Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-17 [2016/12/29 14:28] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   17.       ​Trestné činy hospodářské ​   ======
 +
 +  * **VI. hlava zvláštní části TZ, rozdělena do 4 dílů:**
 +      * **1) Trestné činy proti měně a platebním prostředkům**
 +      * **2) Trestné činy daňové, poplatkové a devizové**
 +      * **3) Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou**
 +      * **4) Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu**
 +  * Reakce na hospodářskou kriminalitu však nalezneme i v jiných hlavách zvláštní části TZ (zejména v TČ proti majetku)
 +  * Rozsah trestněprávního postihu společensky škodlivých jevů v hospodářské sféře je omezen zásadou subsidiarity trestní represe
 +  * __Velmi často blanketní charakter dispozic__(v řadě případů normy odkazují na mimotrestní úpravu)
 +  * Pro závažnost TČ má zde velký význam rozsah a forma jednání a rozsah a charakter následků
 +  * **Škoda**– jak __skutečná__ (damnum emergens), tak __i ušlý zisk__ (lucrum cessans); někde je škoda znakem základní SP (např. u poškozování spotřebitele),​ častěji ale znakem kvalifikované SP
 +  * **Pachatel**– zpravidla kdokoli, v některých případech však speciální subjekt (možnost uplatnění institutu jednání za jiného)
 +  * **Subjektivní stránka – úmysl**
 +  * __Více než jinde se zde uplatňuje přípustné riziko__jakožto okolnost vylučující protiprávnost
 +=====      Trestné činy proti měně a platebním prostředkům (1. díl)      =====
 +
 +==== Padělání a pozměnění peněz (§ 233) ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně měny:
 +      * __české i zahraniční__
 +      * měnou se rozumějí podle § 238 také __české i zahraniční CP__
 +  * __ČNB stanoví ve vyhlášce__(78/​2009) náležitosti bankovek a mincí, jejich vydání do oběhu a postup FO a PO při příjmu peněz a nakládání s nimi, včetně postupu při odebírání podezřelých bankovek a mincí
 +  * **Objektivní stránka –**2 základní SP:
 +      * **Odst. 1 –**pachatel sobě nebo jinému **opatří nebo přechovává**__padělané nebo pozměněné peníze nebo prvky peněz sloužící k ochraně proti jejich padělání__
 +      * **Odst. 2 –**pachatel:​
 +        * **padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je**__jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty__ (**alinea 1)**, nebo
 +        * **padělané nebo pozměněné peníze udá**__jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty__ (**alinea 2)**
 +  * __Padělání__– úplné vyhotovení peněz bez oprávnění (např. ražením, fotograficky atd.)
 +  * __Pozměnění__– upravení peněz, např. z nižší hodnoty na vyšší (připsáním nuly atd.)
 +  * __Padělané peníze__– jakékoli napodobeniny,​ které vzhledem ke své kvalitě mohou být při udávání, byť i jen za určitých okolností (např. placení při snížené viditelnosti v klubu), zaměněny s pravými penězi
 +  * Padělání a pozměňování peněz je dokonané zhotovením či úpravy peněz
 +  * __Prvky peněz sloužící k ochraně proti jejich padělání__– např. vodoznak, skrytý obrazec
 +  * **Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby –**pachatel spáchal čin jako člen organizované skupiny, organizované skupiny působící ve vícero státech, spáchání činu ve značném rozsahu a ve velkém rozsahu
 +  * **Pachatel –**kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka –**úmysl;​ musí se vztahovat na skutečnost,​ že jde o padělané / pozměněné peníze, pokud pachatel jedná i v úmyslu tyto peníze udat, dopustil by se TČ podle odst. 2 alinea 1.
