Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-19 [2016/12/29 14:34] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   19.       ​Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty ​   ======
 +
 +  * **Nejde o zvláštní díl hlavy 7**., ačkoli z pedagogického pohledu by to bylo účelné
 +  * __Drogový problém je jedním ze současných globálních problémů lidstva__, drogy představují mj. závažný problém:
 +      * __sociální__– u konzumentů dochází ke změnám základních životních hodnot a narušování mezilidských vztahů
 +      * __zdravotní__– kromě somatických a psychických efektů také vysoké riziko spojené s šířením infekcí přenášených krví (HIV, žloutenka atd.)
 +      * __finanční__– náklady na represi, zdravotní péči a podporu preventivních akcí
 +  * __S drogami je spojeno široké spektrum trestné činnosti__,​ kromě tzv. drogových deliktů je rozsáhlá trestná činnost páchána pod vlivem drog nebo v souvislosti s jejich užíváním,​ popř. jde o kriminalitu,​ která je spojena s uplatněním nelegálně získaných finančních prostředků z drogové trestné činnosti
 +  * **Koncepce protidrogové politiky:**
 +      * __Represivní přístup__– cílem je osvobození společnosti od drog
 +      * __Terapeutický přístup__– cílem je omezování škodlivých důsledků užívání drog
 +      * __Strategie o dvou stranách__– považována za optimální,​ snaží se co nejpřísněji trestat obchodníky s drogami, ale zároveň zajišťovat léčení a reintegraci narkomanů do společnosti;​ rovnováha mezi terapeutickým a represivním principem má být dosažena také alternativními tresty spočívajícími v nucené léčbě narkomanů
 +  * **Mezinárodní závazky, kterými je ČR vázána**– stejně jako koncepce protidrogové politiky, i mezinárodní závazky ovlivňují legislativní protidrogovou úpravu:
 +      * __Jednotná úmluva o omamných látkách__(NY,​ 1961)       * Význam mj. proto, že obsahuje pravidlo, podle kterého musí každý strana učinit nutná opatření k tomu, aby pěstování,​ produkce, výroba, těžba, příprava, držba, nabídka, dání do prodeje, distribuce, koupě, prodej, dodání, zprostředkování,​ doprava, odeslání, dovoz a vývoz drog neodpovídající ustanovením Úmluvy byly považovány za TČ, byly-li spáchány úmyslně. Vážné případy se dle Úmluvy pak mají řešit přiměřenými tresty, zejména vězením či jiným odnětím svobody.
 +      * __Úmluva o psychotropních látkách__(Vídeň,​ 1971)
 +      * __Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami__(Vídeň,​ 1988)       * Zabývá se zejména potlačováním mez. obchodu s drogami a obsahuje ustanovení týkající se praní špinavých peněz a konfiskací výnosů z tohoto obchodu. Trestnost se rozšiřuje i na prekurzory a není-li to v rozporu s ústavními principy dané země, je trestné i přechovávání drogy pro vlastní potřebu.
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně společnosti a lidí před možným ohrožením vyplývajícím z neodborného nakládání s danými látkami, zájem na udržení zdravého sociálního klimatu a zájem na ochraně před riziky plynoucími z kriminality spojené s drogami
 +=====      Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283)      =====
 +
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje,​ prodá nebo jinak jinému opatří__ (to vše = nakládání) nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed
 +  * __Omamné a psychotropní látky__– jsou uvedeny v příloze zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 +  * __Prekurzor__– látka určená k výrobě drogy
 +  * __Jed__– nařízení vlády č. 467/2009 Sb., chemická látka uvedená v příloze nařízení,​ nejde-li o léčivo, a chemický přípravek obsahující alespoň 7% takové chemické látky
 +  * Slovo „__nedovolenost__“ nakládání s drogou je třeba dovodit zejména ze zákona o návykových látkách, z nařízení vlády č. 467/2009 Sb. a ze zákona o léčivech; jestliže není uděleno povolení k zacházení s danými látkami (uděluje ministerstvo zdravotnictví)
 +  * __Výroba__– zhotovení nebo vytvoření omamné či psychotropní látky, stačí, že pachatel drogu vyrobí, obchodování s ní pak má vliv na společenskou závažnost činu     * Vypěstování rostlin sloužící k neoprávněné výrobě drogy = Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu (§ 286)
 +      * Pěstování konopí pro vlastní potřebu v množství větším než malém je však samostatný TČ podle § 285, odst. 1 - nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (pokud by šlo o jinou rostlinu obsahující tuto látku, šlo by o odst. 2 § 285)
 +  * __Dovoz__– přesun z území jiného státu na území ČR
 +  * __Vývoz__– přesun z území ČR na území jiného státu
 +  * __Převoz__– přesun z území jednoho státu na území jiného státu přes ČR, tzv. tranzitní delikt
 +  * __Nabídnutí__– jednání, kdy je pachatel ochotný poskytnout drogu jinému, stačí pouze jedna nabídka jakéhokoli množství drogy
 +  * __Zprostředkování__– zajištění kontaktu mezi osoba, které se zabývají nakládání s drogou, zejména půjde o kontakt mezi výrobcem a kupujícím
 +  * __Prodání__– prodejce již odevzdal drogu kupujícímu (tím může být i distributor)
 +  * __Jinak jinému opatří__– např. darem, krádeží, směnou, výměnou
 +  * __Přechovávání__– jakýkoli způsob držby, pachatel nemusí mít věc u sebe, může být např. zakopána na zahradě, podle § 283 je trestné přechovávání pro jiného, přechovávání pro sebe je trestné podle § 284
 +  * **§ 283(1) neuvádí (na rozdíl od § 284) množství relevantní pro trestnost**,​ trestní postih nastupuje při jakémkoli množství dané látky!!!!
