Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání ("furtum usus")

 • Furtum usus = krádež užitku

Neoprávněné užívání cizí věci (§ 207)

 • TČ spočívá v dočasném užívání cizí věci (na rozdíl od krádeže a jiných obohacovacích TČ, kde jednání směřuje k trvalému přisvojení si cizí věci)
 • Nejčastějším případem furtum usus je patrně zmocnění se cizího motorového vozidla
 • Objekt – výkon některých oprávnění vlastníka (ius utendi, possidendi atd.)
 • Předmět útoku- cizí věc nikoli malé hodnoty (nikoli ale věc, která se použitím spotřebuje, např. peníze) a motorového vozidlo (= nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus)
 • Objektivní stránka:
  • Alinea 1- pachatel se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu je přechodně užívat (podobá se krádeži), nebo
  • Alinea 2– pachatel na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně užívá (např. v důsledku opotřebení užívané věci; podobá se zpronevěře)
 • Přechodné užívání– dočasné disponování s věci po relativně krátkou dobu (trvalejší disponování by již znamenalo krádež či zpronevěru); pro jeho posouzení je důležitá mj. doba užívání a způsob navrácení věci (zda ji poškozený může lehce najít, pokud je návrat věci k poškozenému věcí náhody či s ním pachatel nepočítá, nejde o § 207)
 • Subjektivní stránka- úmysl; musí se vztahovat na dočasné použití věci, na vrácení věci vlastníkovi i na vznik škody (alinea 2)
 • Judikatura:
  • Pachatel, který se zmocnil cizí věci a nakládá s ní přechodně způsobem, který nelze považovat za její užívání (např. odtlačení auta na jiné místo), se nemůže dopustit TČ podle § 207, nelze totiž dovodit úmysl přechodného užívání
  • Možný jednočinný souběh mj. s ohrožením pod vlivem návykové látky
  • Pachatel, který má svěřené auto k určitému cíli, toto auto odevzdá další osobě k přechodnému užívání, dopouští se § 207(1) jako pachatel, ne jako pomocník
  • Pachatel, který se násilím či pohrůžkou bezprostředního násilí zmocní auta s cílem přechodně jej užívat, dopouští se loupeže nikoli § 207
  • Pokud pachatel po ukončení leasingového vztahu předmět leasingu nevrátí a hodlá oprávněného na delší dobu vyloučit z dispozice s ním ⇒ zpronevěra

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru (§ 208)

 • Objekt– vlastnictví domu, bytu nebo nebytového prostoru, pokud jde o výkon některých oprávnění s vlastnictvím spojených (např. užívání a dispozice bytu atd.) × nikoli domovní svoboda (ta je chráněna v § 178)
 • Předmět útoku– dům, byt, nebytový prostor; tedy nikoli všechny nemovitosti
 • Objektivní stránka – 2 základní SP:
  • Odst. 1– pachatel protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného
  • Protiprávní obsazení– jakékoli vniknutí a setrvání v domě atd. jiného bez právního titulu, ať už násilím, lstí či jinak; např. zaparkování auta v cizí garáži, nastěhování nábytku do bytu jiného atd.
  • Odst. 2pachatel oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně brání
  • Např. nájemce se odmítá po skončení nájmu vystěhovat, nebo naopak majitel domu odebere plynoměry a znemožní nájemníkům topení a vaření, přeruší jim přívod elektřiny, zazdí vchod, zbourá schodiště atd.
 • Subjektivní stránka- úmysl
 • Judikatura:
  • Jednočinný souběh s porušováním domovní svobody není vyloučen
  • Osoby oprávněné k užívání bytu:
   • Osoby s existujícím právním důvodem bydlení
   • Osoby s právem bydlení do zajištění bytové náhrady (např. exmanžel)

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code