 +  * **Příprava je trestná**(odst. 3 a 4)
 +  * Možný jednočinný souběh s podvodem, není možný jednočinný souběh odst. 1 a 2
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Bankovka slepená z částí téhož platidla není padělkem/​pozměněným platidlem
 +      * Vylákání náhrady od ČNB za úmyslně poškozené peníze, pokud bylo předstíráno,​ že k poškození došlo neúmyslně,​ je podvodem
 +      * Podvodem je i případ, kdy pachatel předstírá,​ že poškozenému předává pravé peníze, které ale vůbec nejsou s to plnit funkci platidla či oběživa (např. připomínají bankovku jen tvarově) a tudíž nejsou padělkem
 +      * __Pokud pachatel si padělané či pozměněné peníze opatřil jinak než paděláním či pozměněním (tj. nelze na to vztáhnout odst. 2 alinea 1) a má úmysl tyto peníze udat, dopouští se jejich přechováváním přípravy__TČ podle § 20(1), § 233(2) alinea 2; pokud pachatel část těchto peněz skutečně udal, dopustil se TČ § 233(2) alinea 2 dílem dokonaného a dílem ve stádiu přípravy
 +      * U padělaných cizích bankovek se rozsah spáchání činu poměřuje k jejich kurzovní hodnotě na trhu (nikoli na černém trhu)
 +
 +====      Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234)      ====
 +
 +  * **Objekt**– ochrana platebních prostředků zajišťujících bezhotovostní platební styk
 +  * **Objektivní stránka – 3 základní SP:**
 +      * **Odst. 1**– pachatel __sobě nebo jinému bez souhlasu oprávněného držitele opatří, zpřístupní,​ přijme nebo přechovává platební prostředek jiného__, zejména nepřenosnou platební kartu identifikovatelnou podle jména nebo čísla, elektronické peníze, příkaz k zúčtování,​ cestovní šek či záruční šekovou kartu
 +      * **Odst. 2**– pachatel sobě nebo jinému opatří, zpřístupní,​ přijme nebo přechovává__ padělaný nebo pozměněný platební prostředek__
 +      * **Odst. 3**– pachatel __padělá nebo pozmění platební prostředek v úmyslu použít jej jako pravý nebo platný__
 +  * __Opatřit__– váže se k hmotným předmětům × __zpřístupnit__ – poskytnutí především informací
 +  * __Platební prostředek__– zejména elektronický platební prostředek (úprava v zákoně o platebním styku, např. kreditní karta, zákaznická karta vydána dopravním přepravcem)
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka –**úmysl
 +  * **Příprava je trestná**(odst. 4 a 5)
 +  * Možný jednočinný souběh mj. s krádeží (typicky – pachatel odcizí peněženku,​ ve které je i platební karta), loupeží i podvodem
 +
 +====      Udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně peněz (§ 238 – cizí i zahraniční peníze a CP), zejména na řádném fungování jejich oběhu
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel padělané nebo pozměněné peníze, __jimiž mu bylo placeno jako pravými, udá jako pravé__
 +  * => pachatel v době, kdy mu bylo placeno, nevěděl, že jde o peníze padělané či pozměněné,​ toto se dozvěděl až posléze a chtěl tyto peníze taky použít jako platidlo
 +  * __Privilegovaná SP k § 233__=> § 233(2) alinea 2 se tedy nevztahuje na případy, kdy pachatel získal padělané či pozměněné peníze tím, že mu jimi někdo platil
 +  * **Pachatel**– osoba odlišná od té, která peníze pozměnila či padělala
 +  * **Subjektivní stránka –**úmysl
 +====      Výroba a držení padělatelského náčiní (§ 236)      ====
 +
 +  * **Objekt**– ochrana měny (§ 238) a především pak prostředků sloužících k jejich výrobě
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní__,​ sobě nebo jinému opatří __nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný prostředek,​ včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění peněz__ nebo prvků sloužících k ochraně peněz proti padělání anebo vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění platebních prostředků
 +  * Pojem __padělatelského náčiní__ je velmi široce, ovšem demonstrativně,​ vymezen
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka –**úmysl;​ musí zahrnovat skutečnost,​ že jde o nástroj vytvořený či přizpůsobený k padělání nebo pozměňování peněz
 +====      Neoprávněná výroba peněz (§ 237)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně měnové stability
 +  * **Objektivní stránka**– 2 základní SP v odst. 1:
 +      * **Alinea 1**– pachatel __neoprávněně,​ s použitím zařízení__ nebo materiálů k výrobě peněz určených a __držených v souladu se zákonem__, __vyrobí peníze nebo prvky sloužící k ochraně peněz proti padělání__;​ **pachatel** = osoba, která zařízení či materiály k výrobě peněz drží oprávněně
 +      * **Alinea 2**– pachatel neoprávněně vyrobené peníze nebo prvky sloužící k ochraně peněz proti padělání __sobě nebo jinému opatří, uvede do oběhu nebo přechovává__;​ **pachatel** = kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka –**úmysl;​ musí zahrnovat i znak neoprávněnosti
 +  * **Příprava je trestná**(odst. 3)
 +====      Ohrožování oběhu tuzemských peněz (§ 239)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně řádného oběhu tuzemských peněz
 +  * **Objektivní stránka**– 2 základní SP:
 +      * **Odst. 1 -**pachatel neoprávněně __vyrobí nebo vydá náhražky__ tuzemských peněz (alinea 1), nebo takové __náhražky neoprávněně dává do oběhu__ (alinea 2)
 +      * **Odst.****2** – pachatel __bez zákonného důvodu odmítá tuzemské peníze__, nebo __poškozuje tuzemské peníze__ (= množné číslo – tedy více bankovek / mincí)
 +  * **Pachatel – kdokoli**
 +  * **Subjektivní stránka –**úmysl;​ u odst. 1 musí zahrnovat i znak neoprávněnosti
 +  * __Náhražka peněz__– hotovostní platební prostředky,​ které mají dočasně či trvale plnit funkce oběživa
 +  * **Judikatura:​ **odst. 2 => také zničení peněz (a minore ad maius vůči „poškozuje“)
 +
 +=====      Trestné činy daňové, poplatkové a devizové (2. díl)      =====
 +
 +==== Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240) ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně správného odvedení daně, poplatku a podobné povinné platby; jde o zvláštní případ podvodu
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __ve větším rozsahu__ (alespoň 50 000 Kč) __zkrátí daň, clo, pojistné__ na sociální zabezpečení,​ příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,​ pojistné na úrazové pojištění,​ pojistné na zdravotní pojištění,​ poplatek __nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb__
 +  * Jinými slovy, pachatel úmyslně jedná tak, že příslušný orgán vyměří povinnou platbu nižší nebo ji nevyměří vůbec
 +  * __Daň__= povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která je neúčelová a neekvivalentní
 +  * **Pachatel**– kdokoli (tedy nejen subjekt daně atd.)
