Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy

 • TČ obecně nebezpečné = 7. hlava zvláštní části TZ, rozdělena do 2 dílů:
  • 1. díl – TČ obecně ohrožující
  • 2. díl – TČ ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu
 • Oproti úpravě v TZ z r. 1961 již tato hlava neobsahuje TČ proti životnímu prostředí (ty jsou nyní vyděleny do 8. hlavy zvláštní části)
 • Zásadně jde o ohrožovací trestné činy, jejichž následkem je vyvolání ohrožení, tj. reálné možnosti vzniku poruchy; zahrnují taková jednání, s kterými je spojeno nebezpečí pro život, zdraví či nebezpečí škody velkého rozsahu pro cizí majetek (např. nebezpečí způsobené požárem, povodní, únikem plynu, důlní katastrofou, železniční nehodou apod.)
 • Výjimka– poruchové delikty = poškození geodetického bodu (§ 278) a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276, 277)
 • Ustanovení chránící společnost před obecně nebezpečným najednáním nalezneme i jinde (např. v hlavě deváté – teroristický útok, § 311)
 • Skutkové podstaty mají často blanketní charakter, mnohdy totiž odkazují na mimotrestní normu (veterinární zákon, zákon o zbraních, atomový zákon, zákon o návykových látkách, zákon o potravinách atd.), kdy se pachatel dopustí TČ právě tím, že tuto normu poruší (to bývá ve skutkových podstatách vyjádřeno termíny typu „neoprávněně“, „v rozporu s jiným právním předpisem“, „bez povolení“ atd.). Omyl o rozporu jednání pachatele s těmito předpisy je omylem právním o znacích TČ (viz § 19)
 • Nebezpečí(nutno odlišovat od pojmu „obecné nebezpečí“, viz obecné ohrožení) = možnost vzniku poruchy, kauzální řetěz jevů vedoucích k poruše zde dospěl až tak daleko, že chybí jen jeden či několik málo článků k tomu, aby porucha nastala. Podle toho, jak vzdálená je možnost poruchy rozlišujeme:
  • Nebezpečí bezprostřední
  • Nebezpečí vzdálené
 • 3 možnosti projevů toho, když u TČ obecně nebezpečných dojde též k poruše:
  • Porucha je okolností podmiňující užití vyšší trestní sazby (např. úmyslné způsobení smrti u obecného ohrožení)
  • Jednočinný souběh s poruchovým TČ– pouze tam, když ohrožení je širší než porucha, která z něj vzešla. Pokud by byl rozsah poruchy a ohrožení stejný, jednočinný souběh by byl vyloučen na základě subsidiarity.
  • U méně závažných poruch s nimi zákon již počítal a jsou konzumovány ohrožujícím trestným činem, což se projevuje trestními sazbami (např. obecné ohrožení již v sobě obsahuje i úmyslné ublížení na zdraví)
 • Druhový objekt– zájem na ochraně bezpečnosti života, zdraví a majetku, který nenáleží pachateli
 • Objektivní stránka– souvisí s pojmem obecného nebezpečí (= ohrožení více osob na životě nebo jejich ohrožení těžkou újmou na zdraví nebo ohrožení cizího majetku škodou velkého rozsahu)
 • Pachatel– zpravidla kdokoli, někdy i speciální subjekt
 • Subjektivní stránka– zejména jde o tzv. ohrožovací úmysl, tj. úmysl vztahující se jen na možnost poruchy, nikoli na poruchu samou (např. při obecném ohrožení způsobením požáru stačí, pokud pachatel zamýšlí požárem vydat lidi v nebezpečí smrti). Zavinění ve vztahu k poruše v sobě nutně zahrnuje i zavinění ve vztahu k ohrožení, ne však naopak. U některých SP postačí zavinění z nedbalosti či z hrubé nedbalosti.
 • U mnoha TČ je přípustná účinná lítost podle § 33

Obecné ohrožení (§ 272 – úmysl, § 273 – nedbalost)

