Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-14 [2016/12/29 14:17] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   14.       ​Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací ​   ======
 +
 +=====     ​Poškození cizí věci (§ 228)     =====
 +
 +  * **Objekt**– vlastnictví
 +  * **Předmět útoku**– cizí věc (i nemovitá; cizí věcí není věc v SJM, neboť je zcela ve vlastnictví každého z manželů)
 +  * **Objektivní stránka – 2 základní SP:**
 +      * **Odst. 1**- pachatel __zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou__ cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku __škodu nikoli nepatrnou__
 +      * **Odst. 2**– pachatel poškodí cizí věc tím, že ji __postříká,​ pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou__ (zde se poškození škody nevyžaduje,​ škoda je jen znakem kvalifikovaných SP)
 +  * __Zničení a poškození__– porušení hmotné podstaty věci, mající za následek ať už částečné znehodnocení věci (poškození) či úplné znehodnocení (např. smrt zvířete)
 +  * __Učinění věci neupotřebitelnou__– není porušením hmotné podstaty, posuzuje se podle účelu věci (např. vylitá kapalina na zem, barvou potřísněné šaty)
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Možný souběh mj. s krádeží vloupáním a porušováním domovní svobody
 +      * Při spáchání činu na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti (odst. 3,a) se nevyžaduje,​ aby šlo o věc v jejich vlastnictví,​ stačí, že jde o věc v jejich faktickém držení (např. věc svěřená zaměstnavatelem)
 +
 +=====      Porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220)/ z nedbalosti (§ 221)      =====
 +
 +  * **Objekt**– cizí majetek
 +  * Uplatní se tam, kde se osobám, jimž bylo svěřeno opatrování či správa cizího majetku, nedá prokázat, že by ve své funkci obohatily sebe či jiného, ale prokáže se jen způsobení škody na opatrovaném či cizím majetku => **subsidiarita vůči zpronevěře**
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel poruší __podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek__, a tím jinému způsobí __škodu nikoli malou__ (alespoň 25 000 Kč, i ušlý zisk)
 +  * __Zákonem uložená povinnost:​__
 +      * Povinnost vyplývající přímo ze zákona (např. rodiče vůči dětem, člen statutárního orgánu)
 +      * Povinnost uložená na základě zákona výrokem státního orgánu (např. ustanovení opatrovníka,​ správce konkurzní podstaty)
 +  * __Smluvně převzatá povinnost__– advokát, notář či např. příslušný zaměstnanec na základě pracovní smlouvy či na základě dohody o odpovědnosti
 +  * **Pachatel – speciální subjekt**– ten, kdo má povinnost spravovat záležitosti jiných, má-li povinnost pečovat o jejich majetek či nakládat s ním; může se uplatnit institut jednání za jiného
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl jak k porušení povinnosti, tak i ke způsobení škody
 +  * **Nedbalostní alternativa:​**
 +      * pachatel **z hrubé nedbalosti** poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou **důležitou** povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí **značnou škodu** (alespoň 500 000)
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Poškozování věřitele je speciálním TČ vůči § 220 => 1činný souběh vyloučen
 +      * Možný jednočinný souběh s porušením předpisů o pravidlech hospodářské soutěže – např. poskytnutím plnění z majetku PO jiné osobě-konkurentovi a zároveň uzavření s ním dohody o určení ceny/​rozdělení trhu
 +      * Důležitou povinností podle § 221 je povinnost, jejíž porušení je s ohledem na její charakter zpravidla spojeno s nebezpečím vzniku značné škody
 +
 +=====      Poškození věřitele (§ 222), zvýhodnění věřitele (§ 223) a způsobení úpadku (§ 224)      =====
 +
 +  * **Tzv. úpadkové delikty**
 +  * Souvislost s **insolvenčním řízením** (zák. č. 182/2006 Sb. - insolvenční zákon) – soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a jeho řešení
 +
 +=====      Poškození věřitele (§ 222)      =====
 +
 +  * **Objekt -**právo věřitele na uspokojení pohledávky vůči dlužníkovi
 +  * **Odst. 1**– pachatel byť i jen částečně,​ zmaří uspokojení __svého__ věřitele některým ze zákonem vyjmenovaných způsobů; **pachatel** – jen dlužník
 +  * **Odst. 2**– pachatel byť i jen částečně,​ zmaří uspokojení __cizího__ věřitele některým ze zákonem vyjmenovaných způsobů; **pachatel** – kdokoli mimo dlužníka
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * **Judikatura**:​
 +      * Možný jednočinný souběh např. se zpronevěrou,​ pokud je úmysl poškodit věřitele součástí zpronevěřujícího jednání
 +      * Jednání pachatele směřující ke zmaření uspokojení věřitele až v době existence závazku, a nikoli v době jeho vzniku, je poškozením věřitele, ne podvodem
 +
 +=====      Zvýhodnění věřitele (§ 223)      =====
 +
 +  * **Objekt**- právo věřitele na uspokojení odpovídající zásadám insolvenčního řízení
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel zmaří, byť i jen částečně,​ uspokojení svého věřitele __zvýhodněním jiného věřitele__,​ a způsobí tím na cizím majetku __škodu nikoli malou__
 +  * __Předpokladem__trestní odpovědnosti zde je **úpadek dlužníka**:​
 +      * __Platební neschopnost__– dlužník má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po splatnosti a není schopen tyto závazky plnit
 +      * __Předlužení__– dlužníkem PO nebo FO-podnikatel;​ dlužník má více věřitelů a souhrn jeho závazků je větší než souhrn jeho majetku
 +  * Pokud dlužník uspokojí pohledávky jednoho z více věřitelů s odůvodněným předpokladem získání prostředků pro uspokojení dalších věřitelů,​ nejde o TČ, neboť schází úmysl (např. dlužník uhradí pohledávky za elektřinu, aby mohl pokračovat ve výrobě výrobků, z jejichž prodeje očekává výtěžek)