 +  * **Subjektivní stránka –**úmysl
 +  * **Poznámka**– v praxi pachatelé krátí zejména zvýšením svých nákladů:
 +      * Příklad:
 +        * hrubý příjem povinného = 100 000 Kč (na straně příjmů je těžké údaje zfalšovat)
 +        * reálné náklady = 80 000 Kč
 +        * => základ daně: příjem – náklady = 20 000 Kč, z toho se vypočítá 15% daň, povinný tedy odvádí 15% z 20 000 = 3 000 Kč
 +        * => Čím vyšší náklady, tím nižší základ daně a tím i nižší daň
 +  * Známým příkladem zkrácení daně je např. kauza lehkých topných olejů (do ČR byla přivážena nafta, ale na hranicích bylo kvůli nižšímu zdanění avizováno, že jde o LTO)
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Zánik trestnosti účinnou lítostí nedochází,​ pokud k projevení ochoty došlo teprve v době kontroly finančního úřadu (tj., není naplněna dobrovolnost)
 +      * Neodvedení daně z příjmu získaného trestným činem (a to i v případě lichvy) nelze posuzovat jako zkrácení daně podle § 240; nikdo totiž nesmí být donucován k doznání
 +      * Souběh s TČ zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254) je vyloučen (poruchový vs. ohrožovací TČ)
 +      * Možný jednočinný __souběh s TČ padělání a pozměňování známek je možný__, pokud pachatel použije padělané nebo pozměněné kolky jako pravé, a tím ve větším rozsahu zkrátí daň nebo dávku
 +      * Znak kvalifikované SP, že pachatel spáchá čin „nejméně se dvěma osobami“ zahrnuje jakoukoli formou účastenství (i spolupachatelství),​ není zde důležitá organizovanost ani skutečnost,​ aby tyto osoby o sobě navzájem věděly
 +
 +====      Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241)      ====
 +
 +  * Objekt – zájem na řádném odvedení zaměstnavatelem (plátcem) daně, pojistného atd.
 +  * Objektivní stránka - pachatel __ve větším rozsahu nesplní__ ​    * a) jako zaměstnavatel nebo plátce svoji zákonnou __povinnost odvést za zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné__ na sociální zabezpečení,​ příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na zdravotní pojištění,​ nebo
 +      * b) jako __zaměstnavatel__ svoji zákonnou povinnost __odvést pojistné na úrazové pojištění zaměstnanců__,​
 +  * Čl. 8(2) Listiny, podle kterého nelze nikoho zbavit osobní svobody pro neschopnost dostát smluvního závazku, se tohoto ustanovení netýká; __nejde o smluvní závazek__
 +  * **Pachatel**– __písm. a)__ zaměstnavatel nebo plátce; __písm. b)__ jen zaměstnavatel
 +  * **Subjektivní stránka –**úmysl
 +  * **Zvláštní ustanovení o účinné lítosti (§ 242) -**trestní odpovědnost zaniká, jestliže pachatel svou __povinnost dodatečně splnil dříve, než soud 1. stupně počal vyhlašovat rozsudek__; pachatel nemusí povinnou platbu zaplatit osobně, stačí, že svou aktivitou zařídí, že ji za něj zaplatí někdo jiný
 +====      Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na řádném fungování fiskálního systému
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel nesplní svoji zákonnou oznamovací povinnost vůči správci daně, a ohrozí tak ve větším rozsahu řádné a včasné stanovení daně jinému nebo její vymáhání od jiného
 +  * Registrační oznamovací povinnost upravena v daňovém řádu
 +  * **Pachatel**– osoba, která má zákonnou oznamovací povinnost
 +  * **Subjektivní stránka –**úmysl
 +====      Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží (§ 244)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na dodržování předpisů upravujících označení zboží
 +  * **Objektivní stránka**– dvě samostatné SP v odst. 1:
 +      * **Alinea 1**- pachatel __s nálepkami, kontrolními páskami nebo jinými předměty__ k označení zboží pro daňové účely __nakládá v rozporu s jiným právním předpisem____v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch__,​ nebo
 +      * **Alinea 2**- pachatel __v rozporu s jiným právním předpisem dováží, skladuje, přepravuje nebo uvádí do oběhu__ zboží bez nálepek, kontrolních pásek nebo jiných předmětů k jeho označení pro daňové účely
 +  * Jiným právním předpisem zejména zákon o spotřebních daních
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka –**úmysl;​ u alinea 1 se musí vztahovat i ke způsobení škody nebo neoprávněného prospěchu
 +  * __Jednočinný souběh se zkrácením daně__, poplatku a podobné povinné platby (§ 240) je __vyloučen__
 +====      Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§ 245)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně trhu, zdraví spotřebitelů,​ nezávadném zboží, na kontrole pohybu zboží a na řádném příjmu spotřební daně
 +  * **Objektivní stránka**– dvě samostatné SP v odst. 1:
 +      * **Alinea 1**– __pachatel padělá nebo pozmění nálepky, kontrolní pásky nebo jiné předměty k označení zboží pro daňové účely__ anebo __předměty vydávané orgánem veřejné moci nebo jím zmocněnou právnickou osobou jako doklad__ o splnění poplatkové povinnosti __v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch__,​ nebo
