Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-18 [2016/12/29 14:30] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   18.       ​Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy    ======
 +
 +  * **TČ obecně nebezpečné = 7. hlava zvláštní části TZ, rozdělena do 2 dílů:**
 +      * **1. díl – TČ obecně ohrožující**
 +      * **2. díl – TČ ohrožující vzdušný dopravní prostředek,​ civilní plavidlo a pevnou plošinu**
 +  * Oproti úpravě v TZ z r. 1961 již tato hlava neobsahuje TČ proti životnímu prostředí (ty jsou nyní vyděleny do 8. hlavy zvláštní části)
 +  * Zásadně jde o **ohrožovací trestné činy**, jejichž následkem je vyvolání ohrožení, tj. reálné možnosti vzniku poruchy; __zahrnují taková jednání, s kterými je spojeno nebezpečí pro život, zdraví či nebezpečí škody velkého rozsahu pro cizí majetek__ (např. nebezpečí způsobené požárem, povodní, únikem plynu, důlní katastrofou,​ železniční nehodou apod.)
 +  * __Výjimka__– poruchové delikty = poškození geodetického bodu (§ 278) a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276, 277)
 +  * Ustanovení chránící společnost před obecně nebezpečným najednáním nalezneme i jinde (např. v hlavě deváté – teroristický útok, § 311)
 +  * Skutkové podstaty mají **často blanketní charakter**,​ mnohdy totiž odkazují na mimotrestní normu (veterinární zákon, zákon o zbraních, atomový zákon, zákon o návykových látkách, zákon o potravinách atd.), kdy se pachatel dopustí TČ právě tím, že tuto normu poruší (to bývá ve skutkových podstatách vyjádřeno termíny typu „neoprávněně“,​ „v rozporu s jiným právním předpisem“,​ „bez povolení“ atd.). Omyl o rozporu jednání pachatele s těmito předpisy je omylem právním o znacích TČ (viz § 19)
 +  * **Nebezpečí**(nutno odlišovat od pojmu „obecné nebezpečí“,​ viz obecné ohrožení) = možnost vzniku poruchy, kauzální řetěz jevů vedoucích k poruše zde dospěl až tak daleko, že chybí jen jeden či několik málo článků k tomu, aby porucha nastala. Podle toho, jak vzdálená je možnost poruchy rozlišujeme:​
 +      * __Nebezpečí bezprostřední__
 +      * __Nebezpečí vzdálené__
 +  * **3 možnosti projevů toho, když u TČ obecně nebezpečných dojde též k poruše**:
 +      * Porucha je __okolností podmiňující užití vyšší trestní sazby__ (např. úmyslné způsobení smrti u obecného ohrožení)
 +      * __Jednočinný souběh s poruchovým TČ__– pouze tam, když ohrožení je širší než porucha, která z něj vzešla. Pokud by byl rozsah poruchy a ohrožení stejný, jednočinný souběh by byl vyloučen na základě subsidiarity.
 +      * U méně závažných poruch s nimi zákon již počítal a jsou __konzumovány__ ohrožujícím trestným činem, což se projevuje trestními sazbami (např. obecné ohrožení již v sobě obsahuje i úmyslné ublížení na zdraví)
 +  * **Druhový objekt**– zájem na ochraně bezpečnosti života, zdraví a majetku, který nenáleží pachateli
 +  * **Objektivní stránka**– souvisí s pojmem obecného nebezpečí (= ohrožení více osob na životě nebo jejich ohrožení těžkou újmou na zdraví nebo ohrožení cizího majetku škodou velkého rozsahu)
 +  * **Pachatel**– zpravidla kdokoli, někdy i speciální subjekt
 +  * **Subjektivní stránka**– zejména jde o tzv. __ohrožovací úmysl__, tj. úmysl vztahující se jen na možnost poruchy, nikoli na poruchu samou (např. při obecném ohrožení způsobením požáru stačí, pokud pachatel zamýšlí požárem vydat lidi v nebezpečí smrti). Zavinění ve vztahu k poruše v sobě nutně zahrnuje i zavinění ve vztahu k ohrožení, ne však naopak. U některých SP postačí zavinění z nedbalosti či z hrubé nedbalosti.