 • Objekt– zájem na ochraně života a zdraví lidí a na cizím majetku
 • Objektivní stránka– pachatel:
  • obecné nebezpečí způsobí nebo
  • je zvýší nebo
  • ztíží jeho odvrácení či zmírnění
 • Obecné nebezpečí= situace, kdy v důsledku obecně nebezpečného jednání pachatele nastane ohrožení více osob na životě nebo jejich ohrožení těžkou újmou na zdraví nebo ohrožení cizího majetku škodou velkého rozsahu. Je charakterizováno:
  • Povahou jednání– je vyvoláno rozpoutáním živlů, uvolněním nebezpečných sil či jiným podobným nebezpečným jednáním; zákon tedy požaduje obecně nebezpečné jednání a příkladmo uvádí zapříčinění požáru nebo povodně nebo škodlivého účinku výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil (mimo to může jít např. o nebezpečí způsobené havárií prostředků MHD, ve kterých je vícero, aspoň 7, osob). Jednání může mít podobu jak konání (železničář přehodí výhybku, kdy nemá), tak i opomenutí (železničář nepřehodí výhybku, kdy má)
  • Kvantitativně:
   • Musí být ohroženo alespoň 7 lidí (dle judikatury), kterým hrozí smrt či těžká újma na zdraví nebo
   • hrozí škoda velkého rozsahu (nejméně 5 mil. Kč) s tím, že musí jít o majetek cizí, nikoli pachatele samotného
  • Intenzitou– nebezpečí musí hrozit bezprostředně, tedy se výrazně blížit poruše
  • Větším prostorovým rozložením škody– tj. nemožností přesného ohraničení rozsahu ohrožení a obtížností mu čelit
  • Živelností a neovladatelnosti průběhu událostí– vznik poruchy již není závislý na pachateli ani potencionálních obětech
 • Zvýšení obecného nebezpečí nebo ztížení jeho odvracení či zmírnění(odst. 1, alinea 2) – může nastat pouze tehdy, kdy už obecné nebezpečí existuje, není však rozhodující, zda k jednání pachatele došlo před ním (např. osoba mající na starost protipožární opatření zanedbá své povinnosti takovou měrou, že následný požár dosahuje rozměrů, kterých by jinak nedosahoval) či až po jeho vzniku.
 • Pokus– kromě pokusu kvalifikovaného TČ je možný jen tam, kde k obecnému nebezpečí ještě nedošlo (např. pokus nezpůsobilým prostředkem).
 • Jelikož jde o ohrožující TČ, k poruše dojít nemusí
 • Místo jednání– tam, kde došlo k jednání, ale i tam, kde došlo k následku
 • Subjektivní stránka – ohrožovací úmysl (§ 272) či nedbalost (§ 273)
 • U úmyslné formy trestná i příprava
 • Vyloučen jednočinný souběhs teroristickým útokem (§ 311), ohrožením pod vlivem návykové látky (§ 274, subsidiární k obecnému ohrožení), poškozením cizí věci (§ 228, subsidiární k úmyslnému obecnému ohrožení), vraždou (§ 140, obecné ohrožení je speciální vůči vraždě kvůli tomu, že navíc obsahuje právě ono obecné nebezpečí), pojistným podvodem (§ 210(2), obecné ohrožení je speciální), těžkým a prostým nedbalostním ublížením na zdraví (nedbalostní obecné ohrožení je speciální)
 • Pozn. – odst. 2, písm. d – „způsobí-li pachatel takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt“ = lex Stéblová, podle obce, u které došlo k železničnímu neštěstí, na základě této nehody byla trestní sazba za tento čin zvýšena.
 • Judikatura:
  • Nejde o obecné ohrožení, pokud řidič auta zaviní porušením silničních předpisů střet s jiným rovněž plně neobsazeným autem, v důsledku čehož se auto stane neovladatelným, sjede na chodník a usmrtí dvě osoby, další tři zraní těžce a dalších pět lehce; obecně nebezpečný následek totiž nebyl způsoben obecně nebezpečným jednáním
  • Opětovně v krátké době (odst.2,b) = není dáno, došlo-li k časovému rozpětí delšímu 3 let; opětování není dáno ani tehdy, šlo-li o dílčí útok v rámci jednoho pokračujícího TČ
  • Za obecné ohrožení je možné považovat jízdu na dálnici v protisměru
  • Obecným ohrožením je i případ, kdy řidič autobusu přejíždí přes železniční přejezd v takové vzdálenosti před blížícím se osobním vlakem, že srážce se podařilo vyhnout jen díky tomu, že strojvůdce použil rychlobrzdu
  • Obecným ohrožením je i případ, kdy pachatel-předseda představenstva má povinnost vykonávat (s péčí řádného hospodáře) dohled nad osobou pověřenou představenstvem provedením stavebních prací, dojde-li i v důsledku vědomého neplnění této povinnosti ke zřícení stavby a škodě velkého rozsahu, navíc jde o porušení důležité povinnosti vyplývající z funkce předsedy představenstva a.s.

Ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274)

 • Objekt– zájem na ochraně života a zdraví a lidí a majetku před ohrožením plynoucím z výkonu určitých činností pod vlivem návykových látek
 • V těchto případech se jedná o vzdálené nebezpečí (např. při řízení pod vlivem je dáno již počátkem jízdy), jde tedy o tzv. abstraktně ohrožovací trestný čin
 • Objektivní stránka– pachatel vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku
 • Kvalifikované SP (odst. 2)– pachatel:
  • a) způsobí činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,
  • b) spáchá takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, nebo
  • c) byl za takový čin v posledních 2 letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn
 • Nutno odlišovat termíny „stav vylučující způsobilost“ a „nepříčetnost“ – pokud by si pachatel konzumací návykové látky přivodil nepříčetnost, šlo by o případ actio libera in causa a tudíž o TČ opilství podle § 360
 • Stav vylučující způsobilost u řidiče motorového vozidla:
  • Absolutní nezpůsobilost k řízení– hladina alkoholu v krvi dosáhla 1 promile (je vědecky dokázáno, že nikdo takto nemůže bezpečně řídit)
  • Relativní nezpůsobilost k řízení– i pří méně než 1 promile je možné, že schopnost řízení dosáhla u řidiče stavu, který předpokládá tento TČ, dokazuje se především výpověďmi spolujezdců, policistů atd.
 • Návyková látka(§ 130, demonstrativní výčet) - alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování; dva problémy – 1) návykovou látku definují i jiné normy, a to odlišně, 2) znakem všech těchto látek není jen vyvolání návyku
 • Alkoholický nápoj– zákon č. 379/2005 – lihovina, víno a pivo nebo nápoj obsahující alespoň 0,5 objemového procenta alkoholu
 • Zaměstnání nebo jiná činnost– takové zaměstnání, jehož bezpečný výkon vyžaduje soustředěnou pozornost a schopnost správně vnímat a rychle reagovat na nastalé situace, např. chirurgická operace, obsluha jeřábu, řízení motorového vozidla (ne ale např. jízda na kole – to totiž není stroj schopný způsobit závažné destrukční účinky) či práce kočího, průvodčí vlaku, posunovač na železnici
 • Pokud jede řidič vozidla v podnapilém stavu jen proto, aby po nehodě včas zajistil lékařskou pomoc zraněnému, lze uvažovat krajní nouzi podle § 28 (nešlo-li přímo hrozící nebezpečí odvrátit jinak)
 • Pachatel– kdokoli
 • Pomocník– např. ten, kdo prodává řidiči alkoholické nápoje, ačkoli ví, že bude řídit či ten, kdo určuje řidiči trasu a utvrzuje ho v řízení nebo mu pomáhá roztlačit vozidlo
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Způsobí-li podnapilý řidič někomu těžkou újmu na zdraví či smrt, bude se jednat o jednočinný souběh§ 274 s § 147(1),(2) nebo s § 143(1),(2), tím je vyjádřeno, že řidič ohrožoval i jiné účastníky provozu
 • Vyloučen je souběh s obecným ohrožením
 • Možný souběh s TČ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (pokud mu byl před tím uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení)
 • Judikatura:
  • Dokonání činu nastává až jízdou s vozidlem, nikoli již při nastartování
  • Pouhá společná jízda s opilým řidičem není účastenstvím
  • Vyloučen souběh s ublížením na zdraví, to je již obsaženo v odst. 2,a
  • Pokud pachatel řídí po požití alkoholu vozidlo a zároveň má padělaný řidičský průkaz, nejde o jednočinný, nýbrž o vícečinný souběh TČ ohrožení pod vlivem návykové látky a TČ padělání a pozměňování veřejné listiny – jde o dvě různá jednání, která se ani částečně nepřekrývají

Porušení povinnosti při hrozivé tísni (§ 275)