 +      * **Alinea 2**– pachatel takové nálepky, pásky nebo předměty __uvádí do oběhu nebo jich užije jako pravých__
 +  * Ochrana se poskytuje pouze tuzemským nálepkám
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka –**úmysl
 +====      Padělání a pozměnění známek (§ 246)      ====
 +
 +  * **Objekt**– ochrana kolkových a poštovních známek
 +  * **Objektivní stránka**– dvě samostatné SP v odst. 1, pachatel:
 +      * **Alinea 1**– __padělá nebo pozmění poštovní nebo kolkové známky__ v úmyslu způsobit jinému __škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch__,​
 +      * **Alinea 2**- takové známky úmyslně __uvádí do oběhu nebo jich užije jako pravých__
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka –**úmysl;​ u alinea 1 se musí vztahovat i na způsobení škody či získání neoprávněného prospěchu
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Možný jednočinný __souběh s TČ zkrácení daně, poplatku a obdobné povinné platby je možný__, pokud pachatel použije padělané nebo pozměněné kolky jako pravé, a tím ve větším rozsahu zkrátí daň nebo dávku
 +
 +====      Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství (§ 247)      ====
 +
 +  * **Objekt –**zájem na ochraně měnové rovnováhy státu
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __v době nouzového stavu v devizovém hospodářství poruší zákazy__, které jsou stanoveny devizovým zákonem pro nouzový stav v devizovém hospodářství a vztahují se na vyhlášený nouzový stav
 +  * Podle devizového zákona vyhlašuje nouzový stav vláda při nepříznivém vývoji platební bilance, který bezprostředně a vážně ohrožuje platební schopnost vůči zahraničí nebo vnitřní měnovou rovnováhu ČR
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka –**úmysl
 +=====      Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou (3. díl)      =====
 +
 +==== Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248) ====
 +
 +  * **Objekt**= zájem na ochraně pravidel hospodářské soutěže a zachování předpisů o nekalé soutěži
 +  * **4 samostatné SP:**
 +      * **Odst. 1**– pachatel se při účasti v hospodářské soutěži dopustí klamavé reklamy, klamavého označení zboží a služeb, vyvolá nebezpečí záměny, parazituje na pověsti podniku, výroby či služeb jiného soutěžitele,​ podplácení,​ zlehčování,​ srovnávací reklamy, porušování obchodního tajemství nebo ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí __a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatří tím sobě či jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody__
 +      * **Odst. 2, alinea 1**– pachatel v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu hospodářské soutěže se svým konkurentem uzavře dohodu o určení ceny, dohodu o rozdělení trhu nebo jinou dohodu narušující hospodářskou soutěž,
 +      * **Odst. 2, alinea 2**– pachatel v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách poruší závažným způsobem závazná pravidla zadávacího řízení,
 +      * **Odst. 2, alinea 3**– pachatel v rozporu s jiným právním předpisem upravujícím činnost bank a jiných právnických osob oprávněných k provozování finanční činnosti, obchodování s investičními nástroji, kolektivního investování,​ penzijního připojištění a pojišťovnictví,​ poruší závažným způsobem závazná pravidla obezřetného podnikání,​ obhospodařování majetku, odborné péče nebo zákaz vykonávat zákonem nebo úředním rozhodnutím určené úkony, služby nebo jiné činnosti,
 +      * A pro celý odst. 2 (alinea 1-3): __způsobí tím větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům,​ zadavateli nebo jinému dodavateli nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody__.
 +  * Další relevantní zákony – zákon o bankách, zákon o investičních společnostech,​ zákon o ČNB, zákon o penzijním připojištění a zákon o pojišťovnictví
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * **Zvláštní ustanovení o účinné lítosti (§ 248a)**- trestní ​ odpovědnost podle § 248 odst. 2 alinea první zaniká, jestliže pachatel splní ​ podmínky ​ podle  jiného ​ právního ​ předpisu na ochranu hospodářské ​ soutěže ​ pro  upuštění ​ od uložení pokuty nebo pro snížení pokuty za  účast na dohodě o určení ceny, dohodě o rozdělení trhu nebo jiné dohodě narušující hospodářskou soutěž se svým konkurentem.
 +  * __Judikatura:​__
 +      * Vyloučen souběh s TČ porušování průmyslových práv (§ 269), který je speciální vůči § 248(1)
 +      * Možný souběh s porušováním povinnosti při správě cizího majetku (§ 220)
 +      * Výhoda může být materiální (větší výhoda viz § 138), ale i imateriální. Imateriální výhoda by významově měla být srovnatelná s větším rozsahem výhod materiálních.