 +  * U mnoha TČ je přípustná účinná lítost podle § 33
 +
 +=====      Obecné ohrožení (§ 272 – úmysl, § 273 – nedbalost) ​     =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně života a zdraví lidí a na cizím majetku
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel:
 +      * obecné nebezpečí __způsobí__ nebo
 +      * je __zvýší__ nebo
 +      * __ztíží jeho odvrácení či zmírnění__
 +  * **Obecné nebezpečí**= situace, kdy v důsledku obecně nebezpečného jednání pachatele nastane ohrožení více osob na životě nebo jejich ohrožení těžkou újmou na zdraví nebo ohrožení cizího majetku škodou velkého rozsahu. Je charakterizováno:​
 +      * **Povahou jednání**– je vyvoláno rozpoutáním živlů, uvolněním nebezpečných sil či jiným podobným nebezpečným jednáním; zákon tedy požaduje obecně nebezpečné jednání a __příkladmo uvádí__ zapříčinění požáru nebo povodně nebo škodlivého účinku výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil (mimo to může jít např. o nebezpečí způsobené havárií prostředků MHD, ve kterých je vícero, aspoň 7, osob). Jednání může mít podobu __jak konání__ (železničář přehodí výhybku, kdy nemá), tak i __opomenutí__ (železničář nepřehodí výhybku, kdy má)
 +      * **Kvantitativně:​**
 +        * Musí být ohroženo __alespoň 7 lidí__ (dle judikatury),​ kterým hrozí smrt či těžká újma na zdraví nebo
 +        * hrozí škoda velkého rozsahu __(nejméně 5 mil. Kč__) s tím, že musí jít o majetek cizí, nikoli pachatele samotného
 +      * **Intenzitou**– nebezpečí musí hrozit bezprostředně,​ tedy se výrazně blížit poruše
 +      * **Větším prostorovým rozložením škody**– tj. nemožností přesného ohraničení rozsahu ohrožení a obtížností mu čelit
 +      * **Živelností a neovladatelnosti průběhu událostí**– vznik poruchy již není závislý na pachateli ani potencionálních obětech
 +  * __Zvýšení obecného nebezpečí nebo ztížení jeho odvracení či zmírnění__(odst. 1, alinea 2) – může nastat pouze tehdy, kdy __už obecné nebezpečí existuje, není však rozhodující,​ zda k jednání pachatele došlo před ním__ (např. osoba mající na starost protipožární opatření zanedbá své povinnosti takovou měrou, že následný požár dosahuje rozměrů, kterých by jinak nedosahoval) __či až po jeho vzniku__.
 +  * __Pokus__– kromě pokusu kvalifikovaného TČ je možný jen tam, kde k obecnému nebezpečí ještě nedošlo (např. pokus nezpůsobilým prostředkem).
 +  * Jelikož jde o ohrožující TČ, k poruše dojít nemusí
 +  * __Místo jednání__– tam, kde došlo k jednání, ale i tam, kde došlo k následku
 +  * Subjektivní stránka – ohrožovací úmysl (§ 272) či nedbalost (§ 273)
 +  * __U úmyslné formy trestná i příprava__
 +  * **Vyloučen jednočinný souběh**s teroristickým útokem (§ 311), ohrožením pod vlivem návykové látky (§ 274, subsidiární k obecnému ohrožení),​ poškozením cizí věci (§ 228, subsidiární k úmyslnému obecnému ohrožení),​ vraždou (§ 140, obecné ohrožení je speciální vůči vraždě kvůli tomu, že navíc obsahuje právě ono obecné nebezpečí),​ pojistným podvodem (§ 210(2), obecné ohrožení je speciální),​ těžkým a prostým nedbalostním ublížením na zdraví (nedbalostní obecné ohrožení je speciální)
 +  * Pozn. – odst. 2, písm. d – „způsobí-li pachatel takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt“ = lex Stéblová, podle obce, u které došlo k železničnímu neštěstí,​ na základě této nehody byla trestní sazba za tento čin zvýšena.
