Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti

Podílnictví (§ 214)/ z nedbalosti (§ 215)

 • Jedna z forem trestné součinnosti
 • Objekt– cizí majetek
 • Podílnictví napomáhá tomu, aby byl zachován stav vytvořený hlavním trestným činem, a znesnadňuje vypátrání a usvědčení pachatele
 • Předmět útokucizí věc nebo jiná majetková hodnota získána hlavním trestným činem spáchaným na území ČR nebo v cizině jinou osobou nebo jako odměna za něj; může jít o movité i nemovité věci, u úmyslné varianty může být předmětem útoku i to, co za věc získanou trestným činem spáchaným jinou osobou bylo opatřeno (např. podílník příjme věc jako dar, ačkoli ví, že byla pořízena za ukradené peníze); kulpózní varianta podílnictví je omezena na věc/jinou majetkovou hodnotu nikoli malé hodnoty
 • Hlavním TČ bude zpravidla majetkový TČ
 • 3 možné formy jednání (u kulpózní formy jen 2 – chybí užívání): podílník věc (nebo jinou majetkovou hodnotu):
  • ukryje– tj., zejména odstranění věci ze sféry pachatele, u něhož by byla pravděpodobně hledána, podílník musí mít nad věcí dispoziční moc
  • na sebe nebo jiného převede– jde taky o další převod, tj. od překupníka na dalšího překupníka, je-li tu zavinění
  • užívá– dispozice s věcí s cílem využít její majetkovou hodnotu (i spotřebování věci)
 • Pachatel –jen osoba rozdílná od pachatele, spolupachatele a účastníka hlavního TČ
 • Podílnictví × účastenství ve formě pomoci– pomocník je s pachatelem domluven již před spácháním hlavního TČ
 • Subjektivní stránka- úmysl (§ 214, musí se vztahovat i na původ věci) i nedbalost (§ 215)
 • ten, kdo ukryje věc nebo převede ji na jiného s cílem umožnit pachateli uniknout trestnímu stíhání, jde o nadržování podle § 366
 • Judikatura:
  • Podílník nemusí převést na sebe bankovky identické s těmi, které byly získány hlavním TČ, pokud je splněn požadavek, že jde o prospěch podílníka z majetku získaného hlavním TČ
  • Pokud pachatel převezme od jiného motorové vozidlo, aby je pro něho převezl přes hranice do ciziny, ač ví, že jde o vozidlo kradené a že je tak odstraňuje z místa možného odhalení ⇒ ukrývání věci ⇒ podílnictví (pokud by zde byla předchozí domluva, tak jde o pomoc ke krádeži)
  • Podílnictví × zatajení věci– pachatel převezme věc od osoby mladší 15 let, kterou tato získala činem jinak trestným, a pachatel si je toho vědom ⇒ zatajení věci; podílnictví počítá s tím, že věc byla získána trestným činem, o ten zde však nešlo, neboť šlo o čin jinak trestný; jinak by tomu bylo v případě, že by trestně neodpovědná osoba jednala na návod osoby trestně odpovědné
  • Nepřímý úmysl u podílnictví lze dovodit z místa, kde pachatel věc nabyl (před zastavárnou), z osobnosti pachatele i z velmi nízké ceny zboží

Legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216)/ z nedbalosti (§ 217)

 • Promítnutí Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskací výnosu ze zločinu (ČR vázána od r. 1997)
 • Objekt –zájem na regulérnosti hospodářského života largo sensu, zejména zájem na regulérnosti finančního a kapitálového trhu
 • Znesnadňuje, stejně jako podílnictví, vypátrání a usvědčení pachatele základního TČ
 • Objektivní stránka3 skutkové podstaty; pachatel zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu:
  • věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána TČ spáchaným na území ČR nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo
  • věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla opatřena za věc nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou v písmenu a),
  • nebo kdo jinému spáchání takového činu umožní– jde o zvláštní případ účastenství, lze ji spáchat také nesplněním některých z povinností podle zákona č. 61/1996, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • Věcmi jsou míněny zejména peněžní prostředky, ale třeba i nemovitosti; jiná majetková hodnota (§ 134(2)) - majetkové právo nebo jiná penězi ocenitelná hodnota, která není věcí a nevztahují se na ni ustanovení o věcech podle § 134(1)
 • Pachatel- každý kromě pachatele hlavního TČ(v prvních dvou SP by šlo v opačném případě o prolomení zásady zákazu dvojího přičítání a zákazu k sebeobviňování)
 • Subjektivní stránka- úmysl
 • Nedbalostní forma– pachatel jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci nebo jiné majetkové hodnoty ve větší hodnotě, která byla získána TČ spáchaným na území ČR nebo v cizině, nebo jako odměna za něj

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code