 +
 +====      Neoprávněné vydání cenného papíru (§ 249)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na řádném fungování kapitálového trhu
 +  * **2 základní SP:**
 +      * **Odst. 1**– pachatel v úmyslu způsobit jinému škodu nebo získat pro sebe nebo pro jiného neoprávněnou výhodu nebo prospěch uvede do oběhu jako cenný papír listinu, aniž jsou splněny podmínky stanovené zákonem pro jeho vydání
 +      * **Odst. 2**– pachatel v úmyslu uvedeném v odstavci 1 nechá provést zápis o vydání zaknihovaného cenného papíru do zákonem stanovené evidence cenných papírů, aniž jsou splněny podmínky stanovené zákonem pro takový zápis.
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**- úmysl
 +====      Manipulace s kurzem investičních nástrojů (§ 250)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na řádném fungování kapitálového trhu
 +  * **2 základní SP**- pachatel v úmyslu ovlivnit cenu nebo kurz investičních nástrojů, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo o jejichž přijetí k obchodování na regulovaném trhu bylo požádáno:​
 +      * **Odst. 1, písm. a**– rozšíří nepravdivé nebo hrubě zkreslené informace významně ovlivňující cenu nebo kurz takových investičních nástrojů, nebo
 +      * **Odst. 1, písm. b**- uskuteční obchod nebo zadá pokyn, který je způsobilý vyvolat nesprávnou představu o nabídce, poptávce, ceně nebo kurzu takového investičního nástroje
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +====      Neoprávněné podnikání (§ 251)      ====
 +
 +  * **Objekt**– společenské vztahy vznikající v oblasti podnikání v tržní ekonomice
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání
 +  * Živnostenské podnikání je upraveno zákonem č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění; neoprávněnost však může představovat rozpor i s jinými právními předpisy (např. při výkonu advokacie, lékařství,​ znalecké činnosti apod.)
 +  * __Neoprávněná činnost__= činnost, k níž je třeba získat oprávnění,​ byť i splněním obecných podmínek u tzv. ohlašovací živnosti. U ohlašovacích živností tedy podniká neoprávněně i ten, kdo živnost neohlásil, u koncesovaných pak ten, komu nebyla pravomocně udělena koncese.
 +  * __Větší rozsah__– soustavná činnost provozovaná zpravidla __alespoň 6 měsíců; zpravidla je to více akcí, ale může jít i o jednu rozsáhlou akci__. Je lhostejné, zda toto podnikání bylo ziskové či ztrátové.
 +  * **Pachatel**– jen FO provozující podnikatelskou činnost (také ten, kdo je subjektem živnostenského oprávnění,​ avšak vybočil z jeho mezí)
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * Souběh možný např. s TČ poškozování spotřebitele (§ 253) nebo s porušením předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261)
 +  * Souběh s TČ neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry je vyloučen (§ 252)
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Jako podvod a nikoli jako neoprávněné podnikání je posuzován skutek, kdy pachatel vystupuje jako zprostředkovatel úvěrů, aby z poškozeného vylákal peníze, aniž by měl v úmyslu úvěr obstarat. Pachatelův úmysl nesměřoval k činnosti, ke které je zapotřebí povolení.
 +
 +====      Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry (§ 252)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na dodržování pravidel státní regulace při provozování loterií
 +  * Speciální případ neoprávněného podnikání,​ na rozdíl od § 251 se zde nevyžaduje větší rozsah (kvůli složitosti dokazování)
 +  * **Objektivní stránka**– neoprávněné provozování loterie či podobné sázkové hry
 +  * Zákon o loteriích a jiných podobných hrách (202/1990 Sb.) – upravuje provozování loterií__, trestnost her, které sem nespadají, je stanovena v § 213__.
 +  * __Loterie__= hra, jíž se dobrovolně účastní každá FO, která dobrovolně zaplatí vklad, jehož návratnost se nezaručuje. O výhře rozhoduje náhoda, předem neznámá událost nebo událost uvedená provozovatelem předem v herních podmínkách.
 +  * **Pachatel**– FO, která neoprávněně provozuje loterii nebo podobnou sázkou hru (nemusí jít o podnikatele)
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * __Judikatura__:​ Pokud pachatel provozuje hru na hracím přístroji,​ u něhož učiní zásah do jeho technického zařízení,​ a hru provozuje bez vsazení potřebné částky, jde o podvod
 +
 +====      Poškozování spotřebitele (§ 253)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na zajištění řádného podnikání v obchodní činnosti při prodeji zboží a služeb, poctivost reklamy a majetek spotřebitele
 +  * **Objektivní stránka**– 2 základní SP; alinea 1 vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné, alinea 2 tuto podmínku neobsahuje
 +  * __Spotřebitel__– FO, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro svou přímou osobní potřebu, zejména pro sebe a příslušníky své domácnosti. Spotřebitelem je i PO, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro svou vlastní potřebu, pokud ve styku s prodávajícím vystupuje obdobně jako FO (definice ze zákona o ochraně spotřebitele). Není to podnikatel při své podnikatelské činnosti, který např. kupuje zboží pro další prodej.