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Nejde o obecné ohrožení, pokud řidič auta zaviní porušením silničních předpisů střet s jiným rovněž plně neobsazeným autem, v důsledku čehož se auto stane neovladatelným,​ sjede na chodník a usmrtí dvě osoby, další tři zraní těžce a dalších pět lehce; obecně nebezpečný následek totiž nebyl způsoben obecně nebezpečným jednáním
 +      * Opětovně v krátké době  (odst.2,b) = není dáno, došlo-li k časovému rozpětí delšímu 3 let; opětování není dáno ani tehdy, šlo-li o dílčí útok v rámci jednoho pokračujícího TČ
 +      * Za obecné ohrožení je možné považovat jízdu na dálnici v protisměru
 +      * Obecným ohrožením je i případ, kdy řidič autobusu přejíždí přes železniční přejezd v takové vzdálenosti před blížícím se osobním vlakem, že srážce se podařilo vyhnout jen díky tomu, že strojvůdce použil rychlobrzdu
 +      * Obecným ohrožením je i případ, kdy pachatel-předseda představenstva má povinnost vykonávat (s péčí řádného hospodáře) dohled nad osobou pověřenou představenstvem provedením stavebních prací, dojde-li i v důsledku vědomého neplnění této povinnosti ke zřícení stavby a škodě velkého rozsahu, navíc jde o porušení důležité povinnosti vyplývající z funkce předsedy představenstva a.s.
 +
 +=====      Ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně života a zdraví a lidí a majetku před ohrožením plynoucím z výkonu určitých činností pod vlivem návykových látek
 +  * V těchto případech se jedná o vzdálené nebezpečí (např. při řízení pod vlivem je dáno již počátkem jízdy), jde tedy o tzv. __abstraktně ohrožovací trestný čin__
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost,​ který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku
 +  * **Kvalifikované SP (odst. 2)**– pachatel:
 +      * a) způsobí činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,
 +      * b) spáchá takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný,​ zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek,​ nebo
 +      * c) byl za takový čin v posledních 2 letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn
 +  * Nutno odlišovat termíny „__stav vylučující způsobilost“ a „nepříčetnost__“ – pokud by si pachatel konzumací návykové látky přivodil nepříčetnost,​ šlo by o případ actio libera in causa a tudíž o TČ opilství podle § 360
 +  * **Stav vylučující způsobilost u řidiče motorového vozidla**:
 +      * __Absolutní nezpůsobilost k řízení__– hladina alkoholu v krvi dosáhla 1 promile (je vědecky dokázáno, že nikdo takto nemůže bezpečně řídit)
 +      * __Relativní nezpůsobilost k řízení__– i pří méně než 1 promile je možné, že schopnost řízení dosáhla u řidiče stavu, který předpokládá tento TČ, dokazuje se především výpověďmi spolujezdců,​ policistů atd.
