Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty

 • Nejde o zvláštní díl hlavy 7., ačkoli z pedagogického pohledu by to bylo účelné
 • Drogový problém je jedním ze současných globálních problémů lidstva, drogy představují mj. závažný problém:
  • sociální– u konzumentů dochází ke změnám základních životních hodnot a narušování mezilidských vztahů
  • zdravotní– kromě somatických a psychických efektů také vysoké riziko spojené s šířením infekcí přenášených krví (HIV, žloutenka atd.)
  • finanční– náklady na represi, zdravotní péči a podporu preventivních akcí
 • S drogami je spojeno široké spektrum trestné činnosti, kromě tzv. drogových deliktů je rozsáhlá trestná činnost páchána pod vlivem drog nebo v souvislosti s jejich užíváním, popř. jde o kriminalitu, která je spojena s uplatněním nelegálně získaných finančních prostředků z drogové trestné činnosti
 • Koncepce protidrogové politiky:
  • Represivní přístup– cílem je osvobození společnosti od drog
  • Terapeutický přístup– cílem je omezování škodlivých důsledků užívání drog
  • Strategie o dvou stranách– považována za optimální, snaží se co nejpřísněji trestat obchodníky s drogami, ale zároveň zajišťovat léčení a reintegraci narkomanů do společnosti; rovnováha mezi terapeutickým a represivním principem má být dosažena také alternativními tresty spočívajícími v nucené léčbě narkomanů
 • Mezinárodní závazky, kterými je ČR vázána– stejně jako koncepce protidrogové politiky, i mezinárodní závazky ovlivňují legislativní protidrogovou úpravu:
  • Jednotná úmluva o omamných látkách(NY, 1961) * Význam mj. proto, že obsahuje pravidlo, podle kterého musí každý strana učinit nutná opatření k tomu, aby pěstování, produkce, výroba, těžba, příprava, držba, nabídka, dání do prodeje, distribuce, koupě, prodej, dodání, zprostředkování, doprava, odeslání, dovoz a vývoz drog neodpovídající ustanovením Úmluvy byly považovány za TČ, byly-li spáchány úmyslně. Vážné případy se dle Úmluvy pak mají řešit přiměřenými tresty, zejména vězením či jiným odnětím svobody.
  • Úmluva o psychotropních látkách(Vídeň, 1971)
  • Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami(Vídeň, 1988) * Zabývá se zejména potlačováním mez. obchodu s drogami a obsahuje ustanovení týkající se praní špinavých peněz a konfiskací výnosů z tohoto obchodu. Trestnost se rozšiřuje i na prekurzory a není-li to v rozporu s ústavními principy dané země, je trestné i přechovávání drogy pro vlastní potřebu.
 • Objekt– zájem na ochraně společnosti a lidí před možným ohrožením vyplývajícím z neodborného nakládání s danými látkami, zájem na udržení zdravého sociálního klimatu a zájem na ochraně před riziky plynoucími z kriminality spojené s drogami

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283)

 • Objektivní stránka– pachatel neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří (to vše = nakládání) nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed
 • Omamné a psychotropní látky– jsou uvedeny v příloze zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Prekurzor– látka určená k výrobě drogy
 • Jed– nařízení vlády č. 467/2009 Sb., chemická látka uvedená v příloze nařízení, nejde-li o léčivo, a chemický přípravek obsahující alespoň 7% takové chemické látky
 • Slovo „nedovolenost“ nakládání s drogou je třeba dovodit zejména ze zákona o návykových látkách, z nařízení vlády č. 467/2009 Sb. a ze zákona o léčivech; jestliže není uděleno povolení k zacházení s danými látkami (uděluje ministerstvo zdravotnictví)
 • Výroba– zhotovení nebo vytvoření omamné či psychotropní látky, stačí, že pachatel drogu vyrobí, obchodování s ní pak má vliv na společenskou závažnost činu * Vypěstování rostlin sloužící k neoprávněné výrobě drogy = Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu (§ 286)
  • Pěstování konopí pro vlastní potřebu v množství větším než malém je však samostatný TČ podle § 285, odst. 1 - nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (pokud by šlo o jinou rostlinu obsahující tuto látku, šlo by o odst. 2 § 285)
 • Dovoz– přesun z území jiného státu na území ČR
 • Vývoz– přesun z území ČR na území jiného státu
 • Převoz– přesun z území jednoho státu na území jiného státu přes ČR, tzv. tranzitní delikt
 • Nabídnutí– jednání, kdy je pachatel ochotný poskytnout drogu jinému, stačí pouze jedna nabídka jakéhokoli množství drogy
 • Zprostředkování– zajištění kontaktu mezi osoba, které se zabývají nakládání s drogou, zejména půjde o kontakt mezi výrobcem a kupujícím
 • Prodání– prodejce již odevzdal drogu kupujícímu (tím může být i distributor)
 • Jinak jinému opatří– např. darem, krádeží, směnou, výměnou
 • Přechovávání– jakýkoli způsob držby, pachatel nemusí mít věc u sebe, může být např. zakopána na zahradě, podle § 283 je trestné přechovávání pro jiného, přechovávání pro sebe je trestné podle § 284
 • § 283(1) neuvádí (na rozdíl od § 284) množství relevantní pro trestnost, trestní postih nastupuje při jakémkoli množství dané látky!!!!
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Příprava je trestná (odst. 2 až 4)
 • Judikatura:
  • Samotné pěstování konopí je trestné podle § 285(1), pokud však bylo konopí pěstováno za účelem výroby drogy, jde o přípravu či pokus k nedovolené výrobě a jinému nakládání s OaP a s jedy

Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284)

 • Objektivní stránka– 2 základní SP:
  • Odst. 1– pachatel neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokana­binol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC)
  • Odst. 2– pachatel neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou nebo psychotropní látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množství větším než malém
 • Tento vůči § 283 privilegovaný TČ byl do TZ zaveden v roce 2009, vůči § 283 je speciální ve 3 směrech:
  • Nevztahuje se na přechovávání přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku a prekursoru
  • Trestné je pouze přechovávání omamné či psychotropní látky či jedu pro sebe
  • Fakticky rozděluje omamné a psychotropní látky na měkké (odst. 1) a tvrdé (odst. 2)
 • Množství větší než malé– množství, které je schopné v daném případě ohrozit zdraví člověka, mělo by vícenásobně převyšovat dávku běžného konzumenta; v letech 2010 – srpen 2013 vyplývalo z vládního nařízení (na základě § 289(2), např. u marihuany šlo o 15g sušiny a více, u kokainu 1g a více), které však zrušil ÚS, poněvadž odporovalo principu NCSL scripta – kritérium trestnosti by mělo vyplývat přímo ze zákona
 • Pachatel – kdokoli
 • Subjektivní stránka – úmysl

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§ 285)

 • Objektivní stránka – 2 základní SP:
  • Odst. 1– pachatel neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí
  • Odst. 2 -pachatel neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém houbu nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku
 • Problematické: každá rostlina konopí obsahuje jinou hranici účinné látky, každá rostlina je jiné velikosti, účinnost látek se mění v závislosti na vegetačním období konopí
 • Podle zákona o návykových látkách je zakázáno pěstovat konopí s vyšším obsahem THC než 0,3. Zákon rozlišuje mezi konopím, které přesahuje tuto hranici, a technickým konopím.
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Judikatura:
  • Pěstování konopí pro jiného je nedovoleným nakládáním podle § 283 a nikoli čin podle § 285

Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu (§ 286)

 • Objektivní stránka– pachatel vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává prekursor nebo jiný předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku, který obsahuje omamnou nebo psychotropní látku, nebo jedu
 • Jde o jednání svou povahou přípravné, které je subsidiární vůči § 283 – pokud si tedy pachatel opatří předmět určený k výrobě drogy v úmyslu drogu vyrábět, má přednost posouzení skutku jako přípravy k TČ nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů, ta je ovšem trestná jen u kvalifikovaných SP, které představují zvlášť závažný zločin, tedy v ostatních případech se uplatní § 286.
 • Předmět určený k výrobě– v zásadě cokoli, typicky vařiče, destilační jednotky, nemusí jít o klíčovou komponentu na výrobě
 • Nestačí vyrobit, opatřit si či přechovávat daný předmět, pachatel musí mít v úmyslu použít tento předmět při výrobě drogy nebo jedu
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Judikatura: výrobou předmětu nemůže být vypěstování konopí, poněvadž to je již samo o sobě omamnou látkou

Šíření toxikomanie (§ 287)

 • Objekt– zájem na ochraně společnosti před možným ohrožením, které vyplývá ze zneužívání návykových látekjiných než alkoholu (o nich platí ve vztahu k dítěti ustanovení § 204 a 201)
 • Objektivní stránka– pachatel svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří
 • Svádění– jednání ve formě návodu, např. předvádění způsobu zneužívání
 • Podporování– jednání ve formě pomoci, např. opatření látky, půjčka pro nákup drogy, opatření injekčních stříkaček, opatření bytu pro narkomana atd., podpora může směřovat jak vůči osobě-narkomanovi, tak i vůči osobě, která s drogou teprve začíná
 • Podněcování– projev, kterým pachatel zamýšlí vzbudit rozhodnutí u jiných osob vedoucí ke zneužívání látek
 • Svádění × podceňování– svádění směřuje vůči konkrétní osobě či osobám, podněcování vůči blíže nespecifikovaným osobám
 • Šíření– jednání směřující k rozšíření zneužívání návykových látek jiných než alkoholu, směřuje vůči blíže neurčeným osobám. Může jít o šíření ústně, tiskem atd.
 • Šíření toxikomanie(podobně jako účast na sebevraždě) je řešením situace, kdy samotný čin (v tomto případě požívání návykových látek) je beztrestný, tudíž je zapotřebí pro účastenství na něm vytvořit samotnou skutkovou podstatu.

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code