z útrpnosti) – v osnově TZ byla původně privilegovaná SP postihující tato jednání, nakonec však neprošla. Beztrestná v Beneluxu, privilegovaná SPTČ v SRN, Rakousku, Polsku, Itálii, Norsku, Švýcarsku. Jak ji trestat? Trest pod spodní hranici sazby § 58(1), v krajním případě i subsidiarita trestní represe => pokud by k těmto dvěma možnostem bylo ale přistupováno častěji, je otázkou, zda by soudní moc nenahrazovala zákonodárce vymezením způsobu trestání tohoto činu. Rozlišujeme euthanasii:
 +      * Aktivní – konáním, např. zavedením smrtící infuze (trestná jako vražda)
 +      * Pasivní – nepokračování v dosavadní léčbě (je-li s informovaným souhlasem pacienta, není trestná)
 +  * **Judikatura**:​
 +      * Pachatel se domníval, že poškozenou již usmrtil, tělo hodil do studny => poškozená v té době však ještě žila a ve studni se usmrtila. Nejde o dolus generalis. Kvalifikováno jako pokus vraždy ve vícečinném souběhu s usmrcením z nedbalosti.
 +      * Pokud si pachatel sjedná osobu k usmrcení jiného a tato osoba od počátku nemá v úmyslu dotyčného usmrtit, nevylučuje to trestní odpovědnost pachatele k přípravě vraždy
 +      * Pokud pachatel střílí na policistu pistolí při výkonu jeho služby s cílem jej usmrtit, jde o pokus vraždy, jednočinný souběh s § 325(1)a,​(2)a je vyloučen
 +      * Usmrcení vyděrače, který požadoval peněžité plnění po pachateli, nelze kvalifikovat jako vraždu spáchanou pro získání majetkového prospěchu
 +      * Pachateli, který zamýšlel usmrtit dvě osoby, za okolnosti, kdy by usmrcení obou spáchal jedním skutkem, se podařilo usmrtit pouze jednu osobu => pokus vraždy podle §21(1), § 140 (2), (3)a; pakliže by zamýšlel usmrtit tři osoby a u dvou se mu to podařilo, jde o § 140(2), (3)a dílem dokonaný a dílem ve stádiu pokusu
 +      * Pachatel chce znásilnit ženu, ale v průběhu útoku změní svůj záměr a chce ji usmrtit a tento záměr začne uskutečňovat => vícečinný souběh
 +      * Usmrcení svědka činu, který nelze posoudit jako trestný, či jehož trestnost nelze prokázat = vražda spáchaná ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky
 +      * Vražda spáchaná ve snaze zakrýt jiný trestný čin = nejen čin jako takový, ale potažmo i snaha znemožnit identifikaci pachatele trestného činu. Lze spáchat např. na svědku, ale i na poškozeném původního trestného činu
 +
 +=====      Zabití (§ 141)      =====
 +
 +  * __Privilegovaná SP__úmyslného usmrcení člověka, objevuje se nově až v nynějším TZ
 +  * __Pachatel jednal__(alternativně):​
 +      * **v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli**anebo ​      * Strach – reakce pachatele na nebezpečí či ohrožení zejména života či zdraví
 +        * Úlek a zmatek – duševní stav pachatele projevující se v jeho zkratovité reakci, nutné odlišovat od putativní obrany
 +        * Silné rozrušení musí být výrazné a ze společenského hlediska ospravedlnitelné
 +        * Musí mít podklad ve vnějších závažných důvodech
 +        * Nemůže jít o rozrušení způsobené vypjatou situací, do které se pachatel dostal svým nemorálním či nezákonným chováním
 +        * __Nemůže jít ani o afekt hněvu či vzteku ve spojení s alkoholem (nejčastější případy__)
 +      * **v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného**
 +        * Zde již není nutné, aby šlo o zkratovité jednání, může zde být rozmysl i předchozí uvážení
 +        * Nemůže jít o zavrženíhodné jednání vztahující se např. k majetku pachatele, musí jít o jednání pro pachatele fyzicky i psychicky trýznivé vzbuzující ponížení apod.