 +  * **Návyková látka**(§ 130, demonstrativní výčet) - alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování; __dva problémy__ – 1) návykovou látku definují i jiné normy, a to odlišně, 2) znakem všech těchto látek není jen vyvolání návyku
 +  * __Alkoholický nápoj__– zákon č. 379/2005 – lihovina, víno a pivo nebo nápoj obsahující alespoň 0,5 objemového procenta alkoholu
 +  * __Zaměstnání nebo jiná činnost__– takové zaměstnání,​ jehož bezpečný výkon vyžaduje soustředěnou pozornost a schopnost správně vnímat a rychle reagovat na nastalé situace, např. chirurgická operace, obsluha jeřábu, řízení motorového vozidla (ne ale např. jízda na kole – to totiž není stroj schopný způsobit závažné destrukční účinky) či práce kočího, průvodčí vlaku, posunovač na železnici
 +  * Pokud jede řidič vozidla v podnapilém stavu jen proto, aby po nehodě včas zajistil lékařskou pomoc zraněnému,​ lze uvažovat krajní nouzi podle § 28 (nešlo-li přímo hrozící nebezpečí odvrátit jinak)
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Pomocník**– např. ten, kdo prodává řidiči alkoholické nápoje, ačkoli ví, že bude řídit či ten, kdo určuje řidiči trasu a utvrzuje ho v řízení nebo mu pomáhá roztlačit vozidlo
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * __Způsobí-li podnapilý řidič někomu těžkou újmu na zdraví či smrt, bude se jednat o jednočinný souběh__§ 274 s § 147(1),(2) nebo s § 143(1),(2), tím je vyjádřeno,​ že řidič ohrožoval i jiné účastníky provozu
 +  * Vyloučen je souběh s obecným ohrožením
 +  * Možný souběh s TČ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (pokud mu byl před tím uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení)
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Dokonání činu nastává až jízdou s vozidlem, nikoli již při nastartování
 +      * Pouhá společná jízda s opilým řidičem není účastenstvím
 +      * Vyloučen souběh s ublížením na zdraví, to je již obsaženo v odst. 2,a
 +      * Pokud pachatel řídí po požití alkoholu vozidlo a zároveň má padělaný řidičský průkaz, nejde o jednočinný,​ nýbrž o vícečinný souběh TČ ohrožení pod vlivem návykové látky a TČ padělání a pozměňování veřejné listiny – jde o dvě různá jednání, která se ani částečně nepřekrývají
 +
 +=====      Porušení povinnosti při hrozivé tísni (§ 275)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně života, zdraví lidí a zájem na ochraně majetku
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel zmaří nebo ztíží odvrácení nebo zmírnění hrozivé tísně, která přímo postihuje větší skupinu osob, tím, že bez závažného důvodu:
 +      * a) odepře pomoc, která je mu podle zákona uložena nebo k níž se zavázal, nebo
 +      * b) zmaří poskytnutí takové pomoci jinou osobou
 +  * **Hrozivá tíseň**– stav, kdy je více lidí současně vydáno citelným útrapám, např. hladu, žízni, nebezpečné radiaci, hrozící újmy na zdraví, epidemii apod., bude vyplývat především z e situace, při které bude vládou vyhlášen stav nouze. Nemusí mít povahu obecného nebezpečí,​ má-li takovou povahu, bude pachatel zpravidla trestný za obecné ohrožení podle § 272(1) alinea 2. Ustanovení je proto subsidiární k obecnému ohrožení podle § 272(1) alinea 2.
 +  * __K jednání musí dojít bez závažného důvodu__– tím by mohla být např. nemoc či momentální indispozice.
 +  * Hrozivá tíseň tu musí být dána či bezprostředně hrozit
 +  * **Pachatel**– u odepření pomoci speciální subjekt (lékař, hasič atd.), u zmaření pomoci kdokoli
 +  * __TČ neposkytnutí pomoci (§ 150) je vůči tomuto TČ ve vztahu subsidiarity__
 +=====      Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276 – úmysl, § 277 – hrubá nedbalost) ​     =====
 +
 +  * **Objekt**– ochrana obecně prospěšných zařízení,​ jejich provozu a využívání
 +  * __Obecně prospěšné zařízení (§ 132)__– veřejné ochranné zařízení proti požáru, povodni či jiné živelní pohromě, energetické zařízení,​ podmořský kabel, zařízení pro veřejnou dopravu (např. návěstidlo,​ u veřejného osvětlení nestačí vyřazení z provozu pouze jednoho světla), zařízení držitele poštovní licence atd.
 +  * **Objektivní stránka:**
 +      * § 276 – 2 základní SP:
 +        * Pachatel úmyslně poškodí obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí jeho provoz nebo využívání
 +        * Pachatel úmyslně zničí, odstraní nebo učiní neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení,​ nebo způsobí činem uvedeným v odstavci 1 poruchu provozu obecně prospěšného zařízení,​ nebo způsobí takovým činem značnou škodu.