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * Příprava je trestná (odst. 2 až 4)
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Samotné pěstování konopí je trestné podle § 285(1), pokud však bylo konopí pěstováno za účelem výroby drogy, jde o přípravu či pokus k nedovolené výrobě a jinému nakládání s OaP a s jedy
 +
 +=====      Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284)      =====
 +
 +  * **Objektivní stránka**– 2 základní SP:
 +      * **Odst. 1**– pachatel neoprávněně __pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém__ omamnou látku __konopí__,​ pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokana­binol,​ izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC)
 +      * **Odst. 2**– pachatel neoprávněně __pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou nebo psychotropní látku__ než uvedenou v odstavci 1 __nebo jed v množství větším než malém__
 +  * Tento vůči § 283 __privilegovaný TČ__ byl do TZ zaveden v roce 2009, vůči § 283 je **speciální ve 3 směrech**:
 +      * Nevztahuje se na přechovávání přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku a prekursoru
 +      * Trestné je pouze přechovávání omamné či psychotropní látky či jedu pro sebe
 +      * Fakticky rozděluje omamné a psychotropní látky na měkké (odst. 1) a tvrdé (odst. 2)
 +  * __Množství větší než malé__– množství, které je schopné v daném případě ohrozit zdraví člověka, mělo by vícenásobně převyšovat dávku běžného konzumenta; v letech 2010 – srpen 2013 vyplývalo z vládního nařízení (na základě § 289(2), např. u marihuany šlo o 15g sušiny a více, u kokainu 1g a více), které však zrušil ÚS, poněvadž odporovalo principu NCSL scripta – kritérium trestnosti by mělo vyplývat přímo ze zákona
 +  * Pachatel – kdokoli
 +  * Subjektivní stránka – úmysl
 +
 +=====      Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§ 285)      =====
 +
 +  * Objektivní stránka – 2 základní SP:
 +      * **Odst. 1**– pachatel neoprávněně __pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí__
 +      * **Odst. 2 -**pachatel neoprávněně __pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém houbu nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku__
 +  * **Problematické:​** každá rostlina konopí obsahuje jinou hranici účinné látky, každá rostlina je jiné velikosti, účinnost látek se mění v závislosti na vegetačním období konopí
 +  * Podle zákona o návykových látkách je zakázáno pěstovat konopí s vyšším obsahem THC než 0,3. Zákon rozlišuje mezi konopím, které přesahuje tuto hranici, a technickým konopím.
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Pěstování konopí pro jiného je nedovoleným nakládáním podle § 283 a nikoli čin podle § 285
 +
 +=====      Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu (§ 286)      =====
 +
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává prekursor nebo jiný předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku,​ který obsahuje omamnou nebo psychotropní látku, nebo jedu
 +  * Jde o __jednání svou povahou přípravné__,​ které je **subsidiární vůči § 283** – pokud si tedy pachatel opatří předmět určený k výrobě drogy v úmyslu drogu vyrábět, má přednost posouzení skutku jako přípravy k TČ nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů, ta je ovšem trestná jen u kvalifikovaných SP, které představují zvlášť závažný zločin, tedy v ostatních případech se uplatní § 286.
 +  * __Předmět určený k výrobě__– v zásadě cokoli, typicky vařiče, destilační jednotky, nemusí jít o klíčovou komponentu na výrobě
 +  * __Nestačí vyrobit, opatřit si či přechovávat daný předmět, pachatel musí mít v úmyslu použít tento předmět při výrobě drogy nebo jedu__
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * **Judikatura**:​ výrobou předmětu nemůže být vypěstování konopí, poněvadž to je již samo o sobě omamnou látkou
 +=====      Šíření toxikomanie (§ 287)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně společnosti před možným __ohrožením,​ které vyplývá ze zneužívání návykových látek__**jiných než alkoholu** (o nich platí ve vztahu k dítěti ustanovení § 204 a 201)
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __svádí__ jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu __nebo ho v tom podporuje__ anebo kdo zneužívání takové látky __jinak podněcuje__ nebo __šíří__
 +  * __Svádění__– jednání ve formě návodu, např. předvádění způsobu zneužívání
 +  * __Podporování__– jednání ve formě pomoci, např. opatření látky, půjčka pro nákup drogy, opatření injekčních stříkaček,​ opatření bytu pro narkomana atd., podpora může směřovat jak vůči osobě-narkomanovi,​ tak i vůči osobě, která s drogou teprve začíná
 +  * __Podněcování__– projev, kterým pachatel zamýšlí vzbudit rozhodnutí u jiných osob vedoucí ke zneužívání látek
 +  * **Svádění × podceňování**– svádění směřuje vůči konkrétní osobě či osobám, podněcování vůči blíže nespecifikovaným osobám
 +  * __Šíření__– jednání směřující k rozšíření zneužívání návykových látek jiných než alkoholu, směřuje vůči blíže neurčeným osobám. Může jít o šíření ústně, tiskem atd.
 +  * **Šíření toxikomanie**(podobně jako účast na sebevraždě) **je řešením situace, kdy samotný čin (v tomto případě požívání návykových látek) je beztrestný,​ tudíž je zapotřebí pro účastenství na něm vytvořit samotnou skutkovou podstatu**.
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code