 +  * **Alinea 1**– pachatel na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména __(= demonstrativní výčet__) tím, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží (další možností by bylo např. vázání prodeje na zakoupení i dalšího výrobku atd.)
 +  * __Pachatel__= pouze prodávající
 +  * __Subjektivní stránka__= úmysl
 +  * **Alinea 2 (ohrožovací SP)**– pachatel uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady
 +  * __Uvedení na trh__= nabídka individuálně neurčitému okruhu možných zákazníků (např. i reklamou, ta je tímto ustanovením tedy taktéž chráněna)
 +  * __Podstatná vada__= výrazně ztěžuje řádné použití výrobku, prací či služeb k řádnému účelu
 +  * __Větší rozsah__= pomocné východisko v § 138(1), finanční vyjádření objemu by tedy mělo dosáhnout alespoň 50 000 Kč
 +  * __Pachatel__– 1) ten, kdo rozhoduje o uvedení na trh nebo 2) ten, kdo takový výrobek skutečně uvádí
 +  * __Subjektivní stránka__= úmysl
 +  * Možný souběh s neoprávněným podnikáním
 +  * Judikatura:
 +      * Uvedení vadných výrobků na trh zde není trestné, k trestnosti je třeba, aby k tomu přistoupila i zatajení této vady
 +
 +====      Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254)      ====
 +
 +  * **Objekt**– správnost účetních dokladů sloužících k přehledu o stavu hospodaření a majetku a správnost zápisu v obchodním rejstříku
 +  * **2 základní SP**:
 +      * **Odst. 1**(ohrožovací delikt, v případě poruchy odpovědnost za poruchový TČ, např. poškození věřitele podle § 222) – pachatel účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen:
 +        * nevede
 +        * v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo
 +        * takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají,
 +        * => a současně ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně
 +      * **Odst. 2**– upravuje 3 typy jednání v jednotlivých alineách, kdy pachatel:
 +        * uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku,​ nadačního rejstříku,​ rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek anebo v takových podkladech zamlčí podstatné skutečnosti (pro trestnost zde nestačí, když pachatel jen podepsal určité listiny, aniž by spolehlivě věděl o nepravdivost údajů v nich uvedených),​
 +        * v podkladech sloužících pro vypracování znaleckého posudku, který se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku,​ nadačního rejstříku,​ rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo v takových podkladech zamlčí podstatné údaje, nebo
 +        * jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku,​ nadačního rejstříku,​ rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen.
 +  * **Pachatel**– kdokoli, ale zpravidla ten, kdo účetnictví vede nebo ten, kdo má právo podepsat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Může se zde uplatnit i __institut jednání za jiného__.
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * **Judikatura**:​
 +      * Vyloučen souběh s TČ zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby; TČ zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění je vůči němu subsidiární,​ jelikož je zde vlastně postihováno přípravné jednání poruchového TČ zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
 +
 +====      Zneužití informace a postavení v obchodním styku (§ 255)      ====
 +
 +  * 2 základní SP vztahující se na rozdílná jednání:
 +      * **Odst. 1**
 +        * **Objekt**– ochrana rovných podmínek hospodářské soutěže; cílem tedy je, aby jednotliví účastníci hospodářské soutěže měli stejné podmínky, rovný přístup k informacím,​ a tedy i rovné rizika a možnosti pro účast na hospodářské soutěži
 +        * **Objektivní stránka**– pachatel __v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch neoprávněně užije informace, které získal ve své privilegované pozici__ (v zaměstnání,​ postavení, funkci), __a uskuteční zákonem vymezené transakce__ (uskuteční smlouvu nebo operaci na regulovaném trhu s investičními nástroji nebo na organizovaném trhu se zbožím) __nebo dá podnět k uskutečnění takových transakcí__
 +        * **Informace musí být:**
 +          * __dosud veřejně nepřístupná__– tj. informace, o které se někdo dozví dříve než ostatní ve věci zainteresovaní účastníci hospodářské soutěže
 +          * __obchodně využitelná__– informace, která je s to podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním styku
 +        * Uskutečnění smlouvy – uzavření smlouvy či obchodu
 +        * Dání podnětu k uskutečnění smlouvy – např. podání návrhu smlouvy
 +        * např. skupování akcií společnosti ministrem po udělení velké státní zakázky
 +        * __Způsobení škody však není znakem této SP__
 +        * **Pachatel**– kdokoli, kdo získal díky svému zaměstnání,​ povolání, postavení či funkci informaci shora popsanou
 +        * **Subjektivní stránka**– úmysl (musí se vztahovat i vůči opatření výhody či prospěchu)
 +      * **Odst. 2**
 +        * **Objekt**– ochrana hospodářské soutěže, pokud jde o zneužívání konkurence v obchodní činnosti; SP je tedy zaměřena na postih porušování zákazu konkurence
 +        * __Nejde o blanketní SP__– znaky jsou popsány v SP, není tedy nutné, aby došlo k naplnění porušení zákazu konkurence podle obchodního práva
 +        * **Objektivní stránka**– pachatel jako podnikatel, společník,​ člen orgánu, zaměstnanec nebo účastník na podnikání dvou nebo více podnikatelů se stejným nebo podobným předmětem činnosti (kumulativně):​
 +          * v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch
 +          * uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy
 +          * na úkor jednoho nebo více podnikatelů nebo jejich podniků
 +        * __Při hodnocení možnosti konkurence je nutné přihlížet k faktickému předmětu činnosti společnosti__,​ nikoli mechanicky vycházet z předmětu činnosti zapsané v OR (obě společnosti např. mohou mít zapsáno, že kupují zboží za účelem dalšího prodeje, což v praxi dle druhu zboží může i nemusí být na sobě konkurenční)
 +        * Trestní odpovědnost není vyloučena ani v případě, že je smlouva dle práva soukromého neplatná
 +        * **Pachatel**– speciální subjekt – zaměstnanec,​ člen orgánu, společník,​ podnikatel atd.