 +      * § 277 – pachatel z hrubé nedbalosti zničí, poškodí, odstraní nebo učiní neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí provoz obecně prospěšného zařízení
 +
 +=====      Poškození geodetického bodu (§ 278)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně značek nejdůležitějších geodetických bodů a zařízení permanentních stanic pro příjem signálů globálních navigačních systémů (GPS) České sítě permanentních stanic pro určování polohy
 +  * Problematika podrobněji upravena v zákoně o zeměměřičství
 +  * **Objektivní stránka**– 2 základní SP:
 +      * Odst. 1 – pachatel úmyslně zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou značku a) geodetického bodu základní geodynamické sítě, b) geodetického bodu referenční sítě nultého řádu, c) geodetického bodu referenční sítě doplněného nultého řádu, d) základního nivelačního geodetického bodu, nebo e) absolutního tíhového geodetického bodu
 +      * Odst. 2 – pachatel úmyslně zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelným zařízení permanentní stanice pro příjem signálů globálních navigačních systémů České sítě permanentních stanic pro určování polohy.
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +=====      Nedovolené ozbrojování (§ 279)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na tom, aby nebyly nekontrolovaně drženy či vyráběny střelné zbraně či jejich části, střelivo ve větším množství, zakázané doplňky zbraní, výbušniny či hromadně účinné zbraně nebo jejich součástky potřebné k jejich užití
 +  * __Jde o blanketní SP__– úpravu nalezneme v zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu či v zákoně o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
 +  * **Objektivní stránka – 4 základní SP**:
 +      * **Odst. 1**– pachatel bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně ​      * Stačí tedy jedna zbraň (část či doplněk) nebo střelivo ve větším množství
 +      * **Odst. 2**– pachatel buďto:
 +        * uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou zbraň nebo na ní provede konstrukční změny směřující k jejímu uvedení do střelbyschopného stavu nebo na zbrani provede konstrukční změny směřující ke zvýšení její účinnosti,​ nebo
 +        * padělá, pozmění, zahlazuje nebo odstraňuje jedinečné označení střelné zbraně, které umožňuje její identifikaci
 +      * **Odst. 3, písm. a**– pachatel vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v množství větším než malém, zbraň hromadně účinnou nebo součástky,​ jichž je k užití takové zbraně nezbytně třeba, ​      * Zbraň hromadně účinná – při obvyklém způsobu užití je s to usmrtit více osob či jim způsobit těžkou újmu na zdraví (granát, samopal atd.)
 +      * **Odst. 3, písm. b**– pachatel hromadí, vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje zbraně nebo ve značném množství střelivo ​      * Celý odst. 3 představuje příklad hromadného TČ (mnohost útoků)
 +  * __Zákon o střelných zbraních a střelivu__:​
 +      * upravuje kategorie střelných zbraní (např. palná, mechanická,​ broková, krátká, dlouhá, samonabíjecí,​ vojenská, sportovní, paintballová,​ lovecká či historická zbraň) a střeliva
 +      * obsahuje podmínky pro nabývání jejich vlastnictví,​ držení, nošení a používání
 +      * obsahuje přestupky a správní delikty
 +      * stanovuje, že registraci zbraně provádí příslušný útvar policie
 +      * definuje ve své příloze střelnou zbraň – zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost
 +  * __Zakázané doplňky zbraní__– tlumiče, zaměřovače
 +  * __Výroba__– vyhotovení anebo úprava jiné zbraně do podoby zbraně střelné
 +  * __Opatření__– jakýkoli způsob získání zbraně pro sebe či jiného (dar, koupě atd.)