 • Objekt– zájem na ochraně života, zdraví lidí a zájem na ochraně majetku
 • Objektivní stránka– pachatel zmaří nebo ztíží odvrácení nebo zmírnění hrozivé tísně, která přímo postihuje větší skupinu osob, tím, že bez závažného důvodu:
  • a) odepře pomoc, která je mu podle zákona uložena nebo k níž se zavázal, nebo
  • b) zmaří poskytnutí takové pomoci jinou osobou
 • Hrozivá tíseň– stav, kdy je více lidí současně vydáno citelným útrapám, např. hladu, žízni, nebezpečné radiaci, hrozící újmy na zdraví, epidemii apod., bude vyplývat především z e situace, při které bude vládou vyhlášen stav nouze. Nemusí mít povahu obecného nebezpečí, má-li takovou povahu, bude pachatel zpravidla trestný za obecné ohrožení podle § 272(1) alinea 2. Ustanovení je proto subsidiární k obecnému ohrožení podle § 272(1) alinea 2.
 • K jednání musí dojít bez závažného důvodu– tím by mohla být např. nemoc či momentální indispozice.
 • Hrozivá tíseň tu musí být dána či bezprostředně hrozit
 • Pachatel– u odepření pomoci speciální subjekt (lékař, hasič atd.), u zmaření pomoci kdokoli
 • TČ neposkytnutí pomoci (§ 150) je vůči tomuto TČ ve vztahu subsidiarity

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276 – úmysl, § 277 – hrubá nedbalost)

 • Objekt– ochrana obecně prospěšných zařízení, jejich provozu a využívání
 • Obecně prospěšné zařízení (§ 132)– veřejné ochranné zařízení proti požáru, povodni či jiné živelní pohromě, energetické zařízení, podmořský kabel, zařízení pro veřejnou dopravu (např. návěstidlo, u veřejného osvětlení nestačí vyřazení z provozu pouze jednoho světla), zařízení držitele poštovní licence atd.
 • Objektivní stránka:
  • § 276 – 2 základní SP:
   • Pachatel úmyslně poškodí obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí jeho provoz nebo využívání
   • Pachatel úmyslně zničí, odstraní nebo učiní neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení, nebo způsobí činem uvedeným v odstavci 1 poruchu provozu obecně prospěšného zařízení, nebo způsobí takovým činem značnou škodu.
  • § 277 – pachatel z hrubé nedbalosti zničí, poškodí, odstraní nebo učiní neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí provoz obecně prospěšného zařízení

Poškození geodetického bodu (§ 278)

 • Objekt– zájem na ochraně značek nejdůležitějších geodetických bodů a zařízení permanentních stanic pro příjem signálů globálních navigačních systémů (GPS) České sítě permanentních stanic pro určování polohy
 • Problematika podrobněji upravena v zákoně o zeměměřičství
 • Objektivní stránka– 2 základní SP:
  • Odst. 1 – pachatel úmyslně zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou značku a) geodetického bodu základní geodynamické sítě, b) geodetického bodu referenční sítě nultého řádu, c) geodetického bodu referenční sítě doplněného nultého řádu, d) základního nivelačního geodetického bodu, nebo e) absolutního tíhového geodetického bodu
  • Odst. 2 – pachatel úmyslně zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelným zařízení permanentní stanice pro příjem signálů globálních navigačních systémů České sítě permanentních stanic pro určování polohy.
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl

Nedovolené ozbrojování (§ 279)

 • Objekt– zájem na tom, aby nebyly nekontrolovaně drženy či vyráběny střelné zbraně či jejich části, střelivo ve větším množství, zakázané doplňky zbraní, výbušniny či hromadně účinné zbraně nebo jejich součástky potřebné k jejich užití
 • Jde o blanketní SP– úpravu nalezneme v zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu či v zákoně o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
 • Objektivní stránka – 4 základní SP:
  • Odst. 1– pachatel bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně * Stačí tedy jedna zbraň (část či doplněk) nebo střelivo ve větším množství
  • Odst. 2– pachatel buďto:
   • uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou zbraň nebo na ní provede konstrukční změny směřující k jejímu uvedení do střelbyschopného stavu nebo na zbrani provede konstrukční změny směřující ke zvýšení její účinnosti, nebo
   • padělá, pozmění, zahlazuje nebo odstraňuje jedinečné označení střelné zbraně, které umožňuje její identifikaci
  • Odst. 3, písm. a– pachatel vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v množství větším než malém, zbraň hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k užití takové zbraně nezbytně třeba, * Zbraň hromadně účinná – při obvyklém způsobu užití je s to usmrtit více osob či jim způsobit těžkou újmu na zdraví (granát, samopal atd.)
  • Odst. 3, písm. b– pachatel hromadí, vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje zbraně nebo ve značném množství střelivo * Celý odst. 3 představuje příklad hromadného TČ (mnohost útoků)
 • Zákon o střelných zbraních a střelivu:
  • upravuje kategorie střelných zbraní (např. palná, mechanická, broková, krátká, dlouhá, samonabíjecí, vojenská, sportovní, paintballová, lovecká či historická zbraň) a střeliva
  • obsahuje podmínky pro nabývání jejich vlastnictví, držení, nošení a používání
  • obsahuje přestupky a správní delikty
  • stanovuje, že registraci zbraně provádí příslušný útvar policie
  • definuje ve své příloze střelnou zbraň – zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost
 • Zakázané doplňky zbraní– tlumiče, zaměřovače
 • Výroba– vyhotovení anebo úprava jiné zbraně do podoby zbraně střelné
 • Opatření– jakýkoli způsob získání zbraně pro sebe či jiného (dar, koupě atd.)
 • Přechovávání– dáno, kdy pachatel má střelnou zbraň ve své moci, nemusí ji mít fakticky u sebe (např. zahrabaná na zahradě, ukrytá v knihovně), jde o trvající jednání, místem činu jsou všechna místa, kde byla zbraň přechovávána
 • Hromadění – postupné opatřování střelných zbraní a střeliva spolu s jejich dalším přechováváním (např. stačí i držení dvou poloautomatických zbraní a příslušného množství střeliva)
 • Subjektivní stránka– úmysl; motiv může ovlivnit společenskou škodlivost TČ (např. sběratelství, záliba ve zbraních)
 • Souběh vyloučens teroristickým útokem, vlastizradou, rozvracením republiky, terorem či obecným ohrožením – všechny tyto TČ jsou speciální k nedovolenému ozbrojování, neboť nedovolené ozbrojování zde bylo součástí speciálního úmyslu vedoucího k těmto TČ
 • Souběh je naopak možnýnapř. s loupeží, zpronevěrou, podvodem, krádeží, zatajením věci, podílnictvím či s pytláctvím

Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280)

 • Objekt– ochrana zdraví, života a bezpečnosti společnosti a státu
 • Objektivní stránka- dvě základní SP:
  • Odst. 1 – pachatel vyrobí, doveze, vyveze, proveze, vyvíjí, přechovává nebo hromadí zbraně, bojové prostředky nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou anebo s nimi jinak nakládá
  • Odst. 2 - pachatel provozy určené k vývoji, výrobě nebo skladování zbraní, bojových prostředků nebo výbušnin uvedených v odstavci 1 projektuje, staví nebo užívá.
 • Zakázané zbraně nebo bojové prostředky– např. jaderné, chemické zbraně nebo miny
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Příprava je trestná (u kvalifikované SP)

Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281) a nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282)

 • Objekt– zájem na ochraně života, zdraví a bezpečnosti
 • Jaderné materiály– kategorizuje atomový zákon na:
  • výchozí materiály – např. přírodní uran nebo thorium
  • zvláštní štěpné materiály – např. některé izotopy uranu či plutonia
  • další materiály, stanoví-li tak prováděcí pr. předpis
 • Radioaktivní látky– uvedeny v příloze vyhlášky o radiační ochraně
 • Vysoce nebezpečné látky– např. sarin
 • Objektivní stránka § 281 – pachatel bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přechovává anebo jinému obstará radioaktivní látku nebo vysoce nebezpečnou látku nebo předměty určené k její výrobě
 • Objektivní stránka § 282 – 2 SP:
  • Odst. 1– pachatel bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přechovává anebo jinému obstará výchozí jaderný materiál nebo předměty určené k jeho výrobě
  • Odst. 2– pachatel bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přechovává anebo jinému obstará zvláštní štěpný materiál nebo předměty určené k jeho výrobě
 • Přechovávání = trvající TČ
 • Pachatel u obou TČ kdokoli, subjektivní stránka – úmysl
 • Příprava je trestná

Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem (§ 288)

 • Objekt– zájem na užívání látek s hormonálním či dopingovým účinkem jen k lékařským účelům; zájem na ochraně zdraví osob
 • Objektivní stránka– pachatel:
  • neoprávněně ve větším množství vyrobí, přechovává, doveze, vyveze, proveze, nabízí, prodá, jinému poskytne nebo podá látku s anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem za jiným než léčebným účelem, nebo
  • vůči jinému použije metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu nebo jinou metodu s dopingovým účinkem za jiným než léčebným účelem
 • Anabolika– steroidy odvozené od testosteronu
 • Látky s jiným hormonálním účinkem– některé hormony a příbuzné látky (inzulin, růstový hormon) nebo látky s antiestrogenní aktivitou
 • § 289(4) - vláda nařízením stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je větší množství ve smyslu § 288, a co se považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a jiné metody s dopingovým účinkem ve smyslu § 288. To bylo provedeno nařízením č. 454/2009 Sb.

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code