 +        * **Subjektivní stránka**– úmysl (musí se vztahovat i vůči opatření výhody či prospěchu)
 +  * **Judikatura:​** NS judikoval, že do té doby vyskytující se názor, že tento TČ je speciálním vůči podvodu, je lichý – chybí zde omyl
 +====      Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a dražbě (§256) ​     ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně zadávacího řízení při zadání veřejné zakázky, řádného průběhu veřejné soutěže a řádného průběhu veřejné dražby
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch sjedná některému dodavateli, soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů
 +  * __Relevantní zákony__– zák. o veřejných dražbách a zák. o veřejných zakázkách
 +  * **Pachatel**– kdokoli, v kvalifikované skutkové podstatě pak speciální subjekt (člen hodnotící komise, vyhlašovatel atd.)
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +====      Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně řádného průběhu zadávacího řízení
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že:
 +      * a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,
 +      * b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,
 +      * c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, nebo
 +      * d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu
 +  * **Pachatel**– kdokoli, v kvalifikované skutkové podstatě pak speciální subjekt (úřední osoba)
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +====      Pletichy při veřejné dražbě (§ 258)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně řádného průběhu veřejné dražby
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel se dopustí pletich při veřejné dražbě věci tím, že:
 +      * a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti na podávání návrhů při dražbě,
 +      * b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, nebo
 +      * c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě
 +  * **Pachatel**– kdokoli, v kvalifikované skutkové podstatě pak speciální subjekt (úřední osoba)
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * **Judikatura**:​ Nabídnutí finanční částky účastníkovi dražby, aby od ní odstoupil, není podplácením (účastník zde vykonává své osobní právo) ani přípravou k TČ podvodu (není nikdo uveden v omyl)
 +====      Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy (§ 259)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně pravdivosti potvrzení o finanční situaci nebo majetkových poměrech (vystavuje banka či jiná instituce)
 +  * 2 základní SP:
 +      * **Alinea 1**- pachatel __jménem banky nebo jiného podnikatele oprávněného k provozování finanční činnosti__ podle jiného právního předpisu vystaví jinému nepravdivé potvrzení o jeho finanční situaci nebo jeho majetkových poměrech.
 +      * **Alinea 2**- pachatel jako __auditor__ vystaví jinému nepravdivou zprávu auditora nebo nepravdivé potvrzení o finanční situaci nebo majetkových poměrech, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 +  * __TČ je dokonán již vystavením nepravdivého potvrzení__,​ pokud by pachatel jednal s tím, že potvrzení, které vystavuje, slouží k podvodnému účelu, byl by trestný jako spolupachatel či účastník podvodu.
 +  * **Pachatel**– speciální subjekt – zaměstnanec banky či jiného podnikatele,​ který má oprávnění k provozování finanční činnosti, jenž jedná jeho jménem, anebo auditor
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +====      Poškození finančních zájmů EU (§ 260)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně finančních zájmů EU (implementace článků Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství)
 +  * 2 základní SP:
 +      * **Odst. 1**– pachatel vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé,​ nesprávné nebo neúplné doklady nebo v takových dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje vztahující se k příjmům nebo výdajům souhrnného rozpočtu EU nebo rozpočtů spravovaných EU nebo jejím jménem anebo takové doklady nebo údaje zatají, a tím umožní nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků z některého takového rozpočtu nebo zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu.
 +      * **Odst. 2**– pachatel neoprávněně zkrátí nebo použije finanční prostředky,​ které tvoří příjmy nebo výdaje souhrnného rozpočtu EU nebo rozpočtů spravovaných EU nebo jejím jménem.
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +====      Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na řádném dodržování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou, jde o zájem jak hospodářský,​ tak i např. kulturní (aby nebyla vyvážena umělecká díla)
 +  * Jde o typický příklad normy s __blanketní dispozicí__ – odkazuje na právní normy upravující dovoz, vývoz či průvoz zboží (např. celní zákon, zákon o zbraních atd.)