 +  * __Přechovávání__– dáno, kdy pachatel má střelnou zbraň ve své moci, nemusí ji mít fakticky u sebe (např. zahrabaná na zahradě, ukrytá v knihovně), jde o trvající jednání, místem činu jsou všechna místa, kde byla zbraň přechovávána
 +  * Hromadění – postupné opatřování střelných zbraní a střeliva spolu s jejich dalším přechováváním (např. stačí i držení dvou poloautomatických zbraní a příslušného množství střeliva)
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl; __motiv__ může ovlivnit společenskou škodlivost TČ (např. sběratelství,​ záliba ve zbraních)
 +  * __Souběh vyloučen__s teroristickým útokem, vlastizradou,​ rozvracením republiky, terorem či obecným ohrožením – všechny tyto TČ jsou speciální k nedovolenému ozbrojování,​ neboť nedovolené ozbrojování zde bylo součástí speciálního úmyslu vedoucího k těmto TČ
 +  * __Souběh je naopak možný__např. s loupeží, zpronevěrou,​ podvodem, krádeží, zatajením věci, podílnictvím či s pytláctvím
 +=====      Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280)      =====
 +
 +  * **Objekt**– ochrana zdraví, života a bezpečnosti společnosti a státu
 +  * **Objektivní stránka**- dvě základní SP:
 +      * Odst. 1 – pachatel vyrobí, doveze, vyveze, proveze, vyvíjí, přechovává nebo hromadí zbraně, bojové prostředky nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou anebo s nimi jinak nakládá
 +      * Odst. 2 - pachatel provozy určené k vývoji, výrobě nebo skladování zbraní, bojových prostředků nebo výbušnin uvedených v odstavci 1 projektuje, staví nebo užívá.
 +  * __Zakázané zbraně nebo bojové prostředky__– např. jaderné, chemické zbraně nebo miny
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * Příprava je trestná (u kvalifikované SP)
 +
 +=====      Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281) a nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně života, zdraví a bezpečnosti
 +  * __Jaderné materiály__– kategorizuje atomový zákon na:
 +      * výchozí materiály – např. přírodní uran nebo thorium
 +      * zvláštní štěpné materiály – např. některé izotopy uranu či plutonia
 +      * další materiály, stanoví-li tak prováděcí pr. předpis
 +  * __Radioaktivní látky__– uvedeny v příloze vyhlášky o radiační ochraně
 +  * __Vysoce nebezpečné látky__– např. sarin
 +  * Objektivní stránka **§ 281** – pachatel bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přechovává anebo jinému obstará __radioaktivní látku nebo vysoce nebezpečnou látku__ nebo předměty určené k její výrobě
 +  * Objektivní stránka **§ 282** – 2 SP:
 +      * __Odst. 1__– pachatel bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přechovává anebo jinému obstará __výchozí jaderný materiál__ nebo předměty určené k jeho výrobě
 +      * __Odst. 2__– pachatel bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přechovává anebo jinému obstará __zvláštní štěpný materiál__ nebo předměty určené k jeho výrobě
 +  * __Přechovávání = trvající TČ__
 +  * __Pachatel u obou TČ kdokoli, subjektivní stránka – úmysl__
 +  * Příprava je trestná
 +
 +=====      Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem (§ 288)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na užívání látek s hormonálním či dopingovým účinkem jen k lékařským účelům; zájem na ochraně zdraví osob
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel:
 +      * neoprávněně ve větším množství vyrobí, přechovává,​ doveze, vyveze, proveze, nabízí, prodá, jinému poskytne nebo podá látku s __anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem za jiným než léčebným účelem__, nebo
 +      * vůči jinému __použije metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu nebo jinou metodu s dopingovým účinkem__ za jiným než léčebným účelem
 +  * __Anabolika__– steroidy odvozené od testosteronu
 +  * __Látky s jiným hormonálním účinkem__– některé hormony a příbuzné látky (inzulin, růstový hormon) nebo látky s antiestrogenní aktivitou
 +  * § 289(4) - vláda nařízením stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je větší množství ve smyslu § 288, a co se považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a jiné metody s dopingovým účinkem ve smyslu § 288. To bylo provedeno nařízením č. 454/2009 Sb.
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code