Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-16 [2016/12/29 14:19] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   16.       ​Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti ​   ======
 +
 +=====     ​Podílnictví (§ 214)/ z nedbalosti (§ 215)     =====
 +
 +  * **Jedna z forem trestné součinnosti**
 +  * **Objekt**– cizí majetek
 +  * Podílnictví napomáhá tomu, aby byl zachován stav vytvořený hlavním trestným činem, a znesnadňuje vypátrání a usvědčení pachatele
 +  * **Předmět útoku**– __cizí věc nebo jiná majetková hodnota získána hlavním trestným činem__ spáchaným na území ČR nebo v cizině jinou osobou nebo jako odměna za něj; může jít o movité i nemovité věci, **u úmyslné varianty** může být předmětem útoku i __to, co za věc získanou trestným činem spáchaným jinou osobou bylo opatřeno__ (např. podílník příjme věc jako dar, ačkoli ví, že byla pořízena za ukradené peníze); ​ **kulpózní varianta**__ podílnictví je omezena na věc/jinou majetkovou hodnotu nikoli malé hodnoty__
 +  * Hlavním TČ bude zpravidla majetkový TČ
 +  * **3 možné formy jednání (u kulpózní formy jen 2 – chybí užívání)**:​ podílník věc (nebo jinou majetkovou hodnotu):
 +      * __ukryje__– tj., zejména odstranění věci ze sféry pachatele, u něhož by byla pravděpodobně hledána, podílník musí mít nad věcí dispoziční moc
 +      * __na sebe nebo jiného převede__– jde taky o další převod, tj. od překupníka na dalšího překupníka,​ je-li tu zavinění
 +      * __užívá__– dispozice s věcí s cílem využít její majetkovou hodnotu (i spotřebování věci)
 +  * **Pachatel –**__jen osoba rozdílná od pachatele, spolupachatele a účastníka hlavního TČ__
 +  * __Podílnictví × účastenství ve formě pomoci__– pomocník je s pachatelem domluven již před spácháním hlavního TČ
 +  * **Subjektivní stránka**- úmysl (§ 214, musí se vztahovat i na původ věci) i nedbalost (§ 215)
 +  * ten, kdo ukryje věc nebo převede ji na jiného s cílem umožnit pachateli uniknout trestnímu stíhání, jde o nadržování podle § 366
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Podílník nemusí převést na sebe bankovky identické s těmi, které byly získány hlavním TČ, pokud je splněn požadavek, že jde o prospěch podílníka z majetku získaného hlavním TČ
 +      * Pokud pachatel převezme od jiného motorové vozidlo, aby je pro něho převezl přes hranice do ciziny, ač ví, že jde o vozidlo kradené a že je tak odstraňuje z místa možného odhalení => ukrývání věci => podílnictví (pokud by zde byla předchozí domluva, tak jde o pomoc ke krádeži)
 +      * __Podílnictví × zatajení věci__– pachatel převezme věc od osoby mladší 15 let, kterou tato získala činem jinak trestným, a pachatel si je toho vědom => zatajení věci; podílnictví počítá s tím, že věc byla získána trestným činem, o ten zde však nešlo, neboť šlo o čin jinak trestný; jinak by tomu bylo v případě, že by trestně neodpovědná osoba jednala na návod osoby trestně odpovědné
 +      * Nepřímý úmysl u podílnictví lze dovodit z místa, kde pachatel věc nabyl (před zastavárnou),​ z osobnosti pachatele i z velmi nízké ceny zboží
 +
 +=====      Legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216)/ z nedbalosti (§ 217)      =====
 +
 +  * Promítnutí Úmluvy o praní, vyhledávání,​ zadržování a konfiskací výnosu ze zločinu (ČR vázána od r. 1997)
 +  * **Objekt –**zájem na regulérnosti hospodářského života largo sensu, zejména zájem na regulérnosti finančního a kapitálového trhu
 +  * Znesnadňuje,​ stejně jako podílnictví,​ vypátrání a usvědčení pachatele základního TČ
 +  * **Objektivní stránka**– **3 skutkové podstaty**; pachatel __zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu__:
 +      * věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána TČ spáchaným na území ČR nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo
 +      * věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla opatřena za věc nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou v písmenu a),
 +      * __nebo kdo jinému spáchání takového činu umožní__– jde o zvláštní případ účastenství,​ lze ji spáchat také nesplněním některých z povinností podle zákona č. 61/1996, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 +  * Věcmi jsou míněny zejména peněžní prostředky,​ ale třeba i nemovitosti;​ jiná majetková hodnota (§ 134(2)) - majetkové právo nebo jiná penězi ocenitelná hodnota, která není věcí a nevztahují se na ni ustanovení o věcech podle § 134(1)
 +  * **Pachatel**__- ​ každý kromě pachatele hlavního TČ__(v prvních dvou SP by šlo v opačném případě o prolomení zásady zákazu dvojího přičítání a zákazu k sebeobviňování)
 +  * **Subjektivní stránka**- úmysl
 +  * **Nedbalostní forma**– pachatel jinému z __nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu __věci nebo jiné majetkové hodnoty __ve větší hodnotě__, která byla získána TČ spáchaným na území ČR nebo v cizině, nebo jako odměna za něj
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code