 +  * V obou případech existuje tendence orgánů činných v trestním řízení vykládat tento TČ velmi restriktivně
 +  * Není podstatné, že pachatel neměl omezeny ovládací a rozpoznávací schopnosti
 +  * Silné rozrušení představuje afektivní krátko- či dlouhodobou reakci
 +
 +=====      Vražda novorozeného dítěte matkou (§ 142)      =====
 +
 +  * Privilegovaná SP k vraždě, ve vztahu speciality i k zabití
 +  * Otázkou, proč je matka stigmatizována jako vražedkyně,​ když důvody pro privilegovanost jsou obdobné jako u zabití
 +  * Vychází z lékařských poznatků o výrazném vlivu porodu na psychiku ženy
 +  * Matka, která __v rozrušení způsobeném porodem__ úmyslně usmrtí své novorozené dítě:
 +      * při porodu nebo
 +      * bezprostředně po něm (zde je rozhodující trvání rozrušení,​ může jít i o několikadenní časový úsek)
 +  * Pachatel = matka = konkrétní subjekt
 +  * Zda žena jednala v rozrušení způsobeném porodem, zkoumá znalec-porodník a psychiatr
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Skutečnost,​ že žena již před porodem chtěla usmrtit své dítě, __nevylučuje__ užití § 142, pokud jej usmrtila při či bezprostředně po porodu v rozrušení jím vyvolaném
 +      * Návod či pomoc k usmrcení dítěte při porodu či po něm je návodem či pomocí k TČ vraždy podle § 140(1),​(3)c;​ výjimečný psychický stav matky může svědčit pouze jí
 +
 +=====      Usmrcení z nedbalosti (§ 143)      =====
 +
 +  * Nedbalostní usmrcení jiného
 +  * **Kvalifikované skutkové podstaty**:
 +      * Odst. 2 – pachatel porušil __důležitou povinnost vyplývající__ z jeho zaměstnání,​ povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona
 +      * Odst. 3 - hrubě porušil __zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony__
 +      * Odst. 4 – smrt __alespoň dvou osob__
 +  * **Velmi často v rámci dopravních nehod**– při posuzování zavinění pachatele je třeba vycházet z pravidel provozu na pozemních komunikacích (zákon o provozu na pozemních komunikacích atd.), které stanoví objektivní kritérium opatrnosti. Výjimečně může být nedostatek zavinění i z hlediska subjektivního kritéria (řádnou míru opatrnosti není řidič v konkrétním případě schopen vynaložit). __O zavinění tedy půjde, pokud povinnost a možnost předvídat porušení či ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem jsou dány současně.__ Pro posouzení trestní odpovědnosti důležitý také __princip omezené důvěry__ = řidič se může spoléhat na dodržování pravidel silničního provozu ze strany jeho ostatních účastníků,​ pokud z konkrétní situace neplyne opak (např. je-li zřejmé, že řidič nedá přednost k jízdě, i když by ji dát měl, musí řidič, který přednost má, přizpůsobit této skutečnosti chování v silničním provozu). Smrt při dopravních nehodách majoritně představuje kvalifikovanou SP v odst. 2.
 +  * **Judikatura**:​
 +      * Možný souběh s TČ ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274(1),(2)a
 +      * Případ nedostatečného zabezpečení objektu s bojovými psy, kteří se dostali z objektu a usmrtili člověka
 +      * Lovec-oprávněný držitel zbraně nechá doma své nezletilé děti s loveckou puškou, nezletilý syn touto zbraní zastřelí svou nezletilou sestru
 +
 +=====      Účast na sebevraždě (§ 144)      =====
 +
 +  * **Sebevražda –**úmyslné usmrcení sebe samého
 +  * **Subjektivní stránka -** **úmysl**
 +  * **Objektivní stránka –**pachatel jiného:
 +      * **pohne** k sebevraždě nebo
 +      * mu k sebevraždě **pomáhá**
 +  * Jelikož sebevražda není TČ, musí být tato svým způsobem forma účastenství vyjádřena jako samostatný TČ
 +  * **Donucení**jiného k sebevraždě fyzickým či psychickým násilím je __vražda__
 +  * **Pohnutí**osoby,​ která pro __nedostatek věku či duševní poruchu__, není schopna rozpoznat nebezpečnost svého jednání nebo jej ovládat, je __vraždou__
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Dohoda na vzájemném úmyslném usmrcení jeden druhého jako způsobu společného dobrovolného odchodu ze světa => pokud jeden z nich přežil, dopustil se tento vraždy toho druhého
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code