 +  * **Pachatel**– **dlužník v úpadku**
 +  * Zvýhodněný věřitel může být trestně odpovědný jako návodce
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +=====      Způsobení úpadku (§ 224)      =====
 +
 +  * **Objekt**- ochrana věřitele při podnikatelské činnosti před jednáním pachatele, který by vyvoláním úpadku znemožnil uhrazení pohledávek věřitele (§ 224)
 +  * **Objektivní stránka**– 2 základní SP:
 +      * **Odst. 1 –**pachatel si, byť i z hrubé nedbalosti, __přivodí úpadek tím, že__:
 +        * a) činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům,
 +        * b) spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru,
 +        * c) užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem,
 +        * d) poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům, nebo
 +        * e) učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, která nenáleží k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům
 +      * **Odst. 2**– pachatel byť i z hrubé nedbalosti, __přijme nový závazek nebo zřídí zástavu, ač ví, že je v úpadku, a tím zhorší postavení dosavadních věřitelů__
 +  * **Pachatel**– **osoba v úpadku**
 +  * **Subjektivní stránka – úmysl i hrubá nedbalost**
 +=====      Porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na řádném průběhu insolvenčního řízení a také řádný výkon insolvenčního správce
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel v insolvenčním řízení __maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce__, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení
 +  * __Maření výkonu__– usilování o znemožnění výkonu funkce v době, kdy má být vykonávána × __ztěžování výkonu__ – v důsledku jednání pachatele bud muset insolvenční správce vynaložit více úsilí, prostředků,​ energie a času pro plnění úkolů
 +  * __Ohrožovací TČ__
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +=====      Pletichy v insolvenčním řízení (§ 226)      =====
 +
 +  * **Objekt**- zájem na řádném průběhu insolvenčního řízení
 +  * **Objektivní stránka**– **3 základní SP**, jednání záleží v **úplatkářství **(v souvislosti s hlasováním podle insolvenčního zákona – odst. 1 a 2 × v souvislosti s autoritativním postavením účastníka insolvenčního řízení – odst. 3):
 +      * **Odst. 1 – pasivní úplatkářství**- věřitel si dá slíbit či příjme v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch; **pachatel** = jen věřitel uplatňující své nároky v insolvenčním řízení
 +      * **Odst. 2 – aktivní úplatkářství**– věřitelovi je slíben, nabídnut či poskytnut v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch; **pachatel** = kdokoli mimo věřitele
 +      * **Odst. 3 – pasivní úplatkářství ke škodě věřitelů**- __insolvenční správce, člen věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů v insolvenčním řízení__ přijme nebo si dá slíbit pro sebe nebo jiného ke škodě věřitelů majetkový nebo jiný prospěch, který mu nepřísluší;​ **pachatel** = výše zmíněné osoby
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +  * **Neuplatní se úplatkářské TČ podle § 331**-**333**,​ neboť zde věřitel vykonává své právo
 +=====      Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227)      =====
 +
 +  * **Objekt**– zájem na dodržování povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku
 +  * Týká se prohlášení o majetku v rámci podle OSŘ, kdy věřitel s vykonatelným rozhodnutím navrhne před podáním návrhu na výkon rozhodnutí,​ aby předvolal povinného k prohlášení o majetku
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci __odmítne__ splnit zákonnou povinnost učinit __prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby__, za kterou je oprávněn jednat, nebo se takové povinnosti __vyhýbá__ nebo v takovém prohlášení __uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje__
 +  * **Pachatel –**ten, koho stíhá zákonná povinnost podle OSŘ učinit prohlášení o majetku
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl
 +=====      Zneužívání vlastnictví (§ 229)      =====
 +
 +  * **Objekt**– důležitý zájem kulturní, vědecký, na ochraně přírody, krajiny nebo životního prostředí
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __poškodí důležitý zájem__ kulturní, vědecký, na ochraně přírody, krajiny nebo životního prostředí,​ chráněný jiným právním předpisem, __tím, že zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou nebo zašantročí vlastní věc větší hodnoty__, která __požívá ochrany podle jiného právního předpisu__ (např. zákon o státní památkové péči, o ochraně přírody, o životním prostředí či zákon o ochraně přírody a krajiny)
 +  * **Pachatel**– vlastník věci
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl (vztahující se vůči zničení atd., i vůči tomu, že jde o věc chráněnou zvláštním předpisem)
 +=====      Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230), opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231), poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232)      =====
 +
 +  * § 230 a 231 nově v TZ na základě Úmluvy o počítačové kriminalitě (2001)
 +  * **Objekt**– zájem na ochraně dat uložených na nosiči informací proti jejich neoprávněnému použití, změnám, poškození,​ zničení, učinění neupotřebitelnými a ochrana počítače nebo jiného telekomunikačního zařízení či jiného nosiče informací před neoprávněnými zásahy
 +  * **Předmět útoku**– nosič informací
 +  * 3 kazuistické SP zahrnující rozličné způsoby spáchání daných trestných činů
 +  * **Subjektivní stránka**- úmysl, u § 232 i hrubá nedbalost
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code