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel podstatně ohrozí obecný zájem tím, že poruší zákaz, omezení nebo jinou důležitou povinnost stanovenou pro dovoz, vývoz nebo průvoz zboží
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * **Judikatura**:​
 +      * Škodou není hodnota dovezeného zboží, nýbrž skutečná škoda
 +      * Možný souběh s TČ porušením práv k ochranné známce a jiným označením (§ 268)
 +
 +====      Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na řádném dodržování předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel bez platného povolení vyveze zboží nebo technologie dvojího užití
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +====      Porušení povinnosti při vývozu zboží a technologií dvojího využití (§ 263)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně dodržování důležitých povinností při vývozu zboží a technologií dvojího využití (zejména v nařízeních Rady EU)
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel poruší nebo nesplní důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání,​ povolání, postavení nebo funkce, a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení k vývozu zboží nebo technologií dvojího užití anebo že takové zboží unikne z evidence
 +  * **Pachatel**– kdokoli, kdo má výše popsanou důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání,​ povolání, postavení nebo funkce
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +====      Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 264)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně řádného, úplného a pravdivého vedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití
 +  * **Objektivní stránka**– 2 základní SP:
 +      * __Odst. 1__– pachatel dosáhne na základě nepravdivého nebo neúplného údaje vydání povolení k vývozu zboží nebo technologií dvojího užití
 +      * __Odst. 2__– pachatel podklady potřebné pro evidenci vývozu zboží a technologií dvojího užití zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými,​ zatají nebo evidenci nevede anebo kdo učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače,​ v němž se vede evidence tohoto zboží a technologií.
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * Možný souběh s podvodem podle § 209
 +
 +====      Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně řádného provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem
 +  * **Objektivní stránka –**pachatel bez povolení nebo licence provede zahraniční obchod s vojenským materiálem
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +====      Porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně řádného plnění povinností vyplývajících z povolení či licence vydané pro zahraniční obchod s vojenským materiálem
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel poruší nebo nesplní důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání,​ povolání, postavení nebo funkce, a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem nebo licence pro určitý obchod s vojenským materiálem,​ nebo vydá nepravdivý nebo neúplný doklad, na jehož základě je takové povolení nebo licence neoprávněně vydána
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +====      Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem (§ 267)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně správnosti údajů a řádného vedení podkladů týkajících se zahraničního obchodu s vojenským materiálem
 +  * **Objektivní stránka**– 3 základní SP:
 +      * __Odst. 1__– pachatel žádost o povolení nebo o licenci k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem doloží nepravdivým nebo neúplným dokladem nebo zatají skutečnosti důležité pro vydání povolení nebo licence
 +      * __Odst. 2, alinea 1__– pachatel podklady potřebné pro evidenci zahraničního obchodu s vojenským materiálem zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými,​ zatají nebo evidenci nevede
 +      * __Odst. 2, alinea 2__– pachatel učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače,​ v němž se vede evidence zahraničního obchodu s vojenským materiálem.
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +=====      Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu (4. díl)      =====
 +
 +==== Porušení práv k ochranné známce a jiným označením (§ 268) ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně práv k ochranné známce a jiným označením
 +  * **Objektivní stránka**– 2 zákl. SP:
 +      * __Odst. 1__– pachatel uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou s ní zaměnitelnou nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nabízí, zprostředkuje,​ vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává,​ anebo takovou službu nabídne nebo zprostředkuje
 +      * __Odst. 2__– pachatel pro dosažení hospodářského prospěchu neoprávněně užívá obchodní firmu nebo jakékoliv označení s ní zaměnitelné nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně opatřené označením původu nebo zeměpisným označením anebo takovým označením s ním zaměnitelným nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nebo služby nabídne, zprostředkuje,​ vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává.
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +====      Porušení chráněných průmyslových práv (§ 269)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně průmyslových práv
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * **Judikatura**:​ chráněný je vynález od zveřejnění přihlášky vynálezu, a to za podmínky, že na vynález byl později udělen patent
 +====      Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně autorského práva a práv souvisejících
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __zasáhne nikoli nepatrně__ do zákonem (autorský zákon) chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * Možný souběh s neoprávněným podnikáním dle § 251
 +  * **Judikatura:​** pokud pachatel nakládá s dílem způsobem, který náleží jen autorovi a porušuje autorské právo a zároveň jedná podvodným způsobem vůči uživateli díla, a to tak, že se vydává za autora a uvede tím uživatele v omyl, na základě kterého tento pachateli vyplatí odměnu, jde o porušení autorského práva v souběhu s podvodem
 +====      Padělání a napodobení díla výtvarného umění (§ 271)      ====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně autorských práv k autorskému dílu
 +  * Jde o zvláštní,​ přísněji trestný, případ porušení autorského práva oproti § 270; většinou jde o díla známých umělců, která by již nebyla chráněna autorským právem
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __padělá__ výtvarné autorské dílo nebo __napodobí__ výtvarný projev jiného autora v úmyslu, aby nové dílo bylo považováno za původní dílo